Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 2, Януари 2020 г. > Осигуряване на пенсионер, работещ п...
сп. Български законник
бр. 2, Януари 2020 г.

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

   Въпрос: Физическо лице – пенсионер, работи като агент за застраховки по граждански договор. Може ли да се внасят здравните осигуровки за цялата година авансово, а данъкът, който е дължим, да се внесе в края на годината? Агентите работят всеки месец.

   Отговор: От поставения въпрос стигам до извода, че застрахователният агент не е самоосигуряващо се лице, не е упражняващ свободна професия, няма регистрация като упражняващ свободна професия, няма регистрирана фирма, а работи по граждански договор. Интересното е, че ако няма работа по застраховките всеки месец, какво друго работи през месеца. Би трябвало доходите му през различните месеци от годината да са различни в зависимост от извършената работа. Изключвам вариантите на „прикрит трудов договор“ с определено месечно възнаграждение независимо от положения труд.
При положение че пенсионерът работи по граждански договор, той трябва да се осигурява по реда, по който се осигуряват лицата, работещи без трудово правоотношение, т.е. по т.нар. граждански договор. Ако имаше регистрация като самоосигуряващо се лице или свободна професия, тогава осигуряването щеше да бъде по друг ред.

   Пенсионерът, когато работи по граждански договор, може по свое желание да се осигурява за държавно обществено осигуряване, а задължително подлежи на осигуряване за здравно осигуряване при определените в Закона за здравното осигуряване правила.
Когато пенсионерът желае да се осигурява само за здравно осигуряване, тогава осигурителни вноски ще се дължат само когато в месеца лицето получава възнаграждение, което е по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативнопризнатите разходи по ЗДДФЛ, т.е. след приспадане на 25 на сто.
Ако се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване за месеца, тогава те се разпределят в процентно съотношение 60:40 - между възложителя и изпълнителя по гражданския договор.

   Ако в месеца лицето няма дейност и не получава възнаграждение за извършена работа, тогава не се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване.
Ако лицето е самоосигуряващо се или е с регистрация за упражняващ свободна професия, тогава, ако работи по граждански договор, ще дължи за своя сметка осигурителните вноски за здравно осигуряване.
По гражданския договор не е възможно да се внасят осигурителни вноски за здравно осигуряване предварително, защото бъдещето е непредвидимо и не е ясно до края на годината дали ще са дължими такива вноски. Обстоятелствата могат да бъдат абсолютно непредвидими.
Освен това осигурителни вноски за работа без трудово правоотношение се внасят само когато е изплатено възнаграждение, и то до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
А по отношение на данъците там трябва да се прилагат правилата за данъчно облагане на доходите за работа без трудово правоотношение. Работодателят има задължение да ги удържа и да ги внася съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.Статия със свободен достъп