Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 2, Януари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Януари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

За някои изменения и допълнения на Наредба № Н-3

На 24.10.2017 г. в „Държавен вестник“ (бр. 85) са обнародвани измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). На тази основа министърът на финансите подготвя и издава нова Наредба № Н-3 за определяне на правилата за п...

Осигуряване върху средствата за картите „Мултиспорт“

Съгласно чл. 294, т. 4 от Кодекса на труда работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите бази за спорт. Напоследък програмата MultiSport (карти „Мултиспорт“) придобива все по-голяма популярност и е много прив...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

В Държавен вестник, бр. 96 от 6.12. 2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 30 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност. Най-съществените промени са свързани...

Въпроси и отговори от практиката

Заплащане на извънреден труд

Въпрос: Редно ли е да се заплаща празничен труд (както за официално приетите от МС национални празници) за 25 септември - Ден на град Добрич - обявен с решение на Общинския съвет за празничен и неприсъствен за работещите на територията на общината? Следва ли да се заплаща празнич...

Компенсиране на липси с излишъци

Въпрос: При проведена инвентаризация на стоково-материални запаси са установени липси и излишъци, при част от които има причинно-следствена връзка и биха могли да бъдат компенсирани. 1. Кой е нормативният акт, който допуска това компенсиране? 2. Когато в резултат на компенсиранет...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Въпрос: Физическо лице – пенсионер, работи като агент за застраховки по граждански договор. Може ли да се внасят здравните осигуровки за цялата година авансово, а данъкът, който е дължим, да се внесе в края на годината? Агентите работят всеки месец. Отговор: От поставения въпрос...

Осигуряване на управител на АД

Въпрос: Акционерно дружество, което не извършва търговска дейност, но подава годишен отчет, поради това, че прави допълнителни вноски в дъщерно дружество – ЕООД. АД-то се представлява само заедно от двама управители, избрани на ОС. Двамата управители се осигуряват в други дружест...

Полагане на нощен труд

Въпрос: В предприятието имаме назначени с 8-часов трудов договор (подневно отчитане на работното време) работници, за които всеки месец се изготвя график, от който е видно, че те работят реално на 12-часови дневни и нощни смени през два дни. Съответно им се заплаща като допълните...

Признаване и отчитане на интернет страница, генерираща приходи

Въпрос: Фирма с електронен магазин е платила 2700 лв. за разработка на електронния магазин (самата платформа, сайтът, през който продава). В коя сметка е редно да го заведем и каква амортизационна норма да приемем? Отговор: Съгласно счетоводните стандарти интернет страница, възн...

Фактуриране на стоки и услуги, които служителите предоставят на консорциума

Въпрос: Създаден е консорциум по чл. 357 от ЗЗД за участие в търг по ЗОП. Поръчката е с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. Описвам го, за да е ясно, че има и стоки, услуги и гаранционен период за тях. Консорциумът е избран за изпълнител на поръчкат...

Писма и указания

№ 96-00-275 от 15.11.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-275 от 06.11.2019 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка представляваното от вас дружество е регистрирано на основан...

Решения на ВАС

Решение № 12660 от 26.09.2019 г. по адм. дело № 5509/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 01.2018 г. и съответните лихви, резултат от непризнаване на декларираната от дружеството ВОД на стоки с получател дружество в Чехия. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС вътреобщностна доставка /ВОД/ на стоки е доставката ...

Решение № 12878 от 01.10.2019 г. по адм. дело № 4991/2019 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит и съответните лихви. За реалността на доставките ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., приложим и за настоящия казус, не предвижда като относима предпоставка за правото на данъчен кредит осчетоводяването така, както изискваше отмененият ЗДДС....

Решение № 13681 от 15.10.2019 г. по адм. дело № 2960/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди 12.2011 г., 12.2010 г. и 12.2009 г. Решението на административния съд е неправилно, тъй като е постановено при съществени процесуални нарушения. Макар и делото да е разглеждано в продължение на няколко г...

Решение № 13686 от 15.10.2019 г. по адм. дело № 6012/2019 г.

Предмет на спора e прекратена регистрацията на дружеството по ЗДДС. Необосновано съдът е смесил две основания за дерегистрация по чл. 176, т. 3 и т. 4 ЗДДС, след като издателят на акта не се е позовал на основанието по 176, т. 4 ЗДДС – когато публичните задължения на длъжника, с...

Решение № 14873 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 7086/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди от 29.04.2013 г. до 31.05.2016 г. и допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2013 г. с лихви за забава. Констатациите на органите по приходите са за осъществявана от РЛ д...

Решение № 14882 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 4790/2019 г.

Предмет на спора e ДДС за възстановяване за данъчен период август 2018 г. Съгласно чл. 169, ал. 4 ДОПК, за публичните задължения, установени от НАП, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява вида на задълженията, които иска да погаси, като с постъпилата сума ...

Решение № 15106 от 07.11.2019 г. по адм. дело № 4022/2019 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.11.2009 г. до 31.12.2009 г. и от 01.06.2010 г. до 30.11.2012 г. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2009 г., 2010 г. и 2011 г. По делото са налице достатъчно доказателства по отношение на о...

Решение № 15207 от 11.11.2019 г. по адм. дело № 4570/2019 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на лихви за забава за периода 14.12.2009 г. – 09.07.2018 г. върху главница, представляваща ДДС за възстановяване за 11.2009 г. Данък върху добавената стойност може да се възстанови, ако правото на възстановяване бъде упражнено от титуля...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 96 от 2019 г.

ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г. Народно събрание Решение за прeкратяване пълномощията на народен представител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване ...