Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 2, Януари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Януари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

За някои изменения и допълнения на Наредба № Н-3

На 24.10.2017 г. в „Държавен вестник“ (бр. 85) са обнародвани измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). На тази основа министърът на финансите подготвя и издава нова Наредба № Н-3 з...

Осигуряване върху средствата за картите „Мултиспорт“

Съгласно чл. 294, т. 4 от Кодекса на труда работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите бази за спорт. Напоследък програмата MultiSport (карти „Мултиспорт“) придобива все по-гол...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

В Държавен вестник, бр. 96 от 6.12. 2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 30 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност. Най-съ...

Въпроси и отговори от практиката

Заплащане на извънреден труд

Въпрос: Редно ли е да се заплаща празничен труд (както за официално приетите от МС национални празници) за 25 септември - Ден на град Добрич - обявен с решение на Общинския съвет за празничен и неприсъствен за работещите на територията на общината? С...

Компенсиране на липси с излишъци

Въпрос: При проведена инвентаризация на стоково-материални запаси са установени липси и излишъци, при част от които има причинно-следствена връзка и биха могли да бъдат компенсирани. 1. Кой е нормативният акт, който допуска това компенсиране? 2. Кога...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Въпрос: Физическо лице – пенсионер, работи като агент за застраховки по граждански договор. Може ли да се внасят здравните осигуровки за цялата година авансово, а данъкът, който е дължим, да се внесе в края на годината? Агентите работят всеки месец. ...

Осигуряване на управител на АД

Въпрос: Акционерно дружество, което не извършва търговска дейност, но подава годишен отчет, поради това, че прави допълнителни вноски в дъщерно дружество – ЕООД. АД-то се представлява само заедно от двама управители, избрани на ОС. Двамата управители...

Полагане на нощен труд

Въпрос: В предприятието имаме назначени с 8-часов трудов договор (подневно отчитане на работното време) работници, за които всеки месец се изготвя график, от който е видно, че те работят реално на 12-часови дневни и нощни смени през два дни. Съответн...

Признаване и отчитане на интернет страница, генерираща приходи

Въпрос: Фирма с електронен магазин е платила 2700 лв. за разработка на електронния магазин (самата платформа, сайтът, през който продава). В коя сметка е редно да го заведем и каква амортизационна норма да приемем? Отговор: Съгласно счетоводните ста...

Фактуриране на стоки и услуги, които служителите предоставят на консорциума

Въпрос: Създаден е консорциум по чл. 357 от ЗЗД за участие в търг по ЗОП. Поръчката е с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. Описвам го, за да е ясно, че има и стоки, услуги и гаранционен период за тях. Консорциумът е из...

Писма и указания

№ 96-00-275 от 15.11.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-275 от 06.11.2019 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка представляваното от вас друже...

Решения на ВАС

Решение № 12660 от 26.09.2019 г. по адм. дело № 5509/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 01.2018 г. и съответните лихви, резултат от непризнаване на декларираната от дружеството ВОД на стоки с получател дружество в Чехия. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС вътреобщностна доставк...

Решение № 12878 от 01.10.2019 г. по адм. дело № 4991/2019 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит и съответните лихви. За реалността на доставките ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., приложим и за настоящия казус, не предвижда като относима предпоставка за правото на данъчен кредит осчетоводяването така, ка...

Решение № 13681 от 15.10.2019 г. по адм. дело № 2960/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди 12.2011 г., 12.2010 г. и 12.2009 г. Решението на административния съд е неправилно, тъй като е постановено при съществени процесуални нарушения. Макар и делото да е разглежд...

Решение № 13686 от 15.10.2019 г. по адм. дело № 6012/2019 г.

Предмет на спора e прекратена регистрацията на дружеството по ЗДДС. Необосновано съдът е смесил две основания за дерегистрация по чл. 176, т. 3 и т. 4 ЗДДС, след като издателят на акта не се е позовал на основанието по 176, т. 4 ЗДДС – когато публич...

Решение № 14873 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 7086/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди от 29.04.2013 г. до 31.05.2016 г. и допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2013 г. с лихви за забава. Констатациите на органите по приходи...

Решение № 14882 от 05.11.2019 г. по адм. дело № 4790/2019 г.

Предмет на спора e ДДС за възстановяване за данъчен период август 2018 г. Съгласно чл. 169, ал. 4 ДОПК, за публичните задължения, установени от НАП, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява вида на задълженията, които иска да по...

Решение № 15106 от 07.11.2019 г. по адм. дело № 4022/2019 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.11.2009 г. до 31.12.2009 г. и от 01.06.2010 г. до 30.11.2012 г. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2009 г., 2010 г. и 2011 г. По делото са налице достатъчно д...

Решение № 15207 от 11.11.2019 г. по адм. дело № 4570/2019 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на лихви за забава за периода 14.12.2009 г. – 09.07.2018 г. върху главница, представляваща ДДС за възстановяване за 11.2009 г. Данък върху добавената стойност може да се възстанови, ако правото на възстанов...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 96 от 2019 г.

ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г. Народно събрание Решение за прeкратяване пълномощията на народен представител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната...