Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 5, Март 2020 г. > Освободена доставка при продажба на...
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Освободена доставка при продажба на апартамент на физическо лице

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продава апартамент на физическо лице. Ако третира сделката като освободена и не начисли ДДС, какво трябва да се направи от гледна точка на ЗДДС, ако е ползван ДК за сградата и ако не е ползван. Изчислява ли се коефициент по чл. 73?

   Отговор: Според информацията от запитването регистрирана по ЗДДС фирма продава на физическо лице апартамент и се интересува от последствията, при положение че третира доставката си като освободена и при продажбата не начисли ДДС. Тъй като тези последствия зависят изцяло от това, от началото на годината, в която е придобит или построен въпросният апартамент, са изминали 20 години, а в запитването не е дадена информация по въпроса, в отговора си приемаме, такива не са изминали. Това означава, че за доставката му не е приложима хипотезата на чл. 80, при която не се извършват корекции на данъчен кредит и ако при придобиването му или за построяването му е ползван данъчен кредит, при извършването на освободена доставка с него следва да се извърши корекция на кредита по реда на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС.

   Размерът на дължимия данък при корекцията зависи от това дали при придобиването на имота е ползван пълен, частичен или пропорционален данъчен кредит. Тъй като в случая става въпрос за дълготраен активи, се дължи данък в размер, определен по формулата: ДД = НДДС x 1/20 x БГ, недвижимите имоти, за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит; ДД = НДДС x 1/20 x К0 x БГ, за имотите, при придобиването или изграждането на които е приспаднат частичен данъчен кредит; и ДД = НДДС x 1/20 x ПрНИД0 x К0 x БГ за имоти, за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71.
Данните във формулите са: ДД е дължимият данък; НДДС - начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота; ПрНИД0 - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него; К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит; БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.

   Корекциите по чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол с данните по чл. 66, ал. 3 от ППЗДДС
Освен това, предвид вида и начина на ползване на актива в икономическата дейност на съответното данъчно задължено лице, когато с актива се извършва освободена доставка, се променя съотношението между облагаемите и освободените доставки, които извършва лицето, и в последния данъчен период на годината се прави корекция на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона.Статия със свободен достъп