Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 5, Март 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 ...

Коментар на експерта

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

Понятието „организационна единица“ по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) включва две задължителни характеристики. Първата характеристика се отнася до правно-организационната форма на дадения правен субект. В този аспект на понятието се считат за органи...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 1 януари 2020 г., са обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., направени в § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, както в измен...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвани в ДВ, бр. 8 ...

Разработване на счетоводна политика

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството ръководителите на предприятията трябва да утвърждават счетоводна политика. Според стандартите тя съдържа конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани при изготвянето и представянето на финансови...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предварително, преди изплащане на запл...

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Въпрос: Фирма, с основна дейност „търговия на едро и дребно с др. специализирани стоки“, регистрирана по ЗДДС, извършва доставки на адрес на свои клиенти на територията на гр. София. Същата наема лек автомобил хибрид на оперативен лизинг за тази дейност. Има ли право да ползва да...

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва износ на стоки към фирми от Македония. Въпросните стоки са закупени от страни – членки на ЕС. Необходима ли е регистрация на българската фирма в Агенция „Митници“, какви са данъчните аспекти (ДДС) на този вид ...

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

Въпрос: На физическо лице му предстои да сключи договор/споразумение за сътрудничество с фирма (агенция) от ЕС, съгласно който лицето ще е професионален играч към агенцията и ще извършва услуги, свързани с е-спорт: събития, интернет игри и всякакви други дейности, които се про...

Коригиране на счетоводни грешки

Въпрос: Как да се поправи следната счетоводна грешка: Разходите по изграждане на офис, реално извършени през 2010 г. и 2011 г. погрешно са включени в стойността на друга сграда, въведена в експлоатация през 2011 г. Офисът не е въведен в експлоатация, няма разрешение за ползване,...

Освободена доставка при продажба на апартамент на физическо лице

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продава апартамент на физическо лице. Ако третира сделката като освободена и не начисли ДДС, какво трябва да се направи от гледна точка на ЗДДС, ако е ползван ДК за сградата и ако не е ползван. Изчислява ли се коефициент по чл. 73? Отговор: Сп...

Отчитане на закупено гориво

Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г., но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, който е през 2019 г.? Отговор: ...

Предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период

Въпрос: Фирма ЕООД през 2019 г. няма никакви приходи. Има разход за счетоводни услуги - за подаване на нулеви ДДС декларации и банкови такси - общо 350 лв. Освен това собственикът до 30.04.2019 г. е бил СОЛ и се е самоосигурявал през фирмата и са подавани Д1. Считано от 01.05.201...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Дружество Х е закупило стока през месец декември 2019 г., но иска да приспадне данъчен кредит по тази фактура през м. януари 2020 г. В кой месец следва да се включи тази фактура в дневник покупки и справка декларация по ЗДДС - декември 2019 или януари 2020 г.? Какви счето...

Разходи за ремонт при отдаване на недвижим имот под наем

Въпрос: Отдаваме под наем апартаменти (на физически лица), магазини и складове (на юридически лица). По договор разходите за ремонт са за сметка на наемодателя и ги отчитаме като разход при него, когато възникнат. Те не са конкретизирани при сключването на договора. Обикновено то...

Самоначисляване на ДДС с протокол по чл. 117

Въпрос: Наш клиент, ЮЛ, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за доставки с фирма в ОАЕ. Получаваме фактура от доставчика, насочена директно към нашия клиент (име, адрес, ДДС номер), а стоката пристига при нас през фискален агент от Холандия. Ако разсъждавам правилно, ние трябва ...

Сборна доставка на стоки

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия. Регистрирано е по ДДС. По заповед на управителя беше направена промоция: при покупка на определен брой от даден артикул, продадени с данъчна фактура, се получава безплатно един брой друг продукт от нашите стоки, който не се вписва въ...

Трудов договор със срок на изпитване

Въпрос: Може ли да бъде сключен договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ със срок на изпитване по чл. 70 от КТ? Кой член трябва да се впише като основание за сключване на договора? Отговор: Трудовото ни законодателство предоставя на страните по трудовия договор възможността да прове...

Писма и указания

№ 20-00-22/03.02.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. На част от поставените въпроси по отношение на условието дейността, пораждаща задължение за регистрация по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, да ...

№ 20-00-8 от 10.01.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2020 г., по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, поставените въпроси в които налагат разясняване на нормата в частта й, регламентираща кога следва да се приеме, че една еднородна дейност се извършва пос...

Решения на ВАС

Решение № 1111 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 8966/2019 г.

Предмет на спора са отказано на основание чл. 70, ал. 5, чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 т. 1 и чл. 6 ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 2016 г. и установено допълнително задължение за ДДС за данъчен период август 2016 г. ведно с прилежащи лихви за забава...

Решение № 137 от 07.01.2020 г. по адм. дело № 9830/2019 г.

Предмет на спора е данъчен кредит по 18 бр. фактури поради доказана реалност на процесните доставки. ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., не въвежда като предпоставка за законосъобразното упражняване на данъчен кредит произхода на стоките и услугите, поради което не е необходимо да се...

Решение № 1757 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 9856/2019 г.

Предмет на спора е установен данък върху добавената стойност за данъчни периоди от 01.01. до 31.08.2017 г. ведно със съответните лихви. За целите на ЗДДС е без значение, дали са спазени изискванията на ЗУТ и дали един обект се използва преди да са извършени всички процедури по у...

Решение № 2026 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 9365/2019 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за периода 01.07. - 30.09.2014 г. по фактура, издадена от чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС, с предмет на доставката с код 10 (други) - подкод метал, по искане за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице. С Решение...

Решение № 2109 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 8861/2019 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по фактури, издадени от различни дружества. Само поради липсата на достатъчно доказателства относно обезпечеността на преките доставчици и техните подизп...

Решение № 2202 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 8424/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения - главница и лихви, на основание чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК. Установеният размер на активите не променя крайния извод за невъзможност за събирането на публичните задължения на дружеството. Следва да се съобрази обстоятелството, че дадена...

Решение № 2216 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 9059/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка, с която е постановено запечатване на търговски обект – магазин в гр. Русе, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗДДС. Фактическите основания за прилагане на прин...

Решение № 40 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 8296/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за данъчен период 09. и 10.2015 г. ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит по 4 бр. фактури. Съобразно изискването на ЗДДС, съответно с практиката на СЕО и СЕС, за да...

Решение № 69 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 7497/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 28 бр. фактури за данъчни периоди 10 – 12.2011 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 6 ЗДДС и определен допълнителен корпоративен данък за 2011 г. и 2...

Решение № 753 от 16.01.2020 г. по адм. дело № 10313/2018 г.

Предмет на спора е обезщетение за причинени от незаконосъобразен административен акт вреди, представляващи заплатена неустойка за забава съгласно анекс към договор за заем. Ищецът не е изпълнил задължението си по договора за заем и за него е възникнало задължението да заплати уг...

Решения на ВКС

Решение № 145 от 28.06.2018 г. по търг. дело № 2180/2016 г., II т.о.

НАП няма качеството на трето задължено лице по смисъла на чл. 450, ал. 2 и ал. 3, вр. чл. 507 ГПК по отношение на вземания на неин длъжник за възстановяване на ДДС, декларирани за възстановяване в справка-декларация съгласно ЗДДС към датата на получаване от НАП на запорното съобщ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 29.02.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 14 от 2020 г.

ДВ, бр. 10 от 4.2.2020 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Републи...