Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 5, Март 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декемв...

Коментар на експерта

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

Понятието „организационна единица“ по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) включва две задължителни характеристики. Първата характеристика се отнася до правно-организационната форма на дадения правен субект. В този аспект на...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 1 януари 2020 г., са обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., направени в § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното под...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен маг...

Разработване на счетоводна политика

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството ръководителите на предприятията трябва да утвърждават счетоводна политика. Според стандартите тя съдържа конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани при изготвянет...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предвари...

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Въпрос: Фирма, с основна дейност „търговия на едро и дребно с др. специализирани стоки“, регистрирана по ЗДДС, извършва доставки на адрес на свои клиенти на територията на гр. София. Същата наема лек автомобил хибрид на оперативен лизинг за тази дейн...

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва износ на стоки към фирми от Македония. Въпросните стоки са закупени от страни – членки на ЕС. Необходима ли е регистрация на българската фирма в Агенция „Митници“, какви са данъчн...

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

Въпрос: На физическо лице му предстои да сключи договор/споразумение за сътрудничество с фирма (агенция) от ЕС, съгласно който лицето ще е професионален играч към агенцията и ще извършва услуги, свързани с е-спорт: събития, интернет игри и всякакв...

Коригиране на счетоводни грешки

Въпрос: Как да се поправи следната счетоводна грешка: Разходите по изграждане на офис, реално извършени през 2010 г. и 2011 г. погрешно са включени в стойността на друга сграда, въведена в експлоатация през 2011 г. Офисът не е въведен в експлоатация...

Освободена доставка при продажба на апартамент на физическо лице

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продава апартамент на физическо лице. Ако третира сделката като освободена и не начисли ДДС, какво трябва да се направи от гледна точка на ЗДДС, ако е ползван ДК за сградата и ако не е ползван. Изчислява ли се коеф...

Отчитане на закупено гориво

Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г., но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, ко...

Предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период

Въпрос: Фирма ЕООД през 2019 г. няма никакви приходи. Има разход за счетоводни услуги - за подаване на нулеви ДДС декларации и банкови такси - общо 350 лв. Освен това собственикът до 30.04.2019 г. е бил СОЛ и се е самоосигурявал през фирмата и са под...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Дружество Х е закупило стока през месец декември 2019 г., но иска да приспадне данъчен кредит по тази фактура през м. януари 2020 г. В кой месец следва да се включи тази фактура в дневник покупки и справка декларация по ЗДДС - декември 2019 и...

Разходи за ремонт при отдаване на недвижим имот под наем

Въпрос: Отдаваме под наем апартаменти (на физически лица), магазини и складове (на юридически лица). По договор разходите за ремонт са за сметка на наемодателя и ги отчитаме като разход при него, когато възникнат. Те не са конкретизирани при сключван...

Самоначисляване на ДДС с протокол по чл. 117

Въпрос: Наш клиент, ЮЛ, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за доставки с фирма в ОАЕ. Получаваме фактура от доставчика, насочена директно към нашия клиент (име, адрес, ДДС номер), а стоката пристига при нас през фискален агент от Холандия. Ако раз...

Сборна доставка на стоки

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия. Регистрирано е по ДДС. По заповед на управителя беше направена промоция: при покупка на определен брой от даден артикул, продадени с данъчна фактура, се получава безплатно един брой друг продукт от нашит...

Трудов договор със срок на изпитване

Въпрос: Може ли да бъде сключен договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ със срок на изпитване по чл. 70 от КТ? Кой член трябва да се впише като основание за сключване на договора? Отговор: Трудовото ни законодателство предоставя на страните по трудовия...

Писма и указания

№ 20-00-22/03.02.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. На част от поставените въпроси по отношение на условието дейността, пораждаща задължение за регистрация ...

№ 20-00-8 от 10.01.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2020 г., по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, поставените въпроси в които налагат разясняване на нормата в частта й, регламентираща кога следва да се приеме, че една едн...

Решения на ВАС

Решение № 1111 от 23.01.2020 г. по адм. дело № 8966/2019 г.

Предмет на спора са отказано на основание чл. 70, ал. 5, чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 т. 1 и чл. 6 ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 2016 г. и установено допълнително задължение за ДДС за данъчен период август 2016 г. вед...

Решение № 137 от 07.01.2020 г. по адм. дело № 9830/2019 г.

Предмет на спора е данъчен кредит по 18 бр. фактури поради доказана реалност на процесните доставки. ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., не въвежда като предпоставка за законосъобразното упражняване на данъчен кредит произхода на стоките и услугите, пора...

Решение № 1757 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 9856/2019 г.

Предмет на спора е установен данък върху добавената стойност за данъчни периоди от 01.01. до 31.08.2017 г. ведно със съответните лихви. За целите на ЗДДС е без значение, дали са спазени изискванията на ЗУТ и дали един обект се използва преди да са и...

Решение № 2026 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 9365/2019 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за периода 01.07. - 30.09.2014 г. по фактура, издадена от чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС, с предмет на доставката с код 10 (други) - подкод метал, по искане за възстановяване на платен ДДС от...

Решение № 2109 от 10.02.2020 г. по адм. дело № 8861/2019 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по фактури, издадени от различни дружества. Само поради липсата на достатъчно доказателства относно обезпечеността на преки...

Решение № 2202 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 8424/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения - главница и лихви, на основание чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК. Установеният размер на активите не променя крайния извод за невъзможност за събирането на публичните задължения на дружеството. Следва да се съобр...

Решение № 2216 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 9059/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка, с която е постановено запечатване на търговски обект – магазин в гр. Русе, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗДДС. Фактическите ...

Решение № 40 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 8296/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за данъчен период 09. и 10.2015 г. ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит по 4 бр. фактури. Съобразно изискването на ЗДДС, съответно с ...

Решение № 69 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 7497/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 28 бр. фактури за данъчни периоди 10 – 12.2011 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 6 ЗДДС и определен допълнителен кор...

Решение № 753 от 16.01.2020 г. по адм. дело № 10313/2018 г.

Предмет на спора е обезщетение за причинени от незаконосъобразен административен акт вреди, представляващи заплатена неустойка за забава съгласно анекс към договор за заем. Ищецът не е изпълнил задължението си по договора за заем и за него е възникн...

Решения на ВКС

Решение № 145 от 28.06.2018 г. по търг. дело № 2180/2016 г., II т.о.

НАП няма качеството на трето задължено лице по смисъла на чл. 450, ал. 2 и ал. 3, вр. чл. 507 ГПК по отношение на вземания на неин длъжник за възстановяване на ДДС, декларирани за възстановяване в справка-декларация съгласно ЗДДС към датата на получа...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 29.02.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 14 от 2020 г.

ДВ, бр. 10 от 4.2.2020 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република Българ...