начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 6, Април 2020 г. > Право на обезщетение за безработица...
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

   Въпрос: Съдружник в ООД е на трудов договор в друго предприятие. Напуска го по чл. 325 от КТ и преминава на трудов договор в предприятието, където е съдружник. При евентуални съкращения ще има ли право на обезщетение от бюрото по труда?

   Отговор: Условията за възникване право на обезщетение за безработица от бюрото по труда са посочени в чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване.
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ на НОИ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването (при един или повече осигурители) и които:
- са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта;
- не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО или професионална пенсия по чл. 168 от КСО;
- не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по реда на КСО или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Ако отговаря на тези условия лицето има право на обезщетение за безработица от НОИ. Размерът на обезщетението и срокът за изплащането му се определят от съответното бюро по труда въз основа на осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за последното прекратяване на трудовия договор на лицето.
Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление от лицето до териториалното поделение на НОИ.Статия със свободен достъп