Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 6, Април 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени ...

Коментар на експерта

Възникването на данъчното събитие за доставките на стоки в зависимост от условието на сделката за покупко-продажба

Точното определяне на датата за възникване на данъчното събитие на доставките има изключително важно значение за законосъобразното изпълнение на задълженията по ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от закона на датата на възникване на това съ...

За някои изменения и допълнения в правния режим на застраховката „Професионална отговорност“ на регистрираните одитори

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит1 се извършиха съществени промени на правното положение на регистрираните одитори в светлината на уеднаквяване на българското национално право с правото на Европейския съюз...

Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права. Като удостоверителен документ трудовата книжка свидетелства ...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

Епидемията от коронавирус тежко засегна не само здравната система, но и икономическите и социалните отношения. Извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г., наистина изисква извънредни мерки. По-важните от тях са приети със ...

Отпуск за гледане болен член от семейството

Според чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност. Сред изброените случаи, при които може да се ползва такъв вид отпуск са и отпускът за гледане на болен или карантиниран член...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

След като на 20.03.2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с Указ № 70 от 22.03.2020 година, обнародван в ДВ, брой 26 от 22.03.2020...

Въпроси и отговори от практиката

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Въпрос: Здравейте, имам доставка от фирма от Гърция. Стоката, която ще ми доставят, е на пале. Фирмата е регистрирана по ДДС и ми издава фактура с 0% ДДС. Само за стойността на палетите ми начислява ДДС 24%, колкото е в Гърция. Имат ли право и как да...

Данъчно облагане на консорциум

Въпрос: Консорциум е създаден в България от две китайски дружества, всяко от които с по 50% дял. Има ли в случая ултимативен собственик и възможно ли е консорциумът да има задължения по чл. 143ф - чл. 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ...

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Въпрос: Фирма Х ЕООД не е регистрирана по ЗДДС. Същата има кафе-автомат в даден търговски обект и за 2019 г. има оборот 25 000 лв. На 15.01. 2019 г. фирма Y ЕООД, регистрирана по ЗДДС, поставя в същия търговски обект вендинг автомат (храни и напитки)...

Задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 ал. 1 т. 10 от закона

Въпрос: В търговски обект – автосервиз, осъществяват дейност две фирми, чиито собственици са свързани лица. Фирмите извършват ремонт на автомобилни рейки на клиенти от цялата страна. Едната от фирмите е регистрирана по ДДС и обслужва клиенти, които с...

Издаване на известие към фактура

Въпрос: Въпросът е свързан с издаване на документ кредитно мемо от фирмата майка от Полша за 1 000 000 лв., който да регулира оперативната печалба на дъщерното българско дружество, както е по политиката за трансферно ценообразуване на двете фирми. Да...

Издаване на касов бон от кочан

Въпрос: Фирма (автосервиз) има софтуер за издаване на фактури и касов апарат от новите апарати от 2019 г. Софтуерът се използва само за издаване на фактури, не се следи склад. Издават се фактури в брой и по банков път. Според новите изисквания на нар...

Облагане доставка на услуга, предназначена за лице, установена в трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга (IT) на американската фирма Microsoft: Upwork Talent Group и получава приход, определен на часова ставка, оформен с фактура от тях. Приходът се получава във фирмената сметка в левове. Тря...

Облагане на доходи от продажба или замяна на движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци

Въпрос: През 2019 година фирмата ни извършват събиране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В резултат на това е придобила доходи от физически лица, местни граждани, за които е удържала и внесла окончателен данък в разме...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

Въпрос: СОЛ, което се само осигурява за всеки месец през 2019 г. на максималния осигурителен доход и за всички осигурителни случаи, т.е. на 3000 лв. Но в някои от месеците на 2019 г., има издадени болнични, за които е получило съответното обезщетение...

Освободена доставка при отдаване на имоти под наем

Въпрос: Регистрирана по реда на ЗДДС фирма отдава под наем имоти на фирми и физически лица. На един от наемателите - физическо лице, е издадена от началото на договора фактура с начислен ДДС. Може ли и каква е процедурата (изискването) следващите фак...

Освободена доставки на „стари сгради”

Въпрос: На фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои продажба на недвижим имот - къща. Тя е закупена от физическо лице преди 8 години. Построена е преди 35 години. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата или не - ако се позовем на чл. 45 от ЗДДС, а...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Въпрос: ЕООД с предмет на дейност проектиране на ВиК системи, без персонал, собственикът полага личен труд. Възможно ли е да бъде изплатен личен труд през месец януари в размер на 20 000 лв. и бъдат внесени осигурителни вноски върху 3000 лв. и данъка...

Отчитане на извършените продажби на стоки и услуги в търговските обекти

Въпрос: Задължена ли е фирма съгласно новите изисквания на Наредба Н-18, занимаваща се с търговия на дребно в хранителен магазин, която няма компютър и не използва СУПТО, да отчита всички видове стоки по количество и стойност чрез ЕКАФП, а не както д...

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

Въпрос: Физическо лице е съдружник и самоосигуряващото се лице във фирма. Същото продава дяловете си от фирмата в края на месец февруари 2019 г. и прекъсва осигуряването си. През това време е подписало договор за консултантски услуги и е декларирал...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

Въпрос: Едно лице СОЛ се самоосигурява в една фирма на 610 лв., в друга фирма има само личен труд с възнаграждение 610 лв. Какви осигуровки и данъци следва да плати във фирмата, в която полага само личен труд? Отговор: Според разпоредбите на ЗДДФЛ, ...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

Въпрос: През 07.2019 г. съм начислила на СОЛ (собственик на ЕООД) 100 000 лв. за работа с личен труд в собственото му дружество. Внесени са осигуровки върху 3000 лв. под ЕГН на лицето и ДОД върху 97 000 лв., които са внесени под БУЛСТАТА на фирмата. ...

Последователно извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект

Въпрос: Едно и също лице е собственик и управител на две ЕООД-та. Дейността на фирмите е различна, но се осъществява в един и същи обект. Едната дейност е продажба на козметични стоки, т.е. търговия и се осъществява само от собственика. Фирмата с таз...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

Въпрос: Съдружник в ООД е на трудов договор в друго предприятие. Напуска го по чл. 325 от КТ и преминава на трудов договор в предприятието, където е съдружник. При евентуални съкращения ще има ли право на обезщетение от бюрото по труда? Отговор: Усл...

Размер на осигурителната вноска за ДЗПО

Въпрос: Управител съм на ЕООД с договор за управление и контрол. Фирмата е ЕООД, притежавана изцяло от мен. Осигурявам се на минималния осигурителен праг за позицията. Мога ли да продължа да се осигурявам на минималния праг и същевременно да увелича ...

Регистрация по ЗДДС при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Дружество „Х“ ЕООД има 7 вендинг машини за топли напитки, разположени в 7 различни обекта. В дружеството има назначен един работник по трудов договор. Дружеството не извършва друга дейност и не е регистрирано по ЗДДС. През последните 12 месе...

Регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, предоставя услуги с място на изпълнение на трета страна. 1. Приходите, които реализира от тези услуги, включват ли се при изчисляване на облагаемия оборот за задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС? 2. В сл...

Писма и указания

№ 3-184/29.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти

Съгласно изложеното в запитването при изплащане на суми по договори за наем за период от 1 година получените месечно суми като сбор превишават ограничението от 10 000 лв. Същото се отнася и за изплатените дивиденти в рамките на календарната година. В...

№ 3-195 от 31.01.2020 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването лице е регистриран земеделски стопанин като физическо лице и произвежда непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. До 2019 г. включително се е облагал с данък върху общата годишна данъчн...

№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. ОТНОСНО: Третиране на дейността на фирма съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

В Дирекция ОДОП ……. постъпи ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, ...

Решения на ВАС

Решение № 1246 от 27.01.2020 г. по адм. дело № 8420/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне по ЗДДС поради отказано право на приспадане на данъчен кредит и за корпоративен данък по ЗКПО, на основание чл. 26, т. 2 и чл. 10, ал. 1 ЗКПО, ведно с лихви. Съгласно чл. 71, т. 1 ЗДДС, лицето у...

Решение № 1498 от 30.01.2020 г. по адм. дело № 8595/2019 г.

Предмет на спора е тълкуването и приложението на материалния закон, т. е. дали за ревизираното лице са налице предпоставките за преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ. По аргумент от § 26 ПЗР ЗИДЗДДФЛ, ДВ, бр. 95/2009 г., преотстъпването на д...

Решение № 1631 от 31.01.2020 г. по адм. дело № 7063/2019 г.

Предмет на спора е непризнато правото на данъчен кредит, ведно с лихви, по фактури, издадени от различни доставчици, с основание липса на реална доставка, както и по фактура с предмет на доставка туристическа услуга – на основание чл. 70, ал. 1, т. 3...

Решение № 1803 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 9106/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект – ресторант в гр. Велинград, за срок от 14 дни, на основание чл. 118, ал. 2, чл. 186, ал. 1, т. 3 и чл. 187, ал. 1 ЗДДС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006...

Решение № 1959 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 11707/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за данъчен период 2013 г. и ДДС за данъчен период 11.2015 г. ведно с лихви за забава. Нормата на чл. 167 ЗКПО е императивна, тъй като с нея се разрешава отклонение от общи...

Решение № 1972 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 9455/2019 г.

Предмет на спора е отказано на право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 9 броя фактури и установени задължения за ДДС, както и допълнително установени задължения за корпоративен...

Решение № 2166 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 9939/2019 г.

Предмет на спора е начислен допълнително, по реда на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изр. второ ЗДДС, ДДС за периода от 27. до 31.07.2018 г. и от 01. до 13.08.2018 г. - главница и лихва. С въведеното на 01.01.2018 г. ново обстоятелство в ...

Решение № 37 от 03.01.2020 г. по адм. дело № 7464/2019 г.

Предмет на спора е извършена корекция на деклариран в СД по ЗДДС резултат. По отношение на извършената услуга е налице един от основните елементи, характеризиращи я като доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 ЗДДС - нейното реално осъществяване, извър...

Решение № 462 от 13.01.2020 г. по адм. дело № 7751/2019 г.

Предмет на спора е акт за регистрация по ЗДДС, с който на основание чл. 132, ал. 1 ЗДДС е разпоредено да се регистрира по ЗДДС дружество, считано от 8.11.2011 г. - датата на вписването на обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т. 3 ЗДДС в ТР, съгласно чл....

Решение № 59 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 10075/2019 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за разликата над определена сума по фактури за доставка на стоки/материали, издадени от различни доставчици, както и начислените върху тази сума лихви за забава. Спо...

Решения на ВКС

Решение № 228 от 07.02.2018 г. по търг. дело № 424/2017 г., I т.о.

Правилото на § 10, ал. 1 ПЗР на Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно което всички започнали и недовършени до влизането му в сила производства се довършват по досегашния ред, се отнася до всички заварени ви...

Решение № 65 от 06.07.2018 г. по търг. д. № 1556/2017 r., I т.о.

По отношение клаузите на допълнителни споразумения/анекси, сключени към договор с „потребител“, по смисъла на § 13, т. 1 ДР ЗЗП, на общо основание подлежи установяването им като индивидуално договорени. Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 18 от 2020 г.

ДВ, бр. 15 от 21.2.2020 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслу...