Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 6, Април 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Април 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Чл. 3. За срока от 13...

Коментар на експерта

Възникването на данъчното събитие за доставките на стоки в зависимост от условието на сделката за покупко-продажба

Точното определяне на датата за възникване на данъчното събитие на доставките има изключително важно значение за законосъобразното изпълнение на задълженията по ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от закона на датата на възникване на това събитие данъкът за облагаемите д...

За някои изменения и допълнения в правния режим на застраховката „Професионална отговорност“ на регистрираните одитори

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит1 се извършиха съществени промени на правното положение на регистрираните одитори в светлината на уеднаквяване на българското национално право с правото на Европейския съюз. В мотивите на законопроекта ...

Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права. Като удостоверителен документ трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Те...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

Епидемията от коронавирус тежко засегна не само здравната система, но и икономическите и социалните отношения. Извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г., наистина изисква извънредни мерки. По-важните от тях са приети със Закона за мерките и действията...

Отпуск за гледане болен член от семейството

Според чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност. Сред изброените случаи, при които може да се ползва такъв вид отпуск са и отпускът за гледане на болен или карантиниран член от семейството, належащо прид...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

След като на 20.03.2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с Указ № 70 от 22.03.2020 година, обнародван в ДВ, брой 26 от 22.03.2020 г., президентът на Република ...

Въпроси и отговори от практиката

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Въпрос: Здравейте, имам доставка от фирма от Гърция. Стоката, която ще ми доставят, е на пале. Фирмата е регистрирана по ДДС и ми издава фактура с 0% ДДС. Само за стойността на палетите ми начислява ДДС 24%, колкото е в Гърция. Имат ли право и как да го осчетоводя? Палетата остав...

Данъчно облагане на консорциум

Въпрос: Консорциум е създаден в България от две китайски дружества, всяко от които с по 50% дял. Има ли в случая ултимативен собственик и възможно ли е консорциумът да има задължения по чл. 143ф - чл. 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за обмен на информация, в случ...

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Въпрос: Фирма Х ЕООД не е регистрирана по ЗДДС. Същата има кафе-автомат в даден търговски обект и за 2019 г. има оборот 25 000 лв. На 15.01. 2019 г. фирма Y ЕООД, регистрирана по ЗДДС, поставя в същия търговски обект вендинг автомат (храни и напитки). Собственикът и управителят н...

Задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 ал. 1 т. 10 от закона

Въпрос: В търговски обект – автосервиз, осъществяват дейност две фирми, чиито собственици са свързани лица. Фирмите извършват ремонт на автомобилни рейки на клиенти от цялата страна. Едната от фирмите е регистрирана по ДДС и обслужва клиенти, които са регистрирани по ДДС. Другата...

Издаване на известие към фактура

Въпрос: Въпросът е свързан с издаване на документ кредитно мемо от фирмата майка от Полша за 1 000 000 лв., който да регулира оперативната печалба на дъщерното българско дружество, както е по политиката за трансферно ценообразуване на двете фирми. Дали това кредитно мемо трябва д...

Издаване на касов бон от кочан

Въпрос: Фирма (автосервиз) има софтуер за издаване на фактури и касов апарат от новите апарати от 2019 г. Софтуерът се използва само за издаване на фактури, не се следи склад. Издават се фактури в брой и по банков път. Според новите изисквания на наредбата за кaсовите апарати сле...

Облагане доставка на услуга, предназначена за лице, установена в трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга (IT) на американската фирма Microsoft: Upwork Talent Group и получава приход, определен на часова ставка, оформен с фактура от тях. Приходът се получава във фирмената сметка в левове. Трябва ли да си издадем и ние фак...

Облагане на доходи от продажба или замяна на движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци

Въпрос: През 2019 година фирмата ни извършват събиране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В резултат на това е придобила доходи от физически лица, местни граждани, за които е удържала и внесла окончателен данък в размер на 10%. На основание чл. 55 ...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

Въпрос: СОЛ, което се само осигурява за всеки месец през 2019 г. на максималния осигурителен доход и за всички осигурителни случаи, т.е. на 3000 лв. Но в някои от месеците на 2019 г., има издадени болнични, за които е получило съответното обезщетение от НОИ. Съответно за тези мес...

Освободена доставка при отдаване на имоти под наем

Въпрос: Регистрирана по реда на ЗДДС фирма отдава под наем имоти на фирми и физически лица. На един от наемателите - физическо лице, е издадена от началото на договора фактура с начислен ДДС. Може ли и каква е процедурата (изискването) следващите фактури да се издават на основани...

Освободена доставки на „стари сгради”

Въпрос: На фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои продажба на недвижим имот - къща. Тя е закупена от физическо лице преди 8 години. Построена е преди 35 години. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата или не - ако се позовем на чл. 45 от ЗДДС, ал. 3? Отговор: Разпоредбата н...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Въпрос: ЕООД с предмет на дейност проектиране на ВиК системи, без персонал, собственикът полага личен труд. Възможно ли е да бъде изплатен личен труд през месец януари в размер на 20 000 лв. и бъдат внесени осигурителни вноски върху 3000 лв. и данъка върху 20 000 лв., след приспа...

Отчитане на извършените продажби на стоки и услуги в търговските обекти

Въпрос: Задължена ли е фирма съгласно новите изисквания на Наредба Н-18, занимаваща се с търговия на дребно в хранителен магазин, която няма компютър и не използва СУПТО, да отчита всички видове стоки по количество и стойност чрез ЕКАФП, а не както досега по групи? Отговор: С от...

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице

Въпрос: Физическо лице е съдружник и самоосигуряващото се лице във фирма. Същото продава дяловете си от фирмата в края на месец февруари 2019 г. и прекъсва осигуряването си. През това време е подписало договор за консултантски услуги и е декларирало, че е самоосигуряващо се лиц...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

Въпрос: Едно лице СОЛ се самоосигурява в една фирма на 610 лв., в друга фирма има само личен труд с възнаграждение 610 лв. Какви осигуровки и данъци следва да плати във фирмата, в която полага само личен труд? Отговор: Според разпоредбите на ЗДДФЛ, за целите на данъчното облаган...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

Въпрос: През 07.2019 г. съм начислила на СОЛ (собственик на ЕООД) 100 000 лв. за работа с личен труд в собственото му дружество. Внесени са осигуровки върху 3000 лв. под ЕГН на лицето и ДОД върху 97 000 лв., които са внесени под БУЛСТАТА на фирмата. Имам ли право тази сума да бъд...

Последователно извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект

Въпрос: Едно и също лице е собственик и управител на две ЕООД-та. Дейността на фирмите е различна, но се осъществява в един и същи обект. Едната дейност е продажба на козметични стоки, т.е. търговия и се осъществява само от собственика. Фирмата с тази дейност е регистрирана по ЗД...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

Въпрос: Съдружник в ООД е на трудов договор в друго предприятие. Напуска го по чл. 325 от КТ и преминава на трудов договор в предприятието, където е съдружник. При евентуални съкращения ще има ли право на обезщетение от бюрото по труда? Отговор: Условията за възникване право на ...

Размер на осигурителната вноска за ДЗПО

Въпрос: Управител съм на ЕООД с договор за управление и контрол. Фирмата е ЕООД, притежавана изцяло от мен. Осигурявам се на минималния осигурителен праг за позицията. Мога ли да продължа да се осигурявам на минималния праг и същевременно да увелича само вноска по ДЗПО до размера...

Регистрация по ЗДДС при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Дружество „Х“ ЕООД има 7 вендинг машини за топли напитки, разположени в 7 различни обекта. В дружеството има назначен един работник по трудов договор. Дружеството не извършва друга дейност и не е регистрирано по ЗДДС. През последните 12 месеца оборотът на дружеството е 2...

Регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, предоставя услуги с място на изпълнение на трета страна. 1. Приходите, които реализира от тези услуги, включват ли се при изчисляване на облагаемия оборот за задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС? 2. В случай че фирмата предоставя усл...

Писма и указания

№ 3-184/29.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти

Съгласно изложеното в запитването при изплащане на суми по договори за наем за период от 1 година получените месечно суми като сбор превишават ограничението от 10 000 лв. Същото се отнася и за изплатените дивиденти в рамките на календарната година. Във връзка с горното е поставeн...

№ 3-195 от 31.01.2020 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването лице е регистриран земеделски стопанин като физическо лице и произвежда непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. До 2019 г. включително се е облагал с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на чл. 29 от ...

№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. ОТНОСНО: Третиране на дейността на фирма съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

В Дирекция ОДОП ……. постъпи ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за пор...

Решения на ВАС

Решение № 1246 от 27.01.2020 г. по адм. дело № 8420/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне по ЗДДС поради отказано право на приспадане на данъчен кредит и за корпоративен данък по ЗКПО, на основание чл. 26, т. 2 и чл. 10, ал. 1 ЗКПО, ведно с лихви. Съгласно чл. 71, т. 1 ЗДДС, лицето упражнява правото си на приспад...

Решение № 1498 от 30.01.2020 г. по адм. дело № 8595/2019 г.

Предмет на спора е тълкуването и приложението на материалния закон, т. е. дали за ревизираното лице са налице предпоставките за преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ. По аргумент от § 26 ПЗР ЗИДЗДДФЛ, ДВ, бр. 95/2009 г., преотстъпването на данъка по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ е...

Решение № 1631 от 31.01.2020 г. по адм. дело № 7063/2019 г.

Предмет на спора е непризнато правото на данъчен кредит, ведно с лихви, по фактури, издадени от различни доставчици, с основание липса на реална доставка, както и по фактура с предмет на доставка туристическа услуга – на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗДДС, и по фактури с предмет ...

Решение № 1803 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 9106/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект – ресторант в гр. Велинград, за срок от 14 дни, на основание чл. 118, ал. 2, чл. 186, ал. 1, т. 3 и чл. 187, ал. 1 ЗДДС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Съдът е обсъдил събраните...

Решение № 1959 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 11707/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за данъчен период 2013 г. и ДДС за данъчен период 11.2015 г. ведно с лихви за забава. Нормата на чл. 167 ЗКПО е императивна, тъй като с нея се разрешава отклонение от общия режим на облагането с корпор...

Решение № 1972 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 9455/2019 г.

Предмет на спора е отказано на право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 9 броя фактури и установени задължения за ДДС, както и допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2016 г., ведно с лих...

Решение № 2166 от 11.02.2020 г. по адм. дело № 9939/2019 г.

Предмет на спора е начислен допълнително, по реда на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изр. второ ЗДДС, ДДС за периода от 27. до 31.07.2018 г. и от 01. до 13.08.2018 г. - главница и лихва. С въведеното на 01.01.2018 г. ново обстоятелство в нормата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС,...

Решение № 37 от 03.01.2020 г. по адм. дело № 7464/2019 г.

Предмет на спора е извършена корекция на деклариран в СД по ЗДДС резултат. По отношение на извършената услуга е налице един от основните елементи, характеризиращи я като доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 ЗДДС - нейното реално осъществяване, извършени допълнително СМР, придава...

Решение № 462 от 13.01.2020 г. по адм. дело № 7751/2019 г.

Предмет на спора е акт за регистрация по ЗДДС, с който на основание чл. 132, ал. 1 ЗДДС е разпоредено да се регистрира по ЗДДС дружество, считано от 8.11.2011 г. - датата на вписването на обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т. 3 ЗДДС в ТР, съгласно чл. 132, ал. 3 ЗДДС. Търговският...

Решение № 59 от 06.01.2020 г. по адм. дело № 10075/2019 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС за разликата над определена сума по фактури за доставка на стоки/материали, издадени от различни доставчици, както и начислените върху тази сума лихви за забава. Според първоинстанционния съд, пр...

Решения на ВКС

Решение № 228 от 07.02.2018 г. по търг. дело № 424/2017 г., I т.о.

Правилото на § 10, ал. 1 ПЗР на Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно което всички започнали и недовършени до влизането му в сила производства се довършват по досегашния ред, се отнася до всички заварени висящи съдебни производства неза...

Решение № 65 от 06.07.2018 г. по търг. д. № 1556/2017 r., I т.о.

По отношение клаузите на допълнителни споразумения/анекси, сключени към договор с „потребител“, по смисъла на § 13, т. 1 ДР ЗЗП, на общо основание подлежи установяването им като индивидуално договорени. Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на М. К. С...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 18 от 2020 г.

ДВ, бр. 15 от 21.2.2020 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комис...