начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 15, 13 - 19 април 2020 г. > Данък общ доход при намалена работо...
в. Седмичен законник
бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.

Данък общ доход при намалена работоспособност

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

   Счетоводител съм на граждански договор към училище.
Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата - 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход?

   Възнагражденията, получени по извънтрудови правоотношения се третират като доход от друга стопанска дейност по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и облагаемия доход за тях се формира по реда на чл. 29, ал. 1, т. 3 от закона. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Предвид разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗДДФЛ лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.

   Следователно, ако нямате други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (например от трудови правоотношения или наем), ще дължите авансово данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, след като доходът Ви, намален с нормативно признатите разходи (25%) и удържаните за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски (ако има такива), превиши сумата от 7920 лв. За целта ще е необходимо да предоставите еднократно пред платеца копие от валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо степента на намалената работоспособност.

   Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие, какъвто е конкретният казус, размерът на авансовият данък се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага само в случаите по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, т.е. когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода. Доколкото Вие не сте посочили, че сте самоосигуряващо се лице, последната разпоредба е неприложима във Вашият случай.

   Имайте предвид, че на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието - платец на дохода, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. В образецът на сметката за изплатени суми се съдържа и механизма за авансово облагане на доходите. Формулярът не се издава само в случаите по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ.Статия със свободен достъп