Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.
Законодателство

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обна...

Държавен вестник

ДВ, бр. 15 от 21.2.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидати...

ДВ, бр. 16 от 24.2.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 24 от 20 февруари 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. 2. Постано...

ДВ, бр. 17 от 25.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 4. Закон за ...

ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на РБългария и Между­народната банка за възстановя...

ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, какт...

Въпроси и отговори

Eдностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради неизпълнение на задължения на работодателя

Как може да бъде прекратен постоянен трудов договор по инициатива на работника в случай на забавено изплащане на трудовото възнаграждение? Ще има ли право работникът да получава обезщетение за безработица за срок, отговарящ на трудовия му стаж? Видъ...

Данък общ доход при намалена работоспособност

Счетоводител съм на граждански договор към училище. Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата - 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход? Възнагражденията, получени по извънтрудови правоо...

Определяне броя на работните места за трудоустроени

В съответствие с чл. 315 от КТ работодател с над 50 работници и служители е длъжен ежегодно да определя работни места за трудоустрояване. Как се определя тази бройка - на база броя на реално заетите работни места или според пълния щат на предприятиет...

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите, през периода на обявено извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и де...

Отчитане на правителствено дарение

“Х” ЕООД през 2019 г. е получило 80% аванс по програма “Хоризонт 2020” (Програма за научни изследвания и иновации) на ЕС. Остатъкът от 20% ще се заплатят след подписването на акта за приемане. Срокът е 36 месеца. 1. Как следва да се осчетоводи получе...

Получаване от фирма на банков заем, по който солидарен длъжник е физическо лице

Фирма “Х” ЕООД е сключила договор (овърдрафт кредит) с банка м. 12.2019 г., като обезпечение е заложила апартамент, собственост на физическо лице, което е и управител на “Х” ЕООД. Има издаден нотариален акт за учредена договорна ипотека върху недвижи...

Прекратяване на трудов договор поради извънредното положение

Фирма, която има кафене, в тази кризисна ситуация може ли да съкрати работник по чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ, да не му дължи обезщетение и самият работник да отиде за по-дълго време на бюрото по труда? И може ли след това, когато премине кризата, да ...

Фирмени разходи

През 2019 г. наехме апартаменти под наем в гр. София за персонала. Съгласно сключен договор за наем сме длъжни да плащаме за наша сметка режийните по апартамента (ток, вода и т.н.). Може ли тези разходи да се отчитат като фирмени, независимо че парти...

Справочник

Насоки за ефектите от пандемията COVID-19 върху финансовите отчети за 2019 г. и одиторските доклади върху тези отчети

Институт на дипломираните-експерт счетоводители Във връзка с извънредната ситуация, свързана с пандемията на коронавирус COVID-19, възникват редица важни въпроси, касаещи финансовото отчитане и извършването на одитите на финансовите отчети към 31 де...

ПИК на НОИ вече се заявява и по електронен път

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услуг...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2020

Централни валутни курсове за периода 03.04. - 09.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...