Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.
Законодателство

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28, и влиза в...

Държавен вестник

ДВ, бр. 15 от 21.2.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазва...

ДВ, бр. 16 от 24.2.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 24 от 20 февруари 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. 2. Постановление № 25 от 20 февруари 202...

ДВ, бр. 17 от 25.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 4. Закон за изменение и допълнение на Зако...

ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на РБългария и Между­народната банка за възстановяване и развитие, подписано в С...

ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от На...

Въпроси и отговори

Eдностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради неизпълнение на задължения на работодателя

Как може да бъде прекратен постоянен трудов договор по инициатива на работника в случай на забавено изплащане на трудовото възнаграждение? Ще има ли право работникът да получава обезщетение за безработица за срок, отговарящ на трудовия му стаж? Видът на договора (срочен или безс...

Данък общ доход при намалена работоспособност

Счетоводител съм на граждански договор към училище. Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата - 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход? Възнагражденията, получени по извънтрудови правоотношения се третират като дохо...

Определяне броя на работните места за трудоустроени

В съответствие с чл. 315 от КТ работодател с над 50 работници и служители е длъжен ежегодно да определя работни места за трудоустрояване. Как се определя тази бройка - на база броя на реално заетите работни места или според пълния щат на предприятието? Съгласно чл. 315 от Кодекс...

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите, през периода на обявено извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и действия. Настоящата статия има ...

Отчитане на правителствено дарение

“Х” ЕООД през 2019 г. е получило 80% аванс по програма “Хоризонт 2020” (Програма за научни изследвания и иновации) на ЕС. Остатъкът от 20% ще се заплатят след подписването на акта за приемане. Срокът е 36 месеца. 1. Как следва да се осчетоводи полученият превод в “Х” ЕООД в годин...

Получаване от фирма на банков заем, по който солидарен длъжник е физическо лице

Фирма “Х” ЕООД е сключила договор (овърдрафт кредит) с банка м. 12.2019 г., като обезпечение е заложила апартамент, собственост на физическо лице, което е и управител на “Х” ЕООД. Има издаден нотариален акт за учредена договорна ипотека върху недвижим имот, като кредитополучател ...

Прекратяване на трудов договор поради извънредното положение

Фирма, която има кафене, в тази кризисна ситуация може ли да съкрати работник по чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ, да не му дължи обезщетение и самият работник да отиде за по-дълго време на бюрото по труда? И може ли след това, когато премине кризата, да го възстанови на работа, без д...

Фирмени разходи

През 2019 г. наехме апартаменти под наем в гр. София за персонала. Съгласно сключен договор за наем сме длъжни да плащаме за наша сметка режийните по апартамента (ток, вода и т.н.). Може ли тези разходи да се отчитат като фирмени, независимо че партидите са на името на наемодател...

Справочник

Насоки за ефектите от пандемията COVID-19 върху финансовите отчети за 2019 г. и одиторските доклади върху тези отчети

Институт на дипломираните-експерт счетоводители Във връзка с извънредната ситуация, свързана с пандемията на коронавирус COVID-19, възникват редица важни въпроси, касаещи финансовото отчитане и извършването на одитите на финансовите отчети към 31 декември 2019 г. Ние в ИДЕС след...

ПИК на НОИ вече се заявява и по електронен път

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъще...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2020

Централни валутни курсове за периода 03.04. - 09.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...