начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 16, 20 - 26 април 2020 г. > Налице ли е право на данъчен кредит...
в. Седмичен законник
бр. 16, 20 - 26 април 2020 г.

Налице ли е право на данъчен кредит за начисления данък по получените доставки на храна в детска градина

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

   Детска градина на общинска издръжка извършва хранене на деца. Тя получава фактури за храна, които са с ДДС от външна фирма, доставчик на услугата. Градината получава приходи, които са субсидии от общината, и такси за ползване на детските градини. Може ли детската градина да ползва данъчен кредит за фактурите от външната фирма доставчик? И ако може, ползваният данъчен кредит ще бъде частичен или пълен?

   На основание чл. 41, т. 1, б. “а” от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

   Предвид цитираните разпоредби, детската градина предоставя посочените в чл. 41, т. 1, б. “а” от ЗДДС услуги по предучилищна подготовка и възпитание, които са освободени доставки.
По отношение на услугата по храненето на децата е необходимо да се съобрази разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС, съгласно която, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Във връзка с прилагането на чл. 128 от ЗДДС, независимо как е определено плащането в случая, доколкото услугата по хранене е необхидима и тясно свързана с услугата по обучение и възпитание, осъществявани от детската градина, следва да се приеме, че е налице една основна доставка със самостоятелно значение и това е услугата по образование и възпитание, която е освободена доставка по смисъла на чл. 41 от ЗДДС.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта. Предвид цитираната разпоредба, за детската градина няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък по получените доставки на храна.Статия със свободен достъп