Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 16, 20 - 26 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 20 - 26 април 2020 г.
Законодателство

Мерки за запазване на трудовата заетост в условията на извънредно положение

Конкретните действия за изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП, обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) са уредени в ПМС № 55/30.03.2020 г. (обн.,...

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 10.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма “Хоризонт” на Българското национално радио, както и на твърденията за политическ...

ДВ, бр. 21 от 13.3.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 50 за освобождаване на генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано...

ДВ, бр. 22 от 13.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). 2. Решение за обявяване на извънредно положение. Президентът на Ре­публиката издаде: 1. Указ № 52 за освобож...

ДВ, бр. 23 от 14.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение и допълнение на Нака­зателния кодекс. 3. Решение за избор на управител на Нацио­налната здравноосигурителна каса. Комисията за енергийно и водно ...

ДВ, бр. 24 от 17.3.2020 г.

Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2...

ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. 2. Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник м...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на доставки от ВОТ с повече от двама участника

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един въ...

Налице ли е право на данъчен кредит за начисления данък по получените доставки на храна в детска градина

Детска градина на общинска издръжка извършва хранене на деца. Тя получава фактури за храна, които са с ДДС от външна фирма, доставчик на услугата. Градината получава приходи, които са субсидии от общината, и такси за ползване на детските градини. Мож...

Обезщетение по чл. 224 от КТ

При прекратяване на трудовия договор на служителя са изплатени дължимите възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и по чл. 224 от КТ. През следващия месец заплатите в предприятието са увеличени за предходен период, който включва и месеца преди уволнениет...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и де...

Правни възможности за справяне с агресивни служители

Какви са правните възможности за справяне с агресивни служители? На какво основание може да се прекрати договорът на служител поради невъзпитано, арогантно отношение към клиенти и колеги? От формулировката на запитването се създава впечатление, че с...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране

В нашето предприятие работи служител, който предстои да е придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Искаме да разиграем различни възможни варианти, свързани с правата и задълженията на страните при прекратяване на трудовото правоотноше...

Справочник

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Ислямска република Пакистан

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 22 от 13 март 2020 г., и се прилага от 1 януари...

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40

Агенция по заетостта Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55/30.03.2020 г., Агенцията п...

Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” За наетите не е необходимо разрешение от първия работодател. Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение...

Справочна информация бр. 16/2020

Централни валутни курсове за периода 10.04. - 15.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове по ДОПК и материалните данъчни закони във връзка с прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Писмо № 20-00-54/27.03.2020 г. на НАП На извънредно заседание на 23.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г. (ЗМДВИП), който бе обнар...

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

Национална агенция за приходите С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквес...