Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 16, 20 - 26 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 20 - 26 април 2020 г.
Законодателство

Мерки за запазване на трудовата заетост в условията на извънредно положение

Конкретните действия за изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП, обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) са уредени в ПМС № 55/30.03.2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г.) ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 10.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма “Хоризонт” на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и...

ДВ, бр. 21 от 13.3.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 50 за освобождаване на генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27 февруари 2020 г. 2. Ука...

ДВ, бр. 22 от 13.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). 2. Решение за обявяване на извънредно положение. Президентът на Ре­публиката издаде: 1. Указ № 52 за освобождаване на Катя Илиева Делева о...

ДВ, бр. 23 от 14.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение и допълнение на Нака­зателния кодекс. 3. Решение за избор на управител на Нацио­налната здравноосигурителна каса. Комисията за енергийно и водно регулиране прие Правилник за и...

ДВ, бр. 24 от 17.3.2020 г.

Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. Министърът на отбраната...

ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. 2. Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по иконом...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на доставки от ВОТ с повече от двама участника

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един вътреобщностен превоз. При опера...

Налице ли е право на данъчен кредит за начисления данък по получените доставки на храна в детска градина

Детска градина на общинска издръжка извършва хранене на деца. Тя получава фактури за храна, които са с ДДС от външна фирма, доставчик на услугата. Градината получава приходи, които са субсидии от общината, и такси за ползване на детските градини. Може ли детската градина да ползв...

Обезщетение по чл. 224 от КТ

При прекратяване на трудовия договор на служителя са изплатени дължимите възнаграждения и обезщетения, в т.ч. и по чл. 224 от КТ. През следващия месец заплатите в предприятието са увеличени за предходен период, който включва и месеца преди уволнението. Следва ли изплатеното обезщ...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и действия. Настоящата статия има ...

Правни възможности за справяне с агресивни служители

Какви са правните възможности за справяне с агресивни служители? На какво основание може да се прекрати договорът на служител поради невъзпитано, арогантно отношение към клиенти и колеги? От формулировката на запитването се създава впечатление, че служителят вероятно не притежав...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране

В нашето предприятие работи служител, който предстои да е придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Искаме да разиграем различни възможни варианти, свързани с правата и задълженията на страните при прекратяване на трудовото правоотношение, а именно: 1. Служителят е...

Справочник

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Ислямска република Пакистан

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 22 от 13 март 2020 г., и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на данъц...

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40

Агенция по заетостта Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55/30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички з...

Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” За наетите не е необходимо разрешение от първия работодател. Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение, могат да бъдат наети на втор...

Справочна информация бр. 16/2020

Централни валутни курсове за периода 10.04. - 15.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Срокове по ДОПК и материалните данъчни закони във връзка с прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Писмо № 20-00-54/27.03.2020 г. на НАП На извънредно заседание на 23.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г. (ЗМДВИП), който бе обнародван с ДВ, бр. 28 от 24.03.20...

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

Национална агенция за приходите С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи. От 09.04.2020 ...