начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 7, Май 2020 г. > Несъбираемо вземане
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.

Несъбираемо вземане

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

   Въпрос: Българско дружество има вземане от клиент отпреди няколко месеца, което по мнението на ръководството е несъбираемо.
Какъв документ следва да състави дружеството, за да може да отпише документално обосновано вземането?
На основание на кой член от ЗКПО следва да се преобразува данъчният финансов резултат и при какви обстоятелства може да се прояви в обратна сила преобразуването, за да се признае разходът за данъчни цели?

   Отговор: Несъбираемо вземане не отговаря на определението за актив. Затова не може да се посочи в баланса. То представлява финансов актив, който е обезценен. Необходимо е да се намали стойността му и да се отчита разход.
Документална обоснованост се изисква по Закона за счетоводството. В това отношение трябва да се има предвид, че съгласно чл. 6, ал. 3 от този закон първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование на предприятието;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и подпис на съставителя.

   Няма други изисквания за документиране, вкл. за конкретно наименование на документа.
Обезценените вземания не се признават за данъчни цели на основание чл. 34, ал. 1, изречение второ от Закона за корпоративното подоходно облагане. В чл. 37, ал. 1 от същия закон е посочено, че непризнатите за данъчни цели разходи от последващи оценки на вземания се признават най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
2. възмездно прехвърляне на вземането;
3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
5. преди изтичане на давностния срок вземанията са погасени по силата на закон;
6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.Статия със свободен достъп