начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 8, Юни 2020 г. > Еднородна дейност в един и същи тър...
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – гл. експерт по приходите в НАП

   Въпрос: ДЗЗД-та (4 бр.), регистрирани на един и същи адрес - свързани лица, които наемат различни части от сграда, собственост на физически лица, с цел отдаване под наем през летния сезон. На практика дружествата упражняват дейност едновременно, но в различни търговски обекти (19 стаи) от 1 юни до 30 септември (т.е. с осеммесечно прекъсване), като правят оборот средно по 30-32 хил. лв., често си „споделят“ и персонала, първо поради недостиг, второ, за да му осигурят пълна натовареност. Бихте ли коментирали ситуацията в контекста на измененията в ЗДДС - чл. 96?

   Отговор: На основание чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите. Съгласно чл. 96, ал. 11 от ЗДДС не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10. За да се приложи разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС за целите на формиране на облагаемия оборот, е необходимо дейността да се извършва в един и същи търговски обект. Доколкото в случая всяко едно от ДЗЗД упражнява дейност в различен обект, то разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от закона не следва да намери приложение. Освен това при наличие на прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от следващото лице не се приема, че е налице еднородна дейност.Статия със свободен достъп