Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 8, Юни 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.
Коментар на експерта

Данъчни и осигурителни задължения на физическите лица при отдаване под наем на недвижим имот чрез интернет платформи

Все по-често за намиране на наематели за разполагаеми жилищни площи българските физически лица използват услугите на интернет платформи като Booking и Airbnb. При това за тях естествено възникват въпроси относно техните данъчни и осигурителни задължения в качеството им на наемода...

Здравното осигуряване по време на криза

Извънредното положение, което е въведено у нас поради епидемията от коронавируса, изисква и извънредни мерки. Освен здравната система сериозно са засегнати социалните и икономическите отношения. Съгласно българското законодателство на здравно осигуряване подлежат лицата през цели...

Въпроси и отговори от практиката

Авансово разпределение на дивидент

Въпрос: ДЗЗД e регистрирано в Регистър БУЛСТАТ с участие на две ЮЛ. След плащане на авансова вноска КД за текущата година може ли да разпредели дивидент преди изтичане на финансовата година? Отговор: Като всички останали дружества така и тези по ЗЗД могат да реализират печалба и...

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Въпрос: Учредено е сдружение с нестопанска цел. В устава е заложено всеки член да внася встъпителна вноска и членски внос, като встъпителната вноска не се възстановява при прекратяване на членството. Тази встъпителна вноска като капитал ли да я осчетоводя по сметка 105 или директ...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, защото ако сега излезе в отпус...

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите на фирмата и ще се ползва във ...

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Въпрос: Доставям стока на клиенти в Англия. Досега беше ВОД за фирми по ДДС и с начислен ДДС на крайни клиенти. Към момента по старите правила по чл. 84 и 17 от ЗДДС ли се фактурира или като към държава извън ЕС без ДДС по чл. 28 и 86 от ЗДДС? Отговор: Великобритания напусна ЕС,...

Данъчни аспекти при преобразуване на ТД чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 от ТЗ

Въпрос: Дружество се преобразува чрез промяна на правната форма от ООД в АД, но сменя и БУЛСТАТ. ООД-то до момента на преобразуване е внасяло авансови вноски за данък печалба на стария ДДС номер и БУЛСТАТ. Новото дружество как трябва да процедира, за да прехвърли тези средства по...

Доставка на стока при условията CIP

Въпрос: Българска фирма Х, изпраща стока (царевица) в Гърция. Транспортът се осъществява от същата фирма Х, но е за сметка на получателя в Гърция. Имаме валиден лиценз за международен транспорт. Издаваме една фактура за стоката и втора фактура за транспорта. Относно прилагането н...

Доставка на услуга, за която се прилага нулевата данъчна ставка

Въпрос: Нашата фирма е акредитирана от IATA за продажба на самолетни билети от български и международни авиокомпании. Седмично получаваме отчет от ATA за направените продажби на различните авиокомпании. Как трябва да осчетоводяваме направените продажби по този отчет? Ние продавам...

Доставки на услуги за обучение (семинар) и доставки на услуги за наемане на зали и кетъринг

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, планира да организира семинар-обучение, който ще се проведе в Румъния. В тази връзка фирмата ни ще продава такса за участие в семинар (билет). Клиентите ще са: физически лица от Румъния, румънски юридически лица, регистрирани по ЗДДС...

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Въпрос: ДЗЗД-та (4 бр.), регистрирани на един и същи адрес - свързани лица, които наемат различни части от сграда, собственост на физически лица, с цел отдаване под наем през летния сезон. На практика дружествата упражняват дейност едновременно, но в различни търговски обекти (19...

Задължителна регистрация на данъчно задължените лица при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Във връзка с промяната на ЗДДС с ДВ, бр. 96, в сила от 01.01.2020 г., в чл. 96, ал. 10 и ал. 11: Имам две фирми с дейност търговия на дребно. В едната се продават само цигари, в другата - всички други стоки, характерни за малък магазин (без цигари). Стоките се продават в ...

Задължителна регистрация по ЗДДС

Въпрос: Две фирми, които предоставят еднакви услуги и не са регистрирани по ЗДДС. Общият им оборот е над 50 000 лв. На един собственик са. Наели са един апартамент, като всяка фирма има сключен договор със собственика на апартамента за определена стая. Всяка от фирмите си има пер...

Извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от взаимносвързани данъчно задължени лица

Въпрос: Ако две фирми с еднаква дейност, един собственик работят в един офис, но всяка има отделна стая и сключен договор за наем за тази стая. Едната е регистрирана по ЗДДС и има оборот 80 000 лв., а другата не е и има оборот под 50 000 лева. Регистрираната по ЗДДС фирма си има ...

Извършване на продажби чрез онлайн магазин

Въпрос: Имам клиент, който има регистрирани два електронни магазина в НАП - той купува стоки предимно от Китай, като китайските доставчици му издават фактури, и продава тези стоки в България. Не е регистриран по ДДС. При продажбата всичко регистрира на касов апарат, а изпраща про...

Максимален праг на разплащанията в брой

Въпрос: Фирма дилър купува автомобили от Германия. Стойността на автомобила е 25 000 лв.? Може ли да плати в брой с разписка на български и на английски език с подпис и печат на купувача и продавача? Кой закон или директива определя начина на плащане в брой в ЕС? Има ли някакви т...

Начисляване на ДДС при продажба на животни

Въпрос: Мой клиент - регистриран земеделски производител с регистрация по ЗДДС, иска да прехвърли животни от стопанството си на сина си - земеделски производител. Животните не са прехвърлени в стопанството му като активи, стадото е минало регистрация само в регионалната ветеринар...

Облагане дохода на ФЛ от обезщетение с недвижими имоти

Въпрос: Юридическо лице подава доход по справка 73 за 2019 година на физическо лице, който се явява обезщетението за апартаменти, във връзка с дадено право на строеж. Сградата е на етап акт 15. Не трябва ли физическото лице да го обяви за доход в година, в която влезе във владени...

Облагане с ДДС на продажби от електронен по смисъла на ЗДДС магазин

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС при откриването по чл. 100, работеща само продажби онлайн чрез платформи за онлайн пазаруване тип Ebay и „Амазон”, която към момента разработва собствен сайт, който ще бъде пуснат през месец март, приема плащания единствено през Paypal и банков...

Определяне мястото на изпълнение на доставката на онлайн счетоводни услуги

Въпрос: Българско дружество „А“, регистрирано по ЗДДС в България и извършващо дейност само на територията на България. Дружеството „А“ е извършило онлайн счетоводни услуги на гибралтарско дружество „Б“. Гибралтарското дружество „Б“ не е регистрирано за целите на ДДС в ЕС поради п...

Определяне на осигурителните вноски във връзка с Решение 429 на Министерски съвет от 26 юни 2020 г.

Считано от 1 юли 2020 г. започва прилагането на Решение № 429 на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати...

Отписване на задължения

Въпрос: При анализ на салдата на дружество се установи, че в кредитните салда на с/ка Персонал и с/ка Разчети с ДОД има суми от начислени и неизплатени работни заплати от 2009 г. до края на 2012 г. За този период декларации обр. 6 са подавани с код „Начислени, но неизплатени РЗ“....

Подаване на ГДД от чуждестранни физически лица

Въпрос: През месец 04.2019 г. българско дружество е изплатило на чуждестранно физическо лице, гражданин на Гибралтар, възнаграждение по граждански договор, като са удържани и внесени осигурителни вноски и данък. Лицето има регистриран в НАП служебен номер. Дължимият данък е декла...

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Въпрос: ЮЛНЦ извършва както нестопанска дейност – членски внос, така и стопанска дейност - организиране на събития и обучения. Разходите за офис, телефон, интернет са общи. Предходната 2019 г. бившият счетоводител е ползвал пълен данъчен кредит за всички разходи. Мисля, че е греш...

Продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал

Въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажби чрез електронен магазин. Всички поръчки се изпращат по куриерска фирма с режим на плащане „пощенски паричен превод“ съгласно сключен договор. Всички плащания се получават по банковата сметка на дружеството. На практика се получ...

Продажби чрез създаването на онлайн платформа или електронен магазин бизнес към бизнес

Въпрос: Дружество е с предмет на дейност търговия на едро. В търговският обект използва софтуер за управление на продажбите съгласно Наредба-Н 18/2006 г. Дружеството възнамерява да организира продажбите чрез създаването на онлайн платформа или електронен магазин бизнес към бизнес...

Размер на платения годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

Въпрос: Служителка от предприятието представи влязло в сила от 01.03.2020 г. експертно решение на ТЕЛК за 60% трайно намалена работоспособност. Известно е, че лицето има право да ползва годишно данъчно облекчение в пълния размер и за 2020 година - годината на настъпване на нерабо...

Разходи за учредено право на строеж

Въпрос: Частно лице учредява право на строеж върху свой недвижим имот, за което приемателят – фирма, заплаща договорена сума. Освен това съгласно договора приемателят се задължава да заплаща на учредителя месечно обезщетение, поради това, че същият остава без жилище за времето на...

Регистрация на фирма, предоставяща услуги по електронен път, с място на изпълнение трета страна

Въпрос: Нерегистрирано по ДДС ЕООД предоставя услуги по електронен път с място на изпълнение трета страна. При достигане на 50 000 приходи от продажби от тези услуги възниква ли задължение да се регистрира по ДДС (други приходи не се реализират)? Отговор: Да, по общо правило за ...

Режим за регулиране на слабата капитализация

Въпрос: Във връзка с прилагане на регулиране при режима на слаба капитализация - при ДЗЗД (консорциум), при тези дружества няма собствен капитал и съответно той винаги е по-малък от привлечения капитал. Трябва ли да се прилага и при тях режимът на слаба капитализиция? Отговор: П...

Сделка за замяна на бъдещ строителен продукт и допълнително заплащане срещу учредяване на право за строеж

Въпрос: Фирма сключва договор за учредяване право на строеж, въз основа на който учредителят ще получи част от обектите в предвидената за строеж сграда (около 30%). Според чл. 130, ал. 1 от ЗДДС става въпрос за бартер. Как ще се определи данъчната основа? Съгласно чл. 26, ал. 7 о...

Социални разходи

Въпрос: Дружество със седалище в гр. Елин Пелин сключва договор за наем с физическо лице за предоставяне на апартамент, находящ се в гр. Кюстендил, който ще се ползва от двама наети по трудов договор служители на дружеството. То ще плаща месечния наем по банков път от фирмената с...

Срочен договор с условие за изпитване

Въпрос: Какво означава основанието за сключване на срочен договор - чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ? Отговор: Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ дава право на работодателя при изпълнение на временна, краткотрайна или сезонна работа да сключи с работни...

Съставяне на финансови отчети

Въпрос: Фирма Х изкупува всички дялове на фирма Y или фирма Y е инвестиция за фирма Х. В настоящия момент съществуват две дружества с един и същ собственик на капитала. За 2019 г. всяка от фирмите отделен отчет и данъчна декларация ли трябва да подава? Придобитото дружество Y при...

Услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги

Въпрос: Наш клиент подписва договор с регистрирана по ДДС фирма от Германия за организиране на симпозиум в България. Организацията включва наем на помещения, настаняване и изхранване на всички участници, материали. Германската фирма прави плащане по одобрен бюджет и след приключв...

Фактура при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение

Въпрос: Дружеството отдава под наем собствени имоти. Решава за периода на извънредното положение във връзка с COVID-19 да намали наемите с 50% и да разсрочи плащането им с 1 година, за което са изготвени анекси. Тези разсрочени наеми (от 13.03. до 30.05. примерно) могат ли да се ...

Физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са ЕТ, не могат да ползват преотстъпване на дължим годишен данък

Въпрос: Има ли възможност за преотстъпване на годишен данък на земеделски производител - физическо лице, декларирало облагане по чл. 29а ал.4 от ЗДДФЛ? Лицето няма регистрация по ТЗ. Отговор: Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ преотстъпването на данъка върху годишната данъчна основ...

Писма и указания

№ 3-458 от 20.03.2020 г. ОТНОСНО: Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност над 50 на сто съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването лицето посочва, че е с намалена работоспособност 93,6%, а също така е декларирало свой имот като основно жилище. Определеният данък върху недвижимите имоти е в размер на 5,07 лв. и такса битови отпадъци в размер на 22,50 лв., като счита, че намалението на данъка не ...

№ 3-492 от 27.03.2020 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки /ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02. На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че считано от 01.01.2020 г. VAT номе...

№ 94-Г-80 от 05.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доставка на услуга по предоставяне на софтуер (пеймънт гейтуей), чрез който се извършва заплащане на стоки с виртуална валута, и по обмен на виртуална валута в долар/евро

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 94-Г-80/04.02.2019 г., е представена следната фактическа обстановка: Дружество, установено в България и регистрирано по ЗДДС лице (българско дружество), разработва софтуер и предоставя услуги по т.нар. пеймънт гейтуей за разп...

№ 96-00-35 от 14.02.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-35 от 03.02. 2020 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки, предмет на внос, които впоследствие се транспортират до територията на друга държава. Съгласно изложената факт...

Решения на ВАС

Решение № 2733 от 20.02.2020 г. по адм. дело № 9053/2019 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит, допълнително начислен ДДС, допълнително установени дължими суми за корпоративен данък за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г., надвнесен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви и лихви за невнесени в срок авансови вноски за корпорат...

Решение № 2735 от 20.02.2020 г. по адм. дело № 8427/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС ведно с прилежащите лихви. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква за получателя по доставката на услуга само когато по категоричен начин е доказана нейната реалност - чл. 8 във връзка с чл. 9, ал. 1 ЗДДС и чл. 24, § 1 о...

Решение № 2969 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 10288/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант в гр. Варна, и забрана за достъп до него за срок от 10 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС. Разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г., в отно...

Решение № 3047от 26.02.2020 г. по адм. дело № 9060/2019 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – денонощен паркинг, находящ се в гр. Пазарджик, и забрана за достъп до него за срок от пет дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС за нарушение на чл....

Решение № 3224 от 02.03.2020 г. по адм. дело № 11887/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 03., 04., 05. и 07.2013 г., резултат от отказ на право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, за доставки на гориво, начислен ДДС за 08.2015 г. за продажба на МПС, ДДС за 05.2014 г. и съот...

Решение № 3417 от 05.03.2020 г. по адм. дело № 14419/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за внасяне ведно с лихви за забава. Съпоставяйки разпоредбите на чл. 74 и чл. 111, ал. 1 ЗДДС, следва логичният извод, че активите, за които е упражнено право на данъчен кредит при условията на чл. 74 ЗДДС, са идентични с активите...

Решение № 3633от 10.03.2020 г. по адм. дело № 9641/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, и начислен ДДС за внасяне за данъчен период 12.2017 г. По силата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице о...

Решение № 3673 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11540/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2014 г., 2016 г. и 2017 г., ДДС, както и вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО (за 2015 г. и 2017 г.) за същите години и вноски за ЗО за 2016 г. с лихви. Относно задълженията по ЗДДФЛ са налице неотчетени пр...

Решение № 3833от 12.03.2020 г. по адм. дело № 8671/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 08. и 10.2017 г. ведно с лихви, резултат от отказ на право на данъчен кредит по доставки на компютърна и сървърна техника, СОТ и ел. инсталация, сървърна (майнинг) мощност и покупка на мобилен телефон от различн...

Решения на ВКС

Решение № 102 от 29.11.2018 г. по гр. дело № 2820/2017 г., I т.о.

Инициирането само от един от съсобствениците на процедура за узаконяване на строеж, изграден в съсобствен недвижим имот, не влиза в противоречие с интересите на останалите съ­собственици и не сочи на отричане на техните права, поради което тези действия не могат да се третират ка...

Решение № 120 от 10.07.2018 г. по търг. дело № 1735/2017 г., I т.о.

Не може да бъде ангажирана отговорността на застраховател по риска „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на единия от виновните водачи за заплащане на обезщетение над размера, за който е било постигнато извънсъдебно споразумение със застрахователя по риска „Гражданска отгов...

Решение № 221 от 15.05.2018 г. по търг.д. № 2195/2016 г., II т.о.

Принципно изразено съгласие на собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост - за неопределена промяна във функционалното предназначение на обект в нея не би осигурило възможност на собственика му да осъществи промяната в случаите, в които законът изисква съ...

Решение № 238/15.01.2019 г. по търг. дело № 2668/2017 г., I т.о.

Обезпечителните договори не могат да бъдат атакувани чрез исковете по чл. 646, ал. 2, т. 2 и т. 4 ТЗ (ред. ДВ, бр. 70/1998 г.). Производството е по реда на чл. 290 ГПК. Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 25 до бр. 48 от 2020 г.

ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председате...