начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г. > Трудов стаж и професионален опит за...
в. Седмичен законник
бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

Трудов стаж и професионален опит за времето на продължителен отпуск по майчинство

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   След отпуска по майчинство служителка ползва и полагащия се платен отпуск. За това време й се зачита трудов стаж, без да е работила. Следва ли този стаж да бъде отчетен при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Нужно ли е да се подписва допълнително споразумение?

   Времето на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане, отглеждане на дете до двегодишна възраст и на малко дете до осемгодишна възраст (чл. 263 - чл. 268 от Кодекса на труда) се зачита за трудов стаж по силата на Кодекса на труда и за осигурителен стаж по силата на Кодекса за социално осигуряване.
Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се договаря от страните по трудовия договор в съответствие с вътрешните правила за работна заплата в предприятието, но в размер не по-малко от 0,6 на сто върху основната заплата за всяка година трудов стаж и професионален опит по смисъла на чл. 12 от НСОРЗ.

   В конкретния случай страните трябва да подпишат допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда за увеличение размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит поради придобит по време на отпуските трудов стаж. Споразумението влиза в сила от датата, предвидена в него, съобразно придобития стаж, но увеличеният размер започва да се изплаща заедно с трудовото възнаграждение при завръщане на работа поради изтичане на отпуск по чл. 163 - 167а или поради прекъсване на ползването му (чл. 167б от Кодекса на труда).
Съгласно чл. 177, ал. 1 от КТ база за изчисляване на възнаграждението по време на платен годишен отпуск е начисленото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, в който работникът или служителят има най-малко 10 отработени дни. Когато при същия работодател няма месец, през който са отработени най-малко 10 дни, възнаграждението се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.Статия със свободен достъп