Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.
Законодателство

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

На 22.04.2020 г. в Официалния вестник на ЕС бе публикуван Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., съгласно който е прието за приложение в ЕС ограничено изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации с название “Дефиниция за стопанска дейност (Официален вестник, бр. L 127). Изменени...

Народно събрание

Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с които се оптимизират дейностите по предоставяните административни услуги от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Според разпоредбите на ЗТИП т...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Инвестиционни предложения за инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците ще премин...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката за либерализация на енергийния пазар

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката за либерализация на енергийния пазар. Измененията предвиждат стопанските потребители да преминат от регулирания на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври тази година. На регулирания пазар ще останат само б...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Предвижда се да бъде премахнато разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и с регионално значение. Основната ...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Те предвиждат безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, да запазят правото си ...

Въпроси и отговори

Бракуване на дълготрайни материални активи

На дружеството ни предстои за първи път да бракува ДМА. Дружеството предоставя интернет услуги и повечето от ДМА са компютри и мобилни тeлефони, които са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. Поради свиване на дейността и промяната на адреса на офиса и нае...

Забранено е положеният извънреден труд да се компенсира с допълнителен отпуск или почивка

Служители (с подневно отчитане на работното време - при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден) в предприятието работиха по 4 часа (от 10,00 до 14,00 часа) на 01.05.2020 г. и на 06.05.2020 г. Директорът на предприятието е издал заповед положеният извънреден труд да бъде з...

Лихва при оперативен лизинг

Как да изчислим лихвата при оперативен лизинг съгласно МСФО 16, след като в договора не e упомената такава, нито остатъчната стойност на актива. Сумата е 66 132 лв. - 36 месечни вноски по 1837 лв.? В случай че вашето предприятие се явява лизингополучател по договор за лизинг по ...

Обезщетение поради болест на самоосигуряващо се лице

Каква е процедурата самоосигуряващо се лице, което ежемесечно плаща пълни социални и здравни осигуровки, да ползва отпуск по болест? Как се изчислява обезщетението по болест? Как се изчисляват осигуровките му по време на отпуск по болест? СОЛ длъжно ли е да представя издадения му...

Парично обезщетение за безработица от НОИ след изтичането на месеца, за който се дължи обезщетение за оставане без работа по КТ

Освободен служител по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ по време на извънредно положение. Служителят не иска и не търси обезщетение по чл. 222 от КТ. От НОИ го уведомяват, че няма да получи обезщетение за безработица за първия месец за оставане без работа, тъй като не му е изплатено обе...

Първоначална оценка на ДМА

ЕООД закупува през 2018 г. селскостопанска техника, нужна за основната дейност, която е заприходена като ДМА, както следва: Телескопичен товарач за 138 600 лв. с вкл. ДДС. Кофа за леки материали за 4560 лв. с вкл. ДДС. Палетни вилици за телескопичен товарач за 2880 лв. с вкл. ДДС...

Регистрация по ЗДДС на лице, извършващо услуги по граждански договор

Физическо лице, работещо по трудово право отношение в едно дружество, сключва граждански договор с друго. Гражданският договор е за услуга. Сумите по ГД се получават периодично и ще надхвърлят 50 000 лв. 1. Възниква ли задължение да регистрация за ФЛ по ДДС (смятам , че да)? 2. К...

Трудов стаж и професионален опит за времето на продължителен отпуск по майчинство

След отпуска по майчинство служителка ползва и полагащия се платен отпуск. За това време й се зачита трудов стаж, без да е работила. Следва ли този стаж да бъде отчетен при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Нужно ли е да се подписва...

Справочник

Данни за осигурените лица

Национален осигурителен институт 1. Данни, които осигурителите подават за осигурените лица: Нормативното основание за подаването на данни за осигурените е чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Данните за всяко осигурено лице се подават с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” п...

Данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер

Национална агенция за приходите Когато, при хибриден трансфер (дефиниран като “всяка договореност за прехвърляне на финансов инструмент, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като получена едновременно от повече от една от с...

Несъответствия, когато данъчно задълженото лице е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

Национална агенция за приходите Поради разлики в законодателствата на различните юрисдикции е възможно едно данъчно задължено лице да бъде считано за местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция. В такива случаи, когато е налице плащане, разходи или загуби на данъчно...

Справочна информация бр. 24/2020

Централни валутни курсове за периода 05.06. - 11.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...