Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.
Законодателство

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

На 22.04.2020 г. в Официалния вестник на ЕС бе публикуван Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., съгласно който е прието за приложение в ЕС ограничено изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации с название “Дефиниция за стопанска дейност (Официален...

Народно събрание

Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с които се оптимизират дейностите по предоставяните административни услуги от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)....

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Инвестиционни предложения за инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за упра...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката за либерализация на енергийния пазар

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката за либерализация на енергийния пазар. Измененията предвиждат стопанските потребители да преминат от регулирания на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври тази година. На регул...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Предвижда се да бъде премахнато разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и с р...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Те предвиждат безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за зд...

Въпроси и отговори

Бракуване на дълготрайни материални активи

На дружеството ни предстои за първи път да бракува ДМА. Дружеството предоставя интернет услуги и повечето от ДМА са компютри и мобилни тeлефони, които са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. Поради свиване на дейността и пром...

Забранено е положеният извънреден труд да се компенсира с допълнителен отпуск или почивка

Служители (с подневно отчитане на работното време - при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден) в предприятието работиха по 4 часа (от 10,00 до 14,00 часа) на 01.05.2020 г. и на 06.05.2020 г. Директорът на предприятието е издал заповед положе...

Лихва при оперативен лизинг

Как да изчислим лихвата при оперативен лизинг съгласно МСФО 16, след като в договора не e упомената такава, нито остатъчната стойност на актива. Сумата е 66 132 лв. - 36 месечни вноски по 1837 лв.? В случай че вашето предприятие се явява лизингополу...

Обезщетение поради болест на самоосигуряващо се лице

Каква е процедурата самоосигуряващо се лице, което ежемесечно плаща пълни социални и здравни осигуровки, да ползва отпуск по болест? Как се изчислява обезщетението по болест? Как се изчисляват осигуровките му по време на отпуск по болест? СОЛ длъжно ...

Парично обезщетение за безработица от НОИ след изтичането на месеца, за който се дължи обезщетение за оставане без работа по КТ

Освободен служител по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ по време на извънредно положение. Служителят не иска и не търси обезщетение по чл. 222 от КТ. От НОИ го уведомяват, че няма да получи обезщетение за безработица за първия месец за оставане без работа, ...

Първоначална оценка на ДМА

ЕООД закупува през 2018 г. селскостопанска техника, нужна за основната дейност, която е заприходена като ДМА, както следва: Телескопичен товарач за 138 600 лв. с вкл. ДДС. Кофа за леки материали за 4560 лв. с вкл. ДДС. Палетни вилици за телескопичен ...

Регистрация по ЗДДС на лице, извършващо услуги по граждански договор

Физическо лице, работещо по трудово право отношение в едно дружество, сключва граждански договор с друго. Гражданският договор е за услуга. Сумите по ГД се получават периодично и ще надхвърлят 50 000 лв. 1. Възниква ли задължение да регистрация за ФЛ...

Трудов стаж и професионален опит за времето на продължителен отпуск по майчинство

След отпуска по майчинство служителка ползва и полагащия се платен отпуск. За това време й се зачита трудов стаж, без да е работила. Следва ли този стаж да бъде отчетен при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален о...

Справочник

Данни за осигурените лица

Национален осигурителен институт 1. Данни, които осигурителите подават за осигурените лица: Нормативното основание за подаването на данни за осигурените е чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Данните за всяко осигурено лице се подават с декларация образец № 1...

Данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер

Национална агенция за приходите Когато, при хибриден трансфер (дефиниран като “всяка договореност за прехвърляне на финансов инструмент, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели като получена еднов...

Несъответствия, когато данъчно задълженото лице е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

Национална агенция за приходите Поради разлики в законодателствата на различните юрисдикции е възможно едно данъчно задължено лице да бъде считано за местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция. В такива случаи, когато е налице плащане,...

Справочна информация бр. 24/2020

Централни валутни курсове за периода 05.06. - 11.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...