начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г. > Продажба на ЕТ
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Продажба на ЕТ

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   ЕТ е продадено по чл. 15 ТЗ, като в договора за продажба продавач е физическото лице. Впоследствие след продажбата обстоятелства налагат да не се заличи едноличния търговец.
Как да се оформи и отчете продажбата в ЕТ, когато сумата е платена по банковата сметка на физическото лице? За него купувачът е подал справка по чл. 73 и от своя страна лицето е подало ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ.
Как да прехвърля финансовия резултат от продажбата в ЕТ на физическото лице, защото не е правилно и да се обложи два пъти?

   Към датата, на която физическото лице подава своята ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ за реализираните през предходната 2019 година доходи, е пределно ясно, че предприятието на ЕТ не е заличено. Този факт сам по себе си е обективно доказателство, че доходът от продажбата на предприятието на ЕТ по чл. 15 от ТЗ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения следва да се третира като доход на едноличния търговец и съответно да бъде деклариран при определяне на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. В случай че физическото лице некоректно е декларирало дохода си от продажбата на предприятието на ЕТ, като го е включило в облагаемия си доход по чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ, то за допуснатата неточност в срок до 30.09.2020 година следва да подадете коригираща данъчна декларация. Обръщаме внимание на изискването на чл. 11, ал. 4 от ЗДДФЛ, според което доходът по чл. 33, ал. 11 се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец. След като във вашия случай не е налице заличаване на едноличния търговец, то тогава не е налице придобиване на доход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец по смисъла на чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ.
В конкретната хипотеза платецът на дохода, декларирал изплатения доход на физическото лице в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, също следва в горецитирания срок - 30.09.2020 година, да подаде коригираща информация.
Физическото лице, което е получило сумата от сделката с предприятие по чл. 15 от ТЗ следва да възстанови по сметка на едноличния търговец неправомерно получената сума.Статия със свободен достъп