Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.
Законодателство

Нови правила в закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

В Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, (ЗТРРЮЛНЦ), обн. в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., са предвидени промени, които влизат в сила от 1 януари 2022 г. Промените в закона са предприети с цел намаляване...

Народно събрание

Народното събрание прие окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

Народното събрание прие окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвежда нова мярка за извънредна подкрепа в страните от ЕС във връзка с избухването на COVID-19. С промените, които се гласуваха се регламентира възможност за прилагане...

Парламентът прие на първо и на второ четене предложените от правителството промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г.

Парламентът прие на първо и на второ четене предложените от правителството промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г., свързани с държавните гаранции, които Министерският съвет може да издава през текущата година. Необходимостта от промени се предпоставя от ангажиментите, ко...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. С измененията се регламентират всички въпроси, свързани с упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, др...

Парламентът ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция

Парламентът ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция-България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г. Проектът предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва н...

Държавен вестник

ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Правителството прие: 1...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на предварителните продажби на онлайн билети за бъдещи доставки на развлекателни услуги, извършени чрез интернет сайт

Фирмата се занимава с организиране на развлекателни събития в неин обект. Има регистриран СУПТО и сайт, в който чрез виртуален ПОС терминал може да си закупиш онлайн билет за дадено събитие в бъдещо време. Тъй като плащането е неприсъствено и не отговаря на изискванията, за да не...

Европейска практика по данъчни дела бр. 28

Дело C‑400/18, решение от 20 ноември 2019 г. страни: Infohos срещу Belgische Staat Предмет на спора е правото на освобождаване от ДДС да се обвързва от условието самостоятелните групи лица да предоставят услуги само на членовете си. Infohos е сдружение за информационни техн...

Заместване при отсъствие на трудоустроено лице

Трудоустроено с решение на ТЕЛК лице с 51 на сто намалена работоспособност е назначено на работа и веднага след това по собствено желание постъпва в болница. Представя болнични листове с продължителност повече от един месец и не желае да напусне. Има ли работодателят право да наз...

Обезщетение за неизползван отпуск при пенсиониране

В държавно предприятие предстои пенсионирането на служител, който има право на 32 дни платен годишен отпуск. Колко дни отпуск следва да му бъдат изплатени при прекратяването на трудовото правоотношение поради пенсиониране, ако лицето не е ползвало платения си годишен отпуск за 20...

Облагаема доставка с нулева ставка по ЗДДС

Фирма, регистрирана по ДДС, започва износ на книги в САЩ. Фактурата към клиента отговоря на изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно чл. 28 от ЗДДС е посочена ставка на ДДС 0%. Моля, да ми отговорите дали са спазени всички изисквания на българското законодателство. Съгла...

Отчитане и заплащане на нощния труд

В предприятието ни възникна спор във връзка с начина, по който трябва да се изчисляват и контролират часовете извънреден труд, положени от работещите на смени в условията на непрекъснат процес. Според мен извънредният труд, който трябва да се ползва за нуждите на контрола по чл. ...

Преоценка на активи във връзка с направено обезпечение за събиране на публично задължение

Във връзка с направено обезпечение в НАП по изпълнително дело със дълготрайни материални активи на дружеството (собствени магазин и апартамент) с балансова стойност, която не достатъчна, за да покрие задължението, но e с висока пазарна. От НАП искат активите да се покажат с балан...

Продажба на ЕТ

ЕТ е продадено по чл. 15 ТЗ, като в договора за продажба продавач е физическото лице. Впоследствие след продажбата обстоятелства налагат да не се заличи едноличния търговец. Как да се оформи и отчете продажбата в ЕТ, когато сумата е платена по банковата сметка на физическото лице...

Продажби в брой на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци

Имаме издадени фактури без касови бележки от лице, което е регистрирано като земеделски производител. Към момента лицето не е имало касов апарат. В случая към фактурата може ли да се прикрепи касов ордер и кантарна бележка. Законно ли е по този начин? Съгласно чл. 4, т. 2 от На...

Промени в Постановление № 55 на Министерския съвет относно осигуряването

Промяната в Поста-новлението № 55 на МС се отнася до изплащане на трудовото възнаграждение и внасянето на осигурителните вноски при изплащане на компенсации. Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г., като разпоредбите му се прилагат и за работодатели, подали заявления за из...

Публикуване на ГФО на предприятието в търговския регистър

Ако дружество няма приходи за 2019 г., но има лизингови вноски по договор, попада ли в хипотезата на чл. 38 ЗСч, или трябва да подава отчети и ГДД? Дружеството е лизингополучател. Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задължението за публикуване на ГФО на пред...

Справочник

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

Министерството на труда и социалната политика ще стартира до края на седмицата три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата. В пакета “Заетост х3” влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 2...

Приложение на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Писмо на НАП от 29.06.2020 г. I. Съдържание на нормата В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалена ста...

Промени в ЗБДОО за 2020 г.

Със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, брой 55 от 19.6.2020 г.) са направени следните промени: “§ 5. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2019 г.;...

Справочна информация бр. 28/2020

Централни валутни курсове за периода 03.07. - 09.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...