Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.
Законодателство

Нови правила в закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

В Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, (ЗТРРЮЛНЦ), обн. в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., са предвидени промени, които влизат в сила от 1 януари 2022 г. Промените в закона ...

Народно събрание

Народното събрание прие окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

Народното събрание прие окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвежда нова мярка за извънредна подкрепа в страните от ЕС във връзка с избухването на COVID-19. С промените, които се гласуваха се реглам...

Парламентът прие на първо и на второ четене предложените от правителството промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г.

Парламентът прие на първо и на второ четене предложените от правителството промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г., свързани с държавните гаранции, които Министерският съвет може да издава през текущата година. Необходимостта от промени се пр...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. С измененията се регламентират всички въпроси, свързани с упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правил...

Парламентът ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция

Парламентът ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция-България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г. Проектът предвижда изграждането на газопр...

Държавен вестник

ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните зав...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на предварителните продажби на онлайн билети за бъдещи доставки на развлекателни услуги, извършени чрез интернет сайт

Фирмата се занимава с организиране на развлекателни събития в неин обект. Има регистриран СУПТО и сайт, в който чрез виртуален ПОС терминал може да си закупиш онлайн билет за дадено събитие в бъдещо време. Тъй като плащането е неприсъствено и не отго...

Европейска практика по данъчни дела бр. 28

Дело C‑400/18, решение от 20 ноември 2019 г. страни: Infohos срещу Belgische Staat Предмет на спора е правото на освобождаване от ДДС да се обвързва от условието самостоятелните групи лица да предоставят услуги само на членовете си. Infohos е с...

Заместване при отсъствие на трудоустроено лице

Трудоустроено с решение на ТЕЛК лице с 51 на сто намалена работоспособност е назначено на работа и веднага след това по собствено желание постъпва в болница. Представя болнични листове с продължителност повече от един месец и не желае да напусне. Има...

Обезщетение за неизползван отпуск при пенсиониране

В държавно предприятие предстои пенсионирането на служител, който има право на 32 дни платен годишен отпуск. Колко дни отпуск следва да му бъдат изплатени при прекратяването на трудовото правоотношение поради пенсиониране, ако лицето не е ползвало пл...

Облагаема доставка с нулева ставка по ЗДДС

Фирма, регистрирана по ДДС, започва износ на книги в САЩ. Фактурата към клиента отговоря на изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно чл. 28 от ЗДДС е посочена ставка на ДДС 0%. Моля, да ми отговорите дали са спазени всички изисквания на бълга...

Отчитане и заплащане на нощния труд

В предприятието ни възникна спор във връзка с начина, по който трябва да се изчисляват и контролират часовете извънреден труд, положени от работещите на смени в условията на непрекъснат процес. Според мен извънредният труд, който трябва да се ползва ...

Преоценка на активи във връзка с направено обезпечение за събиране на публично задължение

Във връзка с направено обезпечение в НАП по изпълнително дело със дълготрайни материални активи на дружеството (собствени магазин и апартамент) с балансова стойност, която не достатъчна, за да покрие задължението, но e с висока пазарна. От НАП искат ...

Продажба на ЕТ

ЕТ е продадено по чл. 15 ТЗ, като в договора за продажба продавач е физическото лице. Впоследствие след продажбата обстоятелства налагат да не се заличи едноличния търговец. Как да се оформи и отчете продажбата в ЕТ, когато сумата е платена по банков...

Продажби в брой на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци

Имаме издадени фактури без касови бележки от лице, което е регистрирано като земеделски производител. Към момента лицето не е имало касов апарат. В случая към фактурата може ли да се прикрепи касов ордер и кантарна бележка. Законно ли е по този начи...

Промени в Постановление № 55 на Министерския съвет относно осигуряването

Промяната в Поста-новлението № 55 на МС се отнася до изплащане на трудовото възнаграждение и внасянето на осигурителните вноски при изплащане на компенсации. Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г., като разпоредбите му се прилагат и за работо...

Публикуване на ГФО на предприятието в търговския регистър

Ако дружество няма приходи за 2019 г., но има лизингови вноски по договор, попада ли в хипотезата на чл. 38 ЗСч, или трябва да подава отчети и ГДД? Дружеството е лизингополучател. Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задължението...

Справочник

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

Министерството на труда и социалната политика ще стартира до края на седмицата три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата. В пакета “Заетост х3” влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на сектори...

Приложение на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Писмо на НАП от 29.06.2020 г. I. Съдържание на нормата В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касае...

Промени в ЗБДОО за 2020 г.

Със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, брой 55 от 19.6.2020 г.) са направени следните промени: “§ 5. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г...

Справочна информация бр. 28/2020

Централни валутни курсове за периода 03.07. - 09.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...