начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г. > При преместване поради производстве...
в. Седмичен законник
бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

При преместване поради производствена необходимост се дължи по-голямата заплата

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Работя в обувно предприятие и получавам голяма заплата, тъй като съм назначен на длъжност, изискваща висока квалификация. Преди около месец бях преместен да работя на конвейера поради производствена необходимост. Операциите, извършвани там, се заплащат по-малко, в резултат на което за този месец получих по-малка заплата в сравнение със заплатата, която получавах за работата на предишната длъжност. Законно ли е това, тъй като не по мое желание върша друга работа с по-малка заплата?

   Чл. 120, ал. 1 от КТ установява възможност за работодателя при производствена необходимост, както и при престой да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година. А съгласно чл. 267, ал.3 КТ за времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради производствена необходимост, той получава възнаграждение за изпълняваната работа, но не по-малко от брутното му възнаграждение за основната му работа.
Производствената необходимост е едно от изключенията в КТ, когато работодателят може едностранно да промени мястото и характера на работата на работника или служителя. Тя се изразява във временен недостиг на работна сила за изпълнение на определени важни задачи за производствената дейност. Недостигът е временно положение и задачите не може да бъдат изпълнени с наличните на съответните места работници и служители, поради което се налага да бъдат разместени и приведени допълнително за определено време и други работници и служители. На тези работници или служители може да се променя само мястото на работа (например от едно поделение, определено в трудовия договор - в друго поделение), като продължават да изпълняват същата трудова функция, която е уговорена по трудовия договор. Може да се променя и само характерът на работата, без да се променя мястото на работата. Промяната в мястото и/или в характера на работата в тези случаи може да се извърши в същото или в друго предприятие, но в същото населено място. Същото ”населено място” е населеното място (град, село, самостоятелна махала), определено в неговите градоустройствени планове. “Местността” е определено място с териториални граници и самостоятелно обозначение по име, което се намира вън от чертите, но в землището на съответното населено място, където е разположено съответното предприятие. Преместването в друго предприятие може да се извърши само когато и двете предприятия са на един и същи работодател. Преместването поради производствена необходимост може да бъде най-много до 45 календарни дни за една календарна година. Те могат да бъдат използвани наведнъж от работодателя или на няколко пъти, но техният сбор не може да бъде повече от 45 календарни дни за една календарна година.
Ако за новата работа е предвидено по-ниско възнаграждение, то тогава при съблюдаване нормата на чл. 267, ал. 3 КТ той ще трябва да получи заплащане не по-малко от брутното възнаграждение, дължимо за основната му работа. Законодателят е приел, че работникът е бил лишен от възможност да получава възнаграждението за основната му работа по независещи от него причини. Размерът на дължимото заплащане в този случай ще се определи според брутното възнаграждение, което работникът или служителят е получил за месеца преди този, през който временно е бил преместен на другата работа съгласно чл. 228, ал. 1 КТ.Статия със свободен достъп