начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г. > Авансов данък за четвъртото тримесе...
в. Седмичен законник
бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Авансов данък за четвъртото тримесечие

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Лице, наето по граждански договор, след приспадане на НПР получава сума, по-малка от МРЗ. Лицето не е пенсионер и не е осигурено на друго основание. При издаване на служебна бележка от програмен продукт ТРЗ автоматично се начислява авансов данък за удържане. Как да процедираме с удържания данък през последното тримесечие и кога се декларира?

   Удържането на авансов данък за доходи от стопанска дейност е регламентирано в чл. 43 от ЗДДФЛ. Съгласно алинея 7 на чл. 43, удържаният данък се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи от стопанска дейност, имащи задължението да удържат авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, следва да внесат така удържания данък в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. В същия срок на основание чл. 56, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица следва да декларират пред НАП удържания доход посредством подаването на декларация по образец по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. В конкретния случай, удържания от предприятието данък, за изплатения доход от стопанска дейност за последното тримесечие на 2020 година следва да се декларира и съответно да се внесе по сметка на компетентната ТД на НАП в срок до 31 януари 2021 година.

   Обръщаме внимание на факта, че по силата на чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица не удържат авансов данък по чл. 43 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие. В този случай явно вашите настройки на програмния продукт не са коректно настроени и се налага да ги промените така, че софтуера да не удържа данък за тези доходи, които са изплатени през месеците октомври, ноември и декември.
Удържането на авансов данък по чл. 43 за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие е допустимо, само и единствено ако физическото лице, получател на доходи от стопанска дейност писмено декларира и дава съгласието си пред платеца на дохода, че желае да му бъде удържан данъка.Статия със свободен достъп