Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.
Законодателство

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на тези отчети, които могат да се х...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Предвижда се увеличение на допустимия извънреден труд до 300 часа на година и промени в сумираното изчисляване на работното време. Освен увеличаване на времето за извънреден труд се предлагат промени в сумиранот...

Парламентът ратифицира на две четения Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

Парламентът ратифицира на две четения Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на СOVID-19, и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 78 от 4.9.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 2. Решение № 610 от 28 август 2020 г. за определяне на концесионер на ...

ДВ, бр. 79 от 8.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. 2. Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. 3. Решение за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия. Правителствот...

ДВ, бр. 80 от 11.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от “Българска банка за развитие” - АД, на 28 265 200 акции от капитала на “Първа инвестиционна банка” - АД. 3. Ре...

ДВ, бр. 81 от 15.9.2020 г.

Народното събрание прие Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Правителството прие: 1. Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финанс...

Въпроси и отговори

Авансов данък за четвъртото тримесечие

Лице, наето по граждански договор, след приспадане на НПР получава сума, по-малка от МРЗ. Лицето не е пенсионер и не е осигурено на друго основание. При издаване на служебна бележка от програмен продукт ТРЗ автоматично се начислява авансов данък за удържане. Как да процедираме с ...

Договор за оперативен лизинг

Дружеството ни отдава автомобили на оперативен лизинг. Какви данъчни рискове поема дружеството, ако в края на лизинговия период лизингополучателят или негово свързано лице закупува автомобила по остатъчната му стойност и му се прехвърли собствеността? Сключеният договор за опера...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2020 г.

Дело C‑430/19, решение от 4 юни 2020 г. страни: SC C.F. SRL срещу A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C Предмет на спора - само при подозрения за нарушаване на ЗДДС може ли да се извърши допълнително облагане с данък. Спорът е повдигнат от Румъния по преюдициално запитване, което се отна...

Издаване и отчитане на първични счетоводни документи

Във връзка с възникването на спорни въпроси относно издаването и отчитането на първични счетоводни документи (фактура, invoice), свързани с Закона за счетоводството и по-точно “Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят н...

Наем на строителна техника

Строителна фирма наема механизация (багери, валяци, камиони и други) за изпълнение на дейността си (строителство на пътища и други), горивото е за сметка на възложителя, т.е. наемната цена включва машината и оператора, но без гориво. Как трябва да е осчетоводява зареденото гориво...

Отчитане на продажбите при разносна търговия

Относно продажби извън търговски обект (разносна търговия). Когато продажбата се извърши от разносвач само с фискално устройство, който издаде фискален бон от мобилното фискално устройство без УНП и в края на работния ден извършените продажби се отразят в СУПТО, няма ли да се пол...

Строителство на жилищна сграда върху собствен парцел

Фирма е инвеститор и възлага строителство на жилищна сграда върху собствен парцел на строително предприятие. Всички направени разходи по строителството се натрупват в сметка 611 Разходи за дейността. Фирмата започва да сключва предварителни договори за продажба на апартаментите. ...

Справочник

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 38/2020

Централни валутни курсове за периода 02.10. - 15.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Срокове по ЗАДС за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС

Агенция “Митници” Във връзка с обнародвани преходни разпоредби относно срокове, в които трябва да бъдат извършени необходимите действия, касаещи привеждане в съответствие дейността на лицензираните складодържатели, на лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен по...