Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.
Законодателство

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Предвижда се увеличение на допустимия извънреден труд до 300 часа на година и промени в сумираното изчисляване на работното време. Освен увеличаване на времето за извънреден труд се...

Парламентът ратифицира на две четения Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

Парламентът ратифицира на две четения Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на СOVID-19, и Споразумението за гаранция при първо поискване м...

Държавен вестник

ДВ, бр. 78 от 4.9.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 2. Решение № 610 от 28 август 2020 г. за...

ДВ, бр. 79 от 8.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. 2. Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. 3. Решение за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната изби...

ДВ, бр. 80 от 11.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от “Българска банка за развитие” - АД, на 28 265 200 акции от капитала на “Първа ин...

ДВ, бр. 81 от 15.9.2020 г.

Народното събрание прие Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Правителството прие: 1. Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на...

Въпроси и отговори

Авансов данък за четвъртото тримесечие

Лице, наето по граждански договор, след приспадане на НПР получава сума, по-малка от МРЗ. Лицето не е пенсионер и не е осигурено на друго основание. При издаване на служебна бележка от програмен продукт ТРЗ автоматично се начислява авансов данък за у...

Договор за оперативен лизинг

Дружеството ни отдава автомобили на оперативен лизинг. Какви данъчни рискове поема дружеството, ако в края на лизинговия период лизингополучателят или негово свързано лице закупува автомобила по остатъчната му стойност и му се прехвърли собствеността...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2020 г.

Дело C‑430/19, решение от 4 юни 2020 г. страни: SC C.F. SRL срещу A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C Предмет на спора - само при подозрения за нарушаване на ЗДДС може ли да се извърши допълнително облагане с данък. Спорът е повдигнат от Румъния по преюдиц...

Издаване и отчитане на първични счетоводни документи

Във връзка с възникването на спорни въпроси относно издаването и отчитането на първични счетоводни документи (фактура, invoice), свързани с Закона за счетоводството и по-точно “Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи...

Наем на строителна техника

Строителна фирма наема механизация (багери, валяци, камиони и други) за изпълнение на дейността си (строителство на пътища и други), горивото е за сметка на възложителя, т.е. наемната цена включва машината и оператора, но без гориво. Как трябва да е ...

Отчитане на продажбите при разносна търговия

Относно продажби извън търговски обект (разносна търговия). Когато продажбата се извърши от разносвач само с фискално устройство, който издаде фискален бон от мобилното фискално устройство без УНП и в края на работния ден извършените продажби се отра...

Строителство на жилищна сграда върху собствен парцел

Фирма е инвеститор и възлага строителство на жилищна сграда върху собствен парцел на строително предприятие. Всички направени разходи по строителството се натрупват в сметка 611 Разходи за дейността. Фирмата започва да сключва предварителни договори ...

Справочник

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 38/2020

Централни валутни курсове за периода 02.10. - 15.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове по ЗАДС за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС

Агенция “Митници” Във връзка с обнародвани преходни разпоредби относно срокове, в които трябва да бъдат извършени необходимите действия, касаещи привеждане в съответствие дейността на лицензираните складодържатели, на лицата, получили удостоверение ...