начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г. > Лихви за забава
в. Седмичен законник
бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.

Лихви за забава

Отговаря Христо Досев - регистриран одитор

   Имаме договор с адвокатска кантора за събиране на просрочени вземания - те изчисляват и претендират за  лихви за забавено плащане. Длъжниците плащат сумата по фактура и посочените лихви. На какво основание и с какъв документ трябва да осчетоводим лихвите за просрочено плащане?

   Според нас основанията за искането за лихви за забава могат да бъдат намерени в разпоредбите на ЗЗД. Съгласно чл. 69 от ЗЗД, ако  задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага. В съответствие с чл. 79 от ЗЗД, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. В съответствие с разпоредбата на чл. 86 от ЗЗД при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Следва да имате предвид, че  когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му, а когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора.

   Тъй като чл. 26, ал. 2 от ЗДДС определя, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер, то тогава подобни плащания не представляват данъчно събитие по смисъла на ЗДДС, респективно не следва да се издават данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС (фактура, известие към фактура, протокол). В този случай, имайки предвид изискването на документална обоснованост на стопанските операции, кредиторът следва да издаде първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, адресиран до външен получател, който като минимум следва да съдържа следната информация:
1. Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри.
2. Дата на издаване.
3. Наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя.
4. Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.Статия със свободен достъп