Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.
Законодателство

Нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от значение за трудовите права и тяхната защита

В ДВ, бр. 98/17.11.2020 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП). Измененията обхващат редица а...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. От 1 декември 2020 г. ставката за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведение, ще е 9 на сто. Ставката от 9 процента ДДС за доставка на храна за вкъщи ще се прилага до 31 декемв...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Бюджетът за 2021 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв. Разчетени са 360 млн. лева за увеличаване на учителските заплати. ...

Министерски съвет

Правителството одобри подписаната на 14 септември 2020 г. Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане и предложи на Народното събрание да я ратифицира със закон

Правителството одобри подписаната на 14 септември 2020 г. Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане и предложи на Народното събрание...

Държавен вестник

ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г.

Народното събрание прие Решение по Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари - август 2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 279 от 14 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по без...

ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.

Конституционният съд прие Определение № 2 от 15 октомври 2020 г. по конституционно дело № 10 от 2020 г. Правителството прие: 1. Решение № 745 от 20 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Каварна”, община Каварна, област Добрич. 2. Реше...

ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. 2. Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. Конституционният съд прие Решение № 14 от 15 ок...

Въпроси и отговори

Данъчното облагане с ДДС за доставките на стоки, договорени по електронен път

Българска фирма в момента има магазини за продажба на обувки на територията на нашата страна. Произходът на тези обувки е Полша. Сега ще регистрираме сайт за електронна търговия с обувки. Нашите клиенти ще поръчват стоките в платформата, като наши служители ще приемат заявките. Т...

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

В механизма за финкциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - когато извършват облагаеми доставк...

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието

Инвентаризацията е важен етап от годишното счетоводно приключване. Една от целите на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието е обективното и точно метрифициране на обектите на отчетността и проверка достоверността на информацията в годишния финансов отчет. Съпост...

Лихви за забава

Имаме договор с адвокатска кантора за събиране на просрочени вземания - те изчисляват и претендират за  лихви за забавено плащане. Длъжниците плащат сумата по фактура и посочените лихви. На какво основание и с какъв документ трябва да осчетоводим лихвите за просрочено плащане? С...

Осигурителни аспекти на договора за управление и контрол

Управител се осигурява по договор за управление в ЕООД върху 2000 лева. Сега открива ново ЕООД, а първото остава да извършва дейност. Как е по-добре да се осигурява във второто дружество? И има ли право във двете дружества да е по договор за управление? Договорът за управление и...

Префактуриране на транспорт

Българско ЮЛ с регистрация по ЗДДС във връзка с предоставяна от него услуга на немско дружество с валиден VAT номер е ползвател на лаптоп, предоставен от немското дружество. Поради прекратяване на взаимоотношенията между страните лаптопът трябва да бъде изпратен обратно към немск...

Търговско пълномощно

Дружеството е АД с вписан изпълнителен директор, същият е в продължителен болничен. Може ли изпълнителният директор да подписва документи и договори през времето на болничен? Дружеството осъществява сключване на сделки, подават се Д1, Д6 и всички нормативни документи. Изпълнител...

Справочник

Определяне на работното място при дистанционна работа

Във връзка с COVID-19 започнахме да получаваме кандидатури за работа от различни градове в България. Въпросът ми е как е най-правилно да бъдат назначавани служители, чиито работен адрес от самото начало би бил различен от адреса на работодателя? Пример: Работодателят е с адрес в ...

Осигуряване на физическо лице и коригиране на подадени декларации за 2019 г.

Съгласно изложеното в запитването и в допълнителната информация, Ваш клиент собственик на капитала на ЕООД, започва да упражнява дейност в дружеството с личен труд от 01.08.2019 г. Подадена е декларация образец ОКд-5 за започване на дейност от лицето от тази дата и е посочен обхв...

Справочна информация бр. 44/2020

Централни валутни курсове за периода 13.11. - 26.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...