начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 5, 8 - 14 февруари 2021 г. > Третиране по ЗДДС на покупка на сто...
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 - 14 февруари 2021 г.

Третиране по ЗДДС на покупка на стоки от нерегистриран по ДДС доставчик от ЕС

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

   Фирма, регистрирана по чл. 97а, купува от данъчно незадължено от Англия през месец декември 2020 г. материали чрез eBay. Може ли да се признае разходът за поръчката и правилно ли мислим, че не следва документът да се въвежда в дневник покупки или да се издава протокол за начисляване на ДДС?

   Предвид неизяснената фактическа обстановка не е възможно да се предостави еднозначен отговор. Не сте уточнили в запитването си статута на доставчика ви дали наистина е физическо лице. Защото обстоятелството, че доставчикът не е регистриран по ДДС в ЕС, не значи, че не е данъчно задължено лице или че не извършва дейност по занятие, т.е. че не е търговец. Не сте упоменали и вида на закупените стоки/материали. Следва да се има предвид, че не са данъчно задължени лицата, които получават доходи от дейност, която не е независима, а именно:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово;
2. физически лица, които осъществяват дейност по управление и контрол на юри­дически лица;
3. инцидентни продажби, осъществени от физически лица.
Доколкото способите за удостоверяване на статута на доставчика на услугата не са императивно и лимитативно установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2011 г,, и доколкото последващият данъчен контрол се извършва на базата на документи, следва да се приеме, че при преценка на това обстоятелство фактическото положение следва да може да бъде установено документално независимо от способа за това.

   За доказване на доставната стойност на стоките, закупени от физически лица при електронната (онлайн) търговия, могат да се използват например: копие на он-лайн заявката и потвърждението й от доставчика, товарителница, известие от транспортна или куриерска служба, извлечение от банкова карта или друг документ за плащане и всички други документи, които са относими към сделката и доказващи доставката.
Най-общо казано, при покупка на стоки от нерегистриран по ДДС доставчик от ЕС не представлява ВОП на стока по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС. Не се изисква да се отразява документът в дневник покупки и не се издава протокол за самоначисляване.
Фактури или известия, издадени от чуждестранни фирми, не се отразяват в дневниците, защото не са данъчни документи по българското законодателство.Статия със свободен достъп