Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 5, 8 - 14 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 - 14 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Промени в Закона за счетоводството, приложими за 2021 г.

В ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗДДС, като с § 83 от преходните му и заключителни разпоредби се правят съответните изменения в Закона за счетоводството, влизащи в сила считано от 01.01.2021 г...

Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г.

През декември 2020 г. парламентът гласува пакет от промени в КТ, които предизвикаха широк обществен интерес и дадоха повод за разгорещени дебати. ЗИД на КТ беше обнародван на 18.12.2020 г., като по-голямата част от промените влизат в сила по общите п...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Народното събрание одобри на първо четене Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. В мотивите към законопроекта се отчита липсата на правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдъ...

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения - публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, в...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за частната охранителна дейност, с които се разрешава на частните охранителни фирми да използват подизпълнители

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за частната охранителна дейност, с които се разрешава на частните охранителни фирми да използват подизпълнители. Освен това се дава право и лица, които са реабилитирани по реда на Наказателния кодекс ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 345 от 9 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища ...

Въпроси и отговори

Данъчна ставка за доставка на храна за лежащо болни пациенти

Каква данъчна ставка да се приложи - 9% или 20% , считано от 01. 12. 2020 г. за доставка на храна за лежащо болни пациенти по предварително сключени договори за доставка на храна. В становището на НАП от средата на годината този вид доставка не е рес...

Деклариране на доход от личен труд на собственик

Обичайна практика е съдружник или едноличен собственик на фирма да полага личен труд в нея, за което получава възнаграждение в качеството си на физическо лице, което се самоосигурява. Съгласно § 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ правоотношенията, не...

Краткосрочни доходи на персонала

Към 31.12.2020 г. имаме служителка, която е в отпуск по майчинство за първата и година, т.е. до 410-ия ден, съответно за 2020 година има неизползван платен годишен отпуск в размер на 15 дни. На каква база би трябвало да се изчисли разходът за тази от...

Неплатен отпуск с неограничена продължителност

Един работник колко дълго време може да ползва неплатен отпуск, без да му се признава за трудов стаж? В съответствие с чл. 160 от КТ работникът или служителят има право по своя инициатива, но с изричното съгласие на работодателя да ползва неплатен о...

Обезщетение при уволнение след продължителен отпуск

Служителка е близо три години в отпуск - отначало за бременност и раждане, след това - за отглеждане на малко дете до 2 години, после - 6 месеца неплатен отпуск, и накрая - близо три месеца платен годишен отпуск за времето, докато е била в отпуските ...

Третиране по ЗДДС на покупка на стоки от нерегистриран по ДДС доставчик от ЕС

Фирма, регистрирана по чл. 97а, купува от данъчно незадължено от Англия през месец декември 2020 г. материали чрез eBay. Може ли да се признае разходът за поръчката и правилно ли мислим, че не следва документът да се въвежда в дневник покупки или да ...

Формиране на резерви от ЕООД

Българско еднолично дружество (ЕООД) с капитал 5000 лв. е формирало Други резерви 55 000 лв. от неразпределена печалба. Може ли едноличният собственик да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните Други резерви? Ако е допустимо разпред...

Справочник

Агенцията по вписванията предоставя шест нови електронни услуги през единния портал

Агенция по вписванията Потребителите на Имотен регистър ще могат да получават документи по електронен път само с електронен подпис. Шест нови електронни услуги, предоставяни от службите по вписвания вече са достъпни чрез единния портал https://porta...

Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно

Национална агенция за приходите От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани кат...

Обезщетение при незаконно уволнение

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Следва ли да се изплати обезщетение от 6 заплати на служител, чието уволнение е признато за незаконно от съда, ако служителят не е се е явил на работа в рамки...

Разяснения относно последните изменения в ЗДДС във връзка с декларирането и отчитането на данъка

Национална агенция за приходите Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародван в бр. 107 от 18 декември 2020 г. на ДВ, са предвидени промени във връзка с оттеглянето на Обединено кралство В...

Само рискът от КОВИД-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и б...

Справочна информация бр. 5/2021

Централни валутни курсове за периода 29.01. - 04.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...