начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 11, 22 - 28 март 2021 г. > Третиране по ЗДДС при неплащане по ...
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.

Третиране по ЗДДС при неплащане по доставка

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

   Българско дружество продава стока на свой клиент с начислен ДДС. Впоследствие клиентът изпада в несъстоятелност и доставчикът не получава договореното плащане.
Възникват следните въпроси:
1. Има ли право доставчикът да възстанови начисления ДДС по фактурата, издадена на своя клиент?
2. Ако да - при какви условия и как следва да се подходи?

   Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1, а когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума (чл. 115, ал. 2 от ЗДДС). При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие (чл. 115, ал. 3 ЗДДС).
Видно от цитираната разпоредба, неплащането по доставка не е основание за издаване на кредитно известие. Такова основание е разваляне на доставката или намаление на данъчната основа, като според изложеното случая не е сред цитираните.Статия със свободен достъп