начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 15, 19 - 25 април 2021 г. > Право на работа след продължителен ...
в. Седмичен законник
бр. 15, 19 - 25 април 2021 г.

Право на работа след продължителен отпуск по болест

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли работодателят право да допусне на работа лице, което е ползвало 180 дни отпуск по болест поради прекаран инфаркт?

   Когато при настъпило заболяване компетентният здравен орган установи състояние на временна неработоспособност, той издава болничен лист, в който предписва съответния режим за лицето през време на отпуска. След като в случая става дума за отпуск по болест в размер на 180 дни (6 месеца), той е бил разрешен от съответната Лекарска консултативна комисия (ЛКК). В такива случаи на всеки 6 месеца се прави контролен преглед и в зависимост от състоянието на лицето:
- му се издава нов болничен лист за продължаване на отпуска;
- установява се трайно намалена работоспособност;
- установява се възстановена работоспособност.

   Когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения позволява да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден, той се трудоустроява.
Следователно самият факт, че са изтекли разрешените от ЛКК 6 месеца отпуск по болест, не е основание лицето непременно и незабавно да се върне на същата работа. Необходимо е преди да изтече този краен срок, лицето да се яви на контролен преглед, на който да се установи актуалният му здравен статус. Той се установява с ново експертно решение, което задължително се представя на работодателя и на службата по трудова медицина.
Както работодателят, така и работникът или служителят са длъжни да изпълняват действащото експертно решение.Статия със свободен достъп