начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г. > Осчетоводяване на погрешно надпреве...
в. Седмичен законник
бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Осчетоводяване на погрешно надпреведени суми, направени през ПОС терминал

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с, регистриран одитор

   Фирма за медицински услуги продава услугите си чрез: плащане в брой, ПОС терминал и банка. При изявено желание от пациента се издава фактура.
Всеки ден за извършените продажби в брой и MFI има отчет – (КЛЕН). Касовият апарат е свързан с НАП. Сравних всички справки от кленовете и плащанията ден по ден няколко пъти. Основно надплащането е в м. декември. Има и неплатени суми. Миналата година (2019 г.) всичко беше нормално. Подведена  от това, а и защото плащанията по банков път закъсняват с един до няколко дни, не реагирах своевременно. При надплатените  суми няма и подател при плащането ПОС терминал.
Как да осчетоводя услугите, които са надплатени с ПОС терминала? Мога ли да съставя някакъв фирмен протокол и как това би било оценено от НАП?

   Погрешно напреведените суми, направени през ПОС терминал, всъщност представляват задължение към клиента, който е направил погрешно двойното плащане, поради което същите подлежат на възстановяване. Тоест същите не следва да се отчитат като приход, а като пасив - задължение към клиентите. Според нас при подобни проблеми задължително следва да се свържете с обслужващата ви банка и съответно да подадете заявление за възстановяване на погрешно преведената сума през ПОС терминала. За целта в заявлението следва да се посочат следните данни, които са налични в основанието на плащането, посочено в банковото извлечение на предприятието, а именно:
- Последните 4 цифри на номера на банковата карта, изписани върху бележката/извлечението;
- Датата на трансакцията;
- Номера на оторизационния код на конкретната трансакция; и
- Сумата за възстановяване.
По този начин обслужващата ви банка ще може по служебен път да върне надпреведената сума по банковата сметка, по която е станало и самото плащане. Фактът, че вие не знаете името на клиента, който е направил двойно плащане, не е от значение, тъй като именно посредством данните за трансакцията банката ще идентифицира както клиента, така и банковата му сметка, от която е направено двойното плащане през ПОС терминала.
При положение че останат невъзстановени суми и вие не предприемете действия същите да бъдат възстановени на платците, то, след като не възнамерявате да върнете така получените двойни суми, същите следва да бъдат признати като приход, тъй като съгласно Общите разпоредби към НСС всяко увеличението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи потоци, които водят до увеличение на собствения капитал, което не е свързано с вноски в капитала, следва да се отчитат като приходи.Статия със свободен достъп