начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 8 от 2021 г. > Публикуване на ГФО в Търговския рег...
сп. Български законник
бр. 8 от 2021 г.

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: След последната промяна в закона какви са задължителните документи, които следва да се приложат при публикуване на ГФО в Търговския регистър?

   Отговор: В приложимото счетоводно законодателство в лицето на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството промяната, в сила от 01.01.2021 година, касае само и единствено крайния срок, в който ГФО следва да бъде заявен за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, а именно 30 септември на следващата година. По отношение на документите, които следва да се подадат при обявяване на ГФО в Търговския регистър, няма промяна, затова само ще припомним кои са те, а именно:
– Подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността;
– Заявление за обявяване на актовете – Г2;
– Документ за внесена държавна такса (20 или 40 лева);
– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3 от Закона за търговския регистър (търговеца; лице, предвидено по закон, адвоката с изричното пълномощно или упълномощения съставител);
– Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър, че заявлението и приложените към него документи са предоставени на пълномощника от самия заявител само когато заявлението се подава от пълномощник с изрично писмено пълномощно (лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър). В този случай към документите за публикуване на ГФО следва да се представи и самото пълномощно;
– Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ, че представеният за обявяване ГФО е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, както и че при определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството, в случаите когато предприятието е класифицирано като:
- микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;
- малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;
- средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
Декларацията се попълва по образец – съгласно приложение № 3 към Наредба № 1 от 2007 г., и може да се изтегли от сайта на Търговския регистър.
Документи, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността – в случаите, когато се публикуват ГФО на големи предприятия или на предприятия от обществен интерес.Статия със свободен достъп