Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 8 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 8 от 2021 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране на доставката във връзка с дерегистрацията по чл. 111 от ЗДДС

На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за не...

Осигурява ли българското законодателство „най-благоприятните условия на труд за жените“ в Eвропа

На фона на заобикалящите ни отвсякъде проблеми в последната година може би обществото ни се нуждае и от по-добри новини. Чудесен пример в тази насока изглежда публикуваното от авторитетна международна организация през месец март 2021 г. проучване за правата на жените в трудовите ...

Трудово и извънтрудово правоотношение - правни последици. Трудово, осигурително и данъчно законодателство

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици (права и задължения) за работодателите, от една страна, и за работниците и служителите, от друга страна, респективно за възложителите и изпълнителите. И при двата вида договори изпълнителят е физиче...

Въпроси и отговори от практиката

Бъдещи доставки на услуги

Въпрос: Дружеството ни произвежда матрици (оборудване), които ще използва за производство на продукти, които ще изнасяме за Норвегия. С тези матрици ще произвеждаме изделия по поръчка на клиента ни от Норвегия и матриците към момента няма да напуснат България и не знаем кога това...

Вземания от клиенти на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество е в производство по ликвидация от 2019 г. и има в актива на баланса си вземания от клиенти, които не могат да бъдат изплатени. В пасива на баланса си дружеството няма задължения към кредитори - има суми в раздел основен капитал и неразпределена печалба от минали...

Възмездно вътреобщностно придобиване

Въпрос: Българско дружество е регистрирано в България и в Гърция по ЗДДС. Следва превоз на стоки от територията на Гърция до територията на България, без да има веднага продажба на трето лице (друго дружество). Следва ли да се отрази чрез протокол или друг вид документ „премества...

Годишно облагане на земеделски производител, който не е подавал декларация по чл. 29а от ЗДДФЛ

Въпрос: Как следва да подаде годишна декларация земеделски производител, регистриран по ЗДДС, не е подал декларация по чл. 29а? Дали има право като доходи от други дейности да си приспада 60% нормативно признати разходи? Отговор: Доходите на физическите лица - земеделски стопани...

Граждански договор, съпътстващ трудовото правоотношение

Въпрос: Има ли право служител по трудов договор да сключи граждански договор със същия работодател? Отговор: По т.нар. „граждански договори“ също се полага труд, но правният режим на договора не е подчинен на трудовото законодателство, а изпълнителят по принцип няма качеството „...

Данъчна амортизация на актив

Въпрос: В ревизионен акт (РА) имаме непризнат данъчен кредит за закупен ДМА - скара. Фактурата е 2019 година, а РА е от м. март 2021 година. В случая трябва ли да отпиша актива от САП и ДАП и кога, какво да правя с начислената до момента амортизация, какво трябва да посоча в ГДД...

Данъчни аспекти при продажба на земя

Въпрос: През 2020 г. е извършена продажба на УПИ с отчетна стойност 36 500 лв. (това е пазарна стойност, изчислена от оценител през 2019 г.). Продажната цена в договора за продажба на физическо лице (несвързано), върху която във фактурата е начислен ДДС, е 5000 лв. Загубата от сд...

Данъчно облекчение за направени дарения

Въпрос: Физическо лице през 2020 г. е подкрепяло различни каузи на болни деца чрез платформата „Хелп Карма“. За направените дарения му е изпращан сертификат на електронна поща. Освен чрез горепосочената платформа лицето е превеждало дарения и по лични сметки на деца в нужда. Въпр...

Деклариране на доходи от дарение

Въпрос: Собственик на ЕООД дарява 50% от дяловете си (2500 лв. от 5000 лв.) на сина си. Трябва ли да се посочи това в декларацията по чл. 50 от дарителя и от надарения? Отговор: Като правна сделка дарението е уредено нормативно с разпоредбите на чл. 225 - 227 от Закона за задълж...

Допълнителен платен годишен отпуск за майка на деца до 18 години

Въпрос: Допълнителният платен отпуск за майки на деца до 18-годишна възраст дали може да ползва от такива, ако същите работят в частния сектор. И какво ще рече уговорено в колективния трудов договор за този отпуск? Отговор: Разпоредбата на чл. 168 от КТ урежда право на майка на ...

Доставка на услуга за съставяне на фотоалбум

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия (фотограф), работи по задание от български гражданин за съставяне на фотоалбум. Впоследствие, след като е приключил възложената работа, в банковата му сметка са постъпили суми не от физическото лице поставило задачата, а...

Закупуване на материали

Въпрос: Собственик на малка фирма ЕООД с дейност в строителния сектор повече от 25 години ще строи личен (семеен) недвижим имот. За труда по изграждане на имота ще сключи договор с друга строителна фирма (по-голяма, която разполага с нужните машини и персонал), но материалите ще ...

Изплащане на възнаграждение по договор за управление и контрол

Въпрос: Адвокати, собственици и управители в адвокатско дружество, осигуряващи се като самоосигурени лица през адвокатска колегия. На база финансов резултат през годината решават да си изплатят веднъж годишно възнаграждение по договор за управление и контрол. Съществува ли пречка...

Коригиране на грешки от минали години

Въпрос: При подаване на ГДД по чл. 92 на дружество за 2018 г. е допусната грешка, която установявам сега. При преобразуването на счетоводния финансов резултат съм пропуснала до попълня годишните счетоводни амортизации в размер на 2295,15 лв. и съм декларирала данъчна загуба 2549,...

Лицата, осъществяващи търговски продажби на стоки или услуги, имат задължение да издават касов бон за доставките си

Въпрос: Дружество притежава онлайн магазин. Тъй като има твърде малка дейност, дружеството не притежава касов апарат и няма желание да се снабдява за напред. Вариантите да продава онлайн са чрез пощенски паричен превод и банков превод, най-общо. Ако иска да продава чрез онлайн ПО...

Начисляване на лихви

Въпрос: Сключен е договор между 2 фирми за заем (свързани лица). В договора е посочено, че заемът трябва да се върне в срок до ... г. (в случая е 10-годишен, а има и други договори, които са 5-годишни) заедно с 3 или 4% годишна лихва. Освен че трябва всяка година до изтичане срок...

Обезщетение за майчинство за второ дете

Въпрос: Как би следвало да се изчисли обезщетението за майчинство за второ дете, когато правото за него е настъпило по време на изплащане на такова за отглеждане на първо дете до двегодишна възраст, в случая по време на 2-рата година на детето – 380 лв.? Какво означават думите в...

Обезщетение при уволнение поради ликвидация

Въпрос: С постановление № 30/01.02.2021 г. на МС е закрит ДМСГД – Сливен, и заведението към момента е в ликвидация,  от 15.02.2021 г. персоналът е освободен по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ  и чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ за пенсионерите. След освобождаването им се дължи обезщетение за ос...

Облагане възнаграждение на свидетел

Въпрос: Съдебният състав е определил възнаграждение на свидетел в размер на 50 лв. за явяване в съдебно заседание, което възнаграждение да се изплати от внесения депозит, т.е. изплащането на сумата не е разход за съда. Лицето, на което следва да се изплати възнаграждението, е лек...

Облагане доходите на ЕТ от наем на недвижим имот

Въпрос: Едноличен търговец формира облагаем оборот от дейността си на годишна база (приходи-разходи) в размер на 17 530 лв., но след преобразуване на данъчният финансов резултат е отрицателна величина, т.е. (-1246) лв. Извършвани са задължителните осигурителни вноски през годинат...

Облагане доходите на пенсионер, извършващ услуги с личен труд

Въпрос: Съпругата ми е родена през 1962 г. с руско и българско гражданство. Получава руска пенсия за осигурителен стаж и възраст, като пенсионната преписка е извършена през НОИ-Б. Размерът на патентния данък (фризьорски услуги като ЕТ) следва да бъде на 100% или може да заплати 5...

Облагане на доход от наем на движими вещи

Въпрос: Земеделски стопанин сключва договор със сдружение с нестопанска цел за отдаване право на ползване на мъжки животни за разплод. Съгласно договора изпълнителят – сдружението, превежда сумата от 650 лв. на животно на възложителя (за организиране на вземане на кръвни проби; ...

Облагане на доходи от продажба на криптовалути

Въпрос: Физическо лице търгува с криптовалута - купува и продава. Облага ли се този доход по ЗДДФЛ и как се образува данъчната основа за облагане? Кое приложение от декларацията по чл. 50 се попълва за тези доходи? Въобще как става облагането на тези доходи по ЗДДФЛ? Отговор: Съ...

Облагане с ДДС при застрахователно и презастрахователно посредничество

Въпрос: Основната дейност на дружеството е туроператор. Дружеството има договор със застрахователна компания и като допълнителна дейност сключва застраховки с туристите „Помощ при пътуване“ и „Отмяна на пътуване“. Други видове застраховки не се сключват. Дружеството не е вписано ...

Облагане с ДДС продажбата на стоки през международната платформа еBay

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки, закупени от страната чрез международната платформа еBay на физически лица от ЕС и от трети страни. Същата платформа издава фактура на фирмата с начислено ДДС (най-вероятно немско със ставка 20%), защото VAT номера е немски, въпр...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице

Въпрос: Самоосигуряващо се лице се осигурява през цялата година като самоосигуряващо се лице, няма прекъсване, но получава възнаграждение за личен труд през месец ноември и месец декември 2020 година в размер на 1320 лв. В този случай полученият от него доход как ще се посочи в т...

Определяне на основна икономическа дейност, когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности

Въпрос: Управител и съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход. Не му се изплаща възнаграждение за личен труд. Няма други назначени лица във фирмата до м.март тази година. Дружеството е създадено 2019 г. с КИД 33.12 ,,Ремонт на маши...

Осигуряване на земеделски производител

Въпрос: Зеленчуков производител, регистриран в агенцията по ЕГН от дата 27.02.2021 г., но в момента не осъществява дейност, идеята е да продава домати от собствената си градина, кога трябва да подаде заявление към НАП от датата на регистрация в агенцията или от датата, когато реа...

Осигуряване на служители на агенция за набиране на персонал за чужбина

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенция по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети страни. Ще остане ли дружеството ...

Осигуряване на управител и съдружник в ООД

Въпрос: Какви са начините на осигуряване на управител и едноличен собственик на капитала в ЕООД и начинът на осигуряване само на управител в ООД, като същият не е съдружник в ООД, осигуряване на управител и съдружник в ООД и осигуряване само на съдружник в ООД? Отговор: От поста...

Осигуряване на учител, работещ по втори трудов договор

Въпрос: Назначен е учител на втори трудов договор при същия работодател по чл. 110 КТ, с работно време извън работното време по основния договор. Следва ли да се начислява Учителски пенсионен фонд за втория трудов договор? Отговор: Учителите се осигуряват за старост и в Учителс...

Отдаването под наем на имот

Въпрос: Физическо лице, наричано наемодател, притежава дарен му от родители имот - етаж от къща, построена и въведена в експлоатация като жилищна сграда около 1970 г., който имот отдава под наем за жилище (жилищни нужди) на физическо лице, което не е търговец, наричано наемател. ...

Отчитане на неправителствени дарения

Въпрос: Български клон на НПО, собственост на ООН и с български ЕИК, получава пари от сметка на ООН за закупуване и изграждане на активи със стопанско предназначение - медицински център, хотел, детско заведение. Активите ще са собственост на НПО. От печалбата НПО ще прави дарения...

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите на починало лице

Въпрос: Физическо лице „Х“ - земеделски производител пенсионер, е починал през 07.2020 г., но има доходи като земеделски производител от субсидия и продажба на рози. Негов наследник „У“ е синът му, които след смъртта на баща си става земеделски производител и си има свои доходи. ...

Подаване на ГФО от микропредприятие

Въпрос: Предприятията с приходи и разходи за 2020 година под 500 лева при публикуване в Търговския регистър кои справки и декларации следва да подадат? Отговор: Публичността на ГФО е уредена в чл. 38 от Закона за счетоводството. Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от счетоводния закон ...

Подаване на декларация обр. 6 за авансовия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ

Въпрос: Как се подава декларация обр. 6 за авансовия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за самоосигуряващ се собственик на ЕООД? Отговор: Предвид поставения въпрос, предполагаме, че става сума за самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД, което получава възнаграждение за полагане на ли...

Попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход от земеделски стопанин - пенсионер

Въпрос: Земеделски стопанин - физическо лице (пенсионер), облагащо се 60/40, респективно попълва приложение № 3 Доходи от друга стопанска дейност към декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. През 2020 г. са внесени дължимите здравноосигурителни вноски за 2019 г., съответно вноските за 2020...

Право на данъчно облекчение при доброволното застраховане

Въпрос: Пенсионер, който има застраховка „Живот“ с инвестиционен характер и който има право на данъчно облекчение, кое приложение от данъчната декларация трябва да попълни за получената пенсия? Отговор: В случая е дадена информация, че физическо лице е направило доброволна застр...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: В болницата работи лице с ТЕЛК решение (пожизнено), родено на 29.3.1957 г., като същото към момента няма достатъчно стаж за пенсиониране. Налага се за освободим лицето, тъй като то има здравословни проблеми и не може да работи, изчерпало е възможността за болнични. След ...

Преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

Въпрос: Става дума за преизчисляване на пенсията на съдружник във фирмата. Този съдружник се пенсионира през месец февруари 2020 г. Съгласно новите разпоредби тази година от 01.04.2021 г. пенсията на работещи пенсионери трябва да бъде преизчислена, като се добави прослуженото вре...

Прекратяване на трудов договор за определен срок по време на бременност

Въпрос: Служителка, назначена на срочен договор по чл. 68, излиза в майчинство преди изтичане на уговорения срок. Може ли договорът да бъде прекратен, докато тя е в майчинство? Има ли вариант да бъде удължен? Отговор: В запитването не се уточнява, но вероятно става дума за трудо...

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Въпрос: След последната промяна в закона какви са задължителните документи, които следва да се приложат при публикуване на ГФО в Търговския регистър? Отговор: В приложимото счетоводно законодателство в лицето на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството промяната, в сила о...

Първоначална оценка на ДМА

Въпрос: Дружеството придобива недвижим имот, състоящ се от земя, стара сграда и прилежащ към сградата терен. Целта на придобиване е инвестиционна - изграждане на нова сграда с по-голяма квадратура върху имота чрез преотстъпване за продажба. Старата сграда върху имота с лоши техни...

Разходи за командировки в чужбина

Въпрос: Собственик на ЕООД с договор за личен труд се командирова в чужбина за извършване на заваръчни услуги. Има договор на дружеството като подизпълнител с българска фирма за извършване на заваръчни услуги в Швеция. В дружеството няма назначени други хора. Ще се признаят ли ра...

Режим за извършваните от дилъри доставки на стоки втора употреба

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, занимаваща се с ремонт на автомобили. Периодично продават автомобили втора употреба. Издават се протоколи по специален ред на облагане по чл. 90, ал. 1 от ППЗДДС. Една част от тези автомобили са закупени от физически лица от Италия и Германия. П...

Режим за „облагане марж на цената”

Въпрос: Нова фирма сме автокъща, ще работим на марж, необходимо ли е да уведомим НАП? Отговор: В зависимост от обстоятелствата, при които се извършват доставките на автомобили втора употреба, ЗДДС регламентира като приложими два различни режима за облагане - режим за облагане по...

Социален разход, предоставен в натура

Въпрос: Наш клиент сключи групова застраховка „Живот и Злополука“, по която са застраховани всички служители. Премията е под 80 лв. месечно на човек и е изцяло за сметка на работодателя. В полицата премиите са посочени поотделно за „Живот“ и „Злополука“. Доколкото разбирам, преми...

Съставител на годишни финансови отчети

Въпрос: Работя като управител на фирма, в която съм съдружник. Имам сключен Договор за управление от 2011 г. и получавам възнаграждение по този договор. Съгласно този договор освен управленските задачи участвам в текущите счетоводни дейности, съставянето и приемането на междинни ...

Писма и указания

№ 3-317 от 10.03.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

Според изложеното в запитването, като собственик на „А“ ЕООД, ЕИК ……….. с предмет на дейност счетоводни услуги, на първо място е отправено запитване за клиент „Б“ СД, ЕИК ………. . Същият е сключил на ....12.2020 г. договор за лизинг на мобилни устройства с мобилния оператор „Т“ ЕАД...

Решения на ВАС

Решение № 1983 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 9922/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и за лихви за забава. С арг. от чл. 158, ал. 1 във вр. с чл. 57, ал. 2, т. 2, пр. 2 ДОПК свидетелските показания са допустими. Те са и относими, тъй като са насочени към установяване на спорния правнорелевантен факт н...

Решение № 2399 от 22.02.2021 г. по адм. дело № 9214/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по ЗДДС за 02., 06., 08., 11.2016 г., 03. и 04.2017 г. и лихви. Разпоредбата на чл. 17, ал. 3 ЗДДС предвижда, че място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващ в тристранна операци...

Решение № 2473 от 23.02.2021 г. по адм. дело № 9012/2020 г.

Предмет на спора са доначислен ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 вр. с чл. 25, ал. 7 ЗДДС за авансови плащания, за които не са издавани фактури, доначислен ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 вр. с чл. 25, ал. 2 ЗДДС за нефактурираните и неотчетените получени плащания от ...

Решение № 3273 от 11.03.2021 г. по адм. дело № 9699/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчни периоди 04. - 10., 11.2018 г., 01., 02. и 04.2019 г. С разпоредбата на чл. 67, ал. 2 ЗДДС е установена необорима презумпция за данъка като част от уговорената цена, когато при договарянето на доставкат...

Решение № 3315 от 12.03.2021 г. по адм. дело № 9960/2020 г.

Предмет на спора е ревизионен акт от 19.03.2019 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Варна, в частта, потвърдена с решение от 03.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна, при ЦУ на НАП. При реализацията на получените ст...

Решение № 3880 от 26.03.2021 г. по адм. дело № 12838/2020 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД публични задължения за ДДС и за лихви за забава. Щом са получени стоките, упражняването по тях на право на приспадане на данъчен кредит е правомерно. При осъществена доставка с арг. от чл. 25, ал. 2 ЗДДС възниква данъчно събитие и ...

Решение № 4405 от 06.04.2021 г. по адм. дело № 10521/2020 г.

Предмет на спора са вменени публични задължения за ДДС за внасяне ведно с прилежащи лихви за забава в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6 ЗДДС за конкретно индивидуализирани данъчни ...

Решение № 4931 от 19 април 2021 г. на ВАС по административно дело № 1803 от 2021 г.

Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и двадесет и първа година в състав: председател: Йовка Дражева, членове: Донка Чакърова, Галина Карагьозова, Мартин Аврамов, Юлия Раева, при с...

Решение № 4962 от 19.04.2021 г. по адм. дело № 12810/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит и лихвите за просрочия към тях, както и разноски в полза на Националната агенция по приходите. Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика на СЕС по т...

Решение № 5397 от 28.04.2021 г. по адм. дело № 11179/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви, произтичащи от доначисляване на ДДС за безвъзмездно отдаване за ползване на част от офис. Съгласно императивната разпоредба на чл. 156, ал. 1 и 2 ДОПК ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в коят...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 26 до бр. 36 от 2021 г.

ДВ, бр. 26 от 30.3.2021 г. Президент на Републиката Указ № 104 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г. Конституционен съд Решение № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г. Министерск...

PDF версия на броя

Брой 8 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...