начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 11 от 2021 г. > Срок на договор за управление и кон...
сп. Български законник
бр. 11 от 2021 г.

Срок на договор за управление и контрол

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпрос: Имаме новообразувано дружество ООД с двама управители, които могат да действат само заедно. Един от управителите искаме да упражнява дейност по договор за управление, но срокът на действие по този договор да е три месеца. На какво правно основание можем да подпишем договора за управление с фиксиран срок?
Отговор: Договорът за възлагане на управлението (наричан още мениджърски договор или договор за управление и контрол) е вид граждански договор, като най-общо може да се каже, че последиците му се приравняват на тези от трудово правоотношение за целите на социалното осигуряване. Той е уреден, макар и не особено детайлно, в някои разпоредби на Търговския закон, например в чл. 141, ал. 7 ТЗ относно управителите на (Е)ООД: „Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик”.
Няма пречка договорът за възлагане на управлението да се сключи за определен срок и този срок да се посочи като мандат на управителя в Търговския регистър. Практическото неудобство тук е свързано с обстоятелството, че след изтичане на срока на договора не само ще се наложи заличаване на името на втория управител от Търговския регистър, но и промяна на дружествения договор по отношение на начина на представляване на дружеството (очевидно представителството не може да продължи да е съвместно след заличаването на единия управител от Търговския регистър).Статия със свободен достъп