Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 11 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 11 от 2021 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити парични награди от игри от местни и чуждестранни физически лица, които не са предоставени от работодател или възложител

На основание чл. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъчно задължени лица по този закон са: 1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон; 2. местните и чуждестранните лица, задължени да удъ...

Завещанието и заветът според Закона за наследството

Съгласно чл. 1 от Закона за наследството (ЗН) наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия. В ЗН са установени два вида наследяване: 1. по закон, т.е. на основание самия закон, в който е указан редът за това наследяване. 2. по завещание - на...

Особености, свързани с ползването на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на недвижим жилищен имот

По силата на чл. 22е от ЗДДФЛ, който е в сила от 01.01.2021 г., физическите лица, които отговарят на определените от закона условия, ще имат право да ползват като данъчно облекчение на дължимия си подоходен данък, направени през годината разходи за ремонт и/или подобрение на недв...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

В § 12, т. 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промените са публикувани и обн. в ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г....

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока от Великобритания

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, прави внос на стока от Великобритания. Стоката пристига с UPS и при проследяване на пратката се вижда, че е тръгнала от Франция към българското дружество. Получаваме стоката без митническа декларация и за нея не са дължими от дружеств...

Данъчно третиране на продажба на поземлен имот, придобит със замяна

Въпрос: Физическо лице е собственик на поземлен имот, придобит през 2001 г. с договор за замяна на недвижими имоти. Стойността на придобиване е определена с експертна оценка на този поземлен имот и на другия имот – земеделска земя. поземленият имот е урегулиран поземлен имот. Физ...

Доставката на услуга по транспорт на стоки

Въпрос: Фирма с предмет на дейност - транспортни услуги на територията на страната, иска да разшири обхвата си, като извършва и международен транспорт. В момента е в процес на регистрация по ЗДДС по желание по чл. 100. В кои случаи фирмата ще начислява и плаща ДДС, по кой член и ...

Извършване на услуги в полза на данъчно задължени лица, установени на територията на друга държава членка

Въпрос: Българска фирма „Х“ е регистрирана по чл. 97 а от ЗДДС и извършва услуги на територията на Германия (почистване и други). За тази дейност фирмата „Х“ наема подизпълнители, които са също български фирми (ЕООД), имат договорни отношения с фирма „Х“, издават фактури за извър...

Консултантски услуги в областта на информационните технологии

Въпрос: Българска фирма ЕООД възнамерява да извършва следната дейност: консултантски услуги в областта на информационните технологии, които ще предоставя на юридическо лице (от страна извън ЕС) – фирма, регистрирана в САЩ. Фирмата българското ЕООД има ли задължение за регистрация...

Международен транспорт в страни от ЕС на товари с камиони над 12 тона

Въпрос: Имам запитване относно международен транспорт в страни от ЕС на товари с камиони над 12 тона. Задължително ли е издаването на разрешение А1 на шофьор, извършващ превози в Европейския съюз - Германия, Белгия, Румъния, и в кои случаи може да не бъде издадено удостоверение А...

Облагане на сделки със сребро

Въпрос: Клиент изпраща уведомление, че по металната ни сметка в рафинерия в Германия има 100 кг сребро и ние като фирма производител може да ги изтеглим по всяко време, за да ги обработим. Въпросните 100 кг сребро не се изтеглят от рафинерията от нас, тъй като превозването им е м...

Облагане с ДДС на правни услуги за дружество, регистрирано в ЕС

Въпрос: Адвокатско дружество, регистрирано от ЗДДС, извършва правни услуги на територията на страната, получател на услугите е ДЗЛ от ЕС, регистрирано по ДДС, при издаване на фактура, трябва ли да бъде начислен ДДС? Отговор: Разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за данък въ...

Облагане с ДДС на услуга за транспорт и митническо представителство

Въпрос: Имаме внос от трета страна, като от пристанище на Нидерландия използваме услугите на българска транспортна фирма за превоз до София и митническо агентство. В данъчната основа на вноса (в митническата декларация) са включени тези разходи за доставка (транспорт от Нидерланд...

Облагане с ДДС продажбата на десертно грозде

Въпрос: Фирмата е регистрирана като земеделски производител. Имаме десертни лозя и ни предстои продажба на десертно грозде. По ЗДДС тази продажба облагаема ли е и с колко процента? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага в...

Освободени доставки при предоставянето на земеделска земя под аренда

Въпрос: ЮЛ, регистрирано като ЗП, отглежда селскостопанска продукция – пшеница, царевица, слънчоглед и рапица, които продава в България. Фирмата има земеделски земи, които отдава под наем аренда на ФЛ и ЮЛ и наема от същите лица земеделска земя за собственото производство, което ...

Отчитане на покупки и продажби на стоки

Въпрос: Фирмата извършва услуга на клиент - изработка и монтаж на електронно табло за управление на машина. По искане на клиента материалите, които са закупени от нас и вложени при тази услуга, са фактурирани поотделно всеки с надценка и на отделен ред цената на самата услуга. Ка...

Парични средства, преведени от съдружника в полза на предприятието

Въпрос: Разпределен е дивидент в размер на 1 млн. лв. След удържане на данъка от 50 хил. лв. дивидентът от 950 хил. лв. е изплатен по банков път на съдружника. Съдружникът (собственикът) решава да върне част от парите в размер на 700 хил. лв. обратно в дружеството с банков превод...

Предоставяне на консултантски услуги на дружество от ЕС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 1, предоставя консултантски услуги на дружество от ЕС. Облагаеми ли са тези доставки и при достигане на оборот от 50 000 лв. в рамките на 12 последователни месеца необходима ли е регистрация на основание ...

Прекратяване правомощията на прокурист

Въпрос: Съгласно договор за прокура, заверен нотариално на 19.09.2018 г., е назначен прокурист на МБАЛ К. ЕООД за срок от 3 години. Вписването на прокурата в Търговския регистър е станало на 27.09.2018 г. Коя е крайната дата на прокурата - 19.09.2021 г. или датата на отписването ...

Срок за корекция на данните, подадени в ГДД

Въпрос: На физическо лице в приложение 2 на ГДД за 2014 година е декларирана загуба като финансов резултат (от осчетоводен брак на материални запаси, излезли от употреба, съгласно фирмени стандарти). Допусната е техническа грешка, като същата сума от брака е дадена на увеличение ...

Срок на договор за управление и контрол

Въпрос: Имаме новообразувано дружество ООД с двама управители, които могат да действат само заедно. Един от управителите искаме да упражнява дейност по договор за управление, но срокът на действие по този договор да е три месеца. На какво правно основание можем да подпишем догов...

Транзитна търговска операция, при която възникват две самостоятелни доставки на стока

Въпрос: Ние сме българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Имаме договор за доставка на стока с фирма от Великобритания. Фактурата и плащането са към английската фирма. Стоката е произведена от подизпълнител на доставчика ни в Полша (регистриран по ДДС по полското законодателство...

Условия при доставка DDP

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, закупува стока от различни доставчици от Китай по условието Инкотермс DDP (Доставено, мито платено). Използва платформата alibaba.com. Получава стоката директно до адрес. Единственият документ, който получава, са фактурите от различните търго...

Услуга по посредничество при осъществяване на куриерски услуги на територията на страната

Въпрос: Куриерска фирма трябва да издаде фактура за комисиона към фирмата, с която работи („Европът“) - кой член от ЗДДС трябва да цитира? Приходите от наложени платежи и такси всеки ден се превежда по сметка на фирма „Европът“ – какви контировки трябва да прави за тези стопанск...

Писма и указания

С Т А Н О В И Щ Е № ПНМД-01-11 от 17.06.2021 г. ОТНОСНО: Подписване на документи от администрацията с квалифициран електронен подпис и предоставянето им в електронна среда

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 09.06.2021 г., разгледа искане за становище с вх. № ПНМД-01-11/2021 г. от Министерство на образованието и наука...

С Т А Н О В И Щ Е № ПНМД-01-64/2021 г. гр. София, 21.07.2021 г. ОТНОСНО: Предоставяне на данни от Регистъра на населението - Национална база данни „Население” на общинските администрации във връзка с приема на деца в ясли, детски градини/подготвителна група и първи клас

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков, на заседание, проведено на 14.07.2021 г., разгледа искане за становище с вх. № ПНМД-01-64/28.06.2021 г. от главния директор на главна дирекция „Гражданс...

№ 08-О-2 от 8.09.2020 г. ОТНОСНО: Указания по прилагане разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…...07.2020 г., молите за становище относно освобождаването от данък върху превозните средства на основание чл. 58, ал. 2 ЗМДТ на товарен автомобил Л…… PX 450 X., като поставя...

№ 3-1200 от 30.08.2021 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот (апартамент)

Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е с капитал под формата на непарични вноски - апартаменти с цел даване под наем и продажба. Съдружниците, физически лица, желаят активите да бъдат разпределени като дивидент. Във връзка с горното се поставят следн...

№ 94-00-102 от 02.09.2021 г. ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-102 от 18.08.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …… относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Фр...

№ 96-00-207 от 16.08.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното и данъчното законодателство за адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-207/09.08.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към момента работите като адвокат и сте вписана в Адвокатска колегия ……... Регистрирана сте по Закона за данък върх...

№ 96-00-216 от 02.09.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 96-00-216/25.08.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изразявам следното станови...

№ М-19-00-66#1 от 18.09.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите и прието с вх. № М-19-00-66/22.05.2020 г., е представена следната фактическа обстановка: Б е сдружение с нестопанска цел, със седалище гр. София, регистрирано по Закона за юридическите лица с ...

Решения на ВАС

Решение № 10236 от 08.10.2021 г. по адм. дело № 2421/2021 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по ЗДДФЛ за 2015 г. - 2018 г. и лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са тъ...

Решение № 5694 от 12.05.2021 г. по адм. дело № 343/2021 г.

Предмет на спора e отказано правото на приспадане на данъчен кредит за данъчен период 11.2018 г. за обложени активи при дерегистрацията на дружеството през 2016 г. към датата на последващата му регистрация по ЗДДС - 15.11.2018 г. поради липсата на предпоставките на чл. 76, ал. 1 ...

Решение № 6856 от 08.06.2021 г. по адм. дело № 2185/2021 г.

Предмет на спора е ПАМ, издадена от началник-отдел „Оперативни дейности“ - гр. София, в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС на ЕООД е наложена ПАМ запечатване на търговски обект – магазин в гр. Петрич, ...

Решение № 7127 от 14.06.2021 г. по адм. дело № 1280/2021 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ върху обща годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ за 2015 г. Правилно и законосъобразно е прието че през 2015 г. В. е реализиран паричен доход по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗДДФЛ облагаем съгласно прави...

Решение № 7636 от 24.06.2021 г. по адм. дело № 2450/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и лихви за забава. Съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен...

Решение № 7710 от 28.06.2021 г. по адм. дело № 13431/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди 07., 08. и 09.2019 г. Дейността на общината, във връзка с която тя събира такса за ползване на пазари, е осъществявана от нея в качеството й на орган на местната власт, поради което попада в хипотезата н...

Решение № 7768 от 29.06.2021 г. по адм. дело № 1928/2021 г.

Предмет на спора са установените задължения по ЗДДС за данъчни периоди, както следва: 12.2010 г., 05.2011 г., 11.2011 г., 12.2011 г., 05.2012 г., 02.2014 г., 03.2014 г., 08.2014 г., както и установен резултат по ЗДДС за 03.2015 г. ведно с лихви. Продажбите на недвижими имоти са ...

Решение № 7860 от 30.06.2021 г. по адм. дело № 11192/2020 г.

Предмет на спора е прекратена регистрацията по ЗДДС на ЕООД. Разпоредбата на чл. 176, т. 1 ЗДДС санкционира с прекратяване на регистрацията по ЗДДС задълженото лице, когато то не бъде открито на адреса за кореспонденция, който е декларирало. Макар законодателят да не е конкретиз...

Решение № 8047 от 02.07.2021 г. по адм. дело № 1979/2021 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО ведно с лихви за просрочие. Дейността по предоставяне на счетоводни услуги, осъществявана от П. К. за процесните периоди, е следвало да бъде квалифицирана като дейност по упражняване на свободна професия ...

Решение № 8348 от 08.07.2021 г. по адм. дело № 2928/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.12.2012 г. до 31.12.2015 г. ведно с лихви. Спорът между страните е относно това дали ревизираното физическо лице е извършвало търговска дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 26, ал. 7 ЗДД...

Решения на ВКС

Решение № 8 от 14.05.2019 г. по търг. дело № 832/2018 г., I т.о.

В обхвата на обичайната дейност на търговеца попадат всички онези действия и сделки, които в своята съвкупност уплътняват съдържанието на понятията „търговско занятие“ или „предмет на дейност на търговеца“, но без отчуждаването или обременяването с тежести на недвижими имоти, пое...

Тълкувателно решение № 2/2018 от 13.07.2020 г. по тълк. дело № 2/2018 г., ОСТК

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ с разпореждане от 06.12.2018 г. на председателя на ВКС по предложение на Висшия адвокатски съвет, допълнено с разпореждане от 30.05.2019 г. по предложение на заместник-председателя и ръководител на Търговска колегия...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2021 г. За повече информация погледнете на страници 111, 112, 113 от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 70 до бр. 85 от 2021 г.

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г. Народно събрание Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси Решение за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм Решение за избиране на Комисия по енергетик...

PDF версия на броя

Брой 11 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...