Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г. > Изискуемост на задължения по ЗДДС, ...
в. Седмичен законник
бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС).
Пример: При данъчна ревизия на регистрирано за целите на ДДС еднолично ООД са установени нарушения, за които на дружеството са определени допълнителни задължения по ЗДДС. Издаденият ревизионен доклад и ревизионен акт са обжалвани по административен и съдебен ред, като производството е приключило с влязло в сила съдебно решение на ВАС, потвърдило задълженията. В тази връзка е поставен въпрос: на коя дата става изискуемо публичното вземане за ДДС?
Съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗДДС данъкът за облагаемите доставки става изискуем на датата на данъчното събитие на доставките и за регистрираното лице възниква задължение да го начисли. От своя страна датата за възникване на данъчното събитие се определя по реда на ал. 2, 3 и 4 от същия член, като следва да се има предвид, че по силата на неговата ал. 7, когато, преди да е възникнало данъчното събитие на дадена доставка, за нея се извърши цялостно или частично авансово плащане, данъкът за размера на плащането става изискуем при неговото получаване.
Съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗДДС данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ за съответната доставка, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. Когато за този период е налице данък за внасяне, на основание чл. 89 от закона регистрираното лице е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на съответната ТД на НАП в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период, определен с чл. 125 от ЗДДС - до 14-о число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася задължението.
В действащите редакции на ЗДДС и ППЗДДС липсват разпоредби, които да променят този нормативен ред за случаите, при които задълженията, за които е следвало да се начисли данък, са определени с ревизионен акт. Следователно задължението на лицата за внасяне на ДДС е до 14-о число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася това задължение, независимо от неговото последващо установяване с ревизионен акт.Статия със свободен достъп