Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.
Законодателство

Разпоредбата “улесняване доставката на стоки” от ЗДДС при ползването на електронен интерфейс

Трябва ли българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продаваща стоки под 150 евро чрез електронен магазин на клиенти - физически лица от и извън ЕС, да се регистрира по режим OSS? Движението на стоките е следното: клиентът - физическо лице от ЕС, прави поръчка към българския търговец...

Въпроси и отговори

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). Пример: При данъчна ревизия на регистрирано за цели...

Облагане с ДДС при предоставената услуга, свързана с внос - демюрейдж

Българско дружество, регистрирано по ДДС, извършва внос на контейнер със стока от Пакистан. Във връзка с вноса получава инвойс от швейцарска фирма за демюрейдж на контейнера. Стойността на демюрейджа участва при формирането на митническата основа за облагане на ДДС при вноса на с...

Определяне на нивото на заплащане в различни населени места за една и съща позиция

Възможно ли е една и съща позиция да бъде с различно заплащане в различни градове в България? Ако не е възможно, моля за информация кой закон се нарушава и по възможност съвет от ваша страна по какъв начин можем да го направим законно? Ако е възможно, молим отново за съотносимост...

Отчитане на вторичните продукти от отглеждане на пшеницата

Как следва да се отчете сламата като вторичен продукт след прибиране на пшеницата, като следва да се има предвид, че сламата не се реализира нито като сено, нито балирана, а излиза в смляно състояние по време на самия жътвен процес, остава на полето и впоследствие се заорава? Как...

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност за различен период от време. Сч...

Упражняване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице в България и същевременно упражняване и трудова дейност като наето лице в държава - членка на ЕС

През 2020 г. самоосигуряващо се лице - собственик и управител на ЕООД в България, е работил и е бил осигурен и по трудов договор с работодател в Белгия. В България самоосигуряващото се лице получава доходи от личен труд в качеството си на собственик на ЕООД. Също така възнамерява...

Справочник

Справочна информация бр. 41/2021

Централни валутни курсове за периода 5.11. - 11.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържанието...

PDF версия на броя

Брой 41 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...