начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г. > Изискуемост на задължения по ЗДДС, ...
в. Седмичен законник
бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС).
Пример: При данъчна ревизия на регистрирано за целите на ДДС еднолично ООД са установени нарушения, за които на дружеството са определени допълнителни задължения по ЗДДС. Издаденият ревизионен доклад и ревизионен акт са обжалвани по административен и съдебен ред, като производството е приключило с влязло в сила съдебно решение на ВАС, потвърдило задълженията. В тази връзка е поставен въпрос: на коя дата става изискуемо публичното вземане за ДДС?
Съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗДДС данъкът за облагаемите доставки става изискуем на датата на данъчното събитие на доставките и за регистрираното лице възниква задължение да го начисли. От своя страна датата за възникване на данъчното събитие се определя по реда на ал. 2, 3 и 4 от същия член, като следва да се има предвид, че по силата на неговата ал. 7, когато, преди да е възникнало данъчното събитие на дадена доставка, за нея се извърши цялостно или частично авансово плащане, данъкът за размера на плащането става изискуем при неговото получаване.
Съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗДДС данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ за съответната доставка, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. Когато за този период е налице данък за внасяне, на основание чл. 89 от закона регистрираното лице е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на съответната ТД на НАП в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период, определен с чл. 125 от ЗДДС - до 14-о число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася задължението.
В действащите редакции на ЗДДС и ППЗДДС липсват разпоредби, които да променят този нормативен ред за случаите, при които задълженията, за които е следвало да се начисли данък, са определени с ревизионен акт. Следователно задължението на лицата за внасяне на ДДС е до 14-о число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася това задължение, независимо от неговото последващо установяване с ревизионен акт.Статия със свободен достъп