Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 1 от 2022 г. > Доставка на една и съща стока във в...
сп. Български законник
бр. 1 от 2022 г.

Доставка на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – данъчен експерт

   Въпрос: Българска фирма закупува от Австрия стока и я продава на друга българска фирма. Стоката обаче пътува директно от Австрия към Франция. Транспортът е за сметка на купувача - българска фирма. Правилно ли разбирам, че място на сделката между двете БГ фирми е Франция и не трябва да има начислено ДДС в приходната фактура? Няма и ВОП, следователно не правя протокол за разходната фактура за закупуването на стоката, но я вкарвам в ДДС дневниците без право на ДДС?

   Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 от ЗДДС доставките на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик, която се изпраща или транспортира от една държава членка до друга държава членка директно от първия доставчик до крайния получател във веригата, са последователни доставки на стоката. Междинен доставчик по ал. 1 е доставчик във верига от последователни доставки на стока, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице от негово име (чл. 65а, ал. 2 от ЗДДС). В случаите по ал. 1 за целите на чл. 53 изпращането или транспортирането се отнася само за доставката, извършена към междинния доставчик по силата на чл. 65а, ал. 3 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение на останалите доставки във веригата се определя, както следва:
1. на доставките, извършени преди доставката, за която се отнася изпращането или транспортирането на стоката - мястото на изпълнение е в държавата членка, от която е изпратена или транспортирана стоката;
2. на доставките, извършени след доставката, за която се отнася изпращането или транспортирането на стоката - мястото на изпълнение е в държавата членка, в която стоката е пристигнала или превозът й е завършил (чл. 65а, ал. 5 от ЗДДС).
Предвид изложеното, в случая първата българска фирма, за чиято сметка е транспортът се явява междинен доставчик, като същата е регистрирано по ЗДДС лице. Същата ще се яви получател по вътреобщностно придобиване на стока с място на изпълнение на територията на Франция – там, където завършва превозът на стоката. При предоставен BG ДДС № по силата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение на това вътреобщностно придобиване ще е на територията на страната. За това вътреобщностно придобиване следва да се начисли данък върху добавената стойност чрез издаване на протокол по реда и в срока на чл. 117 от ЗДДС. За този начислен данък няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, предвид това, че не е изпълнено условието стоката, предмет на придобиването, да се използва за последваща облагаема доставка на територията на страната. В случай че тази българската фирма докаже, че това придобиване е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им – в случая Франция, то следва да бъде извършена корекция на начисления данък по реда на чл. 10 от ППЗДДС.
Последващата доставка, получател по която е втората българска фирма, ще е с място на изпълнение на територията на Франция и е необходимо да се проучи законодателството на тази държава членка с оглед възникване на задължение за регистрация за целите на ДДС в същата и начисляване на данък върху добавената стойност съобразно законодателството на тази държава членка.Статия със свободен достъп