Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г. > Задължение на работодателя да предс...
в. Седмичен законник
бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г.

Задължение на работодателя да представи справка в ЛКК при трудоустрояване на негов работник или служител

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Длъжен ли е работодателят да представи пред ТЕЛК информация за заеманата длъжност от работник, който кандидатства за трудоустрояване?

   Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга подходяща работа в предприятието, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи (чл. 317 от КТ).
От горното следва, че здравните органи определят здравния статус на лицето и в съответствие с него - противопоказните условия на труд и необходимостта работникът или служителят да бъде преместен на друга работа при облекчени условия на труд или може да продължи да изпълнява същата работа. Работодателят е длъжен да изпълни предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването им.
При вземане на решение за издаване на предписание за временно трудоустрояване трябва да участват предварително писмено уведомените от здравните органи представители на работодателя, а при издаване на предписание за трудоустрояване на член-кооператор в производствена кооперация - на управителния съвет (чл. 1, ал. 4 от Наредбата за трудоустрояване). Представителите на работодателя представят изискваната от здравния орган информация и подписват издадените от него предписания за трудоустрояване. Ако те не се явят, здравните органи сами вземат решение за издаване на предписанието, в което посочват конкретно работно място или длъжност от списъка на работните места и длъжности за трудоустрояване.Статия със свободен достъп