Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити доходи от наем на недвижимо имущество по договор с наемодател и наемател - физически лица

Придобитите доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на местни физически лица се облагат по реда на чл. 31 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ. Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наем или от др...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

Предвижда се от 1 април т.г. минималната работна заплата да се увеличи от 650 лв. на 710 лв. От същата дата се увеличава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 лв. на 710 лв., както и максималният осигури...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Проектобюджетът предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 4,8 процента през 2022 г., движен от инвестициите. Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да достигне 4,1 процента от Б...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

В преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за местните данъци и такси. С тях се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и градини. Така депутатите гарантираха, че детските ясли и градини ще са безплатни. Ангажиментъ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 10 от 4.2.2022 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 49 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, на 3 юли 2022 г. Правителството прие Постановление № 10 от 1 февруари 2022 г. за изменение и допълнение на Постан...

ДВ, бр. 11 от 8.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 2. Решение за създаване на Временна комисия за обсъждан...

ДВ, бр. 9 от 1.2.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Правителството прие Постановление № 9 от 27 януари 2022 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Пос...

Въпроси и отговори

Амортизационна норма за фотоволтаични системи

Фирмата ни е изградила мрежова фотоволтаична централа за покриване на собствени енергийни нужди. Каква амортизационна норма следва да се прилага и в коя категория попада този дълготраен актив? Амортизационната норма на актива зависи от неговия срок ...

Давност за вземания от дивиденти

Към 31.12.2021 г. имаме за изплащане дивиденти на собственици, разпределени през 2018 г. Дружеството няма възможност да ги изплати към 31.12.2021 г. Сумата трябва ли да бъде посочена в увеличение на счетоводния финансов резултат за 2021 г.? Вашият в...

Допълнително споразумение със срок за изпитване

С допълнително споразумение по чл. 119 от КТ страните по трудов договор за неопределено време са уговорили служителят в продължение на една година да изпълнява друга длъжност с 6-месечен срок на изпитване. Има ли право работодателят да прекрати трудо...

Задължение на работодателя да представи справка в ЛКК при трудоустрояване на негов работник или служител

Длъжен ли е работодателят да представи пред ТЕЛК информация за заеманата длъжност от работник, който кандидатства за трудоустрояване? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но...

Зачитане на времето за пътуване до обекта за работно време

Може ли времето за пътуване с транспорт на работодателя до отдалечен обект да се счита за работно време? Работно време по смисъла на трудовото право е времето, през което работникът или служителят изпълнява трудовите си задължения съобразно трудовия...

Осигуряване на адвокати, съдружници в адвокатски дружества

Бих желала да получа информация относно прилагане на законодателството в адвокатско дружество, регистрирано по Закона за адвокатурата. Съдружниците в последното са регистрирани като лица, упражняващи свободни професии, и се осигуряват като такива по ...

Основание за назначаване на заместник при отсъстващ титуляр

Има ли нормативно изискуем минимален срок за отсъствие на титуляра като основание за назначаване на негов заместник по реда на чл. 259, ал. 1 от КТ? С разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от КТ се урежда правото на работника или служителя, който изпълнява...

Последователна доставка или доставка от транзитна операция

Фирма, регистрирана по ДДС в България, фактурира стоки на предприятие, регистрирано по ДДС в Германия при условията на термина EXW, но стоките се транспортират от България до фирма във Великобритания с митническа декларация, в която българската фирма...

Префактуриране на застраховки

Във връзка с промяната на чл. 47 от ЗДДС, в сила от 01.01.2021 г., следва ли да се начислява ДДС при префактуриране на застрахователни премии от страна на наемодателя към наемателя при сключени договори за отдаване под наем на движимо/надвижимо имуще...

Приходи от дивиденти и данъчна загуба

ЕООД притежава 60% от капитала на ООД. Получава единствено приходи от дивиденти, които приходи са необлагаеми и в ГДД ги посочвам в т. 4 (Общо приходи, които се изключват от счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване). Реалният финансов р...

Продажби чрез онлайн платформа на непреработена селскостопанска продукция

Земеделски производител, извършващ продажби на непреработена селскостопанска продукция (мед, цветен прашец), няма регистриран касов апарат, тъй като отговаря на едновременно на следните изисквания: - не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ);...

Реквизити на трудовия договор

1. Счита ли се за нарушение, ако в трудов договор е уговорен срок за изпитване в полза на работодател, но договорът е сключен само на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, без да е упоменат чл. 70, ал. 1 от КТ? 2. Възможно ли е в трудов договор да се ...

Финансовите отчети на бюджетните организации - поглед отстрани

В последния ден на изтеклата календарна 2021 г. Министерството на финансите (МФ) издаде последните си за годината указания за бюджетната сфера - ДДС № 7, с които се доуточняват процедурите по годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуван...

Справочник

До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица

Национална агенция за приходите До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за п...

Справочна информация бр. 8/2022

Централни валутни курсове за периода 11.02. - 17.02.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

PDF версия на броя

Брой 8 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...