Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 11 от 2022 г. > Преобразуване на търговско дружеств...
сп. Български законник
бр. 11 от 2022 г.

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при приемащото дружество във връзка с формираната загуба на дружество А? Какво е счетоводното отражение при спазване на чл. 119 от ЗКПО в началния баланс при дружество Б след преобразуването?

   Отговор: При вливането като форма на преобразуване по реда на ТЗ приемащото предприятие следва да признае единствено разграничимите активи и пасиви, които преминават към него. В този смисъл всички елементи на собствения капитал на преобразуващото се дружество, което се прекратява (като вписан капитал, неразпределени печалби, непокрити загуби, финансов резултат от текущата година), нямат отношение към преобразуването и съответно към счетоводното представяне на търговско-правната сделка във финансовите отчети на приемащото предприятие. Ето защо дружество Б следва единствено да признае ДМА, които преминават от дружество А в резултат на вливането. По същата логика, след като ЗКПО не позволява на приемащото предприятие да приспада за данъчни цели натрупаните данъчни загуби на преобразуващото се предприятие, този факт само по себе си не изисква счетоводно представяне.
Според нас основното предизвикателство в случая е по каква оценка следва приемащото дружество Б да признае преминаващите към него ДМА.
Ако е налице бизнес комбинация, приложимият за целта СС 22 Отчитане на бизнес комбинации изисква признаването на ДМА да става по тяхната справедлива (пазарна) стойност, отчитаща тяхното изхабяване. Тоест в случая не би следвало да се взема предвид стойностите на съответните ДМА, които до момента са били отчитани в преобразуващото се дружество А.
Според нашето разбиране и икономическа логика, заложена в общите разпоредби към НСС, СС 22 не се прилага при бизнес комбинации между предприятия под общ контрол. Независимо от факта, че СС 22 не уточнява кои са взаимовръзките, оприличени като общ контрол, несъмнено като такива можем да приемем онези, при които участващите в бизнес комбинация, са притежавани пряко или косвено от едни и същи лица.
Тоест в случаите, когато едно физическо лице образува ЕООД, което се влива в друго ЕООД – негова собственост, не можем да говорим за прехвърляне на контрол, каквото е изискването на СС 22, за да е налице бизнес комбинация, и след като едно и също физическо лице контролира както преобразуващото се дружество, така и приемащото дружество, то такава търговскоправна сделка, независимо че е осъществена като вливане по смисъла на ТЗ, не може да се представя като бизнес комбинация в съответствие с изискванията на СС 22.
Попадайки в подобна хипотеза нашият съвет е всички разграничими активи и пасиви, преминаващи от дружество А към дружество Б, да бъдат първоначално признати по техните балансови стойности, тъй като в случая е налице едно преструктуриране на бизнеса на физическото лице, което не следва да води след себе си печалби или загуби (репутация) в двете предприятия – А и Б, участващи във вливането.
Признатите разграничими нетни активи (разликата между признатите активи и пасиви) следва да се посочи в собствения капитал на приемащото предприятие като резерв от преобразуването.Статия със свободен достъп