Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2022 > бр. 11 от 2022 г.
 
сп. Български законник
бр. 11 от 2022 г.
Коментар на експерта

Данъчни задължения при онлайн продажби на стоки чрез фулфилмънт центрове, установени в трета страна

Особеностите на облагането, документирането и отчитането на данъка за онлайн продажбите, извършени от български търговец чрез фулфилмънът центрове, установени на територията на държава членка, бяха пояснени в бр. 5/2022 г. на списанието. Обект на настоящата публикация са задължен...

Счетоводно отчитане на криптовалути и други криптоактиви

В практиката се срещат отчетни обекти, за които няма конкретни насоки в приложимите счетоводни стандарти. Сред тези отчетни обекти са и криптовалутите, които придобиха все по-широко разпространение през последните години в резултат на развитието на технологиите и цифровизация...

Третиране по ЗДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране в друга държава членка

В случая, когато е договорено между контрагентите (доставчик и получател) осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), отнасящи се за доставка на стоки ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчни аспекти при прекратяване на ЕООД

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. С намерение съм да приключа работа, след годишно приключване на 2022 г. и след като подам годишна данъчна декларация и необходимото в Агенцията по вписванията. Какви са действията, които трябва да предприема? Отговор: Съгласно чл. 158, ал. 1 от ЗК...

Данъчни аспекти при продажба на ООД

Въпрос: Собствениците на капитала на ООД решават да продадат дружеството на едно физическо лице и новото дружество ще се регистрира като ЕООД, след което ще се пререгистрира като ЕАД. Какви са особеностите от счетоводен и данъчен аспект? ООД-то подлежи на одит, при тази ситуация ...

Данъчни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ на физическо лице, извършило строителство и продажби на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице с отстъпено право на стоеж изгражда три обекта, строи ги до завършен вид и 2016 година получава Акт 16 за трите обекта, които продава 2020 година. 1. Тъй като са продадени в 12 месеца и надхвърлят 50 000 лв., подлежи ли на регистрация по ДДС? Счита ли се, ч...

Данъчни ставки за ДДС за ресторантьорски и кетъринг доставки от заведенията

Въпрос: Каква данъчна ставка трябва да се приложи към доставки по параграф 15, ал. 1, т. 2 за периода 01.08.2022 г.? Не са издавани фактури през този период оборотът на заведенията е само на касов апарат. Според мен ал. 7 и ал. 8 на същия параграф дефинират случаи по ал. 2 и ал. ...

Декларация към НОИ за промяна на обстоятелства

Въпрос: Имаме служителка, която е назначена при нас на втори трудов договор по чл. 111 от КТ. До 17.05.2022 г. същата ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години. На 18.05.2022 г. (преди детето да е навършило 2 години) тя се връща на работа и след четири дни ни представя болн...

Договор за оперативен лизинг на лек автомобил

Въпрос: Фирма с основна дейност търговия, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за оперативен лизинг на лек автомобил, който ще се използва от управителя. Има ли право да ползва данъчен кредит за лизинговите вноски на автомобила? Отговор: Съгласно информацията от запитването рег...

Облагане на сделки по продажба на апартаменти

Въпрос: Две физически лица, мъже, със съпругите си закупуват поземлен имот с изградена сграда в него през 2019 г. за сумата от 600 000 лв. чрез банков кредит. След закупуването новите собственици физически лица обособяват апартаментите в сграда като отделни, самостоятелно обособ...

Онлайн търговия със стоки, които са със статут на стоки за свободно обращение на територията на страната

Въпрос: Имаме клиент, българско дружество, регистрирано съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, който продава чрез собствен електронен магазин стоки, придобити от български дружества, и такива, внесени от Китай при стандартен митнически режим и режим DDP. Получатели на стоките са българ...

Ползване на данъчен кредит за доставките с намалена данъчна ставка

Въпрос: Дружеството има заведения за бързо хранене. 1. Какво трябва да се има предвид във връзка с последните изменения на данъчната ставка? 2. Докога важи 9% данъчна ставка за ресторантьорските услуги, има ли някакво изменение за периода 01.07.-09.07.2022 г.? 3. Има ли промени в...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

Въпрос: Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при приемащото дружество във връзка с ...

Придобиване на дялове или акции в капитала на чуждестранно юридическо лице

Въпрос: Българско дружество ще участва 100% в капитала на чуждестранно юридическо лице от Обединени арабски емирства. Какви са задълженията на българското юридическо лице? При реализирана печалба на чуждестранното дружество българското дружество как ще включи прихода от участие в...

Продажба на стока под режим митническо складиране

Въпрос: Дружеството разполага със стока на митнически склад, която е под режим митническо складиране. Стоката е в този склад от 10 години и поради това, че е морално остаряла, не ни е необходима. Във връзка с тази стока имам следните питания: 1. Ако същата я продадем на друга фир...

Работа по трудов договор на съдружник в ООД

Въпрос: Основната дейност на „Х” ООД е превоз на товари от Република България до Гърция и обратно както и превози само на територията на България. Дружеството има двама собственици, от които единият е същевременно и негов управител, но като управител не получава възнаграждение и ...

Работа по трудов договор на управител е ЕООД

Въпрос: 1. Допустимо ли е управител на ЕООД, който е и собственик на капитала, да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество за извършване на дейност, различна от управление на дружеството? 2. Допустимо ли е управител на ЕООД, който не е собственик на ка...

Разходи за ваучери за храна

Въпрос: Фирмата ни осигурява безплатна храна на работниците и служителите в обособен собствен работнически стол, в който храната се приготвя и се раздава. Предприятието ни е със специфичен характер на работа и в отдалечен обект без възможност за ползване на магазини и заведения з...

Учредяване право на строеж и прехвърляне на земя

Въпрос: Има нотариален акт за учредяване право на строеж и прехвърляне на земя. Бихте ли ми обяснили как трябва да се осчетоводят? Клиентът ми е строителна фирма (регистрирана по ЗДДС), а собствениците на земята са две физически лица. Трябва ли строителната фирма да издаде фактур...

Писма и указания

№ 07-00-228 от 03.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при разпределяне на дивидент или ликвидационен дял при прекратяване на юридическо лице

Изложена е следната фактическа обстановка: „С“ ЕООД ще подаде уведомление по чл. 77 от Данъчно-осигурителeн процесуален кодекс (ДОПК) за прекратяване на юридическо лице. За 2022 г. дружеството има само разходи и няма приходи. Дружеството се занимава със счетоводни и одиторски усл...

№ 11-03-1 от 01.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изложена е следната фактическа обстановка: В Районен съд гр. ... е постъпила фактура, издадена от вещо лице, ведно с декларация, че е самоосигуряващо се лице съгласно чл. 43, ал. 5 и ал. 6 от ЗДДФЛ. Като идентичен номер в двата документа е вписано ЕГН на лицето, а не номер от ре...

№ М-26-И-259 от 14.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на счетоводното и данъчното законодателство по отношение на „нетни приходи от продажби“ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-26-И-259/18.05.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „И……. Б…..“ АД (Дружеството) е холдингово дружество, което има регулярни приходи от лихви и дивиденти от своите д...

№ М-26-Л-70 от 13.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на българското осигурителното законодателство по отношение на граждани на Косово

Във ваше писмено запитване, прието с вх. №М-26-Л-70/13.06.2022 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Предстои назначаване на работници по трудов договор от Косово, с пребиваване в Република Бълг...

Решения на ВАС

Решение № 7020 от 12.07.2022 г. по адм. дело № 7547/2021 г.

Предмет на спора са действия по възстановяване на ДДС регистрацията на ЕООД. Спирането на изпълнението на акта за дерегистрация от съда не означава задължение за администрацията за възстановяване на съществувалото преди правната промяна, която е негово съдържание, фактическо и п...

Решение № 7064 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 10471/2021 г.

Предмет на спора е ревизионен акт от 18.08.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – София. Неоснователна е претенцията на жалбоподателя, че в този случай заедно с начисляването на ДДС той има право да приспадне веднага данъчен кредит в същия размер. Ако това беше т...

Решение № 7082 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 8703/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2014 г.-2017 г. и задължение за ДДС за данъчни периоди 01.2015 г. и 04.2015 г.- 01.2018 г., ведно с лихви за забава. Ирелевантно е обстоятелството дали е установено, че стоките са предлагани за продажба чрез инт...

Решение № 7102 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 12474/2021 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за лихви по Закона за данък върху добавената стойност. Според чл. 175, ал. 1 ДОПК за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. Разпоредбата свързва дъ...

Решение № 7104 от 13.07.2022 г. по адм. дело № 2059/2022 г.

Предмет на спора е обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на отменени като незаконосъобразни от съда ревизионни актове и незаконосъобразни действия на служители в хода на ревизионните производства по издаване и обжалване на посочените ревизионни актове. Съгласно ч...

Решение № 7133 от 14.07.2022 г. по адм. дело № 9431/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за данъчни периоди от 10.01.2018 г. до 30.06.2020 г. Нормата на чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС транспонира чл. 16 от Директива 2006/112, чиято цел е преодоляване на риска от необлагане на крайното потребление. За постигането на ...

Решение № 7134 от 14.07.2022 г. по адм. дело № 3190/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 09.2016 г., от 03.2017 г. до 04.2017 г., 06.2017 г., 12.2017 г., 05.2018 г. и 04.2019 г., както и допълнително установени задължения по ЗКПО за периодите 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и лихви за забава. Липсата на...

Решение № 7136 от 14.07.2022 г. по адм. дело № 8707/2021 г.

Предмет на спора е непризната корекция на начислен ДДС за данъчен период 11.2019 г. по кредитно известие от 25.11.2020 г., издадено във връзка с фактура от 02.06.2017 г. поради разваляне на договор от 29.05.2017 г. Предвиденото в чл. 115, ал. 1 ЗДДС коригиране на начислен ДДС по...

Решение № 7143 от 14.07.2022 г. по адм. дело № 10240/2021 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД, за ревизираните данъчни периоди 12.2016 г., 04., 05., 06. и 08.2017 г., както и установени допълнителни задължения по ЗДДС за ревизирания период 01.12.2016 г. – 31.08.2017 г. и определени лихви за...

Решение № 7216 от 18.07.2022 г. по адм. дело № 10178/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения: по ЗДДС за периода 15.01.2008 г. – 31.12.2012 г.; по ЗДДФЛ за периода 2007 г. - 2012 г.; за ДОО за периода 15.02.2011 г. – 31.12.2011 г.; за ЗО за периода 15.02.2011 г. – 31.12.2012 г., ведно с лихви. Следва да се съобрази тълкувателно ...

Решения на ВКС

Решение № 37 от 23.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 2189/2020 г., III г. о.

Задатъкът е парична сума или друга имуществена ценност, която едната страна дава на другата при сключване на договора като доказателство, че той е сключен, и за обезпечаване на неговото изпълнение. Има гаранционна и обезщетително-наказателна функция. Тя се изразява в правото на и...

Решение № 44 от 26.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 1822/2020 г., III г. о.

Признаването на професионалната болест, вкл. нейното усложнение и късните й последици, както и причинно-следствената връзка между професионалната болест и условията на труд става с решение на ТЕЛК или НЕЛК. Обезщетение за вреди от професионалното заболяване може да бъде присъдено...

Решение № 45 от 8.04.2021 г. на ВКС по гр. д. № 1580/2020 г., III г. о.

Намаляване на отговорността на работодателя може да има само при съпричиняване при допусната груба небрежност – липса на елементарно старание и внимание и пренебрегване на основни технологични правила и правила за безопасност. Съпричиняването при допусната груба небрежност има св...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2022 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 109, 110 и 111 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 81 до бр. 89 от 2022 г.

ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г. Президент на републиката Указ № 243 за награждаване на отец Александър Филипов Чъкърък с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен Указ № 244 за награждаване на г-н Мариос Кундуридис – извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република ...

PDF версия на броя

Брой 11 на Български законник от 2022 г.

[[table_1]]...