Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г. > Отпуск за обучение на работник или ...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.

Отпуск за обучение на работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството

експерти от МТСП

   В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл.169, ал.1 от КТ, работник или служител, който учи има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Когато обучението е за срок от 2,5 години или 1,5 години какъв отпуск се полага за половин учебна година - 25 работни дни или пропорционално за половин година?

   Отпускът за обучение на работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството по чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е целеви отпуск, който се ползва по предназначение със съгласието на работодателя. Разпоредбата определя максималния размер на отпуска на 25 работни дни за всяка учебна година. Съгласно чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование предучилищното образование се организира в учебни години, като учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Висшите училища се ползват с академична автономия. В рамките на академичното самоуправление те самостоятелно разработват и изпълняват учебни планове. Учебният процес във висшите училища се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. (чл. 19, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 4 и чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование). Това означава, че всяко висше училище определя автономно началото и края на учебната година. Когато даден работник или служител завършва обучението си преди края на учебната година, считаме, че отпускът следва да се определи пропорционално на времето в обучение. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 171а от КТ отпуските на учащите се се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително. Освен това в чл. 51, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити, като след ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит. Като имаме предвид посочените разпоредби, считаме че правото на отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ може да се ползва само докато продължават учебните занятия и изпити, включени в учебната програма.Статия със свободен достъп