Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-109 от 27.10.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № /14.10.2022 г. е описана следната фактическа обстановка: С цел да привлече специализиран медицински персонал, МБАЛ осигурява жилище на всички новопристигнали от други градове лекари. Тез...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

Според изложеното в запитването, в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злополука, случила се по време на ...

№ 94-00-205 от 26.10.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-205/26.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Имате застраховка „Живот“, като през годините сте ползвал данъчно облекчение съгласно чл. 19 от ЗДДФЛ. Към настоящия момент...

№ 96-00-204 от 25.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-204/25.08.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате, купува стока през „Алибаба“ от китайска фирма с условия на доставка DDP (в разходите за ...

№ 96-00-236 от 27.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-236/27.09.2022 г., във връзка с прилагането на разпоредбите ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество за управление и поддръжка на жилищни комплек...

№ ЕП-33-00-309 от 21.09.2022 г. Относно: Осигуряване на общинските съветници

На Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), препратено от Националния осигурителен институт, и заведено с вх. №…………….г., отговарям следното: ЦУ на НАП е изразила становище, относно задължителното осигуряване на общинските съветни...

№ ЕП-37-07-86 от 21.09.2022 г. ОТНОСНО: Дължим данък върху добавената стойност (ДДС) при договор за финансов лизинг

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ………….. г. е постъпило писмо № 033274/24.3.2022 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на Агенцията се препраща по компетентност Ваша жалба, в която е изложена следната фактическа обстановка: На 1...

№ М-24-36-14 от 03.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки, транспортът на които започва на територията на трета страна

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …………… г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с онлайн пр...

Анотации

База за изчисляване на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В нашето предприятие, съгласно чл.8, т.2 от „Вътрешните правила за работна заплата“ ежемесечно се изплащат 0,1% от МРЗ за страната на всички работници и служители, които спазват трудовата дисциплина. Това начисление е елемент на брут...

Заплащане на труда, положен по време на коледните и новогодишните празници

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се заплаща трудът, положен по време на коледните и новогодишните празници? Служителите, които ще полагат труд по време на празниците, трябва да получат минимум двойна надница за работата на официален празник. Размерът на заплащ...

Облагане на доходите и осигуряване на нов член на съвет на директорите

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В дружество е назначен нов член на съвета на директорите, който е самоосигуряващо се лице - адвокат. Има договор за участие в управлението на дружеството. Човекът е подал в дружеството декларации по чл.4...

Отпуск за обучение на работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл.169, ал.1 от КТ, работник или служител, който учи има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Когато обучението е за срок от 2,5 години или 1,5 години какъв отпуск се полага за половин уч...

Отпуск за отглеждане на дете до 2 години на служител в МВР

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в МВР по Закона за държавния служител. В момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Искам след изтичането му веднага да използвам целият натрупан платен годишен отпуск за времето, в което съм отсъствала от работа....

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм на ненормирано работно време и съответно обезщетена с 5 дни допълнителен отпуск. Тъй като по закон единственото право, което имам е 12 часа непрекъсната междудневна почивка и 24 часа междуседмична почивка, означава ли т...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2022 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец ноември 2022 г. ...

Държавен вестник в бр. 23 от 2022 г.

ДВ, бр. 92 от 18.11.2022 г. Министерство на здравеопазването Договор № РД-НС-01-3-6 от 10 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. Ми...

Справочна информация бр. 23/2022 г.

   Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 ноември 2022 г. Курсове за митнически оценки ...

PDF версия на броя

Брой 23 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...