Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 11 от 2023 г. > Подаване на коригираща декларация п...
сп. Български законник
бр. 11 от 2023 г.

Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Физическо лице, което е приравнено на едноличен търговец и формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО, е декларирало данъчна печалба (и облагаем доход) в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Декларацията е подадена и дължимият данък е внесен в законоустановения срок. След изтичане на срока за подаване на данъчната декларация е установена грешка в данъчното преобразуване на счетоводния финансов резултат, която е довела до отчитане на данъчна печалба в увеличен размер. За да отрази коректния, по-нисък размер на облагаемия си доход, физическото лице възнамерява да подаде коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.09.2023 г.
След отразяването на коректната данъчна печалба в коригиращата данъчна декларация данъчнозадълженото лице ще се окаже с надвнесен данък за 2022 г. Лицето би желало от надвнесения данък да се приспадат бъдещи задължения по данъчно-осигурителната му сметка, вместо да иска ефективно възстановяване на сумата. Има ли начин това желание да бъде заявено в коригиращата декларация по чл. 50?
Ако данъчно задълженото лице не подаде искане за прихващане или възстановяване на сумата, ще се приложи ли автоматично процедурата по чл. 128 от ДОПК, ал. 1?

   Отговор: Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. В този случай ДЗЛ следва в коригиращата декларация да посочи всички данни, относими за периода, а не само тези, които иска да коригира. Тоест ако лицето освен доходите като ЕТ, които следва да декларира в Приложение № 2, има и други доходи – то вие следва да декларирате и тях в съответното Приложение. В ГДД може да се заяви използване на надвнесен данък по реда на чл. 130а от ДОПК, само ако направените авансови вноски от лицето превишават годишното му задължение за съответната година. Или ако ЕТ дължи авансови вноски за 2022 година – месечни или тримесечни и направените такива превишават размера на годишното данъчно задължение, то вие ще можете да поискате използване за погасяване на бъдещи задължения по реда на чл. 130а от ДОПК само за тези суми. В случай обаче че ЕТ е имал данък за довнасяне, сумата е ефективно внесена в бюджета, и след откриване на грешката сумата за довнасяне по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. е по-ниска от първоначално определената и внесена, то вие нямате възможност в самата декларация да посочите че желаете така надвнесената сума да се използва за погасяване на бъдещи данъчни или осигурителни задължения на лицето. В този случай, ако не се подаде искане за прихващане и възстановяване така надвнесената сума по данъчно-осигурителната сметка на лицето ще се приспадне от следващи декларирани задължения при спазване разпоредбите на чл. 128, ал. 1 от ДОПК.Статия със свободен достъп