Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 11 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 11 от 2023 г.
Коментар на експерта

Дисциплинарни наказания. Правна уредба и практически аспекти

С възникването на трудовите правоотношения се пораждат правата и задълженията на работника и служителя. Те произтичат от Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му, от отрасловите и вътрешните правила и правилници, от разпорежданията на работодателя, от длъжностнат...

За „дигитализирането“ на трудовоправните документи и въвеждането на електронна трудова книжка

При интензивното развитие на информационните и комуникационни технологии съвсем не е изненадващо, че все по-голям дял от информационните носители стават електронни, а „традиционният“ документ на хартиен носител загубва част от значението си. Електронните документи се създават, об...

Ползване за 2023 г. на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ

На основание нормата на чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7...

Въпроси и отговори от практиката

Алтернативен режим за регистриранe и отчитане на доставките при плащания с кредитни или дебитни карти

Въпрос: Фирмата ни притежава електронен магазин. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, се приемат неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта. През месеца има поръчки на стоки, които са доставени и платени, но има поръчки, които са отказани или вър...

Безвъзмездно придобиване на общинска земя от ползвател

Въпрос: Придобиваме общинска земя безвъзмездно със заповед на областния управител. Досега сме били ползватели на тази земя. Какви операции трябва да взема, за да я заведа в ДА? Отговор: В случая приложение ще намерят разпоредбите на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и опо...

Бракуване на автомобил, закупен чрез финансов лизинг

Въпрос: На 27.10.2021 г. фирма „Х“ закупува чрез финансов лизинг автомобил на стойност 90 000 лв. без ДДС. До 21.08.2023 г. са изплатени 26 998,98 лв. от дължимата сума по лизинговия договор. Остатъкът по него е 62 223,74 лв. Настъпило е ПТП, което не е по вина на лицето, в резул...

Давностен срок за проверки от НАП

Въпрос: Колко години назад могат НАП да ни проверяват и ревизират? Отговор: Цел на проверките и ревизиите, осъществявани от данъчните администрации, е да се установи законосъобразното изпълнение на данъчните и осигурителните задължения на съответните данъчно задължени лица. Реви...

Данъчни аспекти при покупка на яхта с цел отдаване под наем

Въпрос: Българско дружество (ООД), регистрирано по ЗДДС, ще закупи от дружество регистрирано по ЗДДС в Италия яхта с цел отдаване под наем. В момента яхтата се намира в Италия. Яхтата ще се регистрира в България, но ще стои на пристанище в гр. Атина, като изцяло ще се ползва само...

Задължения и ред за регистриране на продажбите, извършвани от лицата в търговски обекти

Въпрос: Юридическо лице е производител на селскостопанска продукция и има обект за търговия на дребно на разнообразни хранителни стоки. Собствената селскостопанска продукция не се продава на регистрирани търговци. В търговския обект е регистрирано фискално устройство на името на ...

Закупуване и продажба на безналично инвестиционно злато

Въпрос: В банковия сектор се предлага сравнително нов продукт т.н. „Златна сметка“. Златната сметка се открива и води в безналично злато - в XAU. Минималната сума на всяка трансакция е 0.01 XAU (~ 30 лева в зависимост от курса за деня). БНБ ежедневно обявява курс на XAU към лева,...

Заповед за уволнение при отсъствие на лицето

Въпрос: Наш работник се „самоотлъчи“ и не се е явявал на работа от 01.08.2023 г. От други източници разбрахме, че той е напуснал страната и в момента работи в Англия. Започнахме дисциплинарно производство с цел налагане на дисциплинарно наказание - уволнение, в съответствие с чл....

Корекция на ползван ДК при бракуване на стоки и други активи

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Как и кога следва да се извършва корекция на ползван ДК при бракуване на стоки и други активи? Четейки ЗДДС от чл. 79 до чл. 80, се обърквам за кои активи трябва да връща ползван ДК, като най-вече ме смущава определението за дълготрайни акт...

Наказания при нарушения на трудовата дисциплина

Въпрос: В дружеството имаме служител, който от месец не е идвал на работа. Длъжен ли е работодателят да премине през всички видове дисциплинарни наказания, за да стигне до налагане на най-тежкото, а именно „Дисциплинарно уволнение“? Съгласно чл. 189, ал. 2 „За едно и също нарушен...

Определяне на маржа за обща туристическа услуга

Въпрос: При определяне на маржа за обща туристическа услуга освен разходите за хотел, транспорт, входни такси за музеи, има изплатени граждански договори на учители, ангажирани с пътуването. В тази връзка възнаграждението по ГД следва ли да участва при изчисляването? Отговор: Оп...

Осигурителни аспекти при командироване на собственик на ЕООД за извършване на услуга в Белгия

Въпрос: Българско дружество - ЕООД, има нает офис в България. Самоосигуряващото се лице – собственик на ЕООД, е започнал дейност през м.август 2023 г. и се осигурява върху минималния осигурителен доход. Фирмата има издадени фактури за извършени компютърни услуги в България, които...

Осигуряване на лице, извършващо услуги по граждански договори с български и чуждестранни възложители, на което предстои подписване на трудов договор с немски работодател

Въпрос: Физическо лице се е регистрирало като свободна професия и упражнява трудова дейност в България в сферата на компютърните услуги. Извършва услуги по граждански договори с български и с чуждестранни възложители. Предстои му да сключи трудов договор по немското законодателст...

Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице, което е приравнено на едноличен търговец и формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО, е декларирало данъчна печалба (и облагаем доход) в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Декларацията е подадена и дължимият данъ...

Покупка, ползване и продажба на компютърна техника от българска фирма

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по общия ред, извършва дейност свързана с предоставяне на интернет услуги и разработка на софтуер. Не извършва търговска и посредническа дейност. 1. През 2022 г. закупува компютри в Малта, които не се транспортират до България, а ...

Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор

Въпрос: Имаме служител, назначен на срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 1 със срок до 31.03.2024, който искаме да прекратим предсрочно, считано от 01.01.2024 г., т.е. 3 месеца преди изтичане срока на договора. Какви са възможностите за прекратяване на договора и какви обезще...

Прекратяване на дружеството при смърт на едноличния собственик на капитала

Въпрос: Ние сме счетоводна къща. На 27.07.2023 г. почина наш клиент, собственик на ЕООД. Имаме от него упълномощаване с КЕП да подаваме документи в НАП от името на ЕООД и от негово име като физическо лице. Дружеството е регистрирано по ЗДДС, няма назначени лица на трудов договор,...

Прилагане на СИДДО с Германия относно възнаграждения за консултантски услуги

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел във връзка с реализирането на проект, използва консултантските услуги на български гражданин, който живее и пребивава от години в Германия и се осигурява в Германия. Договорът включва клауза за заплащане на пътните разходи от възложителя. Подле...

Приложение на специалния ред за облагане доставките на стоки втора употреба, регламентиран в Глава седемнадесета от ЗДДС, известен като „марж на цената“

Въпрос: Дружеството ни е дилър на автомобили втора употреба. През месец юли купува автомобил от нерегистрирано по ЗДДС дружество. Това дружество му издава фактура по чл. 113 ал. 9 от ЗДДС. Фактурата е опростена. 1. При последваща продажба на този автомобил от нас, имаме ли право ...

Ред за облагане с ДДС на доставките, които възникват при сделките за покупко-продажба на стоки

Въпрос: Извършен е внос на мотоциклети и леки автомобили втора употреба от Канада. Стоката е освободена в Холандия чрез посредник Митническа агенция и в последствие е транспортирана към България. Към момента има митническа декларация, съответно начислено мито . Какви документи тр...

Участието на субсидиите и финансиранията при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС

Въпрос: Дейността на фирмата ни е пътнически градски транспорт. Приходите от продажби се формират от продажба на билети, продажба на карти, компенсации от общината - облагаеми с 20% ДДС и субсидия - освободена сделка на основание пар.1 т. 15 от ДР на ЗДДС. Трябва ли да правя коре...

Писма и указания

№ 3-709 от 26.05.2023 г. ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването Община В. извършва разпоредителна сделка с апартамент в сграда, която не е нова по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС заедно с 1.10% идеални части от поземлен имот, представляващ УПИ по ПУП-ПР на гр. В. Целият поземлен имот е 1000 кв. м. Частта от ...

№ М-24-36-23 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на приготвена храна

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ... е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) извършва изцяло дейност по класификацият...

№ М-24-36-90 от 25.05.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на подобрение на недвижим имот, извършено от концесионер, при прекратяване на договора за концесия и връщане на актива с подобренията

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-90/28.11.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: На 25.01.2005 г. едноличен търговец сключва договор с община за предоставяне на концесия върху обект, пре...

№ М-24-39-87 от 26.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-87/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: ……………..“ КЧТ, „С…“ ЕООД и „К..“ ЕООД (компаниите), представлявани от едно и също лиц...

Решения на ВАС

Решение № 8218 от 31.07.2023 г. по адм. дело № 3541/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2020 г., както и установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди през 2019 г. и 2020 г. ведно с лихви. Наличието на оспорване на заключението на ССЕ от страна по делото не з...

Решение № 8271 от 02.08.2023 г. по адм. дело № 3929/2023 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчен период 06.2014 г. по доставки на строителни материали, за данъчен период 12.2017 г. за доставки на пелети, за данъчни периоди 01.2019 г. и 08.2019 г. за доставки на услуга - реклама в интернет сайт, определени д...

Решение № 8277 от 02.08.2023 г. по адм. дело № 3757/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви. Разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 ЗДДС сочи, че правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит или внесен ...

Решение № 8280 от 03.08.2023 г. по адм. дело № 9034/2022 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за внасяне за данъчни периоди 10. и 12.2018 г., 01. и от 03. до 11.2019 г. в резултат на отказ на данъчен кредит ведно с определени лихви. Материалноправните предпоставки за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит за доставкит...

Решение № 8281 от 03.08.2023 г. по адм. дело № 9213/2022 г.

Предмет на спора е начислен ДДС за данъчни периоди 12.2016 г., 08.2017 г. и 07.2018 г. и съответните лихви, на основание чл. 84 ЗДДС за осъществени от дружеството вътреобщностни придобивания (ВОП) на три автомобила, втора употреба. Съгласно общото правило на чл. 13, ал. 1 ЗДДС, ...

Решение № 8282 от 03.08.2023 г. по адм. дело № 10489/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и лихви. Съгласно чл. 23, ал. 1 ЗКПО, данъчните постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели. В чл. 23, а...

Решение № 8293 от 07.08.2023 г. по адм. дело № 679/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит, ведно с лихви за забава и установен корпоративен данък по ЗКПО за 2019 г. ведно с лихви. За да се упражни законосъобразно правото на данъчен кредит по доставки на услуги, следва по несъмнен начин да се установи, че те са дейст...

Решение № 8294 от 07.08.2023 г. по адм. дело № 8765/2022 г.

Предмет на спора е отказ за възстановяване на ДДС за период 11.2015 г. При действието на чл. 90, § 1 от Директива 2006/112/ЕО държавите - членки (ДЧ) определят условията, при които се намалява основата в случаите на разваляне, отказ или пълно или частично неплащане, или когато ц...

Решение № 8331 от 09.08.2023 г. по адм. дело № 3958/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и лихва за данъчни периоди от 08.2017 г. до 12.2017 г., от 03.2018 г. до 05.2018 г., 09.2018 г., 10.2018 г., от 12.2018 г. до 03.2019 г. в резултат на отказано право на данъчен кредит. Отказът да се признае право на д...

Решение № 8369 от 14.08.2023 г. по адм. дело № 3315/2023 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по ЗДДС и лихва за данъчен период 12.2019 г. Хипотезата на чл. 79, ал. 1 ЗДДС е приложима при установяване на приспадане на данъчен кредит от регистрирано лице за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване,...

Решения на ВКС

Решение № 15 от 19.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 4520/2021 г., IV г. о.

Представянето на схема-проект е предпоставка нотариусът да проведе охранителното производство, да провери правото на собственост на молителя според представените документи и да издаде искания акт, ако тези документи го легитимират като собственик. Задължение на нотариуса в охрани...

Решение № 24 от 15.04.2022 г. на ВКС по т. д. № 2487/2020 г., II т. о.

Абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на конститутивния иск за прекратяване на търговско дружество с ограничена отговорност по реда на чл. 231, ал. 3 ДОПК е наличието на висящо принудително изпълнение, предприето за събиране публичните задължения на съдружник в това...

Решение № 60111 от 13.04.2022 г. на ВКС по т. д. № 578/2020 г., I т. о.

Лимитът на дължимото от превозвача на правоимащия обезщетение за липсваща стока съобразно правилото на чл. 23, т. 3 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) се определя въз основа на общото бруто тегло на липсващия товар, а не въз основа на тег...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 127, 128 и 129 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 81 до бр. 85 от 2023 г.

ДВ, бр. 81 от 26.9.2023 г. Конституционен съд Определение № 8 от 19 септември 2023 г. по конституционно дело № 10 от 2023 г. Министерски съвет Постановление № 145 от 19 септември 2023 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № ...

PDF версия на броя

Брой 11 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...