Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г. > Разпределяне на дивидент
в. Седмичен законник
бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Разпределяне на дивидент

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

   От 01.10.2023 до 31.10.2023 искаме всекидневно да разпределиме дивидент в размер на 9500 лв. в брой, за всяко ежедневно изплащане ли трябва да се изготви протокол на общото събрание, или е възможно един за целия месец октомври, примерно за 20 000 лв. Фирмата е ЮЛ.

   Възможно е протокол да се изготви за цялата сума или всяко плащане да се основава на отделно решение. Трябва обаче да се има предвид Законът за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 4 от този закон плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв. за дивидент по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тази разпоредба е в сила от 01.09.2023 г.
Това означава, че плащанията за дивидентите, които са в размер на 9500 лв., трябва да се извършат по банков път. Плащанията може да са в брой само когато сумата на дивидентите е под 1000 лв. и се изплащат въз основа на различни решения за разпределение.Статия със свободен достъп