Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.
Законодателство

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията от някои физически лица по реда на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

С приетата нова ал. 10 на чл. 123 от ЗДДС (ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.) се създава изискване за предприятията по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), регистрирани по ЗДДС да декларират за текущото тримесечие данни от счетоводна отчетност за наличните парични средства в касите ...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ)

С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица. Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както ...

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Предвижда се за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Европейския съюз, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък и/или национален...

Правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на “сивата” икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5000 лв. В резултат от преговори ...

Правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Предложено е удължаване на срока на прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски услуги, с което се предоставя възможност на бизнеса както да поддържа конкурентоспособността си, така и да запази работните места в сектора. Предложено е удължаване на срока за прилагане на...

Правителството одобри със свое решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Предвижда се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление “А” и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за “сграда с близко до нулево потребление на енергия” по смисъла н...

Въпроси и отговори

Авансови осигурителни вноски за земеделски производител, който извършва и продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове

Самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като регистриран земеделски стопанин, внася авансово осигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход, определен с чл. 9, т. 1 и 2 от ЗБДОО за 2021 г. - 420 лв. От 1 март 2021 г. започва да извършва продажби н...

Вписване в трудовата книжка на стажа при работа при непълно работно време

Наш служител е работил, в периода от 26.08.2009 г. до 30.11.2015 г. на 8 часов работен ден. Трудовият и осигурителният стаж са равни - 6 г. 3 м. и 4 дни. От 01.12.2015 г. лицето е предназначено на същата длъжност на 2 часа работен ден. Трудовият му договор ще бъде прекратен на 0...

Данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти

Фирма, регистрирана по ДДС в България, използва услугите на електронна платформа, базирана в Обединеното кралство, на която се предлага възможност да се запазват паркоместа на паркинг в България. Операторът на платформата работи от името на фирмата и за нейна сметка, като в края ...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑641/21, решение от 27 октомври 2022 г. страни: Climate Corporation Emissions Trading GmbH срещу Finanzamt Österreich Предмет на спора е мястото на доставка при измама във верига от доставки. Между 1 и 20 април 2010 г. Climate Corporation, със седалище в Баден (А...

Едностранно изменение на трудовото възнаграждение от работодателя

Има ли работодателят право едностранно да намали процента на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, ако установи, че същият е бил изчислен погрешно? Редът за изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се о...

Зачитане на труд, положен в Германия, при пенсиониране в България

Български гражданин пред пенсиониране е положил труд в Германия в немска фирма като шофьор на тир над 12 тона. В Германия няма категоризиране на труда както тука, водили са го 3 категория. Въпросът ми е ще признаят ли в България 2-ра категория труд при пенсиониране за стажа в Гер...

Изисквания към съставянето на Отчета за приходите и разходите

В точки 20.1 – 20.5 на СС 1 са регламентирани общите изисквания към съдържанието на Отчета за приходите и разходите, с които предприятията, избрали НСС като своя счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети, следва да се съобразят, а в точки 21.1 – 21.8 са регла...

Наличие или отсъствие на задължение за подаване на стандартизиран одиторски файл от данъчно задължено по ЗДДС лице, което извършва търговия чрез онлайн продажби

При продажби от онлайн магазин издаваме фактура за всяка от продажбите, която отразяваме в Дневник продажби - по ЗДДС. Плащането получаваме с наложен платеж - през куриерска фирма, или чрез Stripe - при плащане с дебитна или кредитна карта. Трябва ли да подаваме ежемесечно станда...

Право на командировъчни пари

Шофьор, назначен като шофьор товарен автомобил над 12 тона, кара в България само до Видин или Русе. Прехвърля ремаркето със стоката на друг влекач и друг шофьор кара в Европа. Този шофьор, който кара само в България, има ли право на командировка за дневни пари за международен тра...

Разпределяне на дивидент

От 01.10.2023 до 31.10.2023 искаме всекидневно да разпределиме дивидент в размер на 9500 лв. в брой, за всяко ежедневно изплащане ли трябва да се изготви протокол на общото събрание, или е възможно един за целия месец октомври, примерно за 20 000 лв. Фирмата е ЮЛ. Възможно е про...

Справочник

Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ за 2024 г.

Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. на НСИ I. Определям праговете за деклариране по системата “Интрастат” за 2024 г., както следва: 1. За поток “Вътресъюзен износ” - 1 900 000 лв. (един милион и деветстотин хиляди лева) 2. За поток “Вътресъюзен внос” - 1 650 000 лв. (един милион и...

Справочна информация бр.41/2023

Централни валутни курсове за периода 3.11. - 9.11.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 41 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...