Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 7 от 2024 г. > Деклариране на притежавани от физич...
сп. Български законник
бр. 7 от 2024 г.

Деклариране на притежавани от физическото лице дружествени дялове

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Ако физическо лице, притежава дялове в дружество „А“ от ЕС и прави апорт на тези дялове в дружество „Б“, което също е регистрирано в ЕС и на което е едноличен собственик въпросното физическо лице, следва ли с апорта да се увеличи капиталът на дружеството, приемник на апорта - дружество „Б“, в приложение 8 от ГДД по чл. 50 на ФЛ - собственик на дружество „Б“, защото дяловете му в дружество „А“ ще се махнат от приложение 8 след апорта?

   Отговор: В Приложение № 8 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ физическите лица декларират притежаваните от тях акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. При това положение след като към 31.12.2023 година в резултат на преобразувания и извършен апорт лицето не притежава дружествени дялове в дружество „А“, то същите вече не следва да се декларират в приложение № 8 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. На деклариране единствено ще подлежат притежаваните от физическото лице дружествени дялове в дружество „Б“. Тоест лицето ще декларира както броя на дяловете, така и документално доказаната цена на придобиване, която ще е еквивалентна на цената на придобиване на дяловете в дружество „А“, срещу които лицето получава нови дружествени дялове от капитала на дружество „Б“.Статия със свободен достъп