Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 7 от 2024 г.
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2024 г.
Коментар на експерта

Доставка на стока с монтаж и инсталиране в друга държава членка – аспекти по ЗДДС

В хипотезата, когато е договорено между доставчика и получателя осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират специалните норми на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи доставка на стоки с монтаж или...

Задължения по ЗКПО при получена техническа услуга от чуждестранно юридическо лице

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) чуждестранните юридически лица (ЧЮЛ), придобили доходи от източници в РБългария (РБ), са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи подлежат на облагане у нас. Изключение правят случ...

Значими аспекти на счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на вземане чрез цесия

Процесът на прехвърляне на вземания е регламентиран със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), гл. IV „Прехвърляне на вземания и задължения“, чл. 99-102. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗЗД кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизация на хладилна витрина и стелажи

Въпрос: Магазин за хранителни стоки закупува хладилна витрина и стелажи. Какъв процент на амортизация трябва да се начисли за всеки актив? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? Отговор: Възможно е хладилните витрини и стелажите да се отчитат като оборудване и да се пре...

Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Въпрос: Фирма, прилагаща Национални счетоводни стандарти, сключва договор с ДФ Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на амортизируеми ДМА. През 2021 г. и 2022 г. са закупени и въведени в експлоатация ДМА и са им начислени счетоводни и данъчни амо...

Бракуване на нематериални дълготрайни активи

Въпрос: В случай на бракуване на нематериални дълготрайни активи (програмни продукти, патенти, лицензи) с какъв документ се доказва фактическото унищожаване на актива. НМДА нямат веществена форма и не могат да бъдат предадени на вторични суровини? Отговор: Дълготрайните активи с...

Внесена първоначална сума за закупуване на стоки и материали

Въпрос: Физическо лице регистрира фирма. По коя счетоводна сметка следва да се отрази внесената от лицето първоначална сума за закупуване на стоки и материали? Отговор: Ако регистрираната фирма е капиталово дружество и първоначално внесената сума е вноска в капитала, трябва да с...

Деклариране на притежавани от физическото лице дружествени дялове

Въпрос: Ако физическо лице, притежава дялове в дружество „А“ от ЕС и прави апорт на тези дялове в дружество „Б“, което също е регистрирано в ЕС и на което е едноличен собственик въпросното физическо лице, следва ли с апорта да се увеличи капиталът на дружеството, приемник на апор...

Издаване на протокол по реда на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни прави ВОП на стоки от ЕС. Регистрирана е по Интрастат. На 16.01.2024 г. получих от доставчика кредитно известие с текст - годишен бонус/премия за реализиран оборот. Такава възможност е предвидена в договора. Но се прави за първи път. Въпрос: 1. Как се отразява ...

Изплащане на командировъчни пари при продължителен предстой в чужбина

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни разходи в таз...

Изпращане на последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка

Въпрос: Българска фирма Х, регистрирана по ЗДДС в България, купува нови и втора употреба автомобили от фирма със седалище Люксембург и регистрирана по ЗДДС в Люксембург. Автомобилите обаче няма да идват до България, а директно ще се продават в други държави от ЕС (Германия, Франц...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на активи

Въпрос: 1. Предстои бракуване на активи (лаптопи и мобилни апарати) и стоки (бутилки алкохол), чиято единична стойност при придобиване е под 5000 лв. Активите и стоките са придобити преди повече от 5 години, като при придобиването им е упражнено право на данъчен кредит. Следва ли...

Назначаване на персонал в хотел

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това, ...

Обезценка на стоки

Въпрос: Фирма „А“ има на склад стоки от минала година. Сега има възможност да ги продаде, но продажната цена е по-ниска от себестойността на стоките. Какъв е редът за обезценка на стоките? С какъв документ и счетоводни записвания следва да се отрази обезценката? Как се третира ра...

Облагане доходите на физическо лице от продажба на дялове в ООД

Въпрос: Съдружник в ООД продава дяловете си на физическо лице на договорена продажна цена. Как се изчислява облагаемият доход на продавача? Отговор: На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.0...

Облагане на доходи от отдаване под наем краткосрочно на имот

Въпрос: Счетоводител съм на ЕТ, чиято дейност е медицински услуги на лекар специалист. Подава декларация по чл. 50, приложение 2 и се облага с 15% данък. Сега иска да отдава под наем краткосрочно (през платформите Booking и Airbnb) свой имот в който не живее. 1. Приходите от наем...

Осигуряване на земеделски производител – физическо лице, който има и ЕООД

Въпрос: Земеделски производител се осигурява като такъв (физическо лице). Същото физическо лице е собственик на ЕООД. Какви са дължимите осигуровки и трябва ли физическото лице да се осигурява на двете места и има ли разлика ако: 1. ЕООД е регистриран земеделски производител 2. Е...

Осигуряване на лице, работещо в България и в Германия

Въпрос: Управител на фирма ЕТ започва бизнес в Германия. Там са му казали, че за да не си загуби застрахователните права, трябва да прекъсне здравното си осигуряване в България. Поради тази причина ние прекъснахме само здравното му осигуряване в България. Бизнесът му в Германия м...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК

Въпрос: Лице е назначено на договор за управление и контрол в една фирма и на трудов договор в друга (първо е сключен ДУК). До този месец общият му осигурителен доход не надвишава максималния. От 01.01.2024 г. обаче по трудовия му договор лицето е осигурено на максималния осигури...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД извършва дейност в сферата на услугите. Като такъв той се осигурява като самоосигуряващо се лице само здравно, тъй като е пенсионер. Същото физическо лице е собственик на още две ЕООД-та, които започват дейност в сферата на търговията (бутици за дамска ...

Отписване на ДМА от данъчния амортизационен план

Въпрос: Дружество притежава сграда - търговски обект, в която има ескалатор, който е напълно амортизиран. Месец февруари 2024 г. се извърши ремонт - смениха се части на ескалатора от външна фирма, с което се удължи полезният живот на актива. Подобрението да се отчете в САП И ДАП ...

Отписване на недовършен инвестиционен имот

Въпрос: Ние сме строителна фирма - ООД (повече ремонти), имаме започнато строителство на инвестиционен имот, но с времето, нещата не се получиха и по сметка 613 (придобиване на ДМА) има натрупано дебитно салдо. Имотът няма да се довършва и е на етап, който не може да се ползва - ...

Отчитане на излишъци

Въпрос: Организирана е конференция с хотел. Част от платените напитки например бутилки вода остават неупотребени след събитието. Как да си осчетоводя тези излишъци? Отговор: Когато има закупени активи, които не са вложени в дейността, те не се отчитат като разходи. Следва да се ...

Отчитане на производство на бетон

Въпрос: Как се води счетоводство на предприятие, чиято основна дейност е производство на бетон? Заприходяват се материали. Как се изписват материалите и се определя себестойността? Отговор: Производството на бетон следва счетоводно да се отчита като всяка една производствена дей...

Отчитане на разноски по съдебно дело

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има общо собствен капитал, както следва: 50 000,00 – записан капитал (10 000 дяла *50 лева) 16 718,75 – други резерви -6 430,73 – непокрита загуба 105 434,71 – неразпределена печалба 165 692,73 – общо собствен капитал Единият от съдружни...

Отчитане на средства, получени чрез WISE Europe SA

Въпрос: Имаме две сметки (IBAN) в организацията WISE. Движенията по тези сметки счетоводно отчитаме по сметки от 50 гр. Парични средства и парични еквиваленти. Но имаме становище от одиторите ни, че WISE не е финансова институция и средствата в сметки при тях не би следвало да се...

Парично обезщетение за бременност и раждане при смърт на работодател

Въпрос: Бях назначена на трудов договор ЕООД. На 03.10.2023 г. работодателят преустановява дейността си по мое отношение за повече от 15 работни дни поради смърт на собственика и управителя на дружеството. Към днешна дата има и липса на правоприемник, който да продължи тази дейно...

Попълване на Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на лице, работещо по ТД и като свободна професия

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор и оттам е осигурена на максимален осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и от там е осигурена за всички рискове. Доходът от свободна професия е висок, но тъй като е осигурена по ТД на максимален осигу...

Прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото

Въпрос: При прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото на детето, който ще започне да ползва отпуск по чл. 163 ал. 10 от КТ. Дядото работи по две трудови правоотношения. При единия работодател работи ...

Признаване на дълготрайни материални активи

Въпрос: Фирма строи хотел, за който разходите се натрупват в сметка 613. Обзавеждането на хотела трябва ли да се заприходява като ДМА и да се начислява амортизация или да се осчетоводява като текущ разход и да се увеличава отчетната стойност на хотела? Отговор: Признаването на д...

Признаване на разходи за командировки за данъчни цели

Въпрос: Лице на трудов договор е командирован за два дни с личен автомобил. Заредил е гориво за 80 лв., за което е представил фактура. Като изчислим изминалите километри по разхода за гориво на лекия автомобил получаваме 85 лв. 1. Колко лева трябва да осчетоводим като разход за г...

Социално и здравно осигуряване при командироване на турски гражданин за извършване на услуга в Германия

Въпрос: Фирма е наела по трудово правоотношение работник, който е гражданин на трета страна - Турция. Желае да го командирова за извършване на услуга в Германия. Лицето има издадено единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. 1. Подлежи ли наетото лице на со...

Счетоводно отчитане на направено дарение

Въпрос: Дружеството А ООД е едноличен собственик на капитала на дружество Б ЕООД. Дружество А взима решение да приеме съдружник и управител, физическо лице в дружеството Б. Прехвърляне на дяловете става чрез договор за дарение от дружество А към физическото лице. Как следва да се...

Писма и указания

№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-502/06.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, български гражданин постоянно пребиваващ в ...

№ 53-04-618 от 04.09.2023 г. ОТНОСНО: Предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ АД е местно юридическо лице, което в качеството си на работодател предоставя ваучери за храна на всички работници и служители, включително и на лицата в платен и неплатен отпуск, временна неработоспособност и майчинство...

№ 94-00-118 от 03.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-118/03.10.2023 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на нотариален акт за дарение от 05.10.2018 г. сте придобили чрез дарение й (една втора) идеална част...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ М-24-37-16 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Глава шестнадесета, Раздел VIII „Особени правила за автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, вх. № ………………….г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД (Дружеството) е закупило домейн и е изработило платформа за публикуване ...

Решения на ВАС

Решение № 3526 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 10644/2023 г.

Предмет на спора e наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ магазин за кожени изделия и забранен достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. “а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Според чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС, п...

Решение № 3531 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 8091/2023 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на данъчен кредит по няколко фактури, издадени от различни дружества, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 ЗДДС и установени задължения по ЗКПО за довнасяне на корпоративен данък, ведно със с...

Решение № 3563 от 22.03.2024 г. по адм. дело № 7626/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължение по ЗДДС за данъчен период 11.2015 г., корпоративен данък за 2015 г. в резултат на извършените корекции на декларирания финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 ЗКПО и определени лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и...

Решение № 3572 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 11067/2023 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2017 г., 03., 06., 11. и 12.2018 г., 12.2019 г., 06.2020 г., 04., 07., 08., 09. и 10.2021 г. ведно с начислени лихви за забава, произтичащи от непризнаването на реалността на декларирани ВОД. Съг...

Решение № 3573 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10394/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2015 г., януари 2016 г., март 2016 г. и февруари 2017 г. и са начислени и лихви за забава върху тях до издаването на ревизионния акт. Първоинстанционният съд се е мотивирал не само с липсата на кадрова ...

Решение № 3580 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 9846/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2017 г. и 2018 г. и за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. ведно с лихви за просрочие. В чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО,...

Решение № 3587 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 8758/2023 г.

Предмет на спора е установена отговорност по чл. 19 ДОПК за задължения за ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите от трудовите и приравнените на тях правоотношения и осигурителни вноски за ДОО, ЗО и УПФ за осигурители. Изцяло кредитираната от съда СОЕ не може да се приеме, ...

Решение № 3590 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10268/2023 г.

Предмет на спора e признаване право на приспадане на данъчен кредит. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, койт...

Решение № 3594 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10047/2023 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. Процесните услуги са осъществени в изпълнение на договорни задължения, поети по обществени поръчки на значими обекти. Резултатът от тяхното осъществяване е приет с двустранно подписани протоколи, без възражения от страните. ...

Решение № 3653 от 26.03.2024 г. по адм. дело № 9600/2023 г.

Предмет на спора e отказано право на признаване на данъчен кредит по 18 фактури за 06.2021 г. и установен резултат по ЗДДС за данъчен период 06.2021 г., ведно със съответните лихви за забава. Реалността на доставката е фактически въпрос. В Решение на СЕС по дело С-154/20, т. 33 ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 23 до бр. 40 от 2024 г.

ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжи...

PDF версия на броя

Брой 7 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...