начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2015 г.

Третиране според ЗКПО на получено финансиране от европейска програма

свободен достъп

Въпрос: Наша фирма участва по схема на ЕС за безвъзмездно финансиране по програма „Безопасен труд”. Проектът приключи 2014 г. Субсидията е предназначена за покриване на разходи. Как се третира от гледна точка на ЗКПО сумата, получена като финансиране...

Защита срещу незаконно уволнение

І. Незаконно уволнение Прекратяването на трудовото правоотношение е акт, чиято правна уредба се съдържа в Кодекса на труда. В съответствие с българското трудово право незаконното уволнение представлява прекратяване на трудовия договор, извършено в на...

Необходимо ли е да се осигури почивка за хранене при непълно работно време

Безспорно предвидените в трудовото законодателство почивки имат своя социален смисъл в запазването и възстановяването на работоспособността на работниците и служителите. Поради голямата си значимост почивката е въздигната в субективно право на консти...

Новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в сила от 01.01.2015 г.

В настоящото изложение ще разгледаме новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са ...

Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Според чл. 4, ал. 3, т. 1 - 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително се осигуряват за пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване, смърт или доброволно за всички осигурени социални рискове...

Включване на нови задължения в длъжността

Въпрос: Искаме да включим в кръга задължения на длъжността "шлосер-монтьор" и техническата поддържа на парни котли. Как следва да оформим документацията по отношение на служителя, който заема тази длъжност? Какъв според вас е най-подходящият за работ...

Грешки при отчитането на заплати и осигуровки

Въпрос: В дружеството „Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08. и 09. 2014 година на двама от служителите са начислени разходи за заплати в по-малък размер поради неправилно изчислен клас п...

Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за СОЛ

Въпрос: През цялата 2014 г. лице се самоосигурява като собственик на ЕООД, няма изплатени доходи за положен личен труд в дружеството или по извънтрудови правоотношения. Единственият доход, който лицето е получило, е възнаграждение като член на СИК, к...

в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.

Данъчно третиране при даден депозит като гаранция за дължимия ДДС в държавата членка на доставчика

свободен достъп

При покупка на стоки от ЕС доставчиците ни искат плащане на депозит за дължимия ДДС в тяхната държава като гаранция, че ще им изпратим документите за доказване на ВОП. В тези случаи някои ни издават фактура за дължимия депозит, други го посочват във ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 14/2015 г.

Въпрос: Въз­мож­но ли е назначаването на служител, който да изпълнява длъжостите човешки ресурси назначаване, освобождаване от длъжност, трудови досиета и ТРЗ (изработване на разчетно - платежни ведомости). Съвместими ли са нещата. Има ли конфликт н...

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

От каква дата се начислява допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новопостъпил служител за придобития при други работодатели трудов стаж - от датата на назначаване или от датата на подаване на заявление за признаване, пр...

Назначаване на ликвидатор

Собствениците на фирма, която не осъществява дейност, искат да я заличат от Търговския регистър и са принудени да назначат ликвидатор. За ликвидатор е определен единият от двамата управители, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст и за ин...

Счетоводно отчитане възстановяването на ДДС от ЕС

Фирма извършва международен транспорт в ЕС. Сега за пръв път ще иска възстановяване на ДДС от ЕС предимно по фактури за заредено гориво в съответните страни. Въпросът ми е как следва да бъдат осчетоводени съответните фактури в счетоводството на фирма...

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект “Подкрепа за заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация, свързана с приема на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурс...

Оповестяване на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оповестяването на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет. В съответствие с изискването на параграф 66 от МСС 33 Нетна печалба на акция информацията ...

Отчитане на дейността на дружество - професионален домоуправител

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парактика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество “X” осъществява дейността професионален домоуправител и като такъв същата се основава на сключени договори между етажн...

в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.

№ 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Коригиране на декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г. на МФ).

свободен достъп

Според изложеното в запитването, в „ХХХХХХХ” ЕООД с БУЛСТАТ 000000 работи лице по трудово правоотношение. Същото излиза от месец юли 2014 г. в отпуск поради бременност и раждане. С оглед въвеждането на нов програмен продукт за счетоводство и ТРЗ са д...

№ 94-00-304 от 12.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

свободен достъп

Запитването отправяте в качеството си на счетоводител, обслужващ търговско дружество „…..” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ …... В същото излагате следната фактическа обстановка: Дружеството е учредено от двама съдружници, които са вписани като управители, но са...

База за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: При прекратяване на трудовото правоотношение, каква база се използва за изчисляване на обезщетението? Съгласно Наредбата за структурата и организация...

Годишното приключване в селскостопанските предприятия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното приключване в селскостопанските предприятия, как да извършим инвентаризация и да осчетоводим резултата? При практическото осъщ...

Документиране и отчитане на доставките с обратно данъчно задължение

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: На 15.10.2014 г. между земеделски производител и търговец, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в страната, е сключен договор за доставка ...

Задължителна регистрация по ДДС

В бр. 2/2015 г.на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, което директно доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай, формира ли в Кипър облагаем оборот...

Имуществени санкции за неизпълнение на задължения към държавата или общината

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Имахме наложени имуществени санкции, които погасихме. След време поискахме удостоверение за липса на публични задължения и такова ни бе издадено,...

Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, прилага ли се към обезщетението по чл. 224 ...