начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2015 г.

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой, за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за ...

Задължения след годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване на финансовата 2014 година остана в миналото. От крайния срок, в който предприятията бяха длъжни да приключат и да изготвят своя финансов отчет и едновременно с това да подадат годишната си данъчна декларация, изминах...

Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 13.03.2015 г. 1. В чл. 1, ал. 1 е уточнено, че пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа...

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Ваучери за храна като социална придобивка

Въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят ...

Годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ за извършена дейност от ФЛ, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия - адвокат на свободна практика. Следва ли лицето да подава годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ и Закона за статистикатата? Ако лицето назначи лица на трудови правоотноше...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в друже...

Данъчно облагане на закупуването на автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще закупува автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба. Автомобилите ще бъдат закупувани от частни лица или други данъчно задължени и незадължени лица, с пост...

в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.

Проект на нов Закон за счетоводството

Министерство на финансите На портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван нов Закон за счетоводството. Предложеният проект е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директи...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑80/11 и дело C‑142/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Mahagében kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó F&...

Вливане на ЕООД в АД

ЕООД, което е 100% собственост на АД, ще се влива в АД-то и двете дружества са по МСС. Искам да ви попитам за основните моменти на вливането. Какви са етапите на процедурата от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО? В кой момент ЕООД-то следва да се дерегистри...

Въпроси и казуси относно отпуските

Въпрос: Има ли срок колко дни преди ползването на полагаем платен годишен отпуск се подава молба? Отговор: Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части в годината, за която се полага, съобразно приетия график за отпуските. Платеният годиш...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 25/2015 г.

Въпрос: Полу­чих покана по чл. 193, ал. 1 от КТ. Отправила съм своите писмени обяснения. Какво може да последва? Отговор: Дис­цип­линарно наказание по Кодекса на труда (КТ) се налага в случаите на виновно неизпълнение на трудовите задължения от стран...

Данъчно третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете

Какво е данъчното третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете? Подлежат ли на облагане? При отговора приемаме, че дадената сума от родител на пълнолетното му дете представлява дарение. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за данъците вър...

Отчитане на ДМА

Разходите за закупуване на бойлер, мивка или на смесител следва ли да се включват в стойността на ремонта, или се отчитат като материали и по-скоро бойлерът? Ако мивката и смесителят са за кухненско обзавеждане, като ремонт или към стойността на кухн...

Право на бащата да договори размера на платения отпуск поради бременност и раждане

Има ли бащата право да договори в по-голям размер отпуска си по чл. 163, ал. 7 от КТ поради бременност и раждане? Може ли като синдикален член той да ползва отпуск по реда на чл. 168 от КТ, ако такъв е предвиден в колективния трудов договор? Право н...

в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.

ДДС за стоки, закупени и изнесени от българска фирма от територията на държава - членка на ЕС

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма Б, закупува стока от немска фирма А с валиден идентификационен номер по ДДС, издаден в Германия. Стокат...

Изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на български гражданин, работещ в страна от ЕС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работя в Испания по трудов договор. По време на отпуск, който прекарвах в България си счупих крак. Имам ли право на обезщетение за временна неработоспособнос...

Изчисляване на отпуск на работник, които работи по график

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим отпуск на работник, които работи по график? Първо, трябва да се знае, че: I смяна от 5,30 ч. до 14 ч. са 8 смени; II смяна ...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: В кои случаи и в какви размери се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? Това обезщетение представлява еднократно плащане. Пра...

Осчетоводяване апорта на ипотекиран урегулиран поземлен имот

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество А е ипотекирало урегулирани поземлени имоти (УПИ) срещу кредит от банка и през 2014 г., прави апорт с тях в новоучредено д...

Осчетоводяване продажбата и покупката на земя между предприятие – майка и дъщерното й предприятие

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: На 31.12.2014 г. предприятие – майка, продава на дъщерното си предприятие, в което притежава 95% от дяловете, парце...

Отчитане на ДДС от ДЗЛ от България и чуждестранни физически лица от ЕС, които не са регистрирани по ДДС

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 получава услуги от чуждестранни физически лица от ЕС, като същите нямат регистрация по ДДС. За предо...

Отчитане на доставките според новият режим „в Съюза”

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на следния въпрос: Българско регистрирано по ЗДДС лице, извършва доставки на електронни услуги, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 6 ЗДДС в 10 държави чле...