начало
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Заповед на управител по чл. 120 КТ

Въпрос: Предприятие е изцяло наводнено от проливните дъждове. Машините и материалите се нуждаят от почистване, за да бъде възобновен производственият процес. Управителят издава заповед на основание чл. 120 от КТ работниците да почистват машините и ма...

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение

Въпрос: При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя работни дни на месеца, приет за база, и броя на работните дн...

Издаване на нова трудова книжка на работник, постъпващ не за първи път на работа

Въпрос: В нарушение ли е фирма, ако издаде нова трудова книжка на лице, с което ще сключва трудов договор, без да са налице следните обстоятелства: - лицето започва за първи път работа; - да се издава продължение на вече съществуваща трудова книжка? ...

Работно облекло и ЛПС при напускане по чл. 325 от КТ

Въпрос: Наш работник иска да бъде освободен по чл. 325, т. 1 от КТ. Месец февруари сме му дали работно облекло и ЛПС, като срокът им за експлоатация при нас е 1 година. При подаване на искането си за напускане ни уведомява, че част от облеклото и ЛПС...

Полагане на труд от управител

Въпрос: Фирма ООД - медицински център, има назначени двама управители по договор за управление и контрол, единият от които е лекар хирург. Бих искала да попитам лекаря-хирург освен като управител по договор за управление и контрол може ли да работи в...

Болничен по време на командировка

Въпрос: Наша служителка е изпратена в командировка в друг град и са й платени дневни и нощувки предварително. Тя се разболява на втория ден и си взима болничен за периода на командировката, като тя продължава да бъде в другия град. Как в този случай ...

Работа по два трудови договора

Въпрос: Лице, което се осигурява в една фирма на максимален осигурителен доход, може ли да работи в друга като управител, без да е съдружник и без възнаграждение? Отговор: От гледна точка на упражняването на трудовата дейност няма пречка лицето да р...

Документи, необходими за изплащане на болнични за бременност и раждане на жена с двойно гражданство

Въпрос: Жена с двойно гражданство - македонско и българско, е назначена по трудов договор в нашата фирма. Има 12 месеца осигурителен стаж. Има болничен за 45 дни преди раждането. Детето е родено в Македония и има македонски акт за раждане. Какви доку...

в. Седмичен законник
бр. 31, 8 - 14 септември 2014 г.

Въпроси по прилагане на нормативната уредба за управление на отпадъците от опаковки

Министерство на околната среда и водите 1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за опаковки? Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-Ц...

Селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация (актуализиран списък)

Агенция “Митници” Агенция “Митници” съобщава, че на 20 август 2014 г. е актуализиран списъкът на забранените за внос в Руската федерация селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите - членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралств...

Справочна информация бр. 31/2014

Централни валутни курсове за периода 25.08.2014 г. - 05.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Отчитане на приходите в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитане на приходите в лечебните заведения. Формирането на приходите на лечебните заведения от НЗОК е на основата на договорите за клинични пътеки...

Общо правило за форма на действителност на търговските договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, посочва общото правило за форма на действителност на търговските договори. Поначало търговските сделки са уредени като неформални - чл. 293, ал. 1 ТЗ, а изключенията са...

Приемат се заявления за подпомагане на производителите на зеленчуци и плодове във връзка със забраната, въведена от Русия

В бр. 168 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с подпомагане на производителите на зеленчуци и плодове във връзка със забраната, въведена от Русия. Във връзка със забраната, въведена от Русия за внос на някои селскостопански прод...

Оптимални и допустими гранични стойности според новата наредба за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при кли...

Особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди. Няма да коментираме отчитането на този вид приходи само зарад...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2014 г.

Справочна информация бр. 17/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 25 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще окаже пълно съдействие на пострадалите от последните наводнения

НЗОК Пострадалите при последните наводнения на териториите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) Бургас, Монтана, Стара Загора и Хасково ще получат пълно съдействие от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за да им бъдат оси...

Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) започват проверки за 4 часови трудови договори

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор на непълен. От ...

Публикувано е допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2015 г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държ...

Данъчно-осигурителен контрол. Ревизии и проверки.

Нормативна уредба чл. 110 и чл. 111 от ДОПК І. Приложно поле и цел на данъчно-осигурителния контрол (ДОК) Данъчно-осигурителният контрол представлява форма на специфичен тематичен контрол, целяща чрез използване на регламентираните по ДОПК способи и ...

Необходими са допълнителни мерки за подкрепа на земеделските производители заради руското ембарго

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Държавите - членки на Европейския съюз подкрепят предприетите от Европейската комисия стъпки, за преодоляване на трудностите в сектора на земеделието, предизвикани от руското ембарго. Необходими са обаче допълни...

МТСП с УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за младежко правосъдие

Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за детско и младежко правосъдие. УНИЦЕФ са предоставили на екипa на МТСП в предходното правителството независим преглед на...

Агенцията за социално подпомагане ще бъде управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Министерството на труда и социалната политика Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на...