начало
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.

Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от издаване на протокол

Въпрос: Дружество с основна дейност търговия с медицински и фармацевтични продукти внася от страни от Европейския съюз такива продукти. Регистрирано по ЗДДС и Интрастат. Ежемесечно се издават и включват протоколи по чл. 117 от ЗДДС в дневниците за ...

Данъчно третиране на дейността на консорциум - специфични моменти, данъчна практика

Настоящият материал има за цел да обобщи и систематизира практиката на НАП, както и да отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с дейността на консорциумите. При анализа на третирането за данъчни цели на дейността на консорциумите е необход...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри

Вносът на стоки е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Чрез него всяко регистрирано по ДДС лице може да въведе на територията на страната необщностни стоки (чл. 16 от ЗДДС). За да получат статут...

Командироване в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария

Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото правоотношение, когато изпраща работника или служителя на работа в друга държава за повече от един месец. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ), кога...

Пенсиониране на учителите

При определени от закона условия българските граждани имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място заемат пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Някои от необходимите условия за отпускане на пенсия за осигурителен с...

Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Съгласно Закона за счетоводството предприятията, които към 01.01.2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС), могат еднократно...

Давност на публичните вземания

Въпрос: Кога изтича давността на публични вземания, установени с ревизионен акт от 02.12.2008 г. от ТД на НАП по задължения, касаещи 2004 г. и 2005 г. за ДОО на самоосигуряващо се лице, Данък по ЗДДФЛ и ЗО вноски на самоосигуряващо се лице? Ревизионн...

Доставка на услуга

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава финансиране от ИА Национален филмов център, за производство и показ на български език на късометражен филм. Фирмата се задължава в началните и крайните надписи на филма да постави надпис „ИА Нац...

в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

От известно време не се чувствам добре. Личният ми лекар ми каза, че за установяване на заболяването е необходимо да ми се направят няколко вида изследвания. За дните, през които е необходимо да ходя на изследвания, отазват да ми издадат болничен лис...

Данъчно третиране на услуга по управление/надзор на строителни обекти в страни извън ЕС

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на строителни обекти в Алжир. Фирмата - получател на услугата, е регистрирана по реда на ЗДДС в Италия. Поставените въпроси са следните: 1. Налице ли е ВОД или доставка към трета стра...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 1/2017 г.

Дело C-144/14, решение от 7 юли 2015 страни: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei срещу Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publi...

Отчитане на сумарното работно време

Обичайната и по-често прилагана в практиката възможност за отчитане на работното време е подневното отчитане. Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 КТ обаче предвижда и възможност, различна от подневното изчисляване на работното време. Работодателят може да...

Промяна на условията по трудов договор на помощник-директор в училище

Поради намалял брой на учениците с допълнително споразумение трудовият договор на помощник-директор се промени за работа от 8 часа на 4 часа. Едновременно с това е сключен допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за длъжността старши учител - пак...

Счетоводно и данъчно третиране при извършване на дейност строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях

Дружеството осъществява дейност по строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях. Въпрос 1: Дру­жест­вото строи апартаменти, офиси, гаражи, търговски обекти като фитнес и др., като след акт 16 се заприход...

Отказ от правата върху и по безналичната акция

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП при БАН, коментира отказа от правата върху и по безналичната акция. 1. Отказ от правата върху безналичната акция Юридически допустимо е титулярят на безналични ...

Практическо изготвяне на отчета за паричните потоци

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира методите за изготвяне на отчета за паричните потоци. Практическото изготвяне на отчета за паричните потоци е възможно да се осъществи по два метода: а) косвен мет...

в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

Амортизационна норма на тежка техника

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Използваната специализирана техника по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци към коя категория се причислява по ЗКПО - III-та категория -„транс...

Внасяне на осигурителни вноски и облагане на доходите от граждански договори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Имам начислени и платени 2 броя граждански договори от „ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД на физически лица, които работят и по трудови правоотно...

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на предоставени бутилки вино за реклама и дегустации на търговеца

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Винарска изба сключва договор с търговец за продажба на продукцията - бутилки вино. В договора има условие за факту...

Заличаване на дисциплинарни наказания

В бр. 204 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Завинаги ли остават дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? В наказателното право има реабилитация например. Има ли подобно нещо и в трудовото право? Действително в...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа

В бр. 9 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Бюджетна организация със седалище в един областен град осъществява контрол на територията на две области. Служителите са назначени на трудови договори и по ЗД...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметкат...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ? 1. Общи положения относно данъчното третиране на авансовите пл...

 
Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.