начало
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Последните по-съществени промени в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.

В бр. 41 на „Държавен вестник“ от 5 юни 2015 г. бе обнародван Закон за допълнение на ЗДДС (ЗДЗДДС), който влезе в сила от 9 юни 2015 г. Той е приет във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) на напра...

Промени в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г.

В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който е в сила от датата на публикуването, т.е. от 17.07.2015 г. В чл. 3 са добавени две алинеи, уточняващи тристранното сътрудничество. Държавата осъщес...

Работа без трудов договор – последици

Работата без трудов договор има сериозни последици за държавния бюджет, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Тя оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и условията на труд, както...

Безвъзмездна доставка в полза на трето лице

Въпрос: От фирмата организираме игра със задаване на въпрос на фейсбук страницата ни. Всеки, отговорил на въпроса, има право да участва в томбола с награда ски уикенд за цялото семейство на печелившия. Фирмата ни заплаща сумата директно на хотела, ка...

Деклариране на доходи от лихви

Въпрос: Местно физическо лице има банкова сметка в Гърция, като в началото на м. юни 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В тази връзка банката е начислила и изплатила на лицето дължимите лихви. Какви са задължен...

Деклариране на непогасени парични заеми, получени преди повече от 5 години

Въпрос: Физическо лице има непогасени заеми към юридическо лице, получени преди повече от 5 години. За тези остатъци - над 40 000 лв., има ли изискване да бъдат някъде декларирани? Отговор: На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върх...

Доставки на електронни услуги

Въпрос: Фирмата ни е българска, регистрирана е по ЗДДС и желаем да работим с фирма посредник от Австралия, която ще ни осигурява клиенти, на които ние ще извършваме електронни услуги. Фирмата посредник ще получава от клиента парите и ще ни изпраща 70...

Доходи от продажба на интернет домейн

Въпрос: Какво представлява „движимо имущество” по смисъла на ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 2? По смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 „акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи” са движимо имущество. Това означава ли, че...

в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

В рамките на срока за изпитване работничка излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право през това време да прекрати трудовия договор? В случай че по трудовия договор срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя или в полза и на дв...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 28/2015

Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В своето определение Съдът на ЕО приема, че транспортно...

Възнаграждение за времето на платен отпуск след отпуск по майчинство

Работничка излиза в платен отпуск веднага след продължителен отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Базов месец за изчисление на отпуските по майчинство е декември 2012 г. при брутна заплата на работничката 320 лв., в която...

Последваща оценка на дълготрайни активи на база на промяна в справедливата стойност на активите

Дружество увеличава балансовата стойност на фотоволтаична централа на база оценка от оценител. Какви са счетоводните и данъчните ефекти по ЗКПО? Дружествата, изготвящи своите финансови отчети на база НСФОМСП, не могат да променят последващата оценка...

Регистрация по ЗДДС на дружество, предоставящо онлайн икономическа информация на компании извън територията на страната

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. В чл. 96, ал. 1 от ...

Командировки в чужбина

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от Европейския съюз. Командировки в чужбина Ням...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които ...

Отчитането на приходи от продажба на стоки при консигнация

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането приходи от продажба на стоки при консигнация. Широко практикувана форма на продажба на стоки е тази, която наричаме продажба на консигнация. При тази форма...

в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2015 г.

Включване в данъчната основа на наема крайната сума от фактурите за ток и вода (с вкл. ДДС)

В бр. 14/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирмата ни е единствен наемател на склад, редно ли е наемодателят да включва в данъчната основа наема за месеца плюс крайната сума от фактурите за ток и вода...

Документиране и отчитане на доставките, осъществявани между клонове и структурни звена на лица, установени на територията на държава членка

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Румънско данъчно задължено лице има сключен договор за доставка и монтаж на асансьори, които ще се инсталират и монтират в строяща се сграда на територията на...

Задължение по ЗКПО за преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

В бр. 7/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ЕАД има неплатени задължения към ЕООД, които са станали изискуеми през 2010 г. През 2012 г. между двете дружества има подписано спор...

Командироване на шофьори за 3-4 месеца

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Десислава Йосифова, ВУЗФ и ВТУ „Т. Каблешков“, отговаря на следния въпрос: Фирма, занимаваща се с международен транспорт на товари е назначила шофьорите си да работят при условията на трудов договор при сумир...

Обезщетение за недопускане на работника да изпълнява трудовите си задължения

В бр. 13/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Когато е възникнало трудово правоотношение, работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен межд...

Облагане на доставка при заличен ДДС номер към датата на настъпване на данъчното събитие

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Имат ли основание данъчните органи да обложат доставка, която сме извършили на фирма от държава членка с 20 на сто, а не с нулева ...

Осигуряване на командирована служителка в Белгия

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Командировахме наша служителка в Белгия съгласно чл. 121, ал. 3 КТ, но ТД на НАП отказа да издаде удостоверение А1 за прилагане на българското...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Данъчна практика“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Ако назначим прокурист на фирмата ни, ще спестим ли от осигурителни вноски? Упълномощаването на прокуриста, трябва да е с нотариална заверка на подписа...