начало
сп. Български законник
бр. 3, Март 2015 г.

Третиране по ЗДДС на публикувани обяви в интернет сайт

свободен достъп

Въпрос: Фирма, която предоставя платено публикуване на обяви в нейния сайт, отчита продажбите, като издава фактури и отчет към населението (когато такива не са заявени) след фактическото плащане на кредитите. В сайта не е направено изрично разделение...

Данъчно третиране на взаимоотношенията между консорциум – гражданско дружество, и неговите съдружници

Наименованието “консорциум” се ползва в съвременното право за обозначаване на юридическо лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност. В зависимост от това по реда на кой закон е учреден консор...

Добри счетоводни практики – уместните стъпки за годишното счетоводно приключване

В материала ще бъдат разгледани някои от най-характерните и приложими процедури, свързани с фактическите действия по годишното счетоводно приключване, извлечени от добрите счетоводни практики, без оглед на това каква счетоводна база са избрали предпр...

Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и някои приложения

Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) се основават на обща рамка, която стои в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Тази рамка не се приема от Евр...

"Разваляне“ на сделка с ФЛ при издадена вече фактура

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор с физическо лице за продажба на стока към това ФЛ. Съгласно договора е извършено авансово плащане, за което е издадена фактура на ФЛ. След време ФЛ изявява желание този договор да бъде прехвърлен на...

Връщане на пари, при издаден касов бон

Въпрос: Фирма организира платено обучение за своите търговски посредници ФЛ. Таксата за обучение се заплаща в брой, за което се издава касов бон в обекта на фирмата. За оборота по касовия апарат се прави отчет за продажби. По определени причини обуче...

ДДС при фактура за обезщетения и неустойки

Въпрос: В кои случаи следва да се издава фактура с начисляване на 20% ДДС при дължими обезщетения и неустойки? Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС в данъчната основа не се включват всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщет...

Задължения като платец на доход на чуждестранно юридическо лице съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Въпрос: Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия, която няма място на стопанска дейност в България. Съгласно договора с австрийс...

в. Седмичен законник
бр. 12, 30 март - 5 април 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 12/2015

Дело C‑433//09, решение от 22 декември 2010 г. страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е определяне на данъчната основа. В своето решение Съдът на ЕС приема, че Предмет на спора е: Неизпълнение на задължения от държ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за работа по основен и допълнителен трудов договор

Предстои пенсиониране на служители (преподаватели), които имат трудов стаж в нашия университет повече от 10 години. През последните 10 години непрекъсната работа в университета те са сменяли трудовите си договори, като от основен са преминавали на вт...

Отчитане на активи, закупени във връзка с проекти

Фирмата ни работи по два проекта на МОМН ОП “ЧР” ЕСФ. И по двата проекта има закупени дълготрайни активи. По първия проект активите са закупени през 2013 г., но проектът приключи и средствата са верифицирани през м.02.2014 г. Закупени са компютри и ...

Право и размер на обезщетенията при прекратяване на трудов договор

Дългогодишен служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят му предлага прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ с обезщетение в размер 6 заплати. Има ли право и на 6 заплати поради пенсионирането? Работода...

Предоставяне на заем

Дружеството ни е ООД. Управителят, който е един от съдружниците, иска заем от 200 000 лв. от дружеството за срок от 3 до 6 месеца. - Какви документи трябва да оформим? - Договор за заем? - В договора за заем кои да бъдат двете договарящи се страни - ...

Продължаване срока на договор

Срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 01.06.2013 г. за една година е продължен до 31.10.2014 г. по същия член. Работодателят ми предлага да подам молба за продължаване на договора до 30.06.2015 г. Колко време мога да работя на срочен договор...

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в МС, разглежда данъчното облагане и осигурителните вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата. Обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от КТ, обезщетениет...

Деклариране по ЗКПО на допълнителни парични вноски към съдружници

За “Експертис” Христо Досев - д.е.с., разглежда казуса: Към началото на 2014 г. ООД има задължения към двама от съдружниците си по допълнителни парични вноски съгласно чл. 134 от Търговския закон. През годината дружеството е върнало част от сумата. Т...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.

Данъчно третиране доставка на зърносушилня от Италия

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Българска фирма е сключила договор за доставка на зърносушилня с фирма от Италия. И двете фирми са регистрирани по ДДС. Съгласно договора за доставка плащането се и...

Документи при постъпване на нова работа без прекъсване

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Необходимо ли е служителят да представи ново медицинско свидетелство и ново свидетелство за съдимост при преместване от една фирма в друга, без прекъсване на ...

Задължение на осигурителя да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход

В бр. 9/2014 г. на сп. "Данъчна практика", Ваня Никова, гл. експерт по осигуряването при ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да издава удостоверение за осигурителен доход образец УП-2, когато служителите работят на 8-часов...

Изисквания за сключване на трудов договор с условие за обучение

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Искаме да сключим трудов договор с условие за обучение по време на работа, какви са промените от март 2014 г. на КТ в тази част? Това е трудов договор, и кат...

Изчисляване и внасяне на данък от доходите по трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, как да внесем и декларираме дължимият данък? Най-напред трябв...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 10/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Задължението към доставчик „X“, извършил ремонт на административната ни сграда (ние сме бюджетна организация), през предходната година е 100 000 лв. Сл...

Лек автомобил за целите на ЗДДС

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за лек? За квалификацията на автомобилите като „леки“ са възприети различни критерии, и това позволи в досегашна...

Намаляване такса смет на имот, който не се ползва

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: За сграда, която няма да се използва през следващата 2015 г., собственик подава в общината, дирекция Местни данъци и такси (МДТ) дек...