начало
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.

За подаването на уведомление до НАП при промяна на работодателя

(Приложение № 5 към Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ) Съгласно чл. 62, ал. 3 КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

С § 41-46 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г., се въведоха значителен брой промени в Закона за данъка върху добавената стойност. Същите са в сила от 1...

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Справочна информация бр. 2 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Очаквайте в брой 3 от 2017 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Промените в ЗДДФЛ за 2017 г. Последни промени в Кодекса на труда Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение Разходи за лихви по получени заеми Облагане с ДДС на усл...

в. Седмичен законник
бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

Изпитателният срок се признава за трудов стаж

Сключих трудов договор с изпитателен срок като счетоводител. След няколко месеца (преди изтичане на изпитателния срок) работодателят ми предложи да премина на нова длъжност като “личен състав”. Правилно ли е това? Зачита ли се времето, през което съм...

Облагане на услуги, оказвани по електронен път

Получих фактура от Америка за платена услуга за хостинг и домейн на нашата фирма от лице, което е данъчно регистрирано с  EU номер. Фактурата е платена с кредитна карта. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. Във фактурата има само посочена обща сума. Н...

Приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията по ЗДДС, които са налични към датата на регистрацията

Фирма, която се регистрира по ДДС на 01.12.2016 г., прави опис за наличните активи през януари и го подава по електронен път. Тези активи трябва ли да се включат в дневника за покупки и по какъв начин ще им се приспадне ДДС, защото те веднъж вече са ...

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 9 за издадени и представени от лицето болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. 1. Най-масов...

Имуществена отговорност на одитора

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” проф. д-р Поля Голева коментира имуществената отговорност на одитора. Съгласно чл. 32, ал. 1 от новия Закон за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.) регистрираният одито...

Комуникация на ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Мария Страшилова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В кои одиторски доклади се включва комуникация на ключови одиторски въпроси? Комуникирането на ключови одиторски въпроси в одиторски...

Лихва върху неустойката

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Дължи ли се лихва върху неустойката? Неустойката е договорна уговорка за уреждане на отговорността при виновно пълно или частично неизпълнение. Нейната функция е д...

Удостоверяване на предаването на трудовата книжка на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: При изменение в трудовото правоотношение и промени на данните, които се вписват в трудовата книжка, как се удостоверява нейното “движение” (предаването й от работника или служителя...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Взаимоотношения между български работодател и чуждестранни физически лица

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Чуждестранно дружество - производител сключва договори и осъществява сделки в различни държави директно с клиентите. Българско дружество посредничи за сде...

Данъчно признати разходи за гориво

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Строителна фирма работи на отдалечен обект от населено място. Строи се патичарник. Строителните работници спят в Ихтиман и пътуват до обекта всеки ден. Част...

Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата? Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ...

Почивка за хранене

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП, отговарят на въпроса: В денонощен търговски обект се работи на две смени. На смяна са повече от един касиер. По време на почивките (обяд, кафе и т.н.) напускат работното си място като един ...

Промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки? По силата на новата т. 4 от ...

Ред и начин на издаване на болничен лист в случаите, когато на едно лице се е наложило лечение в чужбина

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През м. октомври 2016 г. ми се наложи лечение в Германия. Какво е необходимо да бъде направено, за да ми бъде издаден болничен лист от България? Наредбата за медицинската ...

Режим за документиране и облагане на доставките с ДДС

В бр. 12 от 2016 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма с обща регистрация по ЗДДС купува от фирма със седалище в Панама стока, която се намира във Виетнам. Продава тази стока на...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот? При сделките с недвижими имоти често с основната доставка, изразяваща се в застроена земя със сграда, се прехвър...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017