начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2016 г.

Облагане на сделки за извършване на СМР

Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор, считано от 01.12.2015 г., за извършване на СМР с материали от България на имоти, собственост на физически лица от Гърция и намиращи се там. Тъй като за нашата фирма сделките за СМР с...

За някои проблеми, които могат да възникнат във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.

На 08.12.2015 г. в ДВ, бр. 95, беше обнародван новият Закон за счетоводството. Той влиза в сила от 1 януари 2016 г. (с изключение на изискванията за изготвяне на нефинансова декларация, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.). С него се извършват ня...

Определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. от самоосигуряващите се лица

На основание чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са длъжни да внасят авансово за своя сметка през 2015 г. осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход между минималния ...

Промените в ППЗДДС за 2016 г.

Измененията и допълненията на ППЗДДС за 2016 г. са обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., и влизат в сила от датата на обнародването им. Най-съществените промени в него засягат: - въпроси, свързани с приравняването на безвъзмездните доставки в...

Mалки предприятия, които публикуват годишните си финансови отчети за 2015 г.

Въпрос: Публикуват ли малките предприятия (съгласно новия Закон за счетоводството) годишните си финансови отчети за 2015 г.? Отговор: В преходните и заключителните разпоредби на „новия“ Закон за счетоводството се съдържат текстове, които изискват изг...

Доверително управление на имоти

Въпрос: Дружеството е наш клиент. Основна дейност управление на имоти и хотелиерска дейност. През 2008 година продава апартаменти на собственици (голяма част от тях са чужденци), а след това собствениците сключват договор с дружеството за поддръжка н...

Изплащане на дивиденти в брой

Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците в размер на 20 000 лв. Съдружниците са трима и ще получат според дяловете си 10 000 и двама по 5000 лв. Ясно е, че се удържа и превежда в НАП 5 процента данък дивидент. Въпросът ми е възможно ли е в тоз...

Място на работа

Въпрос: Извършена е поредна проверка на фирма от Инспекцията по труда – гр. Хасково. Проверени са три трудови договора и са съставени три акта за нарушения за това, че в трудовите договори в точка „място на работа“ сме посочили единствения обект на ф...

в. Седмичен законник
бр. 16, 25 април - 1 май 2016 г.

Бюрото по труда не е работодател

През целия си трудов стаж съм работила като акушерка и медицинска сестра в медицински заведения на общинска издръжка. Сменяла съм мястото си на работа само при закриването или преобразуването на съответното медицинско заведение. На 01.07.2015 г. бях ...

Облагане на земеделски производител

Земеделски производител - физическо лице, е регистриран през 2004 г. Отглежда овце, люцерна за фураж за животните, слънчоглед, царевица за зърно. През ноември 2014 г. закупува по европейска програма селскостопански машини - трактор, челен товарач и ...

Ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа

Служител в държавната администрация със съгласието на работодателя учи задочно във ВУЗ. Ползвал е отпуски по чл. 169, ал. 1 от КТ. Трябва ли да търси отделно разрешение от работодателя за ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа? ...

Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма

В бр. 3 на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на въпроса: Валидна ли е документацията по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предпри­ ятието и/или правната му форма? Съгласно разпоредби...

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници

В бр. 69 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със становището на КЗК относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници. С решение № 212 от 30.03.2016 г. Комисията за защита на конкуре...

Общи изисквания към финансовите отчети и съхраняване на счетоводната информация

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, регистриран одитор, посочва общите изисквания към финансовите отчети в новия ЗСч. Общите изисквания към ФО са отделени като раздел I от глава трета - Финансови отчети (чл. 23 - 27). До ...

От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария

В бр. 75 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. От 1 юни тази година отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария. Това стана ясно след решение от...

Уреждане на застрахователни претенции

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира уреждането на застрахователни претенции. Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застра...

в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2016 г.

Данъци и такси, участващи при формирането на данъчната основа на доставките

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои данъци и такси участват при формирането на данъчната основа на доставките? Както практиката на регистрираните по ЗДДС лица, така и ...

Документи, които трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви документи трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите? В разпоредбата на чл. 128б КТ, регламентираща задължението на работодателя д...

Задължения на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ? Особе...

Защита срещу незаконно уволнение

В бр. 45 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Бях уволнен наскоро. Считам, че това е несправедливо. По какъв начин и в какви срокове може да се жалвам? В Кодекса на труда (КТ) има специални норми, които отговарят на ко...

Здравно осигуряване на български граждани, живеещи в чужбина

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Това правило отнася ли се за български граждани, които...

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016 г.?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земедели...

Облагане на бюджетните организации с данък върху разходите

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат бюджетните организации с данък върху разходите? Облагането на бюджетните организации с данък върху разходите се обуславя от разпоредби на част...

Облагане на доходите, получени от чужбина на местно физическо лице

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как следва да декларира доходите си местно физическо лице (български гражданин), което от началото на 2015 до 30.09.2015 г. ...