начало
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2016 г.

Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е регистриран по ДДС. При изготвяне на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ има ли право да избира по кой член да се облагат неговите доходи – чл. 28 или чл. 29а? Отговор: На основание чл. 29...

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически лица е регламентиран с нормите на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 7 от закона за придобити доходи от източници в РБ те са носители на задължението за данъ...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г., могат да се групират, както следва: 1. Промени в режима на работа на „Специализираните малки обекти за дестилиране“ (местата за изварява...

Промени в социалното осигуряване през 2016 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 15 декември 2015 г., са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2016 г., промени в Кодекса за социално осигуряване, про...

Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г.

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано от 01.01.2016 г. Част от засегнатите от про...

Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице

Въпрос: Какъв вид документ - квитанция или друг, трябва да издава при заплащане на клиента си едно физическо лице, което няма фирма и отдава места за настаняване в собствената, обитавана от него къща? Отговор: В чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците въ...

Избягване на двойно данъчно облагане на български гражданин, работещ във Велокобритания

Въпрос: Това ФЛ – български гражданин, си живее в България, но е назначен по трудов договор в Лондон. До 30.09.2015 се водеше, че живее там и заплатата си получаваше, намалена с техните данъци и осигуровки по банкова сметка в Лондон. От 01.10.2015 е ...

Облагане с ДДС при ВОД

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Извършваме ВОД за Румъния. Съгласно изискването проверяваме всеки от клиентите ни дали има задължителната за Румъния допълнителна регистрация за извършване на ВОП сделки (проверяваме ги в сайта http://ec.euro...

в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2016 г.

Облагане с патентен данък

Лице с БУЛСТАТ извършва патентна дейност - отдаване квартири под наем. Същото лице се разболява, влиза в болница  и дейността отдаване под наем на квартири не се осъществява. Лицето, без да  осъществи  дейност, си плаща патента и осигуровките, но ням...

Отчитане на трудов стаж по трудов договор през време на неплатен отпуск

По време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ работник работи по трудов договор при друг работодател. Длъжен ли е основният работодател да му зачете 30 работни дни от неплатения отпуск за трудов стаж? Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ...

Ползване на платен годишен отпуск, полагащ се за времето на отпуски по майчинство

Какъв е редът за ползване на платения годишен отпуск, полагащ се за изминалите години на майчинството? На какво основание ще се изчисли възнаграждението за времето на този отпуск? През време на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко ...

Продажба на активи

През 2008 г. чужд гражданин регистрира дружество (ЕООД) в България. Дружеството закупува имоти (земя и сграда) със средства, предоставени на дружеството като парична вноска по чл. 134 от ТЗ за закупуване на недвижими имоти. Съставени са протоколи на ...

Съкращаване щата на бюджетна организация

Бюджетна организация има утвърдена планова численост на персонала. Предстоят съкращения на щата. Как се процедира с персонала в такива случаи? Щатовете на бюджетните организации се определят от съответния ръководен орган. От зададения въпрос не може...

Дружества, задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира кои дружества са задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО. Консолидираните финансови отчети поначало следва да включват финан...

Забрана за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Търговско и облигационно право” Владимир Сотиров, юрист, коментира забраната за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица. Търговският закон забранява на акционерните дружества да предоставят заеми ил...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Кралство Норвегия

В бр. 14 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Кралство Норвегия. Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от...

в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2016 г.

Въвеждане на стока на територията на държава членка от лице, установено в държава членка, различна от държавата на територията на която става въвеждането

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество внася стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са...

Данъчно третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО? Данъчното третиране на брака и липсите, оформени като счетоводни разх...

Дисциплинарна отговорност

В бр. 12 от 2015 г. сп. "Актив" Атанас Йорданов, юрист, отговаря на въпроса: Засягат ли дисциплинарната отговорност промените в КТ от юли 2015 г.? Съгласно чл. 192, ал. 1 и 2 от КТ компетентен да налага дисциплинарни наказания е работодателят, като т...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: За работа през дните на официални празници на работниците и служителите се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнагражден...

Доходи от наказателни лихви

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружество търгува с фирма от Германия, във фактурите на която винаги е посочена крайна дата за плащане. В случай, че дружеството • просро...

Заплащане на извънреден труд

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На работници и служители, които ползват допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден, на основание чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, следва ли да и...

Новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ? С новата наредба от 1 януари 2016 г. се въвеждат нови срокове за представян...

Облагане по ЗДДФЛ на лихви

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат по ЗДДФЛ лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг? Съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗД ДФЛ по смисъла на то...