начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2015 г.

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой, за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за ...

Задължения след годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване на финансовата 2014 година остана в миналото. От крайния срок, в който предприятията бяха длъжни да приключат и да изготвят своя финансов отчет и едновременно с това да подадат годишната си данъчна декларация, изминах...

Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 13.03.2015 г. 1. В чл. 1, ал. 1 е уточнено, че пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа...

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Ваучери за храна като социална придобивка

Въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят ...

Годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ за извършена дейност от ФЛ, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия - адвокат на свободна практика. Следва ли лицето да подава годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ и Закона за статистикатата? Ако лицето назначи лица на трудови правоотноше...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в друже...

Данъчно облагане на закупуването на автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще закупува автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба. Автомобилите ще бъдат закупувани от частни лица или други данъчно задължени и незадължени лица, с пост...

в. Седмичен законник
бр. 26, 6 - 12 юли 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2015

Дело C‑160/11, решение от 19 юли 2012 г. страни: Bawaria Motors sp. z o.o. срещу Minister Finansów Предмет на спора е прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 313, параграф 1 и чл...

Договор за обучение по време на работа

Дружество има сключен трудов договор с лице под 29 г. на основание чл. 230 от Кодекса на труда с условие за обучение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура “Младежка заетост ”. 1. В дружеството има практика да ...

Корекция на подадена декларация по ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. и по електронен път на 21.03.2015 г. и е определило отстъпка от...

Начало на трудовия договор

Може ли за начална дата на трудовия договор да се посочи неработен ден, а работата да започне в първия следващ работен ден? Няма нормативна пречка страните да се договорят трудовият договор да бъде сключен и да влезе в сила в почивен ден, независимо...

Облагане на земеделски производител - физическо лице

Регистриран земеделски производител - физическо лице, произвежда непреработен продукт - лавандула. Може ли да продаде с фактура лавандулово масло? От зададения въпрос не се разбира земеделският производител дали е избрал да води счетоводство и да се...

Отработено време и зачитане на осигурителен стаж

През януари 2015 г. сключих трудов договор, в който не пише дали работното време е пълно или непълно. Случайно разбрах, че работодателят ме осигурява на 4 часа. Как да си потърся правата? Съдържанието на трудовия договор трябва да съответства на чл....

Последващата оценка на имоти

При покупка на сграда и земя към нея данъчната оценка беше равна на продажната цена. Сега с новия нотариален акт е направена нова данъчна оценка, в която цената е двойна. Към момента по сградата не са правени подобрения. Трябва ли да се извърши счето...

Анулиране на фактура или известие към фактура

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско дружество е сключило договор за извършване на строителни услуги с възложител - фирма от Македония, за строеж на обект на територията...

в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.

ДДС за стоки, закупени и изнесени от българска фирма от територията на държава - членка на ЕС

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма Б, закупува стока от немска фирма А с валиден идентификационен номер по ДДС, издаден в Германия. Стокат...

Изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на български гражданин, работещ в страна от ЕС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работя в Испания по трудов договор. По време на отпуск, който прекарвах в България си счупих крак. Имам ли право на обезщетение за временна неработоспособнос...

Изчисляване на отпуск на работник, които работи по график

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим отпуск на работник, които работи по график? Първо, трябва да се знае, че: I смяна от 5,30 ч. до 14 ч. са 8 смени; II смяна ...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: В кои случаи и в какви размери се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? Това обезщетение представлява еднократно плащане. Пра...

Осчетоводяване апорта на ипотекиран урегулиран поземлен имот

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество А е ипотекирало урегулирани поземлени имоти (УПИ) срещу кредит от банка и през 2014 г., прави апорт с тях в новоучредено д...

Осчетоводяване продажбата и покупката на земя между предприятие – майка и дъщерното й предприятие

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: На 31.12.2014 г. предприятие – майка, продава на дъщерното си предприятие, в което притежава 95% от дяловете, парце...

Отчитане на ДДС от ДЗЛ от България и чуждестранни физически лица от ЕС, които не са регистрирани по ДДС

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 получава услуги от чуждестранни физически лица от ЕС, като същите нямат регистрация по ДДС. За предо...

Отчитане на доставките според новият режим „в Съюза”

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на следния въпрос: Българско регистрирано по ЗДДС лице, извършва доставки на електронни услуги, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 6 ЗДДС в 10 държави чле...