начало
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Заповед на управител по чл. 120 КТ

Въпрос: Предприятие е изцяло наводнено от проливните дъждове. Машините и материалите се нуждаят от почистване, за да бъде възобновен производственият процес. Управителят издава заповед на основание чл. 120 от КТ работниците да почистват машините и ма...

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение

Въпрос: При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя работни дни на месеца, приет за база, и броя на работните дн...

Издаване на нова трудова книжка на работник, постъпващ не за първи път на работа

Въпрос: В нарушение ли е фирма, ако издаде нова трудова книжка на лице, с което ще сключва трудов договор, без да са налице следните обстоятелства: - лицето започва за първи път работа; - да се издава продължение на вече съществуваща трудова книжка? ...

Работно облекло и ЛПС при напускане по чл. 325 от КТ

Въпрос: Наш работник иска да бъде освободен по чл. 325, т. 1 от КТ. Месец февруари сме му дали работно облекло и ЛПС, като срокът им за експлоатация при нас е 1 година. При подаване на искането си за напускане ни уведомява, че част от облеклото и ЛПС...

Полагане на труд от управител

Въпрос: Фирма ООД - медицински център, има назначени двама управители по договор за управление и контрол, единият от които е лекар хирург. Бих искала да попитам лекаря-хирург освен като управител по договор за управление и контрол може ли да работи в...

Болничен по време на командировка

Въпрос: Наша служителка е изпратена в командировка в друг град и са й платени дневни и нощувки предварително. Тя се разболява на втория ден и си взима болничен за периода на командировката, като тя продължава да бъде в другия град. Как в този случай ...

Работа по два трудови договора

Въпрос: Лице, което се осигурява в една фирма на максимален осигурителен доход, може ли да работи в друга като управител, без да е съдружник и без възнаграждение? Отговор: От гледна точка на упражняването на трудовата дейност няма пречка лицето да р...

Документи, необходими за изплащане на болнични за бременност и раждане на жена с двойно гражданство

Въпрос: Жена с двойно гражданство - македонско и българско, е назначена по трудов договор в нашата фирма. Има 12 месеца осигурителен стаж. Има болничен за 45 дни преди раждането. Детето е родено в Македония и има македонски акт за раждане. Какви доку...

в. Седмичен законник
бр. 33, 22 - 28 септември 2014 г.

Справочна информация бр. 33/2014

Централни валутни курсове за периода 15.09.2014 г. - 19.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Документална обоснованост на разходите по ЗКПО

Национална агенция за приходите Разпоредбата на чл.10 от ЗКПО регламентира най-общо признаването на счетоводни разходи за данъчни цели. ОБЩ ПРИНЦИП - ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗКПО Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е: - са издадени първи...

Списък с контакти на експертите, отговорни за събиране на просрочени задължения в териториалните дирекции на НАП

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Информация за предприятията, използващи режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Допълнителни указания - одит в рамките на MOSS Нови правила - от 1 януари 2015 г. Предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на потребителите ще се облагат с данък в страната, в коят...

Функционална валута

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира понятието “функционална валута”. За всяко едно отчитащо се предприятие е от особено значение да определи коя за него представлява функционалната валута, тъй като всяк...

Изготвяне на графици при сумирано изчисляване на работното време за определен период

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: На основание чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят със заповед е установил сумирано изчисляване на работното време, като е п...

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, за извършени строително-монтажни раб...

За пререгистрацията на финансовите институции

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Владимир Георгиев, юрист, разглежда темата за пререгистрацията на финансовите институции. На 01.10.2014 г. изтича срокът, в който финансовите институции, регистрирани в Българската народна ба...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2014 г.

Справочна информация бр. 18/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 август - 8 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...

От 1 юли се осъвременяват пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Нормата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), изменена от 01.01.2014 г., предвижда пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния...

Срок за извършване на ревизията и продължаване на срока

Национална агенция за приходите Нормативна уредба чл. 114 и чл. 115 ДОПК І. Срок за извършване на ревизията Срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК. С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 99 от 16 деке...

Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Опитите за измами с горива автоматично ще бъдат засичани едновременно и в реално време от информационните системи на Агенция „Митници“ и НАП. Системата за контрол на горивата беше въведена през тази година с цел да се...

НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на търговията с плодове и зеленчуци и храни от животински произход. Това гласи съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на зе...

НАП ще подобрява актовете си за отказ на ДДС за автомобили

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Националната агенция по приходите ще предприемe мерки за това актовете, свърза­ни с ДДС на автомобили, да не падат в съда. За да се уеднакви практиката на служители­те на агенцията е издадено указание на изпълнителния...

Осигурителен календар за октомври 2014 г.

[[table_1]]...

Писмено уведомление по ЗКПО за открита счетоводна грешка

В бр. 8/2014 г.сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: ЕООД има основна дейност изработка на софтуерни продукти/проекти. Дружеството е формирало финансов резултат за 2011 г. данъчна загуба в размер ...