начало
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Последните по-съществени промени в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.

В бр. 41 на „Държавен вестник“ от 5 юни 2015 г. бе обнародван Закон за допълнение на ЗДДС (ЗДЗДДС), който влезе в сила от 9 юни 2015 г. Той е приет във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) на напра...

Промени в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г.

В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който е в сила от датата на публикуването, т.е. от 17.07.2015 г. В чл. 3 са добавени две алинеи, уточняващи тристранното сътрудничество. Държавата осъщес...

Работа без трудов договор – последици

Работата без трудов договор има сериозни последици за държавния бюджет, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Тя оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и условията на труд, както...

Безвъзмездна доставка в полза на трето лице

Въпрос: От фирмата организираме игра със задаване на въпрос на фейсбук страницата ни. Всеки, отговорил на въпроса, има право да участва в томбола с награда ски уикенд за цялото семейство на печелившия. Фирмата ни заплаща сумата директно на хотела, ка...

Деклариране на доходи от лихви

Въпрос: Местно физическо лице има банкова сметка в Гърция, като в началото на м. юни 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В тази връзка банката е начислила и изплатила на лицето дължимите лихви. Какви са задължен...

Деклариране на непогасени парични заеми, получени преди повече от 5 години

Въпрос: Физическо лице има непогасени заеми към юридическо лице, получени преди повече от 5 години. За тези остатъци - над 40 000 лв., има ли изискване да бъдат някъде декларирани? Отговор: На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върх...

Доставки на електронни услуги

Въпрос: Фирмата ни е българска, регистрирана е по ЗДДС и желаем да работим с фирма посредник от Австралия, която ще ни осигурява клиенти, на които ние ще извършваме електронни услуги. Фирмата посредник ще получава от клиента парите и ще ни изпраща 70...

Доходи от продажба на интернет домейн

Въпрос: Какво представлява „движимо имущество” по смисъла на ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 2? По смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 „акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи” са движимо имущество. Това означава ли, че...

в. Седмичен законник
бр. 29, 31 авг. - 6 септември 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29/2015

Дело C-257/11, решение от 29 ноември 2013 г. страни: SC Gran Via Moineşti SRL срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 Предмет на спора е облаг...

Данъчен кредит при лизинг

Търговско дружество - ЕООД, е с основен предмет на дейност дистрибуция на кафе, захарни и шоколадови изделия, бисквити, производство на АБВ ЕООД. Във връзка с осъществяваната от дружеството дейност са наети чрез оперативен лизинг 23 броя автомобили “...

Данъчно третиране по ЗДДС при придобиване на стока, доставена от трета страна през територията на друга държава - членка на ЕС

Внасяме стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са платени чрез агент товарно-разтоварните разходи, митническата обработка и митото, за което е издадена фактура. Стоките ще бъдат транспорти...

Документална обоснованост на стопанските операции

Имаме служебен автомобил 5 места на оперативен лизинг. Колата се използва само за оперативни цели (служебно). Занимаваме се с производство на ел. енергия от възобновяеми източници. За целта имаме няколко соларни централи извън София. Често се налага ...

Отлагане ползването на платен отпуск

Държавен служител има останал неползван платен годишен отпуск за 2013 г. в размер 13 работни дни. Ще може ли да ги ползва до края на 2015 г., или ще ги загуби? Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за коя...

Прекратяване на трудов договор по заместване

Служителка е назначена с трудов договор за заместване на отсъстваща жена, която е в отпуск по майчинство. Тя известява работодателя, че след отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ ще ползва и платения годишен отпуск, полагащия се за времето на отпуска по ма...

Възражение за давност

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Вълев, адвокат, коментира възраженията за давност. Давността не се прилага служебно от съда. За да се приложи, следва да се направи възражение за изтекла погасителна давност в различн...

Елиминиране операциите при вътрешногрупови покупко-продажби

доц. д-р Живко Бонев, д.е.с. В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на операциите при вътрешногрупови покупко-продажби. Касае се за сделки, при които едното предприятие продава стоки/продукци...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2015 г.

Възможности за ранно пенсиониране

В бр. 7-8/2015 г на сп. „Актив“, Жанет Богомилова, юрист отговар яна следния въпрос: Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд? До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 ...

Документиране на доставки в Съюза

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Дружество, е регистрирано по реда на чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в Съюза“. По силата на чл. 159а, ал. 2 ЗДДС документирането на...

Задължения на работодателя след възстановяване на служител на работа от съда

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Служителка, която е родена след 31.12.1959 г., е уволнена от 12.02.2011 г. Брутното трудово възнаграждение е в размер на 980 ...

Облагане на чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната

В бр. 8/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се облагат чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната и какви са задълженията на българск...

Определяне кой автомобил е "лек" за целите на ЗДДС

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за „лек“? Според специална методика на НАП при квалификацията на даден автомобил, органите по приходите ...

Осчетоводяване на договора за реклама

В бр. 8/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: През месец август, 2015 г. „А“ ООД сключва договор с „В“ АД, по силата на който „В“ АД (отчитащото се предприятие) следва да израбо...

Отчитане на ДДС и фактуриране на спечелена обществена поръчка за обучение от туроператорска фирма

В бр. 15/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Туроператорска фирма е спечелила обществена поръчка за обучение на персонала на държавна институция. Освен хотелското настаняване, трябва да се платят на у...

Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лице родено след 31 декември 1959 г.

В бр. 8/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Работник роден след 31 декември 1959 г. е назначен на длъжност „Дърводелец“ по трудов договор на пълно работно време в дружество с о...