начало
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2015 г.

Коригиране на издадена фактура с грешна дата

свободен достъп

Въпрос: Фирма издава фактура на 7.11.2014 г. към свой клиент, като допуска техническа грешка и на фактурата записва 7.10.2014 г. Дава фактурата на клиента на същата дата и той я включва в дневника за покупки в период октомври 2014 г. В своето счетово...

За понятията „седмица“ и „седмична почивка“ в българското трудово законодателство

Регламентираните в трудовото законодателство почивки имат предназначението да осигурят на работника или служителя необходимото време за възстановяване от натрупаната по време на работния процес умора и да гарантират запазването на здравето и работосп...

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър

Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) имат за основна цел въвеждане изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/66...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г.

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г., които са в сила от 1 януари 2...

Вписване в регистър БУЛСТАТ на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Немска фирма извършва строително-ремонтни работи на територията на България със свои работници. Дали немската фирма трябва да регистрира клон на територията на България? Отговор: Запитването не съдържа достатъчно конкретни данни за дейността...

Възстановяване на данъчен кредит за изгорял лизингов тежкотоварен автомобил

Въпрос: Компания купува през 2012 г. тежкотоварен автомобил - влекач. При сключването на договора е платена авансова вноска в размер на 20% от стойността на влекача. Всеки месец лизингополучателят плаща на лизингодателя месечни лизингови вноски по фа...

Годишна данъчна амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника

Въпрос: Колко процента е данъчната амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника или по-конкретно за сеялка, дискова брана и култиватор? Към коя данъчна категория - 2, 3 или 7 - следва да се отнесат? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 2 о...

Данъчен кредит за подобрения върху нает ДМА

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, ползва склад под наем от 6 години за икономическата си дейност и плаща наем всеки месец. За дейността си прави разходи по подобрение на имота (наетият имот е сграда с двор) - подравнява, трамбова и насипва с...

в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2015 г.

За целите на ДДС квитанцията за внос на пощенски пратки също е вид митнически документ

Фирма “Х” ЕООД възнамерява да внася нискостойностни стоки от Китай. По договорка с продавача стоките се купуват онлайн; плащат се по банков път (с кредитна карта) и се изпращат по регулярната поща, т.е. в България пристигат чрез “Български пощи”. ...

Осигуряване по служебно правоотношение и по граждански договор

Работя по служебно правоотношение. Имам сключен и граждански договор с друг работодател, за който плащам ежемесечно осигурителни вноски за фондове на ДОО, ДЗПО в УПФ, ЗО и данък по сметка на ТД на НАП. Когато съм в отпуск по болест, на какво основани...

Отделянето по реда на чл. 262в от Търговския закон

Търговско дружество (ООД) се отделя по реда на чл. 262в от ТЗ. Приемащо дружество е съществуващо търговско дружество (ООД). Съдружниците и в двете дружества са едни и същи физически лица. В резултат на отделянето приемащото дружество получава активи ...

Отчитане на рента

Не съм се занимавала досега със ЗП и по-точно със счетоводство на ЗП. Чета, че рентата се начислява като разход за стопанската година - но пише, че срокът за начисляване е до края на съответната стопанска година, който е към 30.09. Примерно за стопан...

Приходи от стопанска дейност в ЮЛНЦ

Налага ми се да направя счетоводно и данъчно приключване в сдружение с общественополезна дейност - риболовен клуб. Има приходи само от продажба на риболовни билети. Открита е банкова сметка, по която се изплащат закупените билети на Изпълнителната а...

Трудов договор при промяна на собственика на фирмата

Фирмата, в която работя, ще бъде продадена и новият работодател вероятно ще ми предложи по-ниско заплащане. Имам ли право да откажа и какви са последиците? В съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ, при промяна на работодателя в резултат на смяна ...

Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, проведено в курортен комплекс, а именно на разходите...

Начисляване на ДДС при продажба на автомобил

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., дава отговор на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава автомобил през 2015 г. за 200,00 лв. Същият е закупен без ДДС за 650,00 лв. през 2013 г. При продажбата трябва ли да начислим ДДС? Според чл. 5...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.

Въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои да въведем допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по шест показ...

Данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене

В бр. 4/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен експерт, разглежда следния казус: Работодателят има ли право на данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене? Безвъзмездното предос...

Данъчно третиране според ЗКПО на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗКПО получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица? Дефиницията за дивидент по смисъла на ...

Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Какви са задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ? Работодател е всяко местно ли...

Заплащане при командировка за повече от 30 дни в държава от европейския съюз

В бр. 7/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Имам ли право на трудово възнаграждение в размер на минималното за бранша за приемащата държава в европейския съюз при командировка за повече от 30 дни, като ...

Коригиране на годишния финансов отчет

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Финансовите ни отчети за 2014 г. са приети и публикувани през 2015 г. Скоро установихме, че не сме били осчетоводили продажби на стоки с отчетна стойност 7000 лв...

Новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на финансови активи или финансови пасиви в условията на нов...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът и служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудови отношения, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какво обезщетение се дължи от работодателя при прекратяване на т...