начало
сп. Български законник
бр. 8, Август 2014 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 45 от 2014 г.

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския...

Справочна информация бр. 8 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 30.06. - 31.07.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и...

Решение № 8661 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 15530/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период март – юни 2010 г. ведно с лихви. Главницата се формира от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по две фактури, издадени през април 2010 г. от ЕАД, в резултат на което и ...

Решение № 8675 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 14979/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС ведно със закъснителна лихва заради отказ да се признае правото на приспадане на ДЗЛ, упражнено в данъчни периоди октомври и декември 2010 г. и май и юни 2011 г. по 21 фактури, издаден...

Решение № 8415 от 19.06.2014 г. по адм. дело № 1416/2014 г.

Предмет на спора e заповед, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по отношение на едноличния търговец чрез запечатване на търговски обект пивница за срок от една седмица, на основание чл. 186, ал. 1 и 3 от ЗДДС за нарушение на ч...

Решение № 8303 от 18.06.2014 г. по адм. дело № 14026/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за данъчни периоди през 2007, 2008 и 2009 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД и ООД, с предмет строителни материали, СМР, транспортни услуги и услуги с механизация, и по едно кредитно известие, издаден...

Решение № 8240 от 17.06.2014 г. по адм. дело № 16666/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ ведно с лихви за периода 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2010 г. По силата на чл. 7, ал. 1 от ДОПК актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публ...

Решение № 8164 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 14254/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. ведно с лихви. Процесуалните нарушения са съществени, когато нарушават правото и възмо...

в. Седмичен законник
бр. 30, очаквайте на 1 септември

в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2014 г.

Справочна информация бр. 15/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 28 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за шестмесечието на 2014 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ С 20,1 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване за първите шест месеца на годината. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО...

Правила относно сроковете по ДОПК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Нормативна уредба чл. 22 от ДОПК І. Установяване и изчисляване на сроковете Срокът в административното производство е 14-дневен, когато не е установен от закона или определен от органа по приходите, съответно от публ...

Видове освободени операции

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ 1.1 Освободени доставки Освободени доставки са доставките посочени в чл. 39-50 от ЗДДС, както и вътреобщностните доставки с предмет посочен в чл. 39-50 от ЗДДС 1.2. Освободен внос Освободен от облагане е вносът на ст...

„Зеленият телефон“ на НЗОК вече е достъпен от всички оператори

Гражданите, които търсят информация на „зеления телефон“ на НЗОК – 0800 14 800, за правата си като здравноосигурени при ползване на медицински услуги, ще могат да се свързват с експертите на институцията от стационарни телефони, телефонни номера към ...

Натрупаните суми за втора пенсия са по-малко от 300 лв. за година

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Средната сума, натрупана 8 индивидуал­ните партиди 6 универсалните доброволни фондове, е 1737 лв. към края на март. За годи­на парите на хората, които се осигуряват за втора пенсия, са се увеличили с по 293 лв. Това ...

420 консултации бяха предоставени в рамките на българо-германските консултационни дни

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 8 до 10 юли 2014 г. в Мюнхен се проведе петнадесетия кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското ...

Относно своевременно информиране на всички лица, получаващи пенсии по сметки в „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, Националният осигурителен институт информира следното

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Съгласно действащото законодателство пенсиите се изплащат от териториалните поделения (ТП) на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната. По писмено заявление на пенсионера до ТП на НОИ пенсията се превежда по ...