начало
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2014 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 79 от 2014 г.

ДВ, бр. 64 от 5.08.2014 г. Правителството прие Постановление № 216 от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Министърът на з...

Справочна информация бр. 10 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и...

Решение №114 от 16.09.2013 г. по т.д. №1075/2011 г., ТК, II т.о.

Преклудирането на правата на възложителя по чл. 265 ЗЗД поради неизпълнение на задължението му за уведомяване на изпълнителя ведна­га след откриване на скритите недостатъци не настъпва при уговорен 5-годишен гаранционен срок и уве­домяване на изпълни...

Решение №148/01.08.2013 г. по гр.д. № 875/2012 г., I г.о.

По въпроса: възниква ли съсоб­ственост на основание § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпо­редби на Закона за общинската собст­веност (ЗОбС) между общината и търговско дружество с държавно уча­стие при съинвестиране на средства за изграждан...

Решение № 181 от 17.07.2013 г. по гр.д. № 1240/2012 г., III г.о.

Съгласно нормата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ (последна редакция по ДВ, бр. 100/2010 г.) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 тогава, когато трудов...

Решение № 10739 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10693/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от две ЕООД за данъчен период декември 2010 г. Произходът на стоката не е елемент от данъчния състав, уреждащ правото на приспадане на данъчен кредит, липсата на доказателств...

Решение № 10738 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10868/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. При механизма на „самоначисляване” получателят по доставките, а не доставчикът е задълженото лице за начисляване на данъка и с упражняване на правото на данъчен кредит резултатът за периода след...

Решение № 10740 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10827/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди септември, октомври и ноември 2011 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД. Представянето на съставени на преките доставчици ревизионни актове не се явява достатъчно, т.е. начи...

в. Седмичен законник
бр. 37, 20 - 26 откомври 2014 г.

Справочна информация бр. 37/2014

Централни валутни курсове за периода 13.10.2014 г. - 17.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Други случаи за форма за действителност на договорите

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формите за действителност на търговските договори. При застрахователните договори е установена с императивни норми писмена форма за действителност за сключв...

Първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейност

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейсност. МСФО приема за сделка в чуждестранна валута всяка такава, осъществена от отчитащото се предприят...

Дължи ли се лихва върху имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Дължи ли се лихва върху имуществената санкция? Глобите и имуществените санкции са публич­ни вземания - чл. 162, ал. 2, т. 5 от ДОПК. В чл. 162, ...

Данъчно третиране при продажба/замяна на вещ, извадена от имуществото на едноличния търговец

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец. Отчитайки всички възможни хипотези, които биха могли да възникнат в прак...

Право на данъчен кредит за леки автомобили и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, прави коментар на писмо № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховния админис...

Възможно ли е ЕТ с апортна вноска да е съдружник в ООД?

В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда следния казус: Фактическа обстановка: 1. ФЛ има качеството търговец, като упражнява дейността си като едноличен търговец (ЕТ). 2. Същото физическо лице е съдружник в ООД...

Счетоводно отчитане и облагане с ДДС на безвъзмездно получени семена

Регистрирано на 04.09.2014 г. по ДДС юридическо лице - земеделски производител, получава със стокова разписка безвъзмездно семена от рапица с Комбинирана номенклатура 12051010. В стоковата разписка е записано, че същите са 3 бр. торби рапица и  на ед...

в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.

Справочна информация бр. 19/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Разрешение за ползване неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Неплатения отпуск с трудов стаж ли се разрешава или не? Може ли неплатеният отпуск да се ползва преди платения отпуск? Съгласно чл. 160 от КТ, работод...

Неплатен отпуск при работа на 4 часа

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни неплатен отпуск за една календарна година се полагат при трудов договор на 4 часа? Кодексът на труда предвижда възможност за работника или с...

Нови административни наказания с новите промени в ЗОП

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Какви административни наказания са предвидени с новите промени в ЗОП? С изменението на ЗОП (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) в чл. 128б е предв...

Данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

В бр. 9/2014 г на сп. Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Какви са спецификите и разликите в данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО? През последните години, като ...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния опис и признава ли се правото на приспадане на дан...

Заличено ЕТ продължаващо да извършва независима икономическа дейност

В бр. 9/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви възможности са налице пред физическите лица, които и след заличаването си от Tърговския регистър като ЕТ извършват независима икономическа дейност? За...