начало
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2015 г.

Право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил

свободен достъп

Въпрос: Дружество е купило лек автомобил, на който не е ползван данъчен кредит. При продажба на автомобила начислява ли се ДДС, а ако не, на какво основание от ЗДДС не се начислява? Отговор: От вашия въпрос не става ясно дали данъчният кредит при пр...

Отчитане на инвестиционните имоти

Инвестиционните имоти като елемент от процедурите по изготвяне на ГФО Несъмнено част от годишното счетоводно приключване на финансовите отчети, изготвяни от предприятията в страната, представлява процедурата по представяне на инвестиционните имоти. В...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г.1, са насочени към постигане на следните три основни цели: - Остраняване на несъответствия на българското акзицно законодателство във връ...

Ред за регистриране на трудови договори в НАП

Трудовият договор се сключва в писмена форма между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за сключването, изменението и прекратяването на трудов...

Изплащане хонорар на чуждестранно лице собственик на българско търговско дружество

Въпрос: Чуждестранно лице (гражданин на Нидерландия) е собственик на 100% от капитала на българско търговско дружество - ЕООД. Основният предмет на дружеството са софтуерни услуги. В България дружеството се управлява и представлява от управител по ТЗ...

Място на изпълнение на доставка

Въпрос: Фирма, регистрирана в Гърция, регистрирана по ДДС, която е рекламна агенция, наема българска фирма, също регистрирана по ДДС, да извърши следната услуга: в новооткрития мол на място, наето от гръцката фирма, да организира за 4 дни работилница...

Място на изпълнение на услуги извършвани от туроператор

Въпрос: Ние сме българско дружество, притежаващо удостоверение за регистрация на туроператор и туристически агент. С наши клиенти - чуждестранни туроператори, имаме сключени договори, по силата на които ние извършваме следните видове услуги, които са...

Място на стопанска дейност Гърция от дружество регистрирано в България

Въпрос: Гръцки гражданин регистрира ЕООД в България. Фирмата е регистрирана по ЗДДС, наетият персонал и гръцкият гражданин се осигуряват по нашето законодателство и данъците се внасят в България. От 01.12.2014 г. гръцкият гражданин иска да извършва д...

в. Седмичен законник
бр. 7, 23 февруари - 1 март 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 7/2015

Дело C‑392//09, решение от 30 септември 2010 г. страни: Uszodaépítő kft срещу APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Предмет на спора е признаване на ДДС по фактури. В своето решение Съдът на ЕС приема...

Деклариране на получени заеми от чуждестранни лица

Трябва да отчета заем, предоставен от турско дружество в долари на българско дружество. Заемът е за 15 г. с 3 г. гратисен период и годишна лихва 7%. Въпросът ми е следва ли да се подава информация към БНБ или друга институция за получения заем и зако...

Обезщетения при уволнение

Служител придобива право на пенсия и ще получи 6 заплати при уволнението, тъй като последните над 20 години трудов стаж са при същия работодател. Ще има ли право и на други обезщетения, ако бъде уволнен по чл. 331 от КТ? При прекратяване на трудовия...

Определяне на приложимото законодателство по отношение на дължимостта на осигурителни вноски и облагане по ЗДДФЛ

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. В България управителят е наел офис и веднъж в месеца на място извършва и контролира дейността на дружеството. Вър...

Понятието “обичайни размери” за целите на ЗКПО

Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводно отчетените разходи за липси или брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Как се определят обичайните за съответната дейност размери на бракуваните или липсващи стоки, при които са приложими ...

Проверка и заверка на периодичните финансови отчети на предприятията на ЮЛНСЦ

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит от регистриран ...

Средства за представително облекло при продължителен отпуск

Имаме ли право да дадем средства за представително облекло на служителка на държавна служба, на която предстои да ползва отпуск поради бременност и раждане? За изпълнение на служебните си задължения държавните служители имат право на представително ...

Декларирането на преотстъпване като минимална помощ

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, представя новата годишна данъчна декларация за 2014 г. по ЗКПО за облагане с корпоративен данък. Приложение № 1 от утвърдения формуляр на Годишната данъчна деклара...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2015 г.

№ М-24-31-43 от 17.12.2014 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси по приложението на чл. 121а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

свободен достъп

В отговор на поставени въпроси, изразяваме следното становище: 1. Съществува ли правна възможност обезпечението, което е наложено по реда на чл. 121а, ал. 3, във връзка с чл. 121а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, да бъде използвано както за задълженията, възн...

Глоба от работодателя на работниците за тютюнопушене в закрити работни помещения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Труд и право”,Д-р Андрей Александров, директор на Дирекция „Трудово право“ в Адвокатско дружество отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да налага глоби на работниците и служителите за нарушаване на забраната за ? ...

Годишно приключване по новия сметкоплан на бюджетните организации

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с.отговаря на следния въпрос: Какви промени ще настъпят в годишното счетоводно приключване според новия сметкоплан на бюджетните организации? Според приетия за ползване о...

Данъчен кредит при покупка на лизингов автомобил

В бр. 22/2014 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирано по ЗДДС дружество закупува автомобил от лизингополучател, който при придобиването му не е ползвал данъчен кредит. Въз основа на тристранният до...

Доставка между двете български фирми извън територията на страната

В бр. 5/2014 г., сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българска фирма регистрирана по ЗДДС, купува стока от фирма, регистрирана по ДДС в Италия, и я продава на друга българска фирма, която също е регистрирана по ЗДДС. Ст...

Изготвяне на УП-2 при липса на документи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Данъчна практика”,Ваня Никова, главен експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Налага се да изготвим удостоверение образец УП-2 за времето от м. ноември 1991 г. - до м. ноември 1994 г., но в архива ни ...

Изменения в ЗМДТ

В бр. 1/2015 г сп. „Актив”, Петър Захариев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС са направени изменения в Закона за местните данъци и такси, какви са те? От 1 януари 2015 г. декларациите подава...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 15/2014 г.на в. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как да изчислим възнаграждението за дните на отпуска на работник, който излиза в отпуск от 12.05.2014 г., тъй като от 01.05.2014 г. сме увеличили работните зап...