начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2015 г.

Третиране според ЗКПО на получено финансиране от европейска програма

свободен достъп

Въпрос: Наша фирма участва по схема на ЕС за безвъзмездно финансиране по програма „Безопасен труд”. Проектът приключи 2014 г. Субсидията е предназначена за покриване на разходи. Как се третира от гледна точка на ЗКПО сумата, получена като финансиране...

Защита срещу незаконно уволнение

І. Незаконно уволнение Прекратяването на трудовото правоотношение е акт, чиято правна уредба се съдържа в Кодекса на труда. В съответствие с българското трудово право незаконното уволнение представлява прекратяване на трудовия договор, извършено в на...

Необходимо ли е да се осигури почивка за хранене при непълно работно време

Безспорно предвидените в трудовото законодателство почивки имат своя социален смисъл в запазването и възстановяването на работоспособността на работниците и служителите. Поради голямата си значимост почивката е въздигната в субективно право на консти...

Новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в сила от 01.01.2015 г.

В настоящото изложение ще разгледаме новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са ...

Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Според чл. 4, ал. 3, т. 1 - 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително се осигуряват за пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване, смърт или доброволно за всички осигурени социални рискове...

Включване на нови задължения в длъжността

Въпрос: Искаме да включим в кръга задължения на длъжността "шлосер-монтьор" и техническата поддържа на парни котли. Как следва да оформим документацията по отношение на служителя, който заема тази длъжност? Какъв според вас е най-подходящият за работ...

Грешки при отчитането на заплати и осигуровки

Въпрос: В дружеството „Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08. и 09. 2014 година на двама от служителите са начислени разходи за заплати в по-малък размер поради неправилно изчислен клас п...

Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за СОЛ

Въпрос: През цялата 2014 г. лице се самоосигурява като собственик на ЕООД, няма изплатени доходи за положен личен труд в дружеството или по извънтрудови правоотношения. Единственият доход, който лицето е получило, е възнаграждение като член на СИК, к...

в. Седмичен законник
бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 16/2015

Дело C-218/10, решение от 21 януари 2012 г. страни: ADV Allround Vermittlungs AG, в ликвидация, срещу Finanzamt Hamburg-Bergedorf Предмет на спора е мястото на доставка на персонал. 1) В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 9, параграф 2, бук...

Договаряне на работно време в колективния трудов договор

Моля да ни отговорите може ли в колективния трудов договор да се включи клауза, според която нормалната продължителност на работното време да е 7 и половина часа на ден? Това ще се отрази ли върху трудовия стаж на работниците и служителите? Съгласно...

Доставка на стока от трета страна, предназначена за държава членка

Българско дружество доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай. Формира ли при тези обстоятелства то в Кипър облагаем оборот за задължителна регистрация при условията на дистанционна продажба? При посочените обстоятелства за...

Обезщетение при пенсиониране

Служител има общо 14 години стаж като държавен служител, от които 9 години в община. На какво обезщетение ще има право при пенсиониране? При прекратяване на служебното правоотношение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст държ...

Отчитане на доставка, за която възнаграждението изцяло е определено в услуги

Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за покупка н...

Отчитане продажбите на билети от националната лотария

Фирма закупува билети от националната лотария с цел продажба. Покупката се документира с приемно-предавателен протокол. В протокола е добавена отстъпка от цената (номинала), която се явява печалба за търговеца (например билет с номинална стойност 2 л...

Ползване на отпуск от служител, командирован в друга държава

Служител е командирован на основание чл. 81в от ЗДСл във връзка с правилата, приложими за национални експерти на временна работа в европейска институция за период от 4 г. На какъв размер платен годишен отпуск има право - от изпращащата или от приемащ...

Ползване на платен и неплатен отпуск от държавен служител

През годината държавен служител ползва 3 месеца неплатен отпуск. След тях иска да ползва платен годишен отпуск в размер на определените му 25 работни дни. Ръководителят обаче му разрешава 21 работни дни платен отпуск. Правилно ли е това? В съответст...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.

Деклариране на суми за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Как да декларираме сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6? Задълже...

Документиране на доставки от ДЗЛ регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се документират доставките, извършвани или получавани от данъчно задължени лица (ДЗЛ), регистрирани по чл. 97а от ЗДДС? Когато едно ДЗЛ...

Здравни вноски за СОЛ-пенсионер

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално право, отговаря на следния въпрос: ФЛ, което упражнява свободна професия е пенсионер. Има ли задължение да внася здравноосигурителни вноски или има право да се осигурява здр...

Изчисляване на репутацията

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: В Предприятие А придобива 80% от капитала на предприятие Б за 40 eд. Предприятие Б към датата на придоби­ване има в своя баланс: активи за...

Нови проверки по ЗОП при последващият контрол

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт - юрист, отговаря на следния въпрос: Според промените в Закона за обществени поръчки, какви нови проверки, ще се извършват при последващият контрол? При упражняване на...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Какво може и какво не може да се включи в размера на брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на дължимото обезщетение за неизпо...

Обратно данъчно задължение за земеделски производител

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Каква е схемата на документиране и облагане на доставките с ДДС известна, като обратно данъчно задължение за земеделски производител? При търговията на сток...

Отказано възстановяване на ДДС

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество е поискало възстановяване на ДДС от друга държава - членка на ЕС. Възстановяването на данъка е отказано. Може ли да бъ...