начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2015 г.

Третиране според ЗКПО на получено финансиране от европейска програма

свободен достъп

Въпрос: Наша фирма участва по схема на ЕС за безвъзмездно финансиране по програма „Безопасен труд”. Проектът приключи 2014 г. Субсидията е предназначена за покриване на разходи. Как се третира от гледна точка на ЗКПО сумата, получена като финансиране...

Защита срещу незаконно уволнение

І. Незаконно уволнение Прекратяването на трудовото правоотношение е акт, чиято правна уредба се съдържа в Кодекса на труда. В съответствие с българското трудово право незаконното уволнение представлява прекратяване на трудовия договор, извършено в на...

Необходимо ли е да се осигури почивка за хранене при непълно работно време

Безспорно предвидените в трудовото законодателство почивки имат своя социален смисъл в запазването и възстановяването на работоспособността на работниците и служителите. Поради голямата си значимост почивката е въздигната в субективно право на консти...

Новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в сила от 01.01.2015 г.

В настоящото изложение ще разгледаме новите разпоредби на ЗДДС, третиращи специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път, по които получатели са ...

Основни моменти в осигуряването на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Според чл. 4, ал. 3, т. 1 - 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително се осигуряват за пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване, смърт или доброволно за всички осигурени социални рискове...

Включване на нови задължения в длъжността

Въпрос: Искаме да включим в кръга задължения на длъжността "шлосер-монтьор" и техническата поддържа на парни котли. Как следва да оформим документацията по отношение на служителя, който заема тази длъжност? Какъв според вас е най-подходящият за работ...

Грешки при отчитането на заплати и осигуровки

Въпрос: В дружеството „Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08. и 09. 2014 година на двама от служителите са начислени разходи за заплати в по-малък размер поради неправилно изчислен клас п...

Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за СОЛ

Въпрос: През цялата 2014 г. лице се самоосигурява като собственик на ЕООД, няма изплатени доходи за положен личен труд в дружеството или по извънтрудови правоотношения. Единственият доход, който лицето е получило, е възнаграждение като член на СИК, к...

в. Седмичен законник
бр. 15, 20 - 26 април 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2015

Дело C‑116/10, решение от 22 декември 2010 г. страни: Велико херцогство Люксембург, Administration de l’enregistrement et des domaines, срещу Pierre Feltgen в качеството му на синдик на Bacino Charter Company SA, Bacino Charter Company SA Пред...

Възнаграждение при заместване на държавен служител

Работя в министерство като държавен служител. Няколко месеца съм по заместване. Заповедта за заместване е издадена от 1 август, а аз изпълнявам заместването от 1 юли. От коя дата трябва да ми плащат парично обезщетение за заместването? Въпросът със ...

Възстановяне на ползван данъчен кредит

Продаваме недвижим имот, който е заприходен в състава на ДМА на загуба. В този случай следва ли да правя корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС? Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда възстановяван...

Организация на работното време в болнично заведение

В болнично заведение e въведено сумарно изчисляване на работното време на тримесечни периоди. Поради специфичните условия на труд на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от КТ е установено намалено работно време. Възможно ли е с цел да се осигури непрекъсн...

Отчитане на лизингови вноски

Фирма закупува телефон на лизинг. Стойността на сделката е 658 лв. (58 лв. са лихвите). Лизингодателят издава фактура за 600 лв. Това е стойността на телефона, ако се купи в брой. Всеки месец във фактурата със сметката за телефон е вписана и лизингов...

Работа на лекар едновременно като държавен служител и на свободна професия

Има ли право държавен служител - лекар в РЗИ, да работи в частен кабинет като свободна професия или като едноличен търговец? В разпоредбата на чл. 27 от ЗДСл е посочено, че когато възникне обстоятелство, което представлява несъвместимост с изпълнени...

Ред за установяване задължение за дежурство и неговата продължителност

Поради сезонната дейност на нашата агенция желаем да въведем 24-часово дежурство за някои от работещите. В тази връзка въпросът ни е как да заменим 12-часовата междудневна почивка с 24-часова при съгласие на работника или служителя и взаимно договаря...

Счетоводно отчитане на субсидиите

Фирма е одобрена по проект за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България. Регистрирана е м. 12.2014 г. и получава размера на субсидията на 22.12.2014 г., но по специална ескроу банкова сметка, от която може да усвоява средства ...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.

Деклариране на суми за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Как да декларираме сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6? Задълже...

Документиране на доставки от ДЗЛ регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се документират доставките, извършвани или получавани от данъчно задължени лица (ДЗЛ), регистрирани по чл. 97а от ЗДДС? Когато едно ДЗЛ...

Здравни вноски за СОЛ-пенсионер

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално право, отговаря на следния въпрос: ФЛ, което упражнява свободна професия е пенсионер. Има ли задължение да внася здравноосигурителни вноски или има право да се осигурява здр...

Изчисляване на репутацията

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: В Предприятие А придобива 80% от капитала на предприятие Б за 40 eд. Предприятие Б към датата на придоби­ване има в своя баланс: активи за...

Нови проверки по ЗОП при последващият контрол

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт - юрист, отговаря на следния въпрос: Според промените в Закона за обществени поръчки, какви нови проверки, ще се извършват при последващият контрол? При упражняване на...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Какво може и какво не може да се включи в размера на брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на дължимото обезщетение за неизпо...

Обратно данъчно задължение за земеделски производител

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Каква е схемата на документиране и облагане на доставките с ДДС известна, като обратно данъчно задължение за земеделски производител? При търговията на сток...

Отказано възстановяване на ДДС

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество е поискало възстановяване на ДДС от друга държава - членка на ЕС. Възстановяването на данъка е отказано. Може ли да бъ...