начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2015 г.

Определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето в друга държава членка

Въпрос: Чуждестранен френски гражданин, притежаващ ЕООД в България, но живеещ във Франция, получава възнаграждение по трудовия си договор с ЕООД-то, но дължи осигуровки във Франция. Как трябва да се изчисляват и внасят осигурителните вноски? Каква ин...

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиа...

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

[[table_1]] ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила до 31.12.2015 г.) ДВ. бр. 100 от 19.11.2013г. Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември...

Очаквайте в брой 10 от 2015 г.

Наредба за работното време, почивките и отпуските Наредба № РД 07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ЗНФО – промени преди очаквания нов закон Правила за плащане на ДД...

За някои практически проблеми, свързани с иска за обезщетение за времето за оставане без работа поради незаконно уволнение

Разпоредбата на чл. 344, ал. 1 КТ предвижда, че работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната...

Нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. с нов нормативен акт - Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), се въвежда нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна нера...

Управленска дейност по смисъла на ЗКПО

По силата на нормите, регламентирани в част четвърта от ЗКПО, при определени обстоятелства данъчно задължените лица следва да начисляват текущо данък върху извършените разходи. Обектите на облагането са определени в чл. 204 от закона. Разпоредбата на...

Дата на прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Предстои да уволним работник по чл. 328, ал. 1, т. 2 - основание второ, поради съкращаване на щата. Предизвестието е връчено на 01.06.2015 г. и според мен има действие от следващия ден (02.06.2015 г.). С изтичане срока на предизвестието (30 ...

в. Седмичен законник
бр. 33, 28 септ. - 4 октомври 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 33/2015

Дело C-388/11, решение от 12 септември 2013 г. страни: Le Crédit Lyonnais срещу Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС от фирмата майка. В своето решение Съдът...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на отстъпката

Фирмата ни сключва договор с доставчик, в който са упоменати следните видове условия: Доставчикът предава стоката и я фактурира, но плащането на цената е отложено за по-дълъг период от време, например 60 дни (отложено плащане от датата на издаване на...

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот

Регистрирано по ЗДДС българско дружество има сключени дистрибуторски договори с фирми от ЕС (Австрия и Словакия), от които получава парични суми - бонус за реализиран оборот с доставяните от тях стоки. В договорите за дистрибуция липсват изрични клау...

ДДС при доставки на отпадъци и на услуги, свързани с отпадъци

Фирма е регистрирана за съхранение и транспорт на отпадъци. Регистрирана е и по ДДС. Издава фактури за прием (съхранение без никакви манипулации по тях) на отпадъци с различни кодове 150110, 160305, 150202, 200121, 170601, 060101, 080111. Издава факт...

Облекчения за родител на дете с увреждания

Има ли право на някои облекчения работещият родител, който се грижи за дете с увреждания? В Кодекса на труда няма предвидени специални права за работещ родител, който се грижи за дете с увреждане. Следва да се има предвид обаче, че могат целево да с...

Право на пенсиониране без прекратяване на трудовия договор

Предстои счетоводителят на дружеството да се пенсионира. Има ли право да продължи да работи и да получава заплата и пенсия, без да прекратим трудовия договор? От 01.01.2015 г. няма пречка работник или служител, придобил право на пенсия за осигурител...

Общи характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени на интернет сайтове за пазаруване, собственост на посредници

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва общите характеристики на продавачите на стоки и услуги, чиито сделки са заявени посредством използването на интернет сайтове за пазаруване, собственост на пос...

Подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

В бр. 8 от 2015 г. на списание “Труд и право” Величка Микова, юрист, представя новата Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки. Наредбата се издава на основани...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2015 г.

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки

В бр. 20 от 2015 г. на сп. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки? Договарянето на разсрочено или отсрочено плащане за д...

Договорът за мърчандайзинг

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България", Евгени Рангелов, магистър по финанси отговаря на въпроса: Какви са счетоводните аспекти на договора за мърчандайзинг? Договорът за мърчандайзинг съдържа елементи на договорите за изработка и...

Дължат ли пенсионери вноски за здравно осигуряване за доходи по граждански договор

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Трудово право" Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Дължат ли се вноски за здравно осигуряване на пенсионери за доходи по граждански договор? Отговор: В случаите, в които изпълнителят по гр...

Облагане на транспортна услуга с ДДС

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни издава фактура на фирма от Швейцария за продажба на зърнени култури, които закупува от българска фирма. Същата пътува с кораб от пристанищ...

Определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на ЕТ със заличаване от търговския регистър

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване от търговския р...

Особености на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Труд и право", Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, Теодора Дичева, директо на Дирекция "ТСППО" в ИА "ГИТ", отговарят на въпроса: Какви са особеностите на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска ра...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: На основание на представен бизнес план на фирма, която е ЕТ, същата ще получи от бенефициент от Швейцария безвъзмездна финансова помощ по програма за...

Отчитане на инвестиционни имоти

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Теодора Рупска, УНСС, отговаря на въпроса: Поради ограничаване на някои дейности на предприятието една сграда вече не е използваема от нас, но има възможност да я дадем под наем изцяло, заедно с обза...