начало
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2016 г.

Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е регистриран по ДДС. При изготвяне на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ има ли право да избира по кой член да се облагат неговите доходи – чл. 28 или чл. 29а? Отговор: На основание чл. 29...

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически лица е регламентиран с нормите на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 7 от закона за придобити доходи от източници в РБ те са носители на задължението за данъ...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г., могат да се групират, както следва: 1. Промени в режима на работа на „Специализираните малки обекти за дестилиране“ (местата за изварява...

Промени в социалното осигуряване през 2016 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 15 декември 2015 г., са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2016 г., промени в Кодекса за социално осигуряване, про...

Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г.

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано от 01.01.2016 г. Част от засегнатите от про...

Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице

Въпрос: Какъв вид документ - квитанция или друг, трябва да издава при заплащане на клиента си едно физическо лице, което няма фирма и отдава места за настаняване в собствената, обитавана от него къща? Отговор: В чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците въ...

Избягване на двойно данъчно облагане на български гражданин, работещ във Велокобритания

Въпрос: Това ФЛ – български гражданин, си живее в България, но е назначен по трудов договор в Лондон. До 30.09.2015 се водеше, че живее там и заплатата си получаваше, намалена с техните данъци и осигуровки по банкова сметка в Лондон. От 01.10.2015 е ...

Облагане с ДДС при ВОД

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Извършваме ВОД за Румъния. Съгласно изискването проверяваме всеки от клиентите ни дали има задължителната за Румъния допълнителна регистрация за извършване на ВОП сделки (проверяваме ги в сайта http://ec.euro...

в. Седмичен законник
бр. 5, 8 - 14 февруари 2016 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 5/2016

Дело C-323/12, решение от 6 февруари 2014 г. страни: E.ON Global Commodities SE, по-рано E.On Energy Trading SE, срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiil...

Зачитане на военната служба за трудов стаж

Кой нормативен документ урежда зачитането на военната служба за трудов стаж и за осигурителен стаж? До 30.06.2007 г. действаше Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, съгласно която периодът на действителната военна служба се зач...

Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване

Служител е назначен на трудов договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ с 6 месеца срок на изпитване в полза на работодателя. От десетия ден служителят излиза в болнични. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор, или с...

Третиране по ЗДДС на неустойка

Имаме сключен договор по Оперативна програма по Европейски фонд за регионално развитие. Възложител по договора е Национален парк “Рила”, в случая ние и сме второстепенен разпоредител по бюджета. Нямаме регистрация по ДДС. Фирмата, която е изпълнител ...

Годишна инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея в бюджетните организации

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира годишната инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея в бюджетните организации. Бюджетните организации извършват инвентаризация на активите ...

Обезщетение при неспазен срок на предизвестие

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда обезщетенията при прекратяване на трудовия договор. Прекратяването на трудовия договор на основание намаляване обема на работа, както всички други случаи на прекратяване, пре...

Преоценка на неамортизируеми активи

В бр. 12 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира преоценката на неамортизируеми активи. Преоценката на неамортизируеми активи, например земя, поражда данъчна временна разлика по чл. 45 ЗКПО. За...

Процедура при установяване на грешки от минали отчетни периоди

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, разглежда казуса: През 2014 г. е начислена провизия в размер на 200 000 лв. През юли 2015 ...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2016 г.

Безвъзмездни доставки

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Възможно ли е да се ползва данъчен кредит при безвъзмездни доставки? Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени з...

Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма - производител, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от Гърция. По товарителница обаче стоките ще се отправят ...

Внасяне на данък върху дивидент

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През месец ноември, 2015 г. е взето решение от Общото събрание на съдружниците за изплащане на дивиденти в полза на съдружниците - местни физически...

Внасяне на здравни вноски

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Лице завършило средно образование , без трудов стаж, се регистрира в Агенция по заетостта като безработно от 01.07.2015 г. Кой трябва да ...

Данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив? За данъчната трактовка на операциите, свързани с отписване на амортизируе...

Данъчно третиране на платено възнаграждение

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ получава услуга от чешко ДЗЛ за изграждане на уебсайт, за която му е издадена фактура. Доходът за тази услуга поп...

Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 от КТ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Със заповед по чл. 139а от КТ работодателят е определил длъжностите, които се изпълняват при ненормиран работен ден и компенсация в размер на 5 работни дни. Трябв...

Застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Калина Петкова, директор на Дирекция „ ТПООУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Задължително ли е застраховането на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната? На о...