начало
сп. Български законник
бр. 4, Април 2014 г.

Справочна информация бр. 4 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2014 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 24 от 2014 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Републи...

Решение № 237 от 17.06.2013 г. по гр. д. № 2365/2013 г., IV г. о.

Тъй като изискванията за вписване като адвокат, визирани в чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 ЗА, са наличието на две години юридически стаж и положен предвиденият в закона изпит, както и разпоредбата на чл. 20, ал. 9 ЗА, предвиждаща, че младши адвокат след изти...

Решение № 2695 от 25.02.2014 г. по адм. дело № 9788/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС заради отказ да се признае право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди ноември и декември 2008 г. и март 2009 г. Отсъствието на доставчиците от адреса за кореспонденция и...

Решение № 2556 от 02/24/2014 г. по адм. дело № 7393/2013 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит ведно с начислените лихви. За да е налице за получателя по доставката правото на приспадане на данъчен кредит, следва да е установен фактът на реалното предаване, респективно получаване на стоката – предме...

Решение № 2603 от 24.02.2014 г. по адм. дело № 8480/2013 г.

Предмет на спора e установено задължение по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., със съответни лихви в резултат на ревизия, проведена по реда на чл. 122 от ДОПК, поради наличие на основания по чл. 122, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК. Както при ревизията, так...

Решение № 2456 от 20.02.2014 г. по адм. дело № 8505/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за юни 2009 г. по доставки от ЕООД ведно с начислените лихви, както и неправилно сторниран ДДС през януари 2011 г. и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. ведно с прилежащи лихви. Следва да ...

Решение № 2478 от 20.02.2014 г.по адм. дело № 9752/2013 г.

Предмет на спора e нищожност на ревизионен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от ДОПК, в приложимата редакция (ДВ, бр. 105 от 2005 г.), в тридневен срок от изготвяне на ревизионния доклад органите, извършили ревизията, уведомяват писмено о...

в. Седмичен законник
бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.

Справочна информация бр. 15/2014

Централни валутни курсове за периода 07.04.2014 г. - 11.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Указания за икономическите оператори във връзка с влизането в сила на чл. 73б, ал. 10 от ЗАДС

Агенция “Митници” Във връзка с влизането в сила от 01.04.2014 г. на разпоредбите на чл. 73б, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и с цел еднаквото им прилагане от митническите служители е необходимо да се спазват следните указан...

Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС - “съкратено обслужване на едно гише”, или т. нар. “mini-One-Stop-Shop” (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- ...

Особености в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особеностите в отчитането на дълготрайните активи в бюджетни предприятия. Този отчетен обект се отразява текущо в значителна степен така, както и в небюджетните предпр...

Лица, задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, посочва лицата, които са задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Видно от разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, задължението за подаване на справ...

Промени в операциите с финансови активи и пасиви от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в операциите с финансови активи и пасиви/финансирането: • променя се наименованието на раздел V, който от “Операции с фи...

Пример за счетоводно от­читане и представяне на раз­ходите за осигуровки

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане и представяне на разходи за осигуровки. През месец април 2014 година във фирма “Бурденис - 39” АД са извършени следните стопански опера...

Отчитане на доставките от регистрирано лице, прилагащо режима на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС. В чл. 104д, ал. 2 ППЗДДС е указано, че доставчикът, прилагащ режима на касова отчетност, е длъжен да отрази издадените фактур...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.

Справочна информация бр. 7/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 01 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...

Удовлетворяване на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност

В сп. „Трудово и облигационно право”, бр.2/2014 г.,Бистра Николова, съдия, отговаря на следния въпрос: Как се удовлетворяват кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност? Правната уредба на разпределението на осребреното имуществ...

Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки

В сп. „ Търговско и облигационно право”, бр. 3/2014 г.Полина ЦОКОВА, юрист, отговаря на следния въпрос: Какво представляват банковите гаранции по Закона за обществените поръчки? Банковата гаранция представлява лично обезпечение. Ха­рактерна негова че...

Предварителен договор за продажба на имот

В сп.”Собственост и право”, бр.3/2014 г.,Красимир Добрев, юрист, отговаря на следния въпрос: Имам сключен предварителен договор за продажба на имот, но другата страна нещо бяга от отговорност. Мога ли да направя нещо по въпроса? Уредбата на предварит...

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишната му възраст

В сп. ”Труд и право”, бр. 3/2014 г.,Юлия Буртева, юрист, отговаря на следния въпрос: Работя на постоянен трудов договор. След като бях в отпуск по майчинство и за отглеждане на детето, се завърнах на работа, имам ли право на някакъв друг вид отпуск з...

Определяне основата на данъка върху наследствата

В сп. ”Счетоводство, данъци и право”,бр.3/2014 г.,Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на следния въпрос: Как се определя основата на данък върху наследствата? Закона за местните данъци и такси урежда данъка върху наследствата, определянето на основата...

Деклариране в ГДД на доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.3/2014 г., Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Декларират ли се в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни ...

Годишна данъчна декларация за дейността на физическо лице-земеделски производител

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г. , Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител упражнява дейност (патентна) като ЕТ. Внася осигурителни вноски като самоосигурява...