начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2015 г.

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой, за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за ...

Задължения след годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване на финансовата 2014 година остана в миналото. От крайния срок, в който предприятията бяха длъжни да приключат и да изготвят своя финансов отчет и едновременно с това да подадат годишната си данъчна декларация, изминах...

Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 13.03.2015 г. 1. В чл. 1, ал. 1 е уточнено, че пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа...

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Ваучери за храна като социална придобивка

Въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят ...

Годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ за извършена дейност от ФЛ, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия - адвокат на свободна практика. Следва ли лицето да подава годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ и Закона за статистикатата? Ако лицето назначи лица на трудови правоотноше...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в друже...

Данъчно облагане на закупуването на автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще закупува автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба. Автомобилите ще бъдат закупувани от частни лица или други данъчно задължени и незадължени лица, с пост...

в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 24/2015

Дело C‑25/11, решение от 16 февруари 2012 г. страни: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA срещу Fazenda Pública Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при субсидии. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 17, па...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 24/2015 г.

Въпрос: При промяна на клауза от трудов договор в допълнителното споразумение по чл. 119 от КТ само променената клауза ли се отразява, или всички останали компоненти на трудовия договор се попълват като непроменени, или въобще не се попълват непромен...

Обезщетение за неизползван отпуск през 2010 г.

При прекратяване на трудовия договор от 01.01.2015 г. се установява, че на служителя са останали 12 работни дни неизползван платен отпуск от 2010 г. Трябва ли да му бъде изплатено обезщетение за тях и ако трябва, на каква база ще се изчислява това об...

Погасяването на банков кредит на една фирма от друга фирма

Фирма А ООД започва изграждането на жилищна сграда. За финансирането й тегли кредит от банка в размер на 5 милиона евро срещу залог на земята и сградата. Сградата е изградена до Акт 15. Поради настъпилата икономическа криза фирмата не обслужва банко...

Право и размер на отпуска при договор по чл. 114 от КТ

Как трябва да се изчислява размерът на отпуска при работа по трудов договор по чл. 114 от КТ и работа в месеца 8 дни по 5 часа? При действащата редакция на чл. 114 от КТ отработеното време се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда независимо от п...

Право на държавен служител да изпълнява същата ръководна длъжност след продължителен отпуск

Началник на отдел в държавна администрация излиза в отпуск за бременност и раждане на дете. Има ли право след този отпуск, който продължава 2 години, да се завърне на същата длъжност, която в този период е била заета от заместващ служител? За изпълн...

Преминаване към облагане по ЗДДФЛ при патентна дейност

По силата на чл. 61з от ЗМДТ физическите лица, включително ЕТ, извършващи патентни дейности (тези, посочени в приложение № 4 от закона), се облагат с патентен данък или с подоходен данък, определен по реда на ЗДДФЛ. Редът за приложимостта на тези дв...

Преминаване от трудово към служебно правоотношение

От определена дата моите колеги автоматично преминаха от трудово към служебно правоотношение с администрацията, но аз бях в отпуск по майчинство. След като се завърнах на работа и аз преминах на служебно правоотношение. Откога следва да ми се зачита ...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.

Данъчните ефекти при третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на ЗКПО

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През 2012 г. е придобит материален запас с цена на придобиване 100 еденици. В края на 2013 г...

Данъчно третиране на изключване на лично имущество на физическото лице от активите на предприятието му

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като ЕТ закупува през февруари 2011 г. апартамент за 50 000 лв., който завежда в счетоводството на предприятието си и го изпол...

Доставки на стоки по условията на стандартния търговски термин DDU

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През м. януари 2013 г. новосъздадено, нерегистрирано за целите на облагането с ДДС ЕООД купува стока от друга българска фирма, регистриран...

Задължителни осигурителни вноски на българи, работещи в трета държава без трудов договор

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Граждани на България работят без трудово правоотношение в трета държава за юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз. Възнагражденията ще се изплащат от ...

Изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим размера на платеният годишен отпуск на служител с основно месечно трудово възнаграждение от 400 лв. и допълнително възнагражд...

Необходимост от назначаване на прокурист

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист, отговаря на следния въпрос: Кога от осигурителна гледна точка се налага да бъде назначен прокурист на фирмата? Осигурителното законодателство обвързва получаването на парично...

Обезщетение от ДОО за бременност и раждане при ликвидация на фирмата

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: От 01.03.2015 г. наша работничка е в отпуск по бременност и раждане. Поради ликвидация на фирмата, трудовите договори със всички работници се...

Облагане проходите на клон в чужбина

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Бойко Костов, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: От 1 май тази година, българска фирма откри свой клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона и как...