начало
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2014 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 79 от 2014 г.

ДВ, бр. 64 от 5.08.2014 г. Правителството прие Постановление № 216 от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Министърът на з...

Справочна информация бр. 10 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и...

Решение №114 от 16.09.2013 г. по т.д. №1075/2011 г., ТК, II т.о.

Преклудирането на правата на възложителя по чл. 265 ЗЗД поради неизпълнение на задължението му за уведомяване на изпълнителя ведна­га след откриване на скритите недостатъци не настъпва при уговорен 5-годишен гаранционен срок и уве­домяване на изпълни...

Решение №148/01.08.2013 г. по гр.д. № 875/2012 г., I г.о.

По въпроса: възниква ли съсоб­ственост на основание § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпо­редби на Закона за общинската собст­веност (ЗОбС) между общината и търговско дружество с държавно уча­стие при съинвестиране на средства за изграждан...

Решение № 181 от 17.07.2013 г. по гр.д. № 1240/2012 г., III г.о.

Съгласно нормата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ (последна редакция по ДВ, бр. 100/2010 г.) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 тогава, когато трудов...

Решение № 10739 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10693/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от две ЕООД за данъчен период декември 2010 г. Произходът на стоката не е елемент от данъчния състав, уреждащ правото на приспадане на данъчен кредит, липсата на доказателств...

Решение № 10738 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10868/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. При механизма на „самоначисляване” получателят по доставките, а не доставчикът е задълженото лице за начисляване на данъка и с упражняване на правото на данъчен кредит резултатът за периода след...

Решение № 10740 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10827/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди септември, октомври и ноември 2011 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД. Представянето на съставени на преките доставчици ревизионни актове не се явява достатъчно, т.е. начи...

в. Седмичен законник
бр. 38, 27 окт. - 2 ноември 2014 г.

Справочна информация бр. 38/2014

Централни валутни курсове за периода 20.10.2014 г. - 24.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Отчитане на амортизацията според МСФО

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитане на амортизацията според МСФО. При определяне на полезния живот на активите трябва да се изхожда от много фактори, като: предполагаемото физическо износване, очакван...

Задължение на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Мариана Василева, гл. експерт в Дирекция “Координация по въпросите на ЕС” в Министерския съвет, представя задълженията на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка. При прекратяване н...

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г.

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, главен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, представя промените, които засягат данъчното третиране по реда на ЗКПО при учредяване и пр...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки в чуждестранна валута. Предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база МСФО, следва да знаят, че при съобразяв...

Обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения. Обикновено болниците с държавно и общинско участие са със значителен бро...

Обезщетение при пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 3 от КТ

При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? В съответствие с чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурите...

в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.

Справочна информация бр. 20/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 септември - 7 октомври 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава своята работа по успешното внедряване на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г.

Национален осигурителен институт На интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), в рубрика “Е-услуги (За разработчици на софтуер) Електронен регистър на болничните листове” са публикувани утвърдените със заповед на управителя на НОИ „Функциона...

НОИ и „Български пощи” ЕАД подписаха споразумение за изплащане на пенсии по електронен изплащателен картон

Национален осигурителен институт Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД, от началото на м. октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изпл...

От 1 октомври 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги

Национален осигурителен институт Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - “Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адрес...

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими ...

Осигурителен календар за ноември 2014 г.

[[table_1]]...

Корекцията по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

В бр. 10/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажб...

Погрешно издадени фактури за ВОД

В бр. 7/2014 г.на сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице е издало по погрешка фактури за авансови плащания по ВОД. Данните от тях са отразени в дневниците за продажби за минали дан...