начало
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2014 г.

Разпределяне на дивиденти на физически лица

свободен достъп

Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица, по 2500 лв. или по 2375 лв....

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

свободен достъп

Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо ...

Документална обоснованост – счетоводни и данъчни аспекти

Документалната обоснованост има изключително голямо значение за счетоводството и данъчното облагане. Това е така, защото документите са доказателства за извършените стопански операции. Понякога обаче определена транзакция не може да се документира по...

Защита на бременните и майките по Кодекса на труда

В глава ХV “Специална закрила на някои категории работници и служители”, раздел II “Специална закрила на жените” на Кодекса на труда (КТ) се съдържа подробна регламентация на защитата на жените и особено на бременните и кърмачките. В чл. 307, ал. 1 о...

Счетоводно и данъчно третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

Актуалността на настоящата тема се обуславя от това, че през последните години като специфични източници на придобиване на дълготрайни активи за предприятията се налагат финансирането и преотстъпеният данък по чл 189б от ЗКПО. Тези източници съобраз...

Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания

I. Трудова дисциплина 1. Трудова дисциплина - обхват Трудовата дисциплина обхваща и включва всички задължения на работника или служителя в процеса на работата, за чието изпълнение той се е договорил с работодателя. Задълженията на работника или служи...

Временно прекратена дейност на самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД)

Въпрос: Майка, която се осигурява като самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД), получава обезщетение за майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето. След навършването на 2-годишна възраст на детето майката желае да продължи да гледа дет...

Възстановяване на ДДС за услуга с местоизпълнение на територията на Германия

Въпрос: Българска фирма ще участва на коледен базар в Германия и там на място им издават фактура с платено ДДС за услугата (наем на търговска площ и участие). Има ли право българската фирма получател да си приспадне ДДС в месечната справка и по какъв...

в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г.

Понятието актив и възникването на право на приспадане на данъчен кредит за него

Какъв е редът за възстановяване на ДДС по разходна фактура за капаро преди регистрация по ДДС? Излагам фактическа обстановка: ЕТ, регистрирано като ЗП, кандидатства по мярка 311 - разнообразяване към неземеделски дейности от ПРСР 2007-2013 г., и има ...

Признаване за данъчни цели на разходи за бракувани СМЗ

При пътнотранспортно произшествие са начупени стоково-материални запаси (СМЗ), които са бракувани с протокол за брак. Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО, съгласно която счетоводните разходи от липси и брак на материални зап...

Продажба на актив

Фирмата ни бракува един микробус, който е напълно амортизиран от доста години. Днес получих прошнурования талон. Собственикът обаче продава на клиент с фактура само двигателя му и за това му издава фактура с начислен ДДС. Kaк да осчетоводя тази прода...

Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Има приватизация на общинско търговско дружество. Сменен е собственикът на цялото предприятие. Персоналът би трябвало да запази трудовите си правоотношения по чл. 123 от Кодекса на труда; в случая се касае за главния счетоводител. На практика на него...

Срокът на изпитване не тече през отпуска

Постъпих на работа в търговска фирма с шестмесечен договор за изпитване, който изтича в края на м. ноември 2014 г. В момента съм в отпуск по болест и вероятно ще се върна на работа в началото на следващата година. Срокът на договора ми ще се смята ли...

Уведомяване на основния работодател за сключване на допълнителен трудов договор

Длъжен ли съм да уведомя основния работодател за това, че искам да сключа втори трудов договор за работа 2 часа на ден при друг работодател извън установеното работно време по основния договор? В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителя...

Забраната за тютюнопушене на работното място

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Алексанров дава отговор на въпроса: Къде е уредена и какви са параме­трите на забраната за тютюнопушене на работното място? Въвеждането на забрани за пушене на работното място е общоевропейска (а ...

Отработване на времето за почивката за хранене при непрекъснат производствен процес с установено сумирано изчисляване на работното време

Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: В предприятието ...

в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2014 г.

Банков кредит изтеглен от съдружник за фирмата

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Единият от съдружниците, който е физическо лице, изтегли банков кредит и го предостави на дружеството. Въз основа на погасителния план цялата сума по кредита (главн...

Внасяне на осигурителни вноски за периода на незаконното уволнение на работник

В бр. 10/2014 г на сп. „Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС” в Министерски съвет отговаря на следния въпрос: Има ли работодателя задължение за внасяне на осигурителни вноски, за периода на незако...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по време на платен годишен отпуск

В бр. 10/2014 г.на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Има ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работник, който през целия месец ползва п...

Изчислява данъчната оценка на недвижим имот

В бр. 5/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на следния въпрос:Как се изчислява данъчната оценка на недвижим имот, когато данъчно задълженото лице (ДЗЛ) е предприятие и когато е гражданин? До края на 2010 г...

Новото при административните наказания по ЗОП

В бр. 6/2014 г. сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Поради промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), какво е новото при административните наказания за нарушенията за неспазване на п...

Определяне месечното нетно възнаграждение за работещите по трудови и по служебни правоотношения

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос:Как се определя месечното нетно възнаграждение за работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях? Според правилата на чл. 17 от Наредбата за ...

Последващо оценяванe на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Галя Георгиева, докторант kъм СА „Д. А. Ценов” - Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се извършва последващо оценявана на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване? Ред...

Работодателя не може да глобява работниците

В бр. 10/2014 г. сп. „Труд и право”,Величка Микова, юрист разглежда следния казус: От „Инспекция по труда“ направиха проверка във фирмата ни, която завърши със забележки, предписания и глоби, тъй като в Правилника за вътрешния трудов ред, има заложе...