начало
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2014 г.

Особености при облагането на земеделските производители за доходи, придобити през 2014 г.

От началото на 2014 г. бяха въведени някои нови правила, касаещи доходите от стопанска дейност на физическите лица – регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Промените бяха извършени със За...

Правото на дивидент при продажба на акции

Правото за получаване на дивидент е едно от най-важните имуществени права за притежателите на акции. При упражняването на това право може да възникне конфликт в случаите на продажба на акции с право на дивидент, което не е упражнено до момента на тях...

Участието на работниците и служителите в дейността на европейско дружество, регистрирано в Република България

I. Правна уредба Правната уредба, уреждаща участието на работниците и служителите в управлението на европейското дружество, което е регистрирано в Република България, е съсредоточена в следните нормативни акта: Директива на Съвета 2001/86/ЕО от 08.10...

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Въпрос: Фирма купува лек автомобил (4+1), чието предназначение ще бъде отдаване под наем на физически или юридически лица, ще има сключени договори и издадени данъчни фактури за сделките. Дружеството в правото ли си е да използва данъчния кредит при ...

ДДС при раздаване на рента в натура

Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се п...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за дейността на чуждестранно дружеството в България

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице с място на стопанска дейност в България. Регистрира се и по избор по ЗДДС. През 2014 г. не осъществява дейност на територията на РБ. Дружеството в Унгария подл...

Деклариране в НАП разпределението на дивиденти

Въпрос: На 01.09.2014 г. фирма взема решение за разпределяне на дивиденти. Последните са изплатени на следващия ден. Коя декларация трябва да се подаде в НАП за изплатените суми и дължимия данък, декларация по чл. 55 до 31.10.2014 г. или справка по ч...

Дерегистрацията по ЗДДС

Въпрос: Кооперация на общото си събрание взема решение да прекрати дейността си считано от 01.09.2014 г., същата има задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно изискванията на 18.08.2014 г. подадох в данъчната администрация уведомление по чл. 77, ал....

в. Седмичен законник
бр. 41, 17 - 23 ноември 2014 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 41

Дело C‑86/09, решение от 10 юни 2010 г. страни: Future Health Technologies Ltd срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е освобождаване от облагане при медицинско обслужване. В своето решение Съ­дът на Е...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е изв...

Отчитане на неизползван отпуск

Имаме начислени провизии за неизползван платен отпуск към 31.12.2013 г. През м. 09.2014 г. част от тези отпуски са използвани. Въпросът ми е какви счетоводни записвания (конкретно по кои сметки) трябва да се извършат, защото сумата на полученото възн...

Платен годишен отпуск при работа по външно съвместителство

Поради естеството на работата му по основния трудов договор при друг работодател назначен при нас работник на втори трудов договор по чл. 111 КТ заработва различни часове всеки месец, вариращи от 25 до 65 часа. Когато за даден месец работникът е рабо...

Фиктивно съкращение на щата

За да уволни служител, работодателят извършва фиктивно съкращение на щата, като формално закрива дадена длъжност и после назначава друго лице на същата длъжност, вече преименувана с ново име. Има ли право на това? Длъжен ли е работодателят при съкращ...

Облагане на транспортното обслужване на работниците и служителите, предоставено от фирмата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: Имаме бус с 8 места, с който извозваме част от работниците дo офиса и обекти на фирмата. Питането ми е трябва ли да имаме лиценз за гориво и поддръжка ...

Определяне размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда определянето на размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит през 2014 г., които следва да бъдат отразени в справката-декларация ...

Отчитане на приходи от наем в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от наем в лечебните заведения. Въпросът тук е свързан с отдаване под наем на недвижими имоти на предприятията, които са с държавн...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2014 г.

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

свободен достъп

В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

Договори за предоставяне на персонал

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се третират по ЗДДФЛ договорите за предоставяне на персонал? На основание § 1, т. 26, буква „ж“ от допълнителните разпоредби на Закона з...

Доставка на услуга - включване в рекламен сайт

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Ние сме медицински център, регистриран по ЗДДС, и извършваме медицински услуги по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Предстои да ...

Доставките осъществявани от туроператор към друг туроператор

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Когато друг туроператор иска да му продадем обща туристическа услуга (ОТУ) за наша туристическа дестинация и той от своя страна да си я препродава, ние му и...

Изчисляване размера на обезщетението за временна неработоспособност

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване и за гледане на болно дете? Съгласно чл. 41 от КСО дневното парично об...

Лихви за забавяне изплащане на заплатите и неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките

В бр. 19/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дължат ли се лихви и в какъв размер, за забава за несвоевременното изплащане на заплатите и за неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките? Как се отр...

Неплатен отпуск по чл. 160, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Според чл. 160, ал. 3 от КТ „неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж“. Откъде следва, че това са първите...

Нулева ставка на ДДС за доставка от руска фирма

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българска фирма трябва да издаде фактура за доставка на стока на руска фирма, която няма ДДС-номер издаден в държава членка. По желание на клиента, стоката ще бъде т...