начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2016 г.

Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив, която по силата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за целите на облагането с ДДС се приравнява на възмездна

Въпрос: Собственик на ЕООД, който е сключил с дружеството ДУК, закупува GSM апарат за 1278,00 лв. При GSM покупката на апарата е приспаднат данъчен кредит. Включен е като дълготраен актив в активите на дружеството. Амортизацията за един месец на акти...

Дали работникът може да прекрати трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвиденият в закона минимален размер по чл. 245, ал. 1 от КТ – административна и съдебна практика

Основанията за прекратяване на трудовия договор са изчерпателно уредени в Кодекса на труда (КТ). Това е принципът на законоустановеност на основанията за прекратяване. Те представляват определени от закона юридически факти (действия или събития), въз...

ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги

Приложението на ЗДДС при префактуриране на разходи за битови услуги във връзка с наемни взаимоотношения е често дискутиран въпрос, чието еднозначно изясняване е затруднено поради изразените по него противоположни становища от НАП и ВАС. 1. Становища...

Уволнение с предизвестие от работодателя

В Кодекса на труда са предвидени широк кръг правни възможности за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя, когато това се налага по обективни причини, без виновно поведение от работника или служителя. Но при възникнали трудови ...

Условия и ред за пенсиониране

В „Държавен вестник“, бр. 17 от 1 март 2016 г., са публикувани изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. С публикуваните промени се дава възможност бъдещите пенс...

Бракуване на унищожена стока

Въпрос: Фирмата се занимава с търговия на стоки, които се внасят от Англия. При осъществяването на транспорта има нанесена щета на стоката, вследствие на която е унищожена стока на стойност 1500 лева (това е цената на придобиване). След съставянето н...

В случаите, когато съставител на ГФО е счетоводно предприятие, управителят на счетоводното предприятие отговаря на изискванията за съставител на ГФО

Въпрос: Във връзка с въведеното изискване в Закона за счетоводството за случаите, когато съставител на ГФО е счетоводно предприятие, управителят на счетоводното предприятие да отговаря на изискванията за съставител на ГФО, моля да ми отговорите на сл...

ВОП на стока, за която следва да се самоначисли данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил 4+1 втора употреба от Белгия. Автомобилът ще се ползва от фирмата в стопанската и дейност. В издадената фактура от белгийския продавач няма начислено ДДС. Не е посочен ДДС номер на про...

в. Седмичен законник
бр. 23, 20 - 26 юни 2016 г.

Допълнително възнаграждение на управител на ЕООД

На управител на ЕООД по договор за управление, който не е собственик, начислява ли се клас прослужено време? Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се прилага за работниците и служителите, работещи по трудово правоотно...

Изискуемост на обезщетенията за неизползван платен отпуск

Откога се смята изискуема сумата на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск? В съответствие с чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има право на парично обезщетение за полагащия се, но неизпол...

Облагане на доход от рента

Земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС, е дал рента на сина си в натура (пшеница 20 тона). Синът продава пшеницата. От една страна, рентата е необлагаем доход, но, от друга, получената като рента пшеница е продадена впоследствие. Дали този до...

Отпуск на бащата при раждане на дете

При раждане на дете бащата има право на 15 календарни дни отпуск. Този отпуск платен ли е, или е неплатен и ако е платен, това за сметка на работодателя ли е? Съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ през време на отпуските по реда на ал. 1 - ал. 9 от същия чл...

Правото на платен отпуск по трудови договори за допълнителен труд

Работата в предприятието ни е организирана на 12-часови работни дежурства и е с непрекъсваем процес. Когато на някой му се наложи да излезе в отпуск по болест, веднага назначаваме друг колега, който да поеме неговото дежурство. Тъй като това се случв...

Разпореждане за ползване на отпуск

Има ли работодателят право да упълномощи началниците на цехове и отдели да разрешават ползването на платен годишен отпуск на работниците и служителите в тези звена? Няма законова пречка за работодателя да упълномощи ръководителите на самостоятелни с...

Шестдневна работна седмица

Може ли при сумирано работно време да се приеме продължителност на работната седмица шест работни дни и един почивен ден, като се спази изискването по чл. 153, ал. 2 от КТ? Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работ...

Актуализация на размера на арендната вноска

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” е представено Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т.д. № 2137/2014 г., I т.о. на ВКС. Актуализация на размера на арендната вноска е допустима, когато страните по арендния договор са предвидили такава клау...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.

Възстановяване на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение

В бр. 5 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение? Съгласно НСС 20 Отчитане на правителствени дарен...

Доставка на стока за контрагент, установен в държава членка, различна от държавата на вноса

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва в полза на швейцарска фирма, търгуваща с платове, посреднически услуги срещу комисионна. Чрез посредничеството си т...

Обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се документира и обезщетява вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив? Сложната икономическа обстановка и финансовите зат...

Облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати? Специфика, касаеща възможностите за упражняване на адвокатската професи...

Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се осигуряват лицата в професионалните пенсионни фондове? На задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд подлежат всички работещи при усло...

Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Подлежи ли на осигуряване лице, което е регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежи на осигуряване по трудов договор върху възнаграждение...

Отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На основание чл. 176, т. 4 от ЗДДС (наличие на данъчни задължения, събирани от НАП, с обща стойност над стойността на активите на регистрираното лице, намалени ...

Права на наследниците на починал в резултат на трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Лариса Тодорова, експерт в МТСП отговаря на въпроса: При настъпила смърт в резултат на трудова злополука или професионална болест, имат ли право наследниците да искат от работодателя да им изплати неполуче...