начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2015 г.

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой, за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за ...

Задължения след годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване на финансовата 2014 година остана в миналото. От крайния срок, в който предприятията бяха длъжни да приключат и да изготвят своя финансов отчет и едновременно с това да подадат годишната си данъчна декларация, изминах...

Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 13.03.2015 г. 1. В чл. 1, ал. 1 е уточнено, че пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа...

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Ваучери за храна като социална придобивка

Въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят ...

Годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ за извършена дейност от ФЛ, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия - адвокат на свободна практика. Следва ли лицето да подава годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ и Закона за статистикатата? Ако лицето назначи лица на трудови правоотноше...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в друже...

Данъчно облагане на закупуването на автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще закупува автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба. Автомобилите ще бъдат закупувани от частни лица или други данъчно задължени и незадължени лица, с пост...

в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑80/11 и дело C‑142/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Mahagében kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó F&...

Вливане на ЕООД в АД

ЕООД, което е 100% собственост на АД, ще се влива в АД-то и двете дружества са по МСС. Искам да ви попитам за основните моменти на вливането. Какви са етапите на процедурата от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО? В кой момент ЕООД-то следва да се дерегистри...

Въпроси и казуси относно отпуските

Въпрос: Има ли срок колко дни преди ползването на полагаем платен годишен отпуск се подава молба? Отговор: Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части в годината, за която се полага, съобразно приетия график за отпуските. Платеният годиш...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 25/2015 г.

Въпрос: Полу­чих покана по чл. 193, ал. 1 от КТ. Отправила съм своите писмени обяснения. Какво може да последва? Отговор: Дис­цип­линарно наказание по Кодекса на труда (КТ) се налага в случаите на виновно неизпълнение на трудовите задължения от стран...

Данъчно третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете

Какво е данъчното третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете? Подлежат ли на облагане? При отговора приемаме, че дадената сума от родител на пълнолетното му дете представлява дарение. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за данъците вър...

Отчитане на ДМА

Разходите за закупуване на бойлер, мивка или на смесител следва ли да се включват в стойността на ремонта, или се отчитат като материали и по-скоро бойлерът? Ако мивката и смесителят са за кухненско обзавеждане, като ремонт или към стойността на кухн...

Право на бащата да договори размера на платения отпуск поради бременност и раждане

Има ли бащата право да договори в по-голям размер отпуска си по чл. 163, ал. 7 от КТ поради бременност и раждане? Може ли като синдикален член той да ползва отпуск по реда на чл. 168 от КТ, ако такъв е предвиден в колективния трудов договор? Право н...

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

Едноличен търговец регистрира фирма, чиято дейност ще бъде хотелиерство. За целта в момента се изгражда къща за гости от външна фирма строител. Къщата се изгражда по мярка за развитие на селските райони и се очаква да бъде получена субсидия след нейн...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.

Данъчните ефекти при третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на ЗКПО

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През 2012 г. е придобит материален запас с цена на придобиване 100 еденици. В края на 2013 г...

Данъчно третиране на изключване на лично имущество на физическото лице от активите на предприятието му

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като ЕТ закупува през февруари 2011 г. апартамент за 50 000 лв., който завежда в счетоводството на предприятието си и го изпол...

Доставки на стоки по условията на стандартния търговски термин DDU

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През м. януари 2013 г. новосъздадено, нерегистрирано за целите на облагането с ДДС ЕООД купува стока от друга българска фирма, регистриран...

Задължителни осигурителни вноски на българи, работещи в трета държава без трудов договор

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Граждани на България работят без трудово правоотношение в трета държава за юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз. Възнагражденията ще се изплащат от ...

Изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим размера на платеният годишен отпуск на служител с основно месечно трудово възнаграждение от 400 лв. и допълнително възнагражд...

Необходимост от назначаване на прокурист

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист, отговаря на следния въпрос: Кога от осигурителна гледна точка се налага да бъде назначен прокурист на фирмата? Осигурителното законодателство обвързва получаването на парично...

Обезщетение от ДОО за бременност и раждане при ликвидация на фирмата

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: От 01.03.2015 г. наша работничка е в отпуск по бременност и раждане. Поради ликвидация на фирмата, трудовите договори със всички работници се...

Облагане проходите на клон в чужбина

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Бойко Костов, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: От 1 май тази година, българска фирма откри свой клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона и как...