начало
сп. Български законник
бр. 3, Март 2015 г.

Третиране по ЗДДС на публикувани обяви в интернет сайт

свободен достъп

Въпрос: Фирма, която предоставя платено публикуване на обяви в нейния сайт, отчита продажбите, като издава фактури и отчет към населението (когато такива не са заявени) след фактическото плащане на кредитите. В сайта не е направено изрично разделение...

Данъчно третиране на взаимоотношенията между консорциум – гражданско дружество, и неговите съдружници

Наименованието “консорциум” се ползва в съвременното право за обозначаване на юридическо лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност. В зависимост от това по реда на кой закон е учреден консор...

Добри счетоводни практики – уместните стъпки за годишното счетоводно приключване

В материала ще бъдат разгледани някои от най-характерните и приложими процедури, свързани с фактическите действия по годишното счетоводно приключване, извлечени от добрите счетоводни практики, без оглед на това каква счетоводна база са избрали предпр...

Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и някои приложения

Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) се основават на обща рамка, която стои в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Тази рамка не се приема от Евр...

"Разваляне“ на сделка с ФЛ при издадена вече фактура

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор с физическо лице за продажба на стока към това ФЛ. Съгласно договора е извършено авансово плащане, за което е издадена фактура на ФЛ. След време ФЛ изявява желание този договор да бъде прехвърлен на...

Връщане на пари, при издаден касов бон

Въпрос: Фирма организира платено обучение за своите търговски посредници ФЛ. Таксата за обучение се заплаща в брой, за което се издава касов бон в обекта на фирмата. За оборота по касовия апарат се прави отчет за продажби. По определени причини обуче...

ДДС при фактура за обезщетения и неустойки

Въпрос: В кои случаи следва да се издава фактура с начисляване на 20% ДДС при дължими обезщетения и неустойки? Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС в данъчната основа не се включват всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщет...

Задължения като платец на доход на чуждестранно юридическо лице съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Въпрос: Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия, която няма място на стопанска дейност в България. Съгласно договора с австрийс...

в. Седмичен законник
бр. 11, 23 - 29 март 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 11/2015

Дело C‑433//09, решение от 22 декември 2010 г. страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е определяне на данъчната основа. В своето решение Съдът на ЕС приема, че Предмет на спора е: Неизпълнение на задължения от държа...

Възстановяване на служител в системата на МВР

Служител на ръководна длъжност в РПУ в системата на МВР е принуден да се пенсионира. Изплатени са му всички обезщетения  по КТ  и ЗМВР. След водени дела за неправомерното освобождаване съдът в Страсбург заключава: “Лицето   неправомерно е пенсионира...

Основен трудов договор

Служител работи по основен трудов договор при един работодател и по допълнителен договор по чл. 114 от КТ при друг работодател. Предстои основният трудов договор да бъде прекратен по негово желание и той да сключи нов трудов договор при трети работод...

Отчитане на зареждането с гориво на превозни средства, машини и съоръжения, използвани за собствени нужди

Българска фирма с основна дейност дърводобив разполага със собствени превозни средства и машини. За зареждане на тези средства и машини фирмата е сключила договор с друга фирма за доставка на гориво на място. Доставчикът е предоставил собствена мобил...

Отчитане на приходите от павилион за вестници и списания

ЕТ, упражняващ патентна дейност “Продажба на вестници и списания”, от 2014 г. има сключен договор с фирма “Табак маркет” за доставка на преса. Същите издават фактура за разход на ЕТ, която е с касов бон. Въпросът ми е: След като ЕТ упражнява патентна...

Пенсия за осигурителен стаж и възраст на бивш военнослужещ

Съкратен съм като военнослужещ на 31.12.1992 г. по т. 31, буква Г от ППДВС поради ликвидация на поделението с прослужени 11 г. 11 мес. 28 дни. Аз съм на 56 г. По точковата система имам към 97 точки. Имам ли право на някаква пенсия на база първа катег...

Ползване на отпуск през време на изпитателен срок

На третия месец от изпитателния срок по трудовия договор служителят ползва 10 работни дни платен отпуск. Удължава ли се изпитателният срок с тези дни? Правото на страните да уговорят срок на изпитване по чл. 70 от КТ при сключване на трудовия догово...

Срок за изпитване при трудов договор за заместване

Може ли в трудовия договор за заместване да се предвиди срок за изпитване? В съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ страните могат да сключат срочен трудов договор за заместване до завръщането на отсъстващ работник или служител. Няма пречка в такъ...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.

Данъчно третиране доставка на зърносушилня от Италия

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Българска фирма е сключила договор за доставка на зърносушилня с фирма от Италия. И двете фирми са регистрирани по ДДС. Съгласно договора за доставка плащането се и...

Документи при постъпване на нова работа без прекъсване

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Необходимо ли е служителят да представи ново медицинско свидетелство и ново свидетелство за съдимост при преместване от една фирма в друга, без прекъсване на ...

Задължение на осигурителя да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход

В бр. 9/2014 г. на сп. "Данъчна практика", Ваня Никова, гл. експерт по осигуряването при ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да издава удостоверение за осигурителен доход образец УП-2, когато служителите работят на 8-часов...

Изисквания за сключване на трудов договор с условие за обучение

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Искаме да сключим трудов договор с условие за обучение по време на работа, какви са промените от март 2014 г. на КТ в тази част? Това е трудов договор, и кат...

Изчисляване и внасяне на данък от доходите по трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, как да внесем и декларираме дължимият данък? Най-напред трябв...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 10/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Задължението към доставчик „X“, извършил ремонт на административната ни сграда (ние сме бюджетна организация), през предходната година е 100 000 лв. Сл...

Лек автомобил за целите на ЗДДС

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за лек? За квалификацията на автомобилите като „леки“ са възприети различни критерии, и това позволи в досегашна...

Намаляване такса смет на имот, който не се ползва

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: За сграда, която няма да се използва през следващата 2015 г., собственик подава в общината, дирекция Местни данъци и такси (МДТ) дек...