начало
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2016 г.

Давност на различните видове задължения

Когато някое физическо лице или фирма дължи пари на друг човек, фирма или на държавата, но погасява задълженията си навреме, този, който има да получава парите, трябва да покани длъжника си да плати дължимите суми. Поканата може да е писмена – с писм...

Кратък коментар на Закона за обществените поръчки

Новият закон за обществените поръчки (ЗОП) влезе в сила на 15.04.2016 г., но до настоящия момент практиката по него е относително бедна и по-скоро противоречива. Този коментар има за цел да очертае основните моменти, които се променят в процедурите п...

Деклариране на получени/предоставени заеми

Въпрос: Питането ни е относно начислена лихва по дължим заем и попълване на Приложение № 11 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. В частите на Приложение 11 като непогасени остатъци какви суми се отразяват - остатъци от главница или главница плюс дължими лихви ...

Дисциплинарно наказание на работник

Въпрос: Имаме случаи, в които работници или служители на фирмата излизат в отпуск, без да им е разрешен. Подават молба, но отпускът не се разрешава, съответно няма издадена заповед. Въпреки всичко те ползват дните. Това е нарушение на трудовата дисци...

Договори за управление на търговски дружества

Въпрос: Лицата, назначени като управители и сключили ДУК с дружеството, при положение че този вид договори са приравнени на трудовите, имат ли право да ползват платен годишен отпуск. И ако имат право, в кои случаи? Отговор: Договорите за управление ...

Издаване на удостоверение А1 на чуждестранен гражданин

Въпрос: Моля да ми обясните стъпките и необходимите документи за издаване на А1 за италиански граждани. Ще обясня подробно ситуацията - българско ООД със собственици италиански граждани, които към момента работят изцяло на територията на Италия, иска...

Неразпределена печалба

Въпрос: Фирмата е ЕООД, собственикът е и управител и е СОЛ. Има неразпределена печалба от минали години. Може ли да си изплати дивиденти до размера на неразпределената печалба? Освен данък нещо друго декларира ли се и къде, кога и как? Тъй като предс...

Облагане на доходи от продажба на имоти в чужбина

Въпрос: Български гражданин е закупил недвижим имот в Гърция през 2009 г. Същият имот е продаден през 2015 г. Същият български гражданин купува друг имот в Гърция през м. 04.2010 г. и го продава през м. 02.2015 г. Облагаеми ли са тези сделки по ЗДДФЛ...

в. Седмичен законник
бр. 28, 25 - 31 юли 2016 г.

ДДС при транспорт на стоки

ЕООД, регистрирано в България по ДДС, извършва транспортна услуга по заявка от интернет борса за транспорт от Италия до Словения. Трябва ли да начисли ДДС във фактурата си и ако не, на какво основание. Трябва ли да подава VIES декларация? Има ли знач...

Договор за заем за послужване

Дружество с основна дейност производство на напитки закупува хладилни витрини и след това ги предоставя със заем за послужване на клиенти, които имат сключен договор за покупка на продукцията. Идеята е да се позиционира по-добре в магазините продукт...

Нарушения на трудовата дисциплина и дисциплинарна отговорност

В училището ни има учител, чието поведение както на работното му място, така и извън него не подпомага, а напротив - руши процеса на възпитание на учениците. Като преподавател той е много добър, учениците много го обичат и това още повече създава опа...

Отчитане на дарение на право на строеж

Как да осчетоводя отстъпено право на строеж, което е безсрочно и безвъзмездно? В нотариалния акт има упомената само данъчна оценка. От така зададения въпрос е видно, че предприятието получава в дарение право на строеж. Дарителят си запазва собствено...

Ползване на годишния отпуск от учителите

Имат ли учителите право да ползват изцяло или част от своя платен отпуск през учебната година, а не само през определените ваканции? В Кодекса на труда не е предвиден специален ред или някакво законово ограничение относно времето и начините за ползв...

Продажба на автомобил втора употреба

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с  физическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Издадена е фактура с  основание: режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Клиентът изплаща цялата стойност на автомобила, но...

Информация, включвана в доклада за дейността на предприятието

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон? Според чл. 187д от ТЗ в годишния финансов отчет на дружеството зад...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране по ЗДДС

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. С прекратяване на дружес...

в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2016 г.

Данъчно третиране на разходите за разрушаване на сграда

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на разходите за разрушаване на сграда? Причините за разрушаване на една сграда могат да бъдат: а) Субективни фактори - при тях собственикът на сградата сам в...

Местоизпълнение и облагане на доставки

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието й е издал д...

Място на изпълнение на покупката на стоки и последващата продажба на същите

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Васева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС само в България, купува стоки в Гърция и от Гърция осъществява износ за Турция, като стоките се т...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Трудово право" проф. д.ю.н. Васил Мръчков отговаря на въпроса: През целия си трудов стаж съм работил единствено като шофьор на линейка и съм помогнал за спасяването на живота на много хора от общината и района. Предстои ми ...

Облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се ли...

Операции с финансови активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: На 01.05.2012 г. срещу предоставен парични заем със срок за Връщане 01.05.2016 г., дружество А - кредитор е получавало гаранция от заемополуч...

Парични помощи за профилактика и рехабилитация

В бр. 14 от 2016 г. в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на някои ...

Специфични практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО? Н...