начало
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2014 г.

Справочна информация бр. 7 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 27.06.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 43 от 2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социал...

Решение №146 от 07.11.2013 г. по т.д. №1041/2012 г., ТК, I т.о.

Предмет на иска по чл. 517, ал. 3, пр. 2 ГПК е прекратяване на търговското дружество и процесу­ална предпоставка за предявяването му е наличието на висящо изпълни­телно производство, по което ищецът има качество на взискател, а търговс­кото дружество...

Решение № 7567 от 04.06.2014 г. по адм. дело № 12404/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (отм.) за 2004 г. и 2005 г. и съответните лихви. За определяне на пазарна цена на закупените от ревизираното лице и съпругата му недвижими...

Решение № 7476 от 03.06.2014 г. по адм. дело № 15717/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО ведно с лихви, както и отказано на дружеството преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО за 2011 г. и преобразуван счетоводен финансов резултат, увеличен на основание чл. 78 от ЗКПО. Съ...

Решение № 7264 от 29.05.2014 г. по адм. дело № 11744/2013 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди март – май 2010 г. Наличието на кумулативните условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по смисъ...

Решение № 7182 от 28.05.2014 г. по адм. дело № 16738/2013 г.

Предмет на спора са установен ДДС за внасяне ведно с лихви и непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД. Признаването на правото на приспадане на данъчен кредит е обусловено от осъществяването на регламентирания в ...

Решение № 7064 от 27.05.2014 г. по адм. дело № 9791/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 65, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 6 от ЗДДС (отм.) по фактура от 12.12.2006 г., издадена от ООД, с мотиви за липса на реална доставка на технологична дървесина, както и оп...

в. Седмичен законник
бр. 29, 28 юли - 3 август 2014 г.

Справочна информация бр. 29/2014

Централни валутни курсове за периода 21.07.2014 г. - 25.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

В сила от 15.07.2014 г. Приета с ПМС № 196 от 10.07.2014 г. Обн., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г. Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира пропорционална такса, определена върху посочената от възложителя прогн...

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, ф...

Деклариране на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Най-напред следва да се уточни, че необлагаемите доходи от лихви не подл...

Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015

В бр. 137 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за месечния размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015. Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен ...

Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно ОПР. По отношение на ОПР са предвидени две структури, приложения V и VI към директивата. Когато отделната стр...

Счетоводно отчитане на предоставен заем

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Фирмата ни предостави заем на църковното настоятелство. В договора са договорени срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно ...

Стартира прием на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018

В бр. 130 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 - “Инвестиции в предприятия” и “Популяризиране на пазарите на трети държави”. Изпълнителнат...

в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2014 г.

Справочна информация бр. 14/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 01 - 15 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

НЗОК ще заплаща само медицинските изделия, включени в списък

Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ, относно прилагане на Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клин...

Вторите българо-руски пенсионни консултации ще се проведат във Варна

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Oт 30 юли до 1 август 2014 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Варна ще бъде домакин на българо-руските консултационни дни. Те се провеждат за втори път и са организирани от НОИ...

Доказването на стаж и осигурителен до­ход за пенсия от закрити или фалирали фирми, които ня­мат правоприемник, или на фирми, които са сменили собствеността си

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Доказването на стаж и осигурителен до­ход за пенсия продължава да бъде сериозен про­блем, заради който хиляди българи не могат да се пенсионират. Почти всеки пети служи­тел на закрита фирма получава отказ за до­казва...

НАП следи още 53 групи стоки с висок фискален риск

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите, към списъка на стоките, които са обект на наблюдение от фискалните агенти, се добавят допълнителни групи...

1200 Ревизори започват проверки за касови бележки

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ 1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Така инспекторите, които ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на...

Осигурителен календар за август 2014 г.

[[table_1]]...

Прехвърляне получаването на пенсия от пощата в банката

В бр.10/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Закъснях да получа пенсията си, защото не бях в града. Как да си я получа? Предстои и в бъдеще да прекарвам известно време извън града. Мога ли да прехвърля получаван...