начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2016 г.

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР: Актуални проблеми по КОДЕКСА НА ТРУДА

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАРА (ще бъде качен на 22 септември 2016 г.) Уважаеми клиенти, безплатния семинар "Актуални проблеми по КОДЕКСА НА ТРУДА" с д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по трудово право се проведе при изключителен интерес от Ва...

В кои случаи може да се обоснове липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Работодателите често критикуват трудовото законодателство заради ограниченията, които поставя то пред правото на уволнение. Срещат се твърдения, че ако даден служител е неподходящ за изпълняваната от него работа, но формално отговаря на всички изискв...

Възможност за дистанционна работа

Работата от разстояние е необходимост, възникнала вследствие от навлизането на новите комуникационни технологии – мобилни телефонни връзки, кабелна и сателитна телевизия, модерни пощенски услуги, както и компютъризацията на обществото. Развитието н...

Нов закон за електронната идентификация

Новият Закон за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г.) урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, и е приет с цел въвеждане на национално ниво на мерките по прилагане на Регламент...

Забрана за сключване на трудови договори между роднини

Въпрос: На моя роднина й предстои ползване на майчинство. До този момент тя е безработна. Ако бъде назначена във фирмата на съпругата ми - „Хранителен магазин“ - търговия на дребно (ЕООД) - съществува ли вероятност някой да ни потърси отговорност за ...

Критерии за определяне законосъобразния режим за данъчно третиране на направените разходи

Въпрос: Как би трябвало да се третират извършените разходи от гледна точка на ЗКПО И ЗДДС? 1. Фирмата ни извършва разходи във връзка с участието на служителите й в спортни мероприятия, носещи логото на фирмата – основно за такси участие и спортна еки...

Наличие на освободена доставка

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС през 2011 г., закупува лек автомобил от също нерегистрирана по ЗДДС фирма за 5000 лв. През 2015 година фирмата купувач се регистрира по ЗДДС. През март 2016 продава закупената през 2011 година кола. Следва ли при...

Обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата

Въпрос: Има ли право собственикът на фирмата да откаже да плати 6 брутни работни заплати - като обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата - чл. 222, ал. 3 от КТ? Коя институция може да защити това право на ...

в. Седмичен законник
бр. 31, 19 - 25 септември 2016 г.

Апортна вноска от ЕООД в новоучредено ООД със съдружник - физическо лице

В дружествения договор ЕООД е вписано като съдружник и участва с апортна непарична вноска. Това е сграда с балансова стойност 117 000 лева, не са начислявани амортизации, заведена по сметка 203. В експертизата на вещите лица оценката на апортната вно...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31/2016

Дело C-16/14, решение от 23 април 2015 г. страни: Property Development Company NV срещу Belgische Staat Предмет на спора e данъчно облагане на лихви. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 11, A, параграф 1, буква б) от Шеста директива 77/388/Е...

Данъчно третиране на бартер

Фирма ООД, регистрирана по ДДС, отдава под наем инвестиционен имот от 01.06.2016 г. (с нотариално заверен договор) на физическо лице за жилище. Физическото лице е съдружник във фирмата (не е регистрирано по ДДС), а месечната наемна цена е пазарна, оп...

Зачитане на работата по договор за управление при определяне на възнагражденията за трудов стаж и професионален опит

Признава ли се работата по договор за управление или по граждански договор при определяне на процента за прослужено време? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отч...

Обратен изпълнителен лист

През 2011 г. уволнихме наш служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради съкращаване на щата. Служителят обжалва заповедта пред съда, като предяви иск за отмяна на заповедта за уволнение, а също и иск за присъждане на обезщете...

Отразяване на натурален рабат

Производствена фирма “Х” АД, прилагаща Международните счетоводни стандарти и регистрирана по ДДС, с цел стимулиране на продажбите решава да организира следната маркетингова промоция: Всеки клиент при закупуване на произведен продукт “Y” от 15 л (коят...

Попълване на Приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Как следва да се попълни т. 9 от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) в случаите, в които лицето няма шест месеца осигурителен стаж за придобиване право на паричн...

Сключване на трудов договор по време на отпуск поради временна неработоспособност

Може ли да се сключи трудов договор по време на ползване на отпуск за временна неработоспособност? Коя дата следва да се посочи за начало на неговото изпълнение? Няма пречка трудовият договор да бъде сключен по време на отпуск за временна неработосп...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.

Видове възнаграждения, които формират размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Кои видове възнаграждения влизат при изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск? При изчисляване на среднодневното възнагражде...

Данъчни и митнически облекчения за вноса на физическите лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Наши клиенти - съпруг (от Кипър) и съпруга (от България) са собственици на две дружества в България, които работят активно и се движат по закон...

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г.

В бр. 11 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се зачита и изчислява осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г., а за лицата по ч...

Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатациата на което не се ползва данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо само облагаеми доставки, закупува лек автомобил (4+1 места за сядане), като не ползва като данъчен кредит начисле...

Облагане с ДДС на т.нар. лично потребление

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Светлана Йорданова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Каква е връзката на ползвания ДК с облагането с ДДС на т.нар. лично потребление? Нека разгледаме случай, когато данъчно задължено лице ползва автомо...

Определяне размера на непаричния доход

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на непаричния доход? Една от съществените специфики на непаричния доход е, че се остойностява в български левове към да...

Практически аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: Какви са практическите аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане? 1. В хода на данъчна ревизия е оспорена...

Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността за публичните задължения е лична - за...