начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2015 г.

Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

Въпросите, които поставя дисциплинарното производство, могат да бъдат разделени на две групи: 1. Предварителни общи въпроси на дисциплинарното производство. 2. Фази, през които протича дисциплинарното производство. 1. Предварителните общи въпроси на ...

Парламентът прие на второ четене новият Закон за счетоводството

Парламентът прие на второ четене новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публику...

Данъци и такси като част от данъчната основа при сделки с недвижими имоти

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и редът за нейното приложение при сделките с недвижими имоти (съгласно раздел ІV на Указание изх. № 91-00-261/2007 г. на НАП) в нашата стопанска практика се приема безусловно, че данъчната ...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г., е обнародвана нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, ко...

Доставка на стока, която се превозва за сметка на доставчика до територията на трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява продажба на стоки (обувки) с получател фирма с регистрация в Москва. Стоката тръгва от София на 22.05.2015 г. с оформена международна товарителница, в която за изпращач е посочена българската ...

Доставка на стоки, в която участват три фирми, установени в три различни държави - членки на ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана до ЗДДС, получава фактура за стоки от полска фирма, регистрирана по ДДС в Полша. Българската фирма издава фактура на австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия. Стоките се доставят директно от Полша в Италия...

Доставка, освободена от облагане

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил от друго юридическо лице, също регистрирано по ЗДДС. Във фактурата за покупка няма начислен ДДС на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗДДС. С автомобила са извършвани само освободени сделки. ...

Издаване на протоколи за ВОП

Въпрос: През месец май 2015 г. нашето дружество, което е регистрирано по ЗДДС, купи 2 броя товарни автомобил - влекач от немско регистрирано дружество. По искане на немския доставчик е извършен банков превод за договорената стойност на товарните авто...

в. Седмичен законник
бр. 42, 30 ноември - 6 декември 2015 г.

Обезщетение за оставане без работа след уволнение

Трудов договор е прекратен на 14 септември на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа. На 23 септември служителят представи болничен лист с продължителност три месеца. Кога той ще има право да получи дължимото обезщет...

Практически пример на осчетоводяване и завеждане на ДМА в САП и ДАП

Фирмата има подписан договор по европейска съвместна програма “Евростарс-Еврика”. Финансирането ще бъде извършено след доказване на разходите по проекта. Имаме закупени ДМА, които ще бъдат финансирани 80% по програмата. Договорът е за две години, а Д...

Реално и фиктивно съкращение в щата

Предстои ни наскоро да извършим съкращение на някои от нашите работници. Моля да ни отговорите какво трябва да съблюдаваме, за да бъде законно, а не фиктивно съкращението? Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните в практиката основания за ...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, (семейно) имущество към фирмата на едноличния търговец и обратното връщане на имуществото по-късно

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя изискванията за документиране и данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, респективно семейно имущество към фир...

Отчитане на административни разходи

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Жилищностроителна кооперация освен разходите за строителство извършва и административни разходи. Тези административни разходи (нотариални такси, счетоводно...

Отчитане на имоти със смесено ползване

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имоти със смесено ползване. Според МСС 40, когато даден имот се използва смесено - една част за отдаване под наем или увеличение на ст...

Размер на дневните пари при командировка

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан казусът: Със заповед за командировка от работодателя за обучение в гр. Банкя бях командирована на 15 и 16.06.2015 година с преспиване в хотел. Тръгване в 07.00 часа на 15.06. и връщане на 16.06. ...

Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация, след като проектът е одобрен за финансиране

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводнотo отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация на проект, финансиран от ЕС, който е одобрен. Редът за отчитане на авансовото финан...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2015 г.

Доходи от лихви

В бр. 19 от 2015 г. на в. „Актив“ Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: По договор за паричен заем от 12 август, се очаква да постъпят парични средства в евро от ЮЛ, резидент на Гибралтар по сметката на българско Дружество. Заемът ...

Механизъм за ползване на данъчно облекчение за деца

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какъв е механизмът за ползване на данъчно облекчение за деца? Най-напред следва да се поясни, че данъчно облекчение за деца по чл. 226 от ЗДДФ...

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Какво урежда новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване? С Наредбата се уреждат редъ...

Облагане на доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица? Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услу...

Облагане на услуга за работа върху движима вещ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва ремонт на кораби. В случая фирмата издава фактура за ремонт на речен кораб, собственост на чешка фирма регистрира...

Определяне на еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Владимир Христов, регистриран одитор, и Тошко Поптолев, регистриран одитор отговарят на въпроса: Как се определя еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества? По определението на чл....

Осигуряване на СОЛ, живеещо в чужбина

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД - осигурява се като СОЛ, живее в САЩ. Дейността е бензиностанции. До този момент си плаща осигуровки всеки месец, но си мисля дали е въз...

Отчитане на липси и излишъци на активи и пасиви

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Актив“ проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на въпроса: Как се отчитат липси и излишъци на активи и пасиви? Липси и излишъци на активи и пасиви обикновено могат да възникват при извършване на инвентаризации и...