начало
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Заповед на управител по чл. 120 КТ

Въпрос: Предприятие е изцяло наводнено от проливните дъждове. Машините и материалите се нуждаят от почистване, за да бъде възобновен производственият процес. Управителят издава заповед на основание чл. 120 от КТ работниците да почистват машините и ма...

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение

Въпрос: При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя работни дни на месеца, приет за база, и броя на работните дн...

Издаване на нова трудова книжка на работник, постъпващ не за първи път на работа

Въпрос: В нарушение ли е фирма, ако издаде нова трудова книжка на лице, с което ще сключва трудов договор, без да са налице следните обстоятелства: - лицето започва за първи път работа; - да се издава продължение на вече съществуваща трудова книжка? ...

Работно облекло и ЛПС при напускане по чл. 325 от КТ

Въпрос: Наш работник иска да бъде освободен по чл. 325, т. 1 от КТ. Месец февруари сме му дали работно облекло и ЛПС, като срокът им за експлоатация при нас е 1 година. При подаване на искането си за напускане ни уведомява, че част от облеклото и ЛПС...

Полагане на труд от управител

Въпрос: Фирма ООД - медицински център, има назначени двама управители по договор за управление и контрол, единият от които е лекар хирург. Бих искала да попитам лекаря-хирург освен като управител по договор за управление и контрол може ли да работи в...

Болничен по време на командировка

Въпрос: Наша служителка е изпратена в командировка в друг град и са й платени дневни и нощувки предварително. Тя се разболява на втория ден и си взима болничен за периода на командировката, като тя продължава да бъде в другия град. Как в този случай ...

Работа по два трудови договора

Въпрос: Лице, което се осигурява в една фирма на максимален осигурителен доход, може ли да работи в друга като управител, без да е съдружник и без възнаграждение? Отговор: От гледна точка на упражняването на трудовата дейност няма пречка лицето да р...

Документи, необходими за изплащане на болнични за бременност и раждане на жена с двойно гражданство

Въпрос: Жена с двойно гражданство - македонско и българско, е назначена по трудов договор в нашата фирма. Има 12 месеца осигурителен стаж. Има болничен за 45 дни преди раждането. Детето е родено в Македония и има македонски акт за раждане. Какви доку...

в. Седмичен законник
бр. 34, 2 септ. - 5 откомври 2014 г.

Справочна информация бр. 34/2014

Централни валутни курсове за периода 23.09.2014 г. - 26.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Свързани лица по ЗКПО

Национална агенция за приходите Определение за свързани лица - § 1, т. 13 от ЗКПО Съгласно разпоредбата на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО “свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредба на Данъчно-осигурителния процесуален к...

Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица

Национална агенция за приходите С разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи на данъчно задължени по ЗКПО лица, представляващи доходи на местни физи...

Форма за действителност, уговорена от страните, и установяване на правата и задълженията на страните при неформални търговски договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формата за действителност, уговорена от страните, и установяване (узнаване от трети лица) на правата и задълженията на страните при неформални търговски догов...

Погасителна давност за дивиденти

В бр. 9 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: погасява ли се по давност правото на дивидент? Като “вземане” дивидентът също се погасява по давност, т.е. той се подчинява на правилата, важащи за остана...

Задължения на работодателя, свързани с изискванията за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите: - от параметрите на микроклим...

Погасителна давност за имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Погасява ли се по давност имуществената санкция, наложена с наказателно постановление, и приложим ли е срокът за глобата? Разликата между наказа...

Отчитане на безвъзмездните средства

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на безвъзмездните средства според МСС 20. В стандарта отново са предвидени два подхода при признаване на безвъзмездните средства - приходе...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2014 г.

Справочна информация бр. 18/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 август - 8 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...

От 1 юли се осъвременяват пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Нормата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), изменена от 01.01.2014 г., предвижда пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния...

Срок за извършване на ревизията и продължаване на срока

Национална агенция за приходите Нормативна уредба чл. 114 и чл. 115 ДОПК І. Срок за извършване на ревизията Срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК. С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 99 от 16 деке...

Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Опитите за измами с горива автоматично ще бъдат засичани едновременно и в реално време от информационните системи на Агенция „Митници“ и НАП. Системата за контрол на горивата беше въведена през тази година с цел да се...

НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на търговията с плодове и зеленчуци и храни от животински произход. Това гласи съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на зе...

НАП ще подобрява актовете си за отказ на ДДС за автомобили

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Националната агенция по приходите ще предприемe мерки за това актовете, свърза­ни с ДДС на автомобили, да не падат в съда. За да се уеднакви практиката на служители­те на агенцията е издадено указание на изпълнителния...

Осигурителен календар за октомври 2014 г.

[[table_1]]...

Писмено уведомление по ЗКПО за открита счетоводна грешка

В бр. 8/2014 г.сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: ЕООД има основна дейност изработка на софтуерни продукти/проекти. Дружеството е формирало финансов резултат за 2011 г. данъчна загуба в размер ...