начало
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2016 г.

Облагане при продажба на дружествени дялове

Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на капитала българско физическо лице. Физическото лице продава дружествените дялове на американска фирма през 2015 г. Към датата на сделката размерът на основния капитал е 400 000 лв., размерът...

Момент на прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява писмено. Законът не сочи конкретното съдържание на писменото волеизявление за прекратяване, но по аналогия с указанията за минималното задължително съдържание на трудови...

Промени на ГПК

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) имат за основна цел въвеждане изискванията на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. от...

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г.

Промените в ЗДДФЛ за 2016 г. са утвърдени с ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.). Те влизат в сила от 1 януари 2016 г. и включват изменения и допълнения, които имат за цел: • максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителн...

Трудови и осигурителни права при настъпването на някои рискове, приравнени на общо заболяване

Възможно е и практически се случва често работникът или служителят да е работоспособен, но да не може да полага труд поради семейни ангажименти, свързани със здравословното състояние на негови близки. Така например може да се наложи майка на малко де...

Граждански договор за счетоводни услуги

Въпрос: Възможно ли е и ако да - при какви условия да се сключи граждански договор за счетоводни услуги от физическо лице с фирма? Отговор: Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството междинните, годишните и консолидираните отчети на предприя...

Данъчно облекчение за млади семейства

Въпрос: Младо семейство, сключило граждански брак през 2011 г., тегли кредит от 75 000 лв. за закупуване на жилище през 2013 г. със срок на изплащане 20 години. През 2004 г. съпругата закупува жилище, което към момента все още притежава, но семейство...

Данъчно третиране на сделка между свързани лица

Въпрос: Как следва да се третира сделка между физическо лице (не е търговец), което е собственик на ЕООД Х и самото ЕООД Х? Сделката между физическото лице и дружеството е за продажба на произведения на изкуството, които ЕООД Х веднага след придобива...

в. Седмичен законник
бр. 19, 23 - 29 май 2016 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 19/2016

Дело C‑606/12 и дело C‑607/12, решение от 6 март 2014 г. страни: Dresser-Rand SA срещу Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova Предмет на спора е облагането с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕС п...

Въвеждане на работно време с променливи граници в отделни звена на бюджетна организация

Допустимо ли е въвеждането на сумарно изчисляване на работното време в част от отделите на бюджетна институция, в която няма автоматизирана система за отчитане и контрол на работното време? Предвижда се вътре в отдела чрез графици всеки да посочва в ...

Данъчно третиране на извършени строително-монтажни дейности

Обръщам се към вас с молба за вашето професионално становище по повод на следната сделка между 2 български фирми, регистрирани по ЗДДС в България. Едната фирма, А, разполага със собствен имот във Виена, Австрия, другата фирма, Б, разполага с персонал...

Обезщетения при придобиване на право на пенсия в намален размер при условията на чл. 68а КСО

Физическо лице работи по трудов договор и е трудоустроено. Лицето е родено на 20 януари 1957 година и иска да се пенсионира на 20 ноември 2016 г. според закона. Лицето има ли право да получи обезщетение по чл. 222 от КТ? От данните в запитването мо...

Промяна на условие в трудов договор с държавно предприятие

Работя в държавно предприятие на постоянен трудов договор за осемчасов работен ден с шестмесечен изпитателен срок. При изтичане срока на изпитване ми се предлага да премина на шестчасов работен ден. Длъжен ли съм да приема и как ще ми се отрази на ст...

Доклад за дейността на дружеството

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон в доклада за дейността на дружеството? Според чл. 187д от ТЗ в год...

Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местн...

Прилагане разпоредбите на ЗДДС при връщане на апортиран актив

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Какви правила трябва да спазваме по прилагането на ЗДДС и каква данъчна документация трябва да съставим, когато ни е върнат апортиран...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2016 г.

Вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Кой внася вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи? Здравното осигуряване...

Данъчно третиране на доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Облагаеми ли са доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX, и ако са - какво е данъчното им т...

Документиране придобиването на стоки, използвани и за стопански нужди, и за лични нужди

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира придобиването на стоки, използвани и за стопански нужди, и за лични нужди? 1. Когато лицето е избрало да не приспада данъчен кредит за стока...

Дължими окончателни данъци по ЗДДФЛ

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите окончателни данъци по ЗДДФЛ? 1. Окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица на основание чл. 37, ал. 1...

Задължения на работодателя по време на изпълнението на трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя по време на изпълнението на трудовото правоотношение? Според чл. 124 КТ по трудовото правоотношение работникът или служителят...

Задълженията на работодателя за информиране и консултиране на работниците и служителите

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Атанас Йорданов, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятието? По реда на чл. 130 от КТ работодателят е длъжен да предос...

Начисляване на ДДС при ВОП

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма с дейност пътна помощ представя фактура, издадена на 12.01.2016 г., за закупен специален автомобил - пътна помощ. Фирмата е данъчно задължено лице (...

Невъзможност за приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През 2014 г. имам надвнесен корпоративен данък печалба за 135 ед. Същият бе записан в ГДД, без да е посочено желание за възстановяване. През 2015 г. реа...