начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2015 г.

Определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето в друга държава членка

Въпрос: Чуждестранен френски гражданин, притежаващ ЕООД в България, но живеещ във Франция, получава възнаграждение по трудовия си договор с ЕООД-то, но дължи осигуровки във Франция. Как трябва да се изчисляват и внасят осигурителните вноски? Каква ин...

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиа...

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

[[table_1]] ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила до 31.12.2015 г.) ДВ. бр. 100 от 19.11.2013г. Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември...

Очаквайте в брой 10 от 2015 г.

Наредба за работното време, почивките и отпуските Наредба № РД 07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ЗНФО – промени преди очаквания нов закон Правила за плащане на ДД...

За някои практически проблеми, свързани с иска за обезщетение за времето за оставане без работа поради незаконно уволнение

Разпоредбата на чл. 344, ал. 1 КТ предвижда, че работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната...

Нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. с нов нормативен акт - Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), се въвежда нов ред и начин за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна нера...

Управленска дейност по смисъла на ЗКПО

По силата на нормите, регламентирани в част четвърта от ЗКПО, при определени обстоятелства данъчно задължените лица следва да начисляват текущо данък върху извършените разходи. Обектите на облагането са определени в чл. 204 от закона. Разпоредбата на...

Дата на прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Предстои да уволним работник по чл. 328, ал. 1, т. 2 - основание второ, поради съкращаване на щата. Предизвестието е връчено на 01.06.2015 г. и според мен има действие от следващия ден (02.06.2015 г.). С изтичане срока на предизвестието (30 ...

в. Седмичен законник
бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 34/2015

Дело C-424/11, решение от 7 март 2013 г. страни: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trus...

Дата на възникване на данъчно събитие

На коя дата следва да се издаде фактура на износ, като се има предвид следното: Митническа декларация за износ с дата 04.09.2015. Контрол на митническо учреждение на изпращане - печат на Агенция “Митници” с дата 04.09.2015. Контрол от изходно митниче...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Лице в нашата фирма работи на 8-часов трудов договор и иска да си създаде свое собствено ЕООД (производство на кексчета). По какъв начин би трябвало да се осигурява в собствената си фирма (като СОЛ или по ДУК)? Във фирмата няма да има други лица осве...

Ползване на годишен отпуск след отпуска за бременност и раждане

Служителка иска непосредствено след 410-те дни за отпуск за бременност и раждане да ползва платения си отпуск, без да ползва отпуска по чл. 164 от КТ. Има ли право да ползва този отпуск и на каква база трябва да се изчисли възнаграждението за времето...

Ползване на отпуски от стария работодател

През годината преминах на работа в нова фирма, без да съм ползвал нито ден платен отпуск в предишната. Имам ли право при новия работодател да ползвам и полагащите се за старото предприятие дни отпуск? При непълно работно време или при непълна година...

Счетоводно отчитане на Фундаментална грешка

През 2007 година придобихме дълготраен материален актив - машини. До момента на тях не са начислявани амортизации. Не зная защо. Може би е пропуск на предходния счетоводител. Какво да направя сега - да започна да начислявам амортизации от тази годин...

Третиране на търговска отстъпка

С цел стимулиране на продажбите фирмата ни организира кампания, която цели да насърчи търговските представители да продават определена марка продукт "А”. Тримата търговски представители, реализирали най-голям оборот от продажбата на продукт "А”, полу...

Водене на специални регистри за целите на счетоводната отчетност от всяко регистрирано по ДДС лице

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Съгласно чл. 123 ЗДДС всяко регистрирано лице води подробна счетоводна отчетн...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2015 г.

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки

В бр. 20 от 2015 г. на сп. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки? Договарянето на разсрочено или отсрочено плащане за д...

Договорът за мърчандайзинг

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България", Евгени Рангелов, магистър по финанси отговаря на въпроса: Какви са счетоводните аспекти на договора за мърчандайзинг? Договорът за мърчандайзинг съдържа елементи на договорите за изработка и...

Дължат ли пенсионери вноски за здравно осигуряване за доходи по граждански договор

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Трудово право" Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Дължат ли се вноски за здравно осигуряване на пенсионери за доходи по граждански договор? Отговор: В случаите, в които изпълнителят по гр...

Облагане на транспортна услуга с ДДС

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни издава фактура на фирма от Швейцария за продажба на зърнени култури, които закупува от българска фирма. Същата пътува с кораб от пристанищ...

Определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на ЕТ със заличаване от търговския регистър

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване от търговския р...

Особености на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Труд и право", Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, Теодора Дичева, директо на Дирекция "ТСППО" в ИА "ГИТ", отговарят на въпроса: Какви са особеностите на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска ра...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: На основание на представен бизнес план на фирма, която е ЕТ, същата ще получи от бенефициент от Швейцария безвъзмездна финансова помощ по програма за...

Отчитане на инвестиционни имоти

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Теодора Рупска, УНСС, отговаря на въпроса: Поради ограничаване на някои дейности на предприятието една сграда вече не е използваема от нас, но има възможност да я дадем под наем изцяло, заедно с обза...