начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2015 г.

ДДС за префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем

Въпрос: Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начиславането на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Отговор: Такса битови отпадъци ...

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

[[table_1]] ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила до 31.12.2015 г.) ДВ. бр. 100 от 19.11.2013г. Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември...

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ

По правило данъчното третиране на доставките на услуги, осъществявани от ЕТ, не се различава от общия ред, регламентиран от ЗДДС. Въпреки това за целите на облагането с ДДС участието на физически лица – ЕТ, в стопанския оборот е свързано с някои особ...

Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж

Казус: Как следва да се документира и определи данъчната основа и данъкът при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж от собственик (физическо лице) на строително предприятие и предоставен инвестиционен проект от проектантско п...

Префактуриране на самолетен билет – доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Префактурирането е един от често срещаните способи на поемане на разходи от страна на крайния ползвател. Този подход се прилага както по отношение на стоките, така и по отношение на услугите. И докато префактурирането на стоките може съвсем лесно да ...

Възможност за регистриране в Агенцията по заетостта като безработен, на лице което е единствен работник във фирмата на длъжност "Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител"

Въпрос: Касае се за лице, собственик на ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги по стопанско и друго управление, където е назначено на трудов договор на длъжност „Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител”...

Данъкът върху възнагражденията от трудов договор за наети служители от българска фирма, която ги изпраща на работа в Белгия

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, наема служители и ги изпраща да работят в Белгия. ТД на НАП дава мотивиран отказ на молбата на дружеството за издаване на удостоверение А1 поради непокриване на критериите за брой на персонал, работещ в Българи...

Данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци

Въпрос: Какво е данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци (чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС – „обратно начисляване“) между несвързани лица? Считат ли се тези доставки за отклонение от данъчно облагане по чл. 16 от ЗКПО? Облагат ли се...

в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

В рамките на срока за изпитване работничка излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право през това време да прекрати трудовия договор? В случай че по трудовия договор срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя или в полза и на дв...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 28/2015

Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В своето определение Съдът на ЕО приема, че транспортно...

Възнаграждение за времето на платен отпуск след отпуск по майчинство

Работничка излиза в платен отпуск веднага след продължителен отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Базов месец за изчисление на отпуските по майчинство е декември 2012 г. при брутна заплата на работничката 320 лв., в която...

Последваща оценка на дълготрайни активи на база на промяна в справедливата стойност на активите

Дружество увеличава балансовата стойност на фотоволтаична централа на база оценка от оценител. Какви са счетоводните и данъчните ефекти по ЗКПО? Дружествата, изготвящи своите финансови отчети на база НСФОМСП, не могат да променят последващата оценка...

Регистрация по ЗДДС на дружество, предоставящо онлайн икономическа информация на компании извън територията на страната

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. В чл. 96, ал. 1 от ...

Командировки в чужбина

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от Европейския съюз. Командировки в чужбина Ням...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които ...

Отчитането на приходи от продажба на стоки при консигнация

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането приходи от продажба на стоки при консигнация. Широко практикувана форма на продажба на стоки е тази, която наричаме продажба на консигнация. При тази форма...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиа...

№ 94-1120 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор

Размерът на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през съответната календарна година. Последният ...

Данъчно третиране по ЗДДС на изпращане на стоки от България до Гърция

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма X, регистрирана по ДДС в България, изпраща свои стоки в нает склад в Гърция, като не е регистрирана по ДДС в Гърция. Транспортът на ...

Изчисляване на обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, когато заплатата през същите години е била по-ниска

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение, че заплатата пр...

Определяне на размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Поради отдаване на обособена част от фирма Х под наем за десетгодишен срок, считано от 01.10.2011 г., служители от същата преминават на работа във фирма У на осно...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се осигурява назначения прокурист? За да породи предвидените в закона правни последици, упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариал...

Осчетоводяване на вътрешногруповата печалба от продажба на амортизируем актив

В сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. 5/2015 г., доц. Д-р Бойко Брезоева,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Извършихме продажба на машина, която е придобита на 02.01.2012 г., между предприятие майка и дъщерното й предприяти...

Осчетоводяване продажбата на лизингов товарен автомобил

В бр. 12/2015 г на в. „Актив“, Георги Петков отговаря на следния въпрос: През октомври 2004 г. лизингова компания продава на фирма X лизингов товарен автомобил на стойност с ДДС 42 120 лв. за срок на финансовия обвързан лизингов договор от 37 месеца...