начало
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2016 г.

Облагане доходите на български гражданин, работещ в чужбина

Въпрос: На български граждани живеещ, целогодишно в България, му е предложено да стане управител на юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона – Гибралтар). Лицето няма собственост в юридическото лице, на ко...

№ 3-1236 от 8.06.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на продажба на услуги по интернет, които се заплащат чрез виртуален ПOC терминал

Съгласно фактическата обстановка в запитването, „X“ АД е собственик на онлайн платформа за обучение, като клиентите й си избират от уеб базираната платформа предпочитания от тях преподавател и предмет, по който желаят да се обучават. Клиентите заплащ...

Проект на промените в данъчните закони за 2017 г.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са предложени промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и др. Промени в ЗДДС В Закона за данък върху добавената стойност са пред...

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР: Актуални проблеми по КОДЕКСА НА ТРУДА

ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАРА [[table_1]] Не пропускайте възможността, с паролата за семинара до края на месец септември да четете всички материали от нашите издания....

Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС

Изясняването на точното съдържание на понятието „независима икономическа дейност” по смисъла и за целите на ЗДДС е изключително важно за коректното приложение на закона. Стопанската практика често поставя въпросителни относно това дали дадена дейност...

Прекратяване на служебното правоотношение - оспорване. Често срещани основания за прекратяване, които се обжалват по съдебен ред

Защитата срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение е уредена в чл. 121, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и представлява субективно право на уволнения държавен служител да оспори акта, чрез който е прекратено служебното му ...

Третиране по ЗДДС на подобрението на нов актив

Българско дружество извършва търговска дейност със строителни материали. За улеснение на клиентите си дружеството е изградило/разширило обществен паркинг встрани от главна улица в периферна градска зона (в краен квартал), където е разположен търговск...

ВОД, при които доставчикът няма да начисли ДДС

Въпрос: Българска фирма А, регистрирана по ЗДДС, поръчва на друга българска фирма Б, също регистрирана по ЗДДС, да изработи инструментално оборудване - шприцформа. Издадена е и е платена данъчна фактура от Б към А. Получателят, в случая фирма А, е от...

в. Седмичен законник
бр. 35, 17 - 23 октомври 2016 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2016

Дело C‑ 312/13, решение от 17 юли 2014 г. страни: Equoland Soc. coop. Arl срещу Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno Предмет на спора е облагането при внос. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 16, параграф 1 от Ше...

Задължение за държавния служител след курс за повишаване на квалификацията

Служител в областна администрация беше изпратен на курс за повишаване на квалификацията. След завършване на курса той иска до напусне администрацията и да отиде на друга държавна служба. Има ли право? В съответствие с чл. 35, ал. 3 от ЗДСл държавен ...

Отпуск за явяване в съда като свидетел

Служителка подава заявление за един ден отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ въз основа на получена призовка от съда като свидетел. Трябва ли да представи и служебна бележка за периода на престоя в съда, за да удостовери заетостта си с делото? Работ...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В организация на бюджетна сметка работи служителка, която към 01.02.2016 г. придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и съответно се възползва от него. На какво правно основание може да се прекрати трудовият договор с нея? Разпоредбата ...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да нап...

Творчески отпуск

Кога се полага платен и кога неплатен творчески отпуск? В Кодекса на труда няма разяснение. Полага се при сключено допълнително споразумение с работодателя. Как да се разбере кога да е платен и кога неплатен? Законодателят умишлено остава неуредена ...

Изисквания към финансовите отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва облекченията, предвидени от закона за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на финансовите отчети. Законът за счетоводството определя общото изискване к...

Общото събрание и събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: Предстои избор за специален орган за преговори за Европейски работнически съвет и работодателят иска веднага след избора общото събрание да се разпусне, а ние искаме то...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2016 г.

№ 1-ИТ-00-42 от 24.06.2016 г. Относно: Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице, прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр….. с вх. №…./2016г., сте поставили въпроси относно регистрация и задължения на клон на чуждестранно юридическо лице. Поставени са следните въпроси: 1. Съществуват ли законови пречки от данъчна гледна ...

№ 94-Т-238 от 02.06.2016 г. Относно: Запитване относно облагане на доходи от трудови правоотношения, съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и приложимата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

От представената във Вашето запитване фактическа обстановка става ясно, че Вие сте служител на безсрочен трудов договор в дружество „………………….“ ЕООД от септември 2015 г. С допълнително споразумение към съществуващия трудов договор ще се измени обичайн...

Възможности за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са възможностите за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие? Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съ...

Възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност ако лицето няма 6 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплати на работника или служителя възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност по предст...

Възстановяване на неоснователно получени суми от фондовете на ДОО

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се възстановяват неоснователно получени суми от фондовете на ДОО? В ДВ, бр. 102/29.12.2015 г. текстът на чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който реглам...

Данъчно третиране на доходите от трудови правоотношения, придобити от чуждестранното физическо лице, местно лице на друга държава-членка на ЕС

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Чуждестранно физическо лице, местно лице на страна от ЕС и пенсионер, ще упражнява трудова дейност по трудов договор, а друго такова ...

Задължение за регистрация по ЗДДС за чуждестранен туроператор

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Ние сме български туроператор, регистриран по ЗДДС. Предстои ни сключване на договор с чуждестранен туроператор от Швейцария за извършване на транспортни ...

Как следва да бъдат броени сроковете за подаване на искането по реда на чл. 129 от ДОПК

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как следва да бъдат броени сроковете за подаване на искането по реда на чл. 129 от ДОПК и кой е първоначалният момент, от който започва броенето...

 
Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.