начало
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2015 г.

Новото данъчно законодателство през 2015 г. – кратък преглед на по-важните промени

Въпросите, свързани с промените в данъчното законодателство, винаги са били актуални в края на всяка стара и в началото на новата календарна година. Като цяло до момента промените в материалните данъчни закони са събрани в един брой на „Държавен вест...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е поредната стъпка към въвеждането на „електронния болничен лист“ от 1 януари 2015 г. Проектът „Електронен регис...

Внос на стоки от страни извън ЕС

Въпрос: При внос от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, на палмово масло (хранителен продукт) от страна извън Европейския съюз дължи ли се ДДС, мито върху вноса и акциз? Отговор: При вноса на палмово масло - хранителен продукт, се дължат ДДС и вн...

Данъчно третиране на получено дарение от чуждестранно ЮЛ

Въпрос: Местно ЮЛ получава дарение от чуждестранно ЮЛ на какви данъци подлежи – местен за дарението и корпоративен за извънредния приход ли? Отговор: Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси обект на облагане с данък са имуществат...

Изплащане на 60% от брутното възнаграждение

Въпрос: Фирмата, в която работи съпругата ми, планира изплащане на 60% от брутното възнаграждение. Според чл. 245 КТ това не е нарушение на трудовото законодателство и може да продължи неопределено дълго време, като неизплатената част си остава дължи...

Подаване на финансови отчети на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност подава документи в съда за ликвидация. На 20.08.2013 г. се вписва това обстоятелство. На 21.10.2014 г. Агенцията по вписвания прави отказ поради това, че ликвидационният баланс е подаден с дата 31.03.2014 г....

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма, регистрирана в България и извършваща консултантски и бизнес услуги на доставчик от САЩ, се регистрира доброволно по ДДС, тъй като сделките се водят като необлагаеми в България. Фирмата има лизингови договори за автомобили с право на да...

Прилагане на чл. 28, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма от ЕС. Купувачът обаче изнася директно машината за трета страна, като износител се явява продавачът, но транспортът се плаща от купувача. Какви документи са необходими да притежава продавачът, така че п...

в. Седмичен законник
бр. 3, 26 ян. - 1 февруари 2015 г.

Авансово плащане от нерегистрирано по ЗДДС лице

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва предварителен договор за продажба на недвижим имот на обща стойност 19 000 лв. Съгласно договора купувачът заплаща 100 % аванс от 19 000 лв. - предоставен през м. 06/2013 г. За полученото авансово плащане е изда...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 3/2015

Дело C‑248/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Pakora Pluss SIA срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е митническата стойност при износ. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че: 1) Глава 5, точка 1 от приложение IV к...

Данъчно облагане и осигуряване на чуждестранно лице - управител на българска фирма

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор  в друга държава членка. Следва ли да се внасят осигурителни вноски върху възнаграждението по договора за управление и контрол?  Облагаем...

Отчитане на зарежданията с гориво на ведомствените бензиностанции от 1 януари 2015 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 23.12.2014 г.) са променени разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност, отнасящи се до издаването на касови бележки и подаването на данни. Считано от...

Отчитане на резервни части

Във фуражно предприятие е закупена матрица за 5000 лв. - разход за резервна част. Фирмата, която ни продава тази матрица, издава фактурата с дата ноември, но разходът трябва да мине в месец октомври. Възможно ли е на основание проформа фактура и пла...

Ползване на платен годишен отпуск

Служител с 8 години трудов стаж постъпва на работа и три месеца след това иска да ползва целия полагащ му се за годината платен отпуск в размер 18 дни. Длъжен ли е работодателят да му разреши отпуска, при положение че пропорционално на отработените п...

Сключване на договор за аренда

Земеделски производител - физическо лице С.И., обработва земеделска земя - както наета, така и собствена на физическото лице и на съпругата му. При начисляване на рентата за 2014 г. има ли основание да си начислява рента като разходи и на собствената...

Творчески отпуск се уговаря в колективния трудов договор

Група служители в предприятието разработват технологичен проект, свързан с дейността на производството. Може ли да им се разреши някакъв творчески отпуск за довършване на работата? Законът допуска ползването на платен или неплатен служебен или творч...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.

Балансово признаване на ДМА при бюджетните организации

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва балансовото признаване (капитализация) на ДМА при бюджетните организации, които при придобиването им са отчетени като разход? ...

Възражение на служителя срещу оценка при атестирането

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Чавдар Христов, юрист отговаря на следния въпрос: Има ли право на възражение служителя срещу определената му оценка при атестирането? Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител г...

Гаранцията за изпълнение

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за изпълнение и какъв е нейният размер? Какви са последиците от нейното непредст...

Данъчен кредит за гориво, масла, ремонти и резервни части на товарни микробуси под наем

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дейността на фирмата ни е свързана с транспортни услуги на бързо оборотни стоки пo магазинната мрежа, извършвани с два товарни микробуса с...

Декларация за неактивност в НАП и НОИ

В бр. 22/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петковотговаря на следния въпрос: Кои предприятия подават декларация за неактивност в НАП и НОИ? Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната счетоводна и данъчна година не...

Документално доказване на щети

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията за документално доказване на щети, породени от непреодолима сила за целите на ЗКПО? В ЗКПО не с...

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви права дава допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и кой има право да се осигурява за него? Допълнителното задължите...

Доставка и монтаж на място, на стока на ДЗЛ в държава членка

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, извършихме доставка и монтаж на място на стока на данъчно задължено лице, което е установено в държава - членка ...