начало
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2014 г.

Особености при облагането на земеделските производители за доходи, придобити през 2014 г.

От началото на 2014 г. бяха въведени някои нови правила, касаещи доходите от стопанска дейност на физическите лица – регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Промените бяха извършени със За...

Правото на дивидент при продажба на акции

Правото за получаване на дивидент е едно от най-важните имуществени права за притежателите на акции. При упражняването на това право може да възникне конфликт в случаите на продажба на акции с право на дивидент, което не е упражнено до момента на тях...

Участието на работниците и служителите в дейността на европейско дружество, регистрирано в Република България

I. Правна уредба Правната уредба, уреждаща участието на работниците и служителите в управлението на европейското дружество, което е регистрирано в Република България, е съсредоточена в следните нормативни акта: Директива на Съвета 2001/86/ЕО от 08.10...

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Въпрос: Фирма купува лек автомобил (4+1), чието предназначение ще бъде отдаване под наем на физически или юридически лица, ще има сключени договори и издадени данъчни фактури за сделките. Дружеството в правото ли си е да използва данъчния кредит при ...

ДДС при раздаване на рента в натура

Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се п...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за дейността на чуждестранно дружеството в България

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице с място на стопанска дейност в България. Регистрира се и по избор по ЗДДС. През 2014 г. не осъществява дейност на територията на РБ. Дружеството в Унгария подл...

Деклариране в НАП разпределението на дивиденти

Въпрос: На 01.09.2014 г. фирма взема решение за разпределяне на дивиденти. Последните са изплатени на следващия ден. Коя декларация трябва да се подаде в НАП за изплатените суми и дължимия данък, декларация по чл. 55 до 31.10.2014 г. или справка по ч...

Дерегистрацията по ЗДДС

Въпрос: Кооперация на общото си събрание взема решение да прекрати дейността си считано от 01.09.2014 г., същата има задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно изискванията на 18.08.2014 г. подадох в данъчната администрация уведомление по чл. 77, ал....

в. Седмичен законник
бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42

Дело C‑103/09, решение от 22 декември 2010 г. страни: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Weald Leasing Ltd Предмет на спора е тълкуването на понятието “злоупотреба”. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че когат...

Данъчно облагане и осигуряване на чужденци

Искаме да предоставите малко помощ относно чужденците, които пребивават под 185 дни в страната. Има ли особености при изчисляването на заплатата им, как се декларира данъкът и как трябва да се подаде декларация 1, за да бъде приета коректно от НАП? С...

Задължение на работодателя да издаде удостоверение УП-3

Има ли законово положение, което да послужи като основание за съдебен иск при неиздаване на УП-3 за положен извънреден труд? Извънредният труд не се отчита при определяне на трудовия стаж. Но полученото за него възнаграждение се смята за осигурителе...

Консолидиране на финансови отчети

Понятието “консолидиране” (консолидация) означава обединяване на няколко неща в едно. В счетоводството то се използва за отразяване на действията по обединяване на отчетите на две и повече предприатия, което е характерно за т.нар. групи (икономичес...

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона. През м. май 2014 г. установихме, че е пропуснато отчетът за м. януари 2014 г. ...

Начало на срока на предизвестие

Служител в поделение на фирма изпраща писмено предизвестие по чл. 326 от КТ по пощата. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие - от изпращането или от получаването му? В чл. 326, ал. 4 от КТ е посочено, че срокът на предизвестието започв...

Платен годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

Работничка с намалена над 50% трудоспособност има право на 26 дни годишен отпуск (6 дни повече от минималните 20 дни). Съгласно колективния трудов договор е определен платен отпуск в размер 30 дни. На колко дни отпуск има право жената - на 30 или на ...

Изменения в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗКПО

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса къде и защо са направени изменения­та и решени ли са всич­ки спорни ситуации? Направените промени са предмет на урежда­не на изключенията от общи...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.

Данъчно третиране на щети, причинени от природни бедствия по ЗКПО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират щети, причинени от природни явления (наводнения, градушки и др.) по реда на ЗКПО? Щетите, причинени о...

Закрила при уволнение на баба, ползваща отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос От 03.01.2014 г. наша служителка е прехвърлила майчинството си за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето. В детската градина, в която рабо...

Изплащане на обещетение за временна неработоспособност на самоотлъчил се работник

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работник с работно време 7 часа, отработва 2 часа и напуска работното място, за което му е регистрирана самоотлъчка от 5 часа. На следващия ден същият предста...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г. в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отгонаря на следния въпрос: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск на лице, което през предходните месеци е работило на 6 часов работен ден, а от началото на месеца, в ко...

Облагане по реда на чл. 29 ЗДДФЛ на земеделски производител-животновъд

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Кои приходи следва да включим в облагаемия доход на земеделски производител-животновъд, регистриран по ЗДДС, който през 2014 г. ще ...

Осчетоводяване на временните данъчни разлики

В бр. 10/2014 г.на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Във връзка с наближаващото годишно приключване на 2014 г., как да осчетоводим временните данъчни разлики и как да ги посочим коректно в годишния...

Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие”

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се отчита увеличаването на капитала на дружеството, чрез превръщане на облигациите в акции и увеличаването на капитала под „условие”? За ...

Прекратяване на трудовия договор с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика ,отговаря на следния въпрос: Служител, който е материално отговорно лице (МОЛ), придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Длъжен ли е от същата дата да подаде предизвестие...