начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2016 г.

Начисляване на ДДС при продажба на стоки в страна извън ЕС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава оборудване на сръбска фирма. Монтирането на това оборудване е извършено от друга сръбска фирма, като сръбската фирма, извършила монтажа, издава фактура на българската фирма с начислено сръбск...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на личното ползване на фирмени автомобили

От 01.01.2016 г. са в сила значителни законови промени относно данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи. Измененията в данъчното законодателство водят и до необходимост от по-специфично счетоводно отчитане. В това отношение особен ин...

Промени в ЗКПО – казуси за юристи или за икономисти

Спорният момент – закон, влизащ със задна дата Обикновено в университетите се учи, а в научната литература се твърди, че промяна в данъчните закони следва да бъде правена предварително – т.е. в данъчния период, предшестващ периода, за който ще се във...

Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица

Въпрос: Дружество Х Б.В. е регистрирано в Холандия. Дружество У ЕООД е регистрирано в България. Х Б.В. притежава 100% от капитала на У ЕООД. На 01.01.2016 двете дружества подписват договор за управленски услуги. Х Б.В. извършва управленски услуги в п...

Издаване на кредитно известие

Въпрос: Дружеството ни придоби транспортни средства – камиони и полуремаркета, при условия на финансов лизинг преди 20 месеца. Предвид финансови затруднения на лизингодателя, същият предлага на лизингополучателя да се редуцират цените на транспортнит...

Издаване на кредитно известие към фактурата

Въпрос: През 2013 г. фирма А продава на фирма Б апартамент. Фирма А е внесла дължимото при продажбата ДДС, а фирма Б е ползвала данъчен кредит. Двете фирми са свързани лица. През май 2016 г. по водено дело от клиент на фирма А съдът обявява сделката ...

Изчисляване на дължимите вноски за ДОО и ЗО

Въпрос: Как да изчисля дължимите вноски за ДОО и ЗО от работодателя и от работника, когато работникът ползва 30 дни неплатен отпуск по свое желание. Работникът е роден преди 01.01.1960 г. - За м. юни общо 22 работни дни за месеца, от които 18 дни са ...

Международна транзитна операция, при която осъществява внос и следващ износ на стока

Въпрос: Дружество в България, регистрирано по ЗДДС, продава електронни бусове на дружество в Сърбия. Бусовете се купуват от Китай. След това се разтоварват в Гърция, като не влизат в България, а директно се транспортират до Сърбия. За разтоварването ...

в. Седмичен законник
бр. 41, 28 ноем. - 4 декември 2016 г.

Право и размер на обезщетението за безработица на държавен служител

Държавен служител е освободен по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл - поради съкращение на щата. След обезщетението от бюджетното предприятие се регистрира в бюрото по труда. В продължение на два месеца получава обезщетение за безработица от бюрото и започ...

Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение

Моля да коментирате противоречивата съдебна практика относно правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение. Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда времето, през...

Счетоводно отразяване на стопанските операции, възникнали при солидарен длъжник

Фирма А е солидарен длъжник с фирма Б, която е кредитополучател на кредит от банка в размер на 800 000 лв. Фирма А е заложила като обезпечение на кредита съсобствен имот на стойност в размер на 100 000 лв. Фирма Б спира да обслужва кредита. С нотар...

Третиране по ЗДДС на продажба и поддържане на сървъри

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност софтуерни услуги и поддръжка на база данни, сключва два договора с фирма, регистрирана по ЗДДС в Англия. 1. Съгласно договор за продажба на оборудване българската фирма продава на клиента два бр...

Увеличение на заплатата на държавен служител

Държавна служителка се връща на работа от неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. От коя дата следва да й бъде увеличена индивидуалната основна месечна заплата по силата на чл. 18 от Наредбата за заплатите на служите...

Нормативни изисквания за съхраняване на електронни документи

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в НАП, представя нормативните изисквания за съхраняване на електронни документи. След съставянето им електронните документи се съхраняват в общ...

Преоценяване според валутния курс на разчетите, деноминирани в чуждестранна валута, към датата на финансовия отчет

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Оказвам счетоводни услуги на дружество (ЕООД) с предмет на дейност търговия на едро и дребно със стоки, внос от Китай. В момента е в процес н...

Ретроактивно покритие на застрахователен договор

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Светослав Йорданов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява ретроактивното покритие на застрахователен договор? В чл. 355, ал. 1 от Кодекса на труда се посочва, че ретроактивно пок...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.

Непълно работно време

В бр. 146 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да въвежда непълно работно време? И ако да, то при какви обстоятелства и при каква процедура може да прави това? Кодексът на труда (КТ) предвижда възмо...

Облагане на услуги

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и...

Облагане с ДДС на услуга при хотелско настаняване

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирмата, която иска услуга от нашата фирма, е от Румъния и е регистрирана по ДДС там. От нашата фирма, която е туроператор, искат да направим годишната им фирме...

Облагане с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена...

Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво трябва да знаем при попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”? В Национ...

Промените в докладите на независимите финансови одитори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в докладите на независимите финансови одитори? Всяко предприятие, независимо от характера и обема на дейността си, е пряк участник в общ...

Промените в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

В бр. 10 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Цветана Янкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал? Новите п...

 
Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.