начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2016 г.

Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ

Въпрос: Физическо лице – фотограф, е регистрирано като свободна професия. Лицето осъществява дейността си на територията на РБългария. Качва снимки в интернет сайт, чрез който се извършват продажби. Той не знае кой купува снимките му – от сайта му пр...

Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа е двумесечен

Споровете между работника или служителя и работодателя относно прекратяването на трудовите правоотношения са трудови по своя характер и правни по своята същност за разлика от неправните спорове, свързани с интереси, които се уреждат по реда на Закона...

Платените годишни отпуски - 2016 г.

Ползването на платен годишен отпуск е основно право на работника или служителя по трудовото правоотношение. Неговата правна уредба по Кодекса на труда и съответно по Наредбата за работното време, почивките и отпуските претърпя кардинални изменения в ...

Връщане на дефектна стока на доставчик

Въпрос: Ние сме търговско дружество. Придобили сме стока от Европейския съюз. Тъй като стоката е дефектна, доставчикът е съгласен да я приеме обратно. За целта ще ни издаде кредитно известие. Проблемът е, че изисква да изпратим стоката в САЩ, където ...

Възмездна вътреобщностна доставка на стоки

Въпрос: Фирмата ни изнася основно за Гърция. Имаме търговски агент в Гърция, който ни търси клиенти. Използваме временно негова складова база за съхранение на продукцията ни. Там тя се съхранява до намиране на краен клиент от Гърция, което може да от...

Данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност

Въпрос: Фирма - доставчик по предварително сключен договор, е доставяла стоки на дистрибутор при условия на разсрочено плащане. Фирмата клиент закъснява с плащането, при което доставчикът чрез самоуправство влиза в склада и си взема стоката. Съставя ...

Данъчно облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество

Въпрос: 1. Собственикът на ЕООД извършва личен труд в собственото си дружество и за това получава възнаграждение - следва ли да подава декларация образец №1 към НАП за този доход? 2. Ако подава такава декларация, какъв код на осигуряване следва да с...

Данъчно третиране на получени субсидии

Въпрос: Земеделски производител отглежда лозя през 2015 г. Получената субсидия включва ли се в облагаемия доход за 2015 г.? Прави ли окончателно изравняване на осигурителни вноски въз основа на данъчната декларация? Внесените през годината авансово о...

в. Седмичен законник
бр. 27, 18 - 24 юли 2016 г.

Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

Наш служител иска да ползва платения си годишен отпуск за 2016 г. и след него да излезе в неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за да пътува продължително в чужбина. Управителят е съгласен, но не знаем на какъв размер платен отпуск има право лицето за 20...

Продажба на недвижим имот

Строително дружество продава изграден от него апартамент, като купувачът изцяло е платил задължението си съгласно предварителния договор и имотът е изграден и въведен в експлоатация. Сделката не е изповядана нотариално. Има ли основание строителното ...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия

Може ли да бъде договорено в индивидуалния трудов договор с работодателя обезщетение в размер на 6 заплати при прекратяване на трудовото правоотношение, без да са налице 10 последователни години трудов стаж във фирмата, и ако е възможно, на кои норма...

Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение

Прекратяват ми безсрочния трудов договор с един месец предизвестие. Имам право на 17 дни платен отпуск, които искам да ползвам, за да си търся нова работа. Но работодателят не ми разрешава. Има ли право? Срокът на предизвестието при прекратяване на ...

Предоставяне на средства на предприятието от неговите собственици

Може ли да ме консултирате относно натрупани средства и невърнати по сметка на собственика в ЕООД в размер на 891 493,22 лв. към 31.12.2010 г.? Може ли една част от тях чрез с решение на ОС да бъде отнесена към допълнителния капитал (резерви с цел по...

Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс

Служител е назначен на конкурсна длъжност до нейното заемане въз основа на проведен конкурс. Същото лице печели конкурса. Следва ли да се прекрати трудовият договор, при положение че служителят продължава същата работа? Ако се прекрати, дължи ли се н...

Ликвидация на търговско дружество - правна уредба

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Съгласно чл. 154 от Търго...

Необлагаеми доходи от недвижимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Съгласно ЗДДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на следните недвижи...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.

№ 3-1236 от 8.06.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на продажба на услуги по интернет, които се заплащат чрез виртуален ПOC терминал

Съгласно фактическата обстановка в запитването, „X“ АД е собственик на онлайн платформа за обучение, като клиентите й си избират от уеб базираната платформа предпочитания от тях преподавател и предмет, по който желаят да се обучават. Клиентите заплащ...

№ 94-00-50 от 26.04.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП , с което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да осъществява продажба на зеленчуци- собствена продукция. Уточнено е в запитването, че продажбите ще се осъществяват ...

Данъчни аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител? За целите на ЗДДС се ...

Данъчни последици от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО при преобразуване на АД в ООД

В бр. 5 от 2016 г. сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българско акционерно дружество (АД), регистрирано по ЗДДС, предстои преобразуване чрез промяна на Правната му форма. На 20.03.2014 г. то ще прекрати дейността с...

Длъжностна характеристика на работник/служител

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, отговаря на въпроса: При сключване на трудовия договор работодателят е пропуснал да връчи на служителя длъжностната характеристика. Такава е приложена в досието му, но не е п...

Документална обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО? Поради това, че в п...

Електронни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор в ИА „Главна инспекция по труда“, отговаря на въпроса: Какви електронни услуги предоставя Инспекцията по труда? Предлаганите от ИА ГИТ електронни услуги са: 1. Отчитане на данни за...

Облагане с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС? Съгласно член от законодателств...