начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2015 г.

ДДС за префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем

Въпрос: Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начиславането на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Отговор: Такса битови отпадъци ...

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

[[table_1]] ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила до 31.12.2015 г.) ДВ. бр. 100 от 19.11.2013г. Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември...

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ

По правило данъчното третиране на доставките на услуги, осъществявани от ЕТ, не се различава от общия ред, регламентиран от ЗДДС. Въпреки това за целите на облагането с ДДС участието на физически лица – ЕТ, в стопанския оборот е свързано с някои особ...

Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж

Казус: Как следва да се документира и определи данъчната основа и данъкът при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж от собственик (физическо лице) на строително предприятие и предоставен инвестиционен проект от проектантско п...

Префактуриране на самолетен билет – доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Префактурирането е един от често срещаните способи на поемане на разходи от страна на крайния ползвател. Този подход се прилага както по отношение на стоките, така и по отношение на услугите. И докато префактурирането на стоките може съвсем лесно да ...

Възможност за регистриране в Агенцията по заетостта като безработен, на лице което е единствен работник във фирмата на длъжност "Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител"

Въпрос: Касае се за лице, собственик на ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги по стопанско и друго управление, където е назначено на трудов договор на длъжност „Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител”...

Данъкът върху възнагражденията от трудов договор за наети служители от българска фирма, която ги изпраща на работа в Белгия

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, наема служители и ги изпраща да работят в Белгия. ТД на НАП дава мотивиран отказ на молбата на дружеството за издаване на удостоверение А1 поради непокриване на критериите за брой на персонал, работещ в Българи...

Данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци

Въпрос: Какво е данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци (чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС – „обратно начисляване“) между несвързани лица? Считат ли се тези доставки за отклонение от данъчно облагане по чл. 16 от ЗКПО? Облагат ли се...

в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

В рамките на срока за изпитване работничка излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право през това време да прекрати трудовия договор? В случай че по трудовия договор срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя или в полза и на дв...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 28/2015

Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В своето определение Съдът на ЕО приема, че транспортно...

Възнаграждение за времето на платен отпуск след отпуск по майчинство

Работничка излиза в платен отпуск веднага след продължителен отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Базов месец за изчисление на отпуските по майчинство е декември 2012 г. при брутна заплата на работничката 320 лв., в която...

Последваща оценка на дълготрайни активи на база на промяна в справедливата стойност на активите

Дружество увеличава балансовата стойност на фотоволтаична централа на база оценка от оценител. Какви са счетоводните и данъчните ефекти по ЗКПО? Дружествата, изготвящи своите финансови отчети на база НСФОМСП, не могат да променят последващата оценка...

Регистрация по ЗДДС на дружество, предоставящо онлайн икономическа информация на компании извън територията на страната

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. В чл. 96, ал. 1 от ...

Командировки в чужбина

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от Европейския съюз. Командировки в чужбина Ням...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които ...

Отчитането на приходи от продажба на стоки при консигнация

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането приходи от продажба на стоки при консигнация. Широко практикувана форма на продажба на стоки е тази, която наричаме продажба на консигнация. При тази форма...

в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2015 г.

Данъчни аспекти във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви данъчни аспекти съществуват във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг? По Закона за корпора...

Данъчно облагане на дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Облагат ли се с данък при източника дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица, които са местни лица за данъч...

Данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн

В бр. 6/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се извършва данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплаща...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност започнала от деня в който лицето е било на работа

В бр. 6/2015 г на сп. „Труд и право“, Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, отговаря на следния въпрос: Как се отразят в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и в Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащан...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при пенсиониране

В бр. 6/2015 г. на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист, отговаря на следния въпрос: Наш служител работи по трудов договор в дружеството от 28.02.2003 г. От 07.05.2014 г. до 31.12.2014 г. ползва неплатен отпуск и постъпва на работа по трудов дого...

Осигуряване на контролни и управителни органи на фондация с нестопанска цел, които не получават възнаграждение

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив“, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Учредена е фондация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ). Членовете на съвета на фондацията и на управителният съвет, се назначават първона...

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява данъчен ревизионен акт, когато предприятието го е приел и няма да го обжалва, и в случаите, когато ще го обжалва? При осчетоводяване н...

Осчетоводяване отдаването под наем на собствен актив

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява отдаването под наем на собствен актив? Договорът за наем е двустранно съглашение, и при отчитането му, трябва да се имат предвид и...