начало
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2015 г.

Третиране по ЗДДС на публикувани обяви в интернет сайт

свободен достъп

Въпрос: Фирма, която предоставя платено публикуване на обяви в нейния сайт, отчита продажбите, като издава фактури и отчет към населението (когато такива не са заявени) след фактическото плащане на кредитите. В сайта не е направено изрично разделение...

Данъчно третиране на взаимоотношенията между консорциум – гражданско дружество, и неговите съдружници

Наименованието “консорциум” се ползва в съвременното право за обозначаване на юридическо лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност. В зависимост от това по реда на кой закон е учреден консор...

Добри счетоводни практики – уместните стъпки за годишното счетоводно приключване

В материала ще бъдат разгледани някои от най-характерните и приложими процедури, свързани с фактическите действия по годишното счетоводно приключване, извлечени от добрите счетоводни практики, без оглед на това каква счетоводна база са избрали предпр...

Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и някои приложения

Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) се основават на обща рамка, която стои в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Тази рамка не се приема от Евр...

"Разваляне“ на сделка с ФЛ при издадена вече фактура

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор с физическо лице за продажба на стока към това ФЛ. Съгласно договора е извършено авансово плащане, за което е издадена фактура на ФЛ. След време ФЛ изявява желание този договор да бъде прехвърлен на...

Връщане на пари, при издаден касов бон

Въпрос: Фирма организира платено обучение за своите търговски посредници ФЛ. Таксата за обучение се заплаща в брой, за което се издава касов бон в обекта на фирмата. За оборота по касовия апарат се прави отчет за продажби. По определени причини обуче...

ДДС при фактура за обезщетения и неустойки

Въпрос: В кои случаи следва да се издава фактура с начисляване на 20% ДДС при дължими обезщетения и неустойки? Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС в данъчната основа не се включват всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщет...

Задължения като платец на доход на чуждестранно юридическо лице съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Въпрос: Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия, която няма място на стопанска дейност в България. Съгласно договора с австрийс...

в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 14/2015 г.

Въпрос: Въз­мож­но ли е назначаването на служител, който да изпълнява длъжостите човешки ресурси назначаване, освобождаване от длъжност, трудови досиета и ТРЗ (изработване на разчетно - платежни ведомости). Съвместими ли са нещата. Има ли конфликт н...

Данъчно третиране при даден депозит като гаранция за дължимия ДДС в държавата членка на доставчика

При покупка на стоки от ЕС доставчиците ни искат плащане на депозит за дължимия ДДС в тяхната държава като гаранция, че ще им изпратим документите за доказване на ВОП. В тези случаи някои ни издават фактура за дължимия депозит, други го посочват във ...

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

От каква дата се начислява допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новопостъпил служител за придобития при други работодатели трудов стаж - от датата на назначаване или от датата на подаване на заявление за признаване, пр...

Назначаване на ликвидатор

Собствениците на фирма, която не осъществява дейност, искат да я заличат от Търговския регистър и са принудени да назначат ликвидатор. За ликвидатор е определен единият от двамата управители, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст и за ин...

Счетоводно отчитане възстановяването на ДДС от ЕС

Фирма извършва международен транспорт в ЕС. Сега за пръв път ще иска възстановяване на ДДС от ЕС предимно по фактури за заредено гориво в съответните страни. Въпросът ми е как следва да бъдат осчетоводени съответните фактури в счетоводството на фирма...

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект “Подкрепа за заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация, свързана с приема на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурс...

Оповестяване на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оповестяването на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет. В съответствие с изискването на параграф 66 от МСС 33 Нетна печалба на акция информацията ...

Отчитане на дейността на дружество - професионален домоуправител

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парактика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество “X” осъществява дейността професионален домоуправител и като такъв същата се основава на сключени договори между етажн...

в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.

База за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: При прекратяване на трудовото правоотношение, каква база се използва за изчисляване на обезщетението? Съгласно Наредбата за структурата и организация...

Годишното приключване в селскостопанските предприятия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното приключване в селскостопанските предприятия, как да извършим инвентаризация и да осчетоводим резултата? При практическото осъщ...

Документиране и отчитане на доставките с обратно данъчно задължение

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: На 15.10.2014 г. между земеделски производител и търговец, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в страната, е сключен договор за доставка ...

Задължителна регистрация по ДДС

В бр. 2/2015 г.на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, което директно доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай, формира ли в Кипър облагаем оборот...

Имуществени санкции за неизпълнение на задължения към държавата или общината

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Имахме наложени имуществени санкции, които погасихме. След време поискахме удостоверение за липса на публични задължения и такова ни бе издадено,...

Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, прилага ли се към обезщетението по чл. 224 ...

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Александра Атанасова, адвокат, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва заповед за възлагане на ревизия? Заповедта за възлагане на ревизия се издава от органи по приходите, определени със запо...

Облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски в други дружества

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какъв е общият режим на облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски (дялове или акции) в други дружества? На основан...