начало
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2014 г.

Особености при облагането на земеделските производители за доходи, придобити през 2014 г.

От началото на 2014 г. бяха въведени някои нови правила, касаещи доходите от стопанска дейност на физическите лица – регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Промените бяха извършени със За...

Правото на дивидент при продажба на акции

Правото за получаване на дивидент е едно от най-важните имуществени права за притежателите на акции. При упражняването на това право може да възникне конфликт в случаите на продажба на акции с право на дивидент, което не е упражнено до момента на тях...

Участието на работниците и служителите в дейността на европейско дружество, регистрирано в Република България

I. Правна уредба Правната уредба, уреждаща участието на работниците и служителите в управлението на европейското дружество, което е регистрирано в Република България, е съсредоточена в следните нормативни акта: Директива на Съвета 2001/86/ЕО от 08.10...

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Въпрос: Фирма купува лек автомобил (4+1), чието предназначение ще бъде отдаване под наем на физически или юридически лица, ще има сключени договори и издадени данъчни фактури за сделките. Дружеството в правото ли си е да използва данъчния кредит при ...

ДДС при раздаване на рента в натура

Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се п...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за дейността на чуждестранно дружеството в България

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице с място на стопанска дейност в България. Регистрира се и по избор по ЗДДС. През 2014 г. не осъществява дейност на територията на РБ. Дружеството в Унгария подл...

Деклариране в НАП разпределението на дивиденти

Въпрос: На 01.09.2014 г. фирма взема решение за разпределяне на дивиденти. Последните са изплатени на следващия ден. Коя декларация трябва да се подаде в НАП за изплатените суми и дължимия данък, декларация по чл. 55 до 31.10.2014 г. или справка по ч...

Дерегистрацията по ЗДДС

Въпрос: Кооперация на общото си събрание взема решение да прекрати дейността си считано от 01.09.2014 г., същата има задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно изискванията на 18.08.2014 г. подадох в данъчната администрация уведомление по чл. 77, ал....

в. Седмичен законник
бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42

Дело C‑103/09, решение от 22 декември 2010 г. страни: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Weald Leasing Ltd Предмет на спора е тълкуването на понятието “злоупотреба”. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че когат...

Данъчно облагане и осигуряване на чужденци

Искаме да предоставите малко помощ относно чужденците, които пребивават под 185 дни в страната. Има ли особености при изчисляването на заплатата им, как се декларира данъкът и как трябва да се подаде декларация 1, за да бъде приета коректно от НАП? С...

Задължение на работодателя да издаде удостоверение УП-3

Има ли законово положение, което да послужи като основание за съдебен иск при неиздаване на УП-3 за положен извънреден труд? Извънредният труд не се отчита при определяне на трудовия стаж. Но полученото за него възнаграждение се смята за осигурителе...

Консолидиране на финансови отчети

Понятието “консолидиране” (консолидация) означава обединяване на няколко неща в едно. В счетоводството то се използва за отразяване на действията по обединяване на отчетите на две и повече предприатия, което е характерно за т.нар. групи (икономичес...

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона. През м. май 2014 г. установихме, че е пропуснато отчетът за м. януари 2014 г. ...

Начало на срока на предизвестие

Служител в поделение на фирма изпраща писмено предизвестие по чл. 326 от КТ по пощата. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие - от изпращането или от получаването му? В чл. 326, ал. 4 от КТ е посочено, че срокът на предизвестието започв...

Платен годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

Работничка с намалена над 50% трудоспособност има право на 26 дни годишен отпуск (6 дни повече от минималните 20 дни). Съгласно колективния трудов договор е определен платен отпуск в размер 30 дни. На колко дни отпуск има право жената - на 30 или на ...

Изменения в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗКПО

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса къде и защо са направени изменения­та и решени ли са всич­ки спорни ситуации? Направените промени са предмет на урежда­не на изключенията от общи...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2014 г.

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

свободен достъп

В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

Договори за предоставяне на персонал

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се третират по ЗДДФЛ договорите за предоставяне на персонал? На основание § 1, т. 26, буква „ж“ от допълнителните разпоредби на Закона з...

Доставка на услуга - включване в рекламен сайт

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Ние сме медицински център, регистриран по ЗДДС, и извършваме медицински услуги по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Предстои да ...

Доставките осъществявани от туроператор към друг туроператор

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Когато друг туроператор иска да му продадем обща туристическа услуга (ОТУ) за наша туристическа дестинация и той от своя страна да си я препродава, ние му и...

Изчисляване размера на обезщетението за временна неработоспособност

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване и за гледане на болно дете? Съгласно чл. 41 от КСО дневното парично об...

Лихви за забавяне изплащане на заплатите и неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките

В бр. 19/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дължат ли се лихви и в какъв размер, за забава за несвоевременното изплащане на заплатите и за неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките? Как се отр...

Неплатен отпуск по чл. 160, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Според чл. 160, ал. 3 от КТ „неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж“. Откъде следва, че това са първите...

Нулева ставка на ДДС за доставка от руска фирма

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българска фирма трябва да издаде фактура за доставка на стока на руска фирма, която няма ДДС-номер издаден в държава членка. По желание на клиента, стоката ще бъде т...