начало
сп. Български законник
бр. 8, Август 2014 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 45 от 2014 г.

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския...

Справочна информация бр. 8 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 30.06. - 31.07.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и...

Решение № 8661 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 15530/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период март – юни 2010 г. ведно с лихви. Главницата се формира от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по две фактури, издадени през април 2010 г. от ЕАД, в резултат на което и ...

Решение № 8675 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 14979/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС ведно със закъснителна лихва заради отказ да се признае правото на приспадане на ДЗЛ, упражнено в данъчни периоди октомври и декември 2010 г. и май и юни 2011 г. по 21 фактури, издаден...

Решение № 8415 от 19.06.2014 г. по адм. дело № 1416/2014 г.

Предмет на спора e заповед, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по отношение на едноличния търговец чрез запечатване на търговски обект пивница за срок от една седмица, на основание чл. 186, ал. 1 и 3 от ЗДДС за нарушение на ч...

Решение № 8303 от 18.06.2014 г. по адм. дело № 14026/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за данъчни периоди през 2007, 2008 и 2009 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД и ООД, с предмет строителни материали, СМР, транспортни услуги и услуги с механизация, и по едно кредитно известие, издаден...

Решение № 8240 от 17.06.2014 г. по адм. дело № 16666/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ ведно с лихви за периода 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2010 г. По силата на чл. 7, ал. 1 от ДОПК актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публ...

Решение № 8164 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 14254/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. ведно с лихви. Процесуалните нарушения са съществени, когато нарушават правото и възмо...

в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.

Справочна информация бр. 30/2014

Централни валутни курсове за периода 28.07.2014 г. - 22.08.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Относно Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд, касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

Писмо № 91-00-84/05.08.2014 г. на МОСВ Относно: Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 2/2013 г., касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците Съгласно изискванията на чл. 39, ал....

ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Национална агенция за приходите Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по спис...

Селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация

Информираме ви, че от 07.08.2014 г., за период от една година, е в сила забрана за внос в Руската федерация на селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите - членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия съгласно посочен...

Резюме на МСС 41 Земеделие

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Бисер Райнов, преподавател във ВУЗФ, коментира МСС 41 Земеделие. Цел на стандарта е да установи принципите за счетоводно отчитане на селскостопанската дейност. Тази дейност представлява управление н...

Започна приемът по схемата de minimis за памукопроизводители

В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с приема по схемата de minimis за памукопроизводители. Документите ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ “Земеделие” по постоянен адрес на ф...

Следва ли съставителят на ГФО да е в правоотношение с дружеството, чийто отчет подписва

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Работя по договор като счетоводител в ЕТ (съпруга съм на собственика). От 01.11.2013 г. съм пенсионирана по болест за 1 година - до 30.10.2014 г. Може ли да...

Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане от кредитор на трето лице

За “Експертис” Али Вейсел, регистриран одитор, разглежда казуса: Дружество “А” има вземане от дружество “Б”. “А” прехвърля/цесира цялото вземане на трето лице на по-ниска сума (под сумата на вземането). Това би ли довело до данъчна тежест при дружес...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

Справочна информация бр. 16/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юли - 11 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ПОЛЗВАТ БАЗОВ ПАКЕТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА По време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, българските ученици...

НОИ продължава да приема заявления за промяна на платеца

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че продължава да приема заявления за промяна на платеца за всички свои клиенти, които имат представени в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за болест, ...

От следващата година болничните стават електронни документи

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 1 януари лекарите вече няма да изда­ват хартиени болнични листове, а ще изпра­щат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Болничн...

ЗДДС ще бъде изменен

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В Парламента е внесен проект за измене­ние на ЗДДС. Предлаганите промени са във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път,...

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение

ГЛАВНАТА ИНСПЕК­ЦИЯ ПО ТРУДА Работещите, които не могат да се явят на работа заради бедствие, имат право на обезщетение, припомниха от Главната инспек­ция по труда (ГИТ) във връзка с бедствено­то положение в различни региони в страна­та, предизвикан...

Осигурителен календар за септември 2014 г.

[[table_1]]...

Преобразуване на категорийния стаж

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува категорийния стаж според общите и специални правила на КСО? Стажът, придобит от лицата, работили при условията на първа и/или ...