начало
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2015 г.

Новото данъчно законодателство през 2015 г. – кратък преглед на по-важните промени

Въпросите, свързани с промените в данъчното законодателство, винаги са били актуални в края на всяка стара и в началото на новата календарна година. Като цяло до момента промените в материалните данъчни закони са събрани в един брой на „Държавен вест...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е поредната стъпка към въвеждането на „електронния болничен лист“ от 1 януари 2015 г. Проектът „Електронен регис...

Внос на стоки от страни извън ЕС

Въпрос: При внос от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, на палмово масло (хранителен продукт) от страна извън Европейския съюз дължи ли се ДДС, мито върху вноса и акциз? Отговор: При вноса на палмово масло - хранителен продукт, се дължат ДДС и вн...

Данъчно третиране на получено дарение от чуждестранно ЮЛ

Въпрос: Местно ЮЛ получава дарение от чуждестранно ЮЛ на какви данъци подлежи – местен за дарението и корпоративен за извънредния приход ли? Отговор: Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси обект на облагане с данък са имуществат...

Изплащане на 60% от брутното възнаграждение

Въпрос: Фирмата, в която работи съпругата ми, планира изплащане на 60% от брутното възнаграждение. Според чл. 245 КТ това не е нарушение на трудовото законодателство и може да продължи неопределено дълго време, като неизплатената част си остава дължи...

Подаване на финансови отчети на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност подава документи в съда за ликвидация. На 20.08.2013 г. се вписва това обстоятелство. На 21.10.2014 г. Агенцията по вписвания прави отказ поради това, че ликвидационният баланс е подаден с дата 31.03.2014 г....

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма, регистрирана в България и извършваща консултантски и бизнес услуги на доставчик от САЩ, се регистрира доброволно по ДДС, тъй като сделките се водят като необлагаеми в България. Фирмата има лизингови договори за автомобили с право на да...

Прилагане на чл. 28, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма от ЕС. Купувачът обаче изнася директно машината за трета страна, като износител се явява продавачът, но транспортът се плаща от купувача. Какви документи са необходими да притежава продавачът, така че п...

в. Седмичен законник
бр. 2, 19 - 25 януари 2015 г.

Гледането на дете е привилегия на майката

Със съпругата ми сме в развод. Преди половин година тя замина в чужбина, като каза че няма да се връща. Имаме дете на година и половина, за което не ми дават отпуск за гледане. В службата на майка ми също й отказаха ползването на отпуск без разрешени...

Отчитане на ремонтни дейности

Как се осчетоводява алуминиева дограма, с която е направен ремонт - подменена е дограмата на собствен магазин? Стойността й е 1200 лв. - над прага на ДМА. Признава ли се за еднократен разход, или се добавя към стойността на магазина, или е необходимо...

Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж

Служител навършва изискващите се години, но не му стига 1 година и 6 месеца осигурителен стаж. Може ли да си закупи липсващия стаж? Такива възможности са предвидени в чл. 9а от КСО. За осигурителен стаж при пенсиониране (ако такъв не е зачетен на др...

Ликвидация на сграда

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на сграда. Ликвидацията на сграда е частен случай на ликвидация на дълготраен актив. Свързана е с по-продължителен процес на осъществяване, с извършване ...

Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината. Такса за битови отпад...

Погасяване на задължение

Имаме клиент, който има задължение към нас, но не може да го погаси. Тъй като има разни машини, които могат да ни свършат работа, може ли да вземем някоя машина, с която да му се покрие задължението, и с какъв документ може да стане това прихващане н...

Прехвърляне на парични средства между дъщерни фирми

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Собственик има две фирми - “А” и “Б”, с правен статут ЕООД. Фирма “Б” е новорегистрирана. Фирма “А” е едноличен собственик на капитала във фирма “Б”. Фирма “А...

Промени в МСС 36

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените в МСС 36. 1. Отмяна на оповестяване Премахнато е изискването в пар. 134 (в) да се оповести справедливата стойност на всяка единица, генери...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.

Балансово признаване на ДМА при бюджетните организации

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва балансовото признаване (капитализация) на ДМА при бюджетните организации, които при придобиването им са отчетени като разход? ...

Възражение на служителя срещу оценка при атестирането

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Чавдар Христов, юрист отговаря на следния въпрос: Има ли право на възражение служителя срещу определената му оценка при атестирането? Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител г...

Гаранцията за изпълнение

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за изпълнение и какъв е нейният размер? Какви са последиците от нейното непредст...

Данъчен кредит за гориво, масла, ремонти и резервни части на товарни микробуси под наем

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дейността на фирмата ни е свързана с транспортни услуги на бързо оборотни стоки пo магазинната мрежа, извършвани с два товарни микробуса с...

Декларация за неактивност в НАП и НОИ

В бр. 22/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петковотговаря на следния въпрос: Кои предприятия подават декларация за неактивност в НАП и НОИ? Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната счетоводна и данъчна година не...

Документално доказване на щети

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията за документално доказване на щети, породени от непреодолима сила за целите на ЗКПО? В ЗКПО не с...

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви права дава допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и кой има право да се осигурява за него? Допълнителното задължите...

Доставка и монтаж на място, на стока на ДЗЛ в държава членка

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, извършихме доставка и монтаж на място на стока на данъчно задължено лице, което е установено в държава - членка ...