начало
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2017 г.

Акценти на годишното счетоводно приключване и особености при съставянето на ГФО за 2016 г.

Годишното счетоводно приключване е процес, който счетоводителите – съставители на финансови отчети, непрекъснато повтарят в края на всяка и началото на следващата календарна година. Проблемите, които възникват при този финален акорд на счетоводната о...

ДДС за доставки по договори на пристигане от ВОТ

Много често при сделки със стоки от ВОТ се договарят и осъществяват доставки по условията на търговски термини от категория D от комплекта на стандартните международни правила за условие на доставка Инкотермс. Разпределението на задълженията между тъ...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (К...

Нова процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Цел на процедурата. Финансови параметри В началото на 2017 г. се очаква да стартира нова процедура, насочена към големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. В резултат на получената безвъзмездна финансова помощ (Б...

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор

Дълго отлаганото начисляване на амортизациите в публичния сектор вече е факт. С ДДС № 05/30.09.2016 г. на министъра на финансите и на основание чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси се дава указание за начисляване на амортизации на нефина...

Връщане на данъци, платени от студенти, работили по програми в САЩ

Въпрос: Какви документи и пред кого е необходимо да бъдат представени с цел връщането на сумата за платени данъци в САЩ на студент, работил 4 месеца там с виза от типа J-1 и заплатил съответния местен и федерален данък? Отговор: Данъците, платени от...

Възстановяване на парично обезщетение към НОИ

Въпрос: На лице, работещо във фирмата, е издаден болничен лист от 20.04.2015 г. до 02.06.2015 г. с причина общо заболяване – заплашващ аборт. На същото лице е издаден друг болничен лист от 05.05.2015 г. до 20.05.2015 г. с причина – аборт. От НОИ са и...

Данъци при сделки с недвижими имоти

Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е строителство на жилищни кооперации. Предстои му строителство на жилища на терен, собственост на дружеството, за които има проект, но няма все още разрешение за строеж. Преди да прем...

в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

От известно време не се чувствам добре. Личният ми лекар ми каза, че за установяване на заболяването е необходимо да ми се направят няколко вида изследвания. За дните, през които е необходимо да ходя на изследвания, отазват да ми издадат болничен лис...

Данъчно третиране на услуга по управление/надзор на строителни обекти в страни извън ЕС

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на строителни обекти в Алжир. Фирмата - получател на услугата, е регистрирана по реда на ЗДДС в Италия. Поставените въпроси са следните: 1. Налице ли е ВОД или доставка към трета стра...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 1/2017 г.

Дело C-144/14, решение от 7 юли 2015 страни: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei срещу Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publi...

Отчитане на сумарното работно време

Обичайната и по-често прилагана в практиката възможност за отчитане на работното време е подневното отчитане. Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 КТ обаче предвижда и възможност, различна от подневното изчисляване на работното време. Работодателят може да...

Промяна на условията по трудов договор на помощник-директор в училище

Поради намалял брой на учениците с допълнително споразумение трудовият договор на помощник-директор се промени за работа от 8 часа на 4 часа. Едновременно с това е сключен допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за длъжността старши учител - пак...

Счетоводно и данъчно третиране при извършване на дейност строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях

Дружеството осъществява дейност по строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях. Въпрос 1: Дру­жест­вото строи апартаменти, офиси, гаражи, търговски обекти като фитнес и др., като след акт 16 се заприход...

Отказ от правата върху и по безналичната акция

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в ИДП при БАН, коментира отказа от правата върху и по безналичната акция. 1. Отказ от правата върху безналичната акция Юридически допустимо е титулярят на безналични ...

Практическо изготвяне на отчета за паричните потоци

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира методите за изготвяне на отчета за паричните потоци. Практическото изготвяне на отчета за паричните потоци е възможно да се осъществи по два метода: а) косвен мет...

в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

Амортизационна норма на тежка техника

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Използваната специализирана техника по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци към коя категория се причислява по ЗКПО - III-та категория -„транс...

Внасяне на осигурителни вноски и облагане на доходите от граждански договори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Имам начислени и платени 2 броя граждански договори от „ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД на физически лица, които работят и по трудови правоотно...

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на предоставени бутилки вино за реклама и дегустации на търговеца

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Винарска изба сключва договор с търговец за продажба на продукцията - бутилки вино. В договора има условие за факту...

Заличаване на дисциплинарни наказания

В бр. 204 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Завинаги ли остават дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? В наказателното право има реабилитация например. Има ли подобно нещо и в трудовото право? Действително в...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа

В бр. 9 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Бюджетна организация със седалище в един областен град осъществява контрол на територията на две области. Служителите са назначени на трудови договори и по ЗД...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметкат...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ? 1. Общи положения относно данъчното третиране на авансовите пл...

 
Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.