начало
сп. Български законник
бр. 4, Април 2014 г.

Справочна информация бр. 4 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2014 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 24 от 2014 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Републи...

Решение № 237 от 17.06.2013 г. по гр. д. № 2365/2013 г., IV г. о.

Тъй като изискванията за вписване като адвокат, визирани в чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 ЗА, са наличието на две години юридически стаж и положен предвиденият в закона изпит, както и разпоредбата на чл. 20, ал. 9 ЗА, предвиждаща, че младши адвокат след изти...

Решение № 2695 от 25.02.2014 г. по адм. дело № 9788/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС заради отказ да се признае право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди ноември и декември 2008 г. и март 2009 г. Отсъствието на доставчиците от адреса за кореспонденция и...

Решение № 2556 от 02/24/2014 г. по адм. дело № 7393/2013 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит ведно с начислените лихви. За да е налице за получателя по доставката правото на приспадане на данъчен кредит, следва да е установен фактът на реалното предаване, респективно получаване на стоката – предме...

Решение № 2603 от 24.02.2014 г. по адм. дело № 8480/2013 г.

Предмет на спора e установено задължение по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., със съответни лихви в резултат на ревизия, проведена по реда на чл. 122 от ДОПК, поради наличие на основания по чл. 122, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК. Както при ревизията, так...

Решение № 2456 от 20.02.2014 г. по адм. дело № 8505/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за юни 2009 г. по доставки от ЕООД ведно с начислените лихви, както и неправилно сторниран ДДС през януари 2011 г. и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. ведно с прилежащи лихви. Следва да ...

Решение № 2478 от 20.02.2014 г.по адм. дело № 9752/2013 г.

Предмет на спора e нищожност на ревизионен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от ДОПК, в приложимата редакция (ДВ, бр. 105 от 2005 г.), в тридневен срок от изготвяне на ревизионния доклад органите, извършили ревизията, уведомяват писмено о...

в. Седмичен законник
бр. 16, 21 - 27 април 2014 г.

Справочна информация бр. 16/2014

Централни валутни курсове за периода 14.04.2014 г. - 17.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължи...

Изискването на Агенцията по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на...

Счетоводно отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения. В МСС 20 (т. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с актив...

Линеен метод на амортизация

В бр. 2 от 2014 г. на “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за линеен метод на амортизация. Най-често използваният в практиката метод на амортизация е линейният метод. При него разходът за амортизация се...

Обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда въпроса за обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му. Както е известно, обезценяването на едно вземане се облага с корпоратив...

Документиране на брака поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт

За “Еспертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., разглежда казуса: Във връзка с наличие на брак поради изтекъл срок на годност на продукцията (кисело мляко) освен документ от производителя за срока на годност и документ за унищожение на бракуваната стока с какв...

Срок за подаване на декларация обр. 1

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, дава отговор на въпроса: Какъв е срокът за подаване на декларация обр. 1 и внасяне на осигурителните вноски за управител на ЕООД (самоосигуряващо се лице)? Съгласно чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.

Справочна информация бр. 7/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 01 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...

Удовлетворяване на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност

В сп. „Трудово и облигационно право”, бр.2/2014 г.,Бистра Николова, съдия, отговаря на следния въпрос: Как се удовлетворяват кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност? Правната уредба на разпределението на осребреното имуществ...

Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки

В сп. „ Търговско и облигационно право”, бр. 3/2014 г.Полина ЦОКОВА, юрист, отговаря на следния въпрос: Какво представляват банковите гаранции по Закона за обществените поръчки? Банковата гаранция представлява лично обезпечение. Ха­рактерна негова че...

Предварителен договор за продажба на имот

В сп.”Собственост и право”, бр.3/2014 г.,Красимир Добрев, юрист, отговаря на следния въпрос: Имам сключен предварителен договор за продажба на имот, но другата страна нещо бяга от отговорност. Мога ли да направя нещо по въпроса? Уредбата на предварит...

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишната му възраст

В сп. ”Труд и право”, бр. 3/2014 г.,Юлия Буртева, юрист, отговаря на следния въпрос: Работя на постоянен трудов договор. След като бях в отпуск по майчинство и за отглеждане на детето, се завърнах на работа, имам ли право на някакъв друг вид отпуск з...

Определяне основата на данъка върху наследствата

В сп. ”Счетоводство, данъци и право”,бр.3/2014 г.,Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на следния въпрос: Как се определя основата на данък върху наследствата? Закона за местните данъци и такси урежда данъка върху наследствата, определянето на основата...

Деклариране в ГДД на доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.3/2014 г., Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Декларират ли се в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни ...

Годишна данъчна декларация за дейността на физическо лице-земеделски производител

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г. , Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител упражнява дейност (патентна) като ЕТ. Внася осигурителни вноски като самоосигурява...