начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2015 г.

Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

Въпросите, които поставя дисциплинарното производство, могат да бъдат разделени на две групи: 1. Предварителни общи въпроси на дисциплинарното производство. 2. Фази, през които протича дисциплинарното производство. 1. Предварителните общи въпроси на ...

ВАЖНО: Парламентът прие на второ четене новият Закон за счетоводството

Парламентът прие на второ четене новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публику...

Данъци и такси като част от данъчната основа при сделки с недвижими имоти

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и редът за нейното приложение при сделките с недвижими имоти (съгласно раздел ІV на Указание изх. № 91-00-261/2007 г. на НАП) в нашата стопанска практика се приема безусловно, че данъчната ...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г., е обнародвана нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, ко...

Доставка на стока, която се превозва за сметка на доставчика до територията на трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява продажба на стоки (обувки) с получател фирма с регистрация в Москва. Стоката тръгва от София на 22.05.2015 г. с оформена международна товарителница, в която за изпращач е посочена българската ...

Доставка на стоки, в която участват три фирми, установени в три различни държави - членки на ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана до ЗДДС, получава фактура за стоки от полска фирма, регистрирана по ДДС в Полша. Българската фирма издава фактура на австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия. Стоките се доставят директно от Полша в Италия...

Доставка, освободена от облагане

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил от друго юридическо лице, също регистрирано по ЗДДС. Във фактурата за покупка няма начислен ДДС на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗДДС. С автомобила са извършвани само освободени сделки. ...

Издаване на протоколи за ВОП

Въпрос: През месец май 2015 г. нашето дружество, което е регистрирано по ЗДДС, купи 2 броя товарни автомобил - влекач от немско регистрирано дружество. По искане на немския доставчик е извършен банков превод за договорената стойност на товарните авто...

в. Седмичен законник
бр. 41, 23 - 29 ноември 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 41/2015

Дело C‑124/12, решение от 18 юли 2013 г. страни: „ЕЙ И ЕС - 3С Марица-изток I“ ЕООД срещу директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Пловдив при ЦУ на НАП Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при предоставяне на ...

Облагане на доходите от дивидент, получени от местно физическо лице от източник в чужбина

Български гражданин като физическо лице има желание да инвестира в инвестиционен фонд, регистриран в Guernsey (намира се в Channel Islands). Какъв данък следва да плати върху дивидентите, получени от фонда. В Guernsey не се дължат данъци върху дивиде...

Работа на заболял служител до издаване решението на ТЕЛК

След 6-месечно боледуване наш служител подаде необходимите документи до ТЕЛК. Има ли право да работи до издаване на решение от ТЕЛК? Правната уредба на трудоустрояването е една и съща за работещите по трудови и по служебни правоотношения, понеже се ...

Средства за облекло за периода на незаконно уволнение на държавен служител

Служител в сферата на правосъдието е възстановен на същата длъжност с признаване на уволнението за незаконно. Полагат ли му се средства за целия период на незаконното уволнение или само за месеците от годината, през които е бил на работа? В правната...

Формата на плащане като реквизит на фактурите

Фактури, маркирани за плащане по сметка, са платени кеш (до 5000 всяка). Какъв е най-правилният начин за документиране на операциите? Формата за плащане не е задължителен реквизит на фактурите по Закона за счетоводството и Закона за данък върху доба...

Имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг. Предприятието в качеството си на лизингополучател по оперативен лизин...

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Михаил Нацкин, адвокат, разглежда темата за ликвидация на дейността на търговските дружества, за които не е поискана пререгистрация. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Закона з...

Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация, преди проект да е одобрен за финансиране

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация преди проект, финансиран от ЕС, да е одобрен. Бюджетните организации в някои случаи и...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2015 г.

М-24-37-16 от 01.04.2015 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите и Закона за данък върху добавената стойност при извършване на дейност от физическо лице като отговорник по съответствието

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-37-16 от 23.02.2015 г. и вх. № 24-37-17 от 27.02.2015 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП гр. ………. . В запитването постав...

№ 24-28-801 от 23.04.2015 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-28-801/03.04.2015 г., в което поставяте следните въпроси: При направена инвестиция през месец юни 2014 г. дружествот...

Данъчни аспекти при отчитането на фирите

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти при отчитането на фирите? Установените загуби на тегло и обем на материални запаси (фири), в резултат на производството, ...

Данъчно третиране на задълженията по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Търговско дружество „Зорница“ има задължение към доставчика „X“ в размер на 12 650 лв. След петата година го отписва по Дт с/ка 401 /Кт с/ка 70...

Данъчно третиране на субсидиите, предоставени на физически лица

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите, ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на субсидиите, предоставени на физически лица? По силата на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специал...

Документиране на продажбите, осъществени от физическите лица - земеделски стопани

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои документи ще се признават от НАП за земеделски производители - физически лица: 1. фактура - без касов бон, ако физическото лице е малък про...

Електронни фактури или електронни известия към фактури по смисъла на ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни възнамерява да издава фактури чрез специализиран софтуер за автоматично създаване на файлове във формат „pdf’. Същите няма да бъдат подписа...

Защита на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда", Калина Петкова, директор на Дирекция "ТПОСУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Каква е защитата на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място с новата Наредба за подобряване н...