начало
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2015 г.

Коригиране на издадена фактура с грешна дата

свободен достъп

Въпрос: Фирма издава фактура на 7.11.2014 г. към свой клиент, като допуска техническа грешка и на фактурата записва 7.10.2014 г. Дава фактурата на клиента на същата дата и той я включва в дневника за покупки в период октомври 2014 г. В своето счетово...

За понятията „седмица“ и „седмична почивка“ в българското трудово законодателство

Регламентираните в трудовото законодателство почивки имат предназначението да осигурят на работника или служителя необходимото време за възстановяване от натрупаната по време на работния процес умора и да гарантират запазването на здравето и работосп...

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър

Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) имат за основна цел въвеждане изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/66...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г.

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г., които са в сила от 1 януари 2...

Вписване в регистър БУЛСТАТ на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Немска фирма извършва строително-ремонтни работи на територията на България със свои работници. Дали немската фирма трябва да регистрира клон на територията на България? Отговор: Запитването не съдържа достатъчно конкретни данни за дейността...

Възстановяване на данъчен кредит за изгорял лизингов тежкотоварен автомобил

Въпрос: Компания купува през 2012 г. тежкотоварен автомобил - влекач. При сключването на договора е платена авансова вноска в размер на 20% от стойността на влекача. Всеки месец лизингополучателят плаща на лизингодателя месечни лизингови вноски по фа...

Годишна данъчна амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника

Въпрос: Колко процента е данъчната амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника или по-конкретно за сеялка, дискова брана и култиватор? Към коя данъчна категория - 2, 3 или 7 - следва да се отнесат? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 2 о...

Данъчен кредит за подобрения върху нает ДМА

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, ползва склад под наем от 6 години за икономическата си дейност и плаща наем всеки месец. За дейността си прави разходи по подобрение на имота (наетият имот е сграда с двор) - подравнява, трамбова и насипва с...

в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2015 г.

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20/2015

Дело C-351/10, решение от 16 юни 2011 г. страни: Zollamt Linz Wels срещу Laki DOOEL Предмет на спора е мястото на износ. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: член 555, параграф 1 и член 558, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Ко...

Данъчно задължение при наем за имот, съсобственост на две или повече лица

ЕООД е наела помещение, което е съсобственост на две физически лица, едното от които живее в чужбина. Наемният договор е сключен с лицето, което живее в България, и целият размер на наема от 600 лв. се изплаща на него. Кой в случая е данъчно задълже...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Фирмата е ООД с двама съдружници. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице чрез ООД има само един от съдружниците, който е и управител, вписан в удостоверението от Агенцията по вписванията. Вторият работи по трудов договор и не е подал д...

Отчитане на инвестиционен имот

Как би следвало да се третира бракуването на инвестиционен имот със стойност 4 млн. лв., който е отчитан по модела справедлива стойност? Следва ли първо да го прехвърля като сграда и след това да се бракува? И за данъчни цели при отписването му следв...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Предприятието има голям персонал. Трябва ли всеки месец да се изготвят поименни заповеди за новите размери на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и профе...

Промяна на вида на трудовия договор

Титулярят на длъжността подава заявление за напускане. Трябва ли срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с неговия заместник да бъде прекратен и с него да се сключи нов безсрочен договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ на същата позиция, ил...

Връщане на парични заеми

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: ЕТ е взел назаем от различни частни лица с договор парични средства. Общо паричните средства са за 50 000 лв. В рамките на една календарна година той връща парите на съответните частни лица и вър...

Изплащане на часово парично обезщетение по болнични листове

В бр. 4 от 2015 г. на дайждест “Труд и право” Иван Карановски, експерт по осигуряването, разглежда изплащането на часово парично обезщетение по болнични листове. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.

Въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои да въведем допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по шест показ...

Данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене

В бр. 4/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен експерт, разглежда следния казус: Работодателят има ли право на данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене? Безвъзмездното предос...

Данъчно третиране според ЗКПО на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗКПО получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица? Дефиницията за дивидент по смисъла на ...

Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Какви са задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ? Работодател е всяко местно ли...

Заплащане при командировка за повече от 30 дни в държава от европейския съюз

В бр. 7/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Имам ли право на трудово възнаграждение в размер на минималното за бранша за приемащата държава в европейския съюз при командировка за повече от 30 дни, като ...

Коригиране на годишния финансов отчет

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Финансовите ни отчети за 2014 г. са приети и публикувани през 2015 г. Скоро установихме, че не сме били осчетоводили продажби на стоки с отчетна стойност 7000 лв...

Новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на финансови активи или финансови пасиви в условията на нов...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът и служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудови отношения, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какво обезщетение се дължи от работодателя при прекратяване на т...