начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Комуникация на ключови одиторски въпроси

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Мария Страшилова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В кои одиторски доклади се включва комуникация на ключови одиторски въпроси? Комуникирането на ключови одиторски въпроси в одиторски...

Счетоводно отчитане при продажба на актив с обратен лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при продажба на актив с обратен лизинг? Този вид лизинг е третиран в СС 17 Лизинг (т. 6.1-6.5), но не е третиран в Т...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот? При сделките с недвижими имоти често с основната доставка, изразяваща се в застроена земя със сграда, се прехвър...

Отговорности на независимия финансов одит относно друга информация

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е това “друга информация”? Другата информация се съдържа в придружаващите годишните финансови отчета доклади, декларации и други подобни, които се съ...

Съставяне на финансовите отчети

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Финанси и право” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансовите отчети. Финансовите отчети, които съставят предприятията, следва да бъдат изготвени така, че да постигат ясно, вярно и честно представяне. Спазване...

Как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци?

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Личното впечатление на автора е, че този въпрос не е достатъчно ясен...

Сделки с плащане на база акции

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример сделки с плащане на база акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствен капитал. Пример: “Ребус” АД през 20X5 година отправя предложение към сво...

Отчитане на готова продукция

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2017 г.

Дружество произвежда готова продукция (инертни материали) в производствената си база. В производствената база е обособен и склад, в който се складира готовата продукция. Част от продукцията се продава на външни клиенти, а друга се влага в собствена п...

Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове и други подобни разходи, свърза...

Особености на прекратения финансов лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.

В бр. 9-10 oт 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на прекратения финансов лизинг? При него активите, предмет на договора за финансов лизинг, се връщат на лизингодателя и дог...

Плащане на базата на акции

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира плащането на база акции. МСФО 2 е международен счетоводен стандарт, който няма аналог с националните счетоводни стандарти. Той идва да реши онези въпроси пред отчитащ...

Използване на информацията от отчета за паричните потоци

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Според автора този въпрос не е достатъчно ясен ...

Счетоводно отчитане на стопански операции без издадена фактура

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.

Служителите на Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, много често в авансовите си отчети отчитат само касови бележки без издадена фактура (напр. ползвани таксиметрови услуги при командировка, паркинг, закупени дребни консумативи и т.н.). Бих...

Консолидиране на финансовите отчети

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2017 г.

Изготвянето на консолидирани финансови огчети не е нещо ново, но трябва да се имат предвид някои нови моменти в изискванията. Независимо коя счетоводна база ще се използва, първо трябва да се спазват изискванията на Закона за счетоводството.1 Съгласн...

Отчитане на сделки с обратен лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат сделки с обратен лизинг? Счетоводното отчитане на операциите по обратен лизинг ще зависи от вида на съответния лизингов договор - финансов или оперативе...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017