начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на разходи

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: На работник е прекратен трудовият договор и му дължим обезщетение по чл. 224 за неизплатени отпуски в размер на 793,80 лв., които не са платени в срок. Лицето завежда дело срещу фирмата, като на делото адвокатът на работника и управителя склю...

Получаване на сумите от трето лице (доверител) срещу възнаграждение

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Имаме две фирми - ЕТ и юридическо лице, от които едната е наемодател на другата. Всеки месец се издават фактури за наем. Проблемът е, че и двете фирми са с блокирани сметки и без касова апарат. Възможно ли е наемателят да превежда сумата по ф...

Осчетоводяване на ревизионен акт

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Дружеството ни е ревизирано за период 01.12.2014 г.- 30.09.2015 г. за задължения за данък добавена стойност. През м. май 2016 г. е издаден ревизионен акт, с който са установени задължения за довнасяне на ДДС за посочения период по месеци и ли...

Плащане на дивидент в брой

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Фирма има двама съдружници - в съотношение на дяловете 95% на 5%. Предстои да разпределят печалба от 44 500,00 лева, или на единия съдружник се пада 40 161,25 дивидент след приспадане на 5% данък дивидент, а на другия 2113,75 лева (този, койт...

Регистриране на детска градина и начално училище

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Дружество ООД притежава лиценз за детска градина и за начално училище. След получаване на лиценза детската градина получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ, отделно и училището получава Булстат от регистъра Булстат (по Закона за регистъра БУЛСТА...

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Дълго отлаганото начисляване на амортизациите в публичния сектор вече е факт. С ДДС № 05/30.09.2016 г. на министъра на финансите и на основание чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси се дава указание за начисляване на амортизации на нефина...

Акценти на годишното счетоводно приключване и особености при съставянето на ГФО за 2016 г.

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Годишното счетоводно приключване е процес, който счетоводителите – съставители на финансови отчети, непрекъснато повтарят в края на всяка и началото на следващата календарна година. Проблемите, които възникват при този финален акорд на счетоводната о...

Практическо изготвяне на отчета за паричните потоци

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира методите за изготвяне на отчета за паричните потоци. Практическото изготвяне на отчета за паричните потоци е възможно да се осъществи по два метода: а) косвен мет...

Счетоводно отчитане, документиране и данъчно третиране на липсата на парични средства в брой

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане, документирането и данъчното третиране на липсата на парични средства в брой? Паричните средства, съгласно т. 1 от СС 32 Финан...

Отчитане на апортните вноски

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. д-р Стоян Дурин, регистриран oдитoр, отговаря на въпроса: Как се отчитат апортните вноски? Апортните вноски представляват придобиване на инвестиции в други предприятия за сметка на предоставени непарични актив...

Осчетоводяване на данъчните задължения по ревизионни актове при годишното счетоводно приключване

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 22 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да осчетоводим данъчните задължения по ревизионни актове при годишното счетоводно приключване? Една от задължителните проверки при годишното счетоводно п...

Особености при начисляването на амортизации в бюджетните предприятия

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при начисляването на амортизации в бюджетните предприятия? Преминаването към начисляване на амортизации следва да се извърши п...

Обхват на СС 42

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

В бр. 7 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обхвата на СС 42. СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти следва да се прилага от предприятията, които изготвят за първи път своя годи...

Счетоводно и данъчно третиране на наличното гориво в продаден автомобил

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

1. Как се третира от данъчна гледна точка наличното гориво в резервоара на автомобил при продажбата му? 2. Следва ли да се пишат пътни листове за разходеното гориво от автомобилите на автокъща, тъй като това е основен разход за дейността, а горивото ...

Прехвърляне на лизингов автомобил

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

Имаме договор за лизинг, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 65 000 лв. Внася се последната вноска и лизинговата компания прехвърля автомобила на физическо лице със застрахователна стойност на МПС-то 3000 лева. Как...

Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.