Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 8, Август 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2012 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Обн., ДВ, бр. 74 от 22 август 2003 г., попр., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 18 март 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (и...

Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (загл. изм., ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

В сила от 01.01.2010 г. Обн., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 1. (изм., ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) условията и редът за възстановяване ...

Коментар на експерта

Нови правила за обменните бюра

С последните промени на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 48 от 26.06.2012 г.), наред с някои редакционни пром...

Някои проблеми при данъчното третиране на вътреобщностните доставки на стоки

За целите на облагането с ДДС на търговията между държавите - членки на Европейския съюз, понятието „износ” след 01.01.2007 г. бе заменено с понятието ”вътреобщностна доставка”. Принципът на данъчно облагане е запазен – стоките се облагат с данък в държавата, където се потребяват...

Промените в реда за определяне размера на законната лихва

От 01.07.2012 г. влезе в сила Постановление № 100 на МС (обн., ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г.), с което се променя методиката за определяне и ползване на законната лихва по просрочени задължения, номинирани в левове и във валута. То отменя разпоредбите на ПМС № 72 от 1994 г. (обн., ...

Въпроси и отговори от практиката

Tранзитна операция за покупко-продажба на стока с три участника

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува стока от фирма в Русия и получава докумeнт за собственост - фактура. Стоката не влиза на територията на България, а директно заминава за Италия, където се продава на клиент, регистриран по ЗДДС в Италия. Стоката се внася в Ита...

Данъчни операции с услуги по ЗДДС

Въпрос: Когато чужда фирма от ЕС, регистрирана по ДДС в своята страна, извърши услуга на българска фирма, също регистрирана по ДДС, българската фирма пуска протокол по чл. 117 и върху равностойността в BGN на заплатената сума начислява ДДС и завежда протокола и в дневника на прод...

Данъчно третиране на вещно право на строеж

Въпрос: Издадена е фактура за вещно право на строеж. Сделката е освободена в справката-декларация. Доставката влиза в клетка 19. В клетка 33 се посочва коефициент, различен от 1. Защо? Как ще се отрази сделката в другата фирма в декларацията по ЗДДС? Отговор: Съгласно чл. 45, ал....

Данъчно третиране на доставки на дървен материал

Въпрос: Регистрирано по ДДС ЕООД извършва ВОД на дървен материал в Германия. Материалът пристига в Германия с оформени документи – инвойс, фактура и ЧМР. Клиентът впоследствие установява проблеми с качеството на материала и го връща с протокол обратно в България. Доставчикът има ...

Данъчно третиране на посреднически услуги

Въпрос: Българска фирма (ЕООД), нерегистрирана по ЗДДС, оказва посреднически услуги срещу комисиона на данъчно задължено лице от Испания по силата на договор от август 2008 г. Фирмата е пропуснала да се регистрира по ЗДДС на 01.01.2010 г. и работи с испанската фирма от 2008 г. и ...

Задължение за наличие на касов апарат

Въпрос: Фирма, регистирана по ЗДДС, занимаваща се с търговия, закупува земя и строи къщички, като разрешението за строеж е за учебен център. След получаване на акт 16 къщичките ще се ползват и за почивка. При настаняване на външни лица, които ще почиват в тях, трябва ли да се изд...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма „Алфа”, регистрирана с предмет на дейност - посредничество при събиране на дългове, сключва комисионен договор с фирма „Бета” за събиране на вземане от неин длъжник. Длъжникът ще преведе дължимата сума по сметка на фирма „Алфа”, след което тя от своя страна ще удърж...

Осигуряване на временна работа

Въпрос: Собственик на А ЕООД работи и се осигурява в дружеството по договор за управление и контрол. Дейността на дружеството е управление на друго дружество Б, т.е. назначеният в дружество А по трудов договор персонал има работно място в дружество Б. Договорът между дружество А ...

Осчетоводяване на преразход на гориво

Въпрос: Как е редно да се осчетоводи преразходът на гориво на служебен товарен автомобил, като е възможно този преразход да се дължи на липса на гориво - колата е нощувала няколко пъти през периода на преразхода на външен паркинг. Преразходът е около 18-20 л. Отговор: Не сте зап...

Подаване на декларации обр. 1 и 6

Въпрос: Дружество изплаща възнагражденията на служителите си на три дати през месеца. Как е коректно да се подават декларации обр. 1 и обр. 6 - след всяка дата на изплащането или еднократно след последното плащане? Отговор: Съгласно Наредба Н-8 Декларация обр. 1 се подава не по-к...

Промяна на трудов договор поради преназначаване

Въпрос: Сключен е договор с работник със срок за изпитване, който е преминал съответно в договор с неопределен срок (ТД, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ). Поради производствена необходимост работникът трябва да се преназначи на друга длъжност,...

Процерура по спиране на осигуряване на собственик на ЕТ поради смърт

Въпрос: Има фирма – ЕТ, работеща, чийто собственик наскоро е починал. Какво трябва да се направи, за да продължи да работи това ЕТ. Трябва ли да се подаде декларация в НАП за спиране на осигуряването на този собственик и ако се подаде такава, това ще означава ли, че ЕТ спира дейн...

Сключване на трудов договор с втори управител на фирма

Въпрос: Фирма ООД е собственост на две физически лица, като само едното от тях е вписано като управител на дружеството. Сега и двете лица желаят да сключат трудови договори в същата фирма на максималния осигурителен доход. Досега са се осигурявали на минималния осигурителен доход...

Счетоводно отчитане на замяна на земя

Въпрос: Служител работи във фирма, която е ЕООД. Фирмата има извършена замяна на земя преди 2-3 години срещу друга земя, собственост на фирмата, която обаче не е отразена в баланса. Искат да се направи оценка на земята, за да може да се използва като обезпечение. Как тази земя да...

Счетоводно отчитане при изтекъл лизинг

Въпрос: По каква стойност следва да се заведа кола, на която е изтекъл лизингът от м. 09.2009 г. и е прехвърлена за 515 лв., а по оценка от застрахователя е 7000 лв.? Може ли да бъде заприходена за 7000 лв. и да й се начисляват амортизации върху тази стойност? По лизингов говор е...

Трудов спор

Въпрос: През месец май 2011 г. фирма уволнява свой работник по чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Същият завежда дело срещу фирмата със следните доводи: - Заповедта за уволнение е незаконосъобразна и неправилна, поради което я обжалва. - Не са му изплащани заплати от ноември 2010 г. до ...

Писма и указания

Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г.

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г. Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на това указание е да внесе д...

№ 24-34-56 от 12.04.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл. 264н от Търговския закон (ТЗ)

ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл. 264н от Търговския закон (ТЗ) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-56/26.03.2012 г., поставяте въпрос относно данъчното третира...

№ 92-00-722 от 09.01.2012 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка `Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания` по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР)

Поради възникналите множество въпроси относно приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...

№ М-24-31-26 от 20.04.2012 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ, удостоверяващ принадлежността му към осигурителната система на друга държава членка за определен период от месеца

Изложената фактическа обстановка е следната: Лице работи периодично в Република Чехия и представя в НАП формуляр Е 104, който удостоверява принадлежността му към осигурителната система на Република Чехия само за определен период от месеца. Въпросът, който се поставя, е относно зд...

Решения на съдилища

Решение № 254 ОТ 14.07.2011 г. по гражд. Дело № 569 от 2010 г., IV г.о. на ВКС

    Решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД за извършване на разпоредителни действия с имот, собственост на дружеството, обективирано в нарочен документ, не е елемент от фактическия състав на договора за покупко-продажба на имота.          Чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро...

Решение № 8758 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 9347 от 2011 Г. на ВАС

    Предмет на спора са допълнително начислени задължения по ЗДДС и корпоративен данък ведно със съответните лихви за забава.          Физическите лица – заемодатели, не разполагат със средства за предоставяне на сумите по договорите за заем, не е достатъчно единствено притежав...

Решение № 8762 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 14687 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е определяне на данъчни задължения – ДДС за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит за ревизираните периоди юли, септември и октомври 2009 г. и начислен ДДС за данъчен период декември 2008 г., след извършено прихващане с ДДС за възстановяване з...

Решение № 8769 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 14900 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора са допълнително определени задължения за корпоративен данък за 2005 г. и 2006 г. и лихва за забава.     Съгласно нормата на чл. 14, ал. 1 от ЗКПО (отм.), когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно об...

Решение № 8777 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 10473 от 2011 г. на ВАС

Предмет на спора е установяване на данъчни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ. В данъчния процес в тежест на ревизираното лице е да установи при условията на пълно доказване, че в негова полза е възникнало субективното материално право на приспадане на данъчен кредит. В случая спорна е ...

Решение № 8805 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 13734 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е начислен допълнително ДДС за реализирани вътрешнообщностни доставки (ВОД) и непризнат данъчен кредит.     Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието на вътрешнообщностна доставка е обусловено от кумулативната установеност на следните предпоста...

Решение № 8881 от 20. 06.2012 г. по адм. дело № 12484/2011 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви, както и дължим корпоративен данък за 2006 г. и лихви. По делото е приложен предварителен договор, по силата на който продавачът се е задължил да продаде и прехвърли в нотариална форма собствеността върху недвижим им...

Решение № 8959 от 21.06.2012 г. по адм. дело № 15113 от 2011 г. на ВАС

Предмет на спора е установяване на задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. и лихви за забава.          Договорът за заем е реален договор, поради което се счита за сключен при предаването на вещите. Писмената форма на договора не е необходима като условие за неговата...

Решение № 9040 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 12078 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е помесечно начисляване на лихви на основание чл. 85, ал. 5 от ЗКПО върху сумата на невнесени авансови вноски за периодите април и май 2008 г.          Нормата на чл. 88, ал. 2 от ЗКПО има предвид ползване намалението на авансовите вноски след подаване на д...

Решение № 9086 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 15220 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е отказ да бъде признато право на данъчен кредит на ревизираното лице по протоколи по чл. 117 от ЗДДС.          Тежестта на доказване на фактите, от които се установява реалност на фактурирани облагаеми доставки, е на данъчно задълженото лице, но констатаци...

Решение № 9107 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 6614 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е непризнаване на право на приспадане на данъчен кредит.          Признаването на правото на приспадане на данъчен кредит винаги е предпоставено от извършена реална доставка по смисъла на чл. 6 и 8 от ЗДДС – прехвърляне правото на собственост или други вещн...

Решение № 92/7.09.2011 г. по т.д. № 478/2010 г., II т.о.

Фактурата е частен свидетелстващ документ по смисъла на ГПК, материалната доказателствена сила на който не обвързва съда. Чл. 290 ГПК Чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗСч Чл. 327, ал. 1 ТЗ Чл. 79, ал. 1 ЗЗД Производството е по чл. 290 и сл. ГПК. Образувано е по касационната жалба на ...

Процедури

Оспорване на процедурите по възлагане на обществените поръчки

Правно основание Закон за обществените поръчки (ЗОП) Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите Характеристика ...

Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие

Правно основание Чл. 153, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) Характеристика Издадено разрешение за строе...

Регистриране на туроператори и туристически агенти

Правно основание Закон за туризма (ЗТ) Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или турис...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2012 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 48 до бр. 56 от 2012 г.

ДВ, бр. 48 от 26.06.2012 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Министерският съвет прие: 1. Пос...