Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 8, Август 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2012 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Обн., ДВ, бр. 74 от 22 август 2003 г., попр., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 18 март 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г. Глава пъ...

Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (загл. изм., ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

В сила от 01.01.2010 г. Обн., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 1. (изм., ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) услови...

Коментар на експерта

Нови правила за обменните бюра

С последните промени на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 48 от 26.06.2012 г.), ...

Някои проблеми при данъчното третиране на вътреобщностните доставки на стоки

За целите на облагането с ДДС на търговията между държавите - членки на Европейския съюз, понятието „износ” след 01.01.2007 г. бе заменено с понятието ”вътреобщностна доставка”. Принципът на данъчно облагане е запазен – стоките се облагат с данък в д...

Промените в реда за определяне размера на законната лихва

От 01.07.2012 г. влезе в сила Постановление № 100 на МС (обн., ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г.), с което се променя методиката за определяне и ползване на законната лихва по просрочени задължения, номинирани в левове и във валута. То отменя разпоредбите ...

Въпроси и отговори от практиката

Tранзитна операция за покупко-продажба на стока с три участника

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува стока от фирма в Русия и получава докумeнт за собственост - фактура. Стоката не влиза на територията на България, а директно заминава за Италия, където се продава на клиент, регистриран по ЗДДС в ...

Данъчни операции с услуги по ЗДДС

Въпрос: Когато чужда фирма от ЕС, регистрирана по ДДС в своята страна, извърши услуга на българска фирма, също регистрирана по ДДС, българската фирма пуска протокол по чл. 117 и върху равностойността в BGN на заплатената сума начислява ДДС и завежда ...

Данъчно третиране на вещно право на строеж

Въпрос: Издадена е фактура за вещно право на строеж. Сделката е освободена в справката-декларация. Доставката влиза в клетка 19. В клетка 33 се посочва коефициент, различен от 1. Защо? Как ще се отрази сделката в другата фирма в декларацията по ЗДДС?...

Данъчно третиране на доставки на дървен материал

Въпрос: Регистрирано по ДДС ЕООД извършва ВОД на дървен материал в Германия. Материалът пристига в Германия с оформени документи – инвойс, фактура и ЧМР. Клиентът впоследствие установява проблеми с качеството на материала и го връща с протокол обратн...

Данъчно третиране на посреднически услуги

Въпрос: Българска фирма (ЕООД), нерегистрирана по ЗДДС, оказва посреднически услуги срещу комисиона на данъчно задължено лице от Испания по силата на договор от август 2008 г. Фирмата е пропуснала да се регистрира по ЗДДС на 01.01.2010 г. и работи с ...

Задължение за наличие на касов апарат

Въпрос: Фирма, регистирана по ЗДДС, занимаваща се с търговия, закупува земя и строи къщички, като разрешението за строеж е за учебен център. След получаване на акт 16 къщичките ще се ползват и за почивка. При настаняване на външни лица, които ще почи...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма „Алфа”, регистрирана с предмет на дейност - посредничество при събиране на дългове, сключва комисионен договор с фирма „Бета” за събиране на вземане от неин длъжник. Длъжникът ще преведе дължимата сума по сметка на фирма „Алфа”, след ко...

Осигуряване на временна работа

Въпрос: Собственик на А ЕООД работи и се осигурява в дружеството по договор за управление и контрол. Дейността на дружеството е управление на друго дружество Б, т.е. назначеният в дружество А по трудов договор персонал има работно място в дружество Б...

Осчетоводяване на преразход на гориво

Въпрос: Как е редно да се осчетоводи преразходът на гориво на служебен товарен автомобил, като е възможно този преразход да се дължи на липса на гориво - колата е нощувала няколко пъти през периода на преразхода на външен паркинг. Преразходът е около...

Подаване на декларации обр. 1 и 6

Въпрос: Дружество изплаща възнагражденията на служителите си на три дати през месеца. Как е коректно да се подават декларации обр. 1 и обр. 6 - след всяка дата на изплащането или еднократно след последното плащане? Отговор: Съгласно Наредба Н-8 Декла...

Промяна на трудов договор поради преназначаване

Въпрос: Сключен е договор с работник със срок за изпитване, който е преминал съответно в договор с неопределен срок (ТД, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ). Поради производствена необходимост работникът трябва да се...

Процерура по спиране на осигуряване на собственик на ЕТ поради смърт

Въпрос: Има фирма – ЕТ, работеща, чийто собственик наскоро е починал. Какво трябва да се направи, за да продължи да работи това ЕТ. Трябва ли да се подаде декларация в НАП за спиране на осигуряването на този собственик и ако се подаде такава, това ще...

Сключване на трудов договор с втори управител на фирма

Въпрос: Фирма ООД е собственост на две физически лица, като само едното от тях е вписано като управител на дружеството. Сега и двете лица желаят да сключат трудови договори в същата фирма на максималния осигурителен доход. Досега са се осигурявали на...

Счетоводно отчитане на замяна на земя

Въпрос: Служител работи във фирма, която е ЕООД. Фирмата има извършена замяна на земя преди 2-3 години срещу друга земя, собственост на фирмата, която обаче не е отразена в баланса. Искат да се направи оценка на земята, за да може да се използва като...

Счетоводно отчитане при изтекъл лизинг

Въпрос: По каква стойност следва да се заведа кола, на която е изтекъл лизингът от м. 09.2009 г. и е прехвърлена за 515 лв., а по оценка от застрахователя е 7000 лв.? Може ли да бъде заприходена за 7000 лв. и да й се начисляват амортизации върху тази...

Трудов спор

Въпрос: През месец май 2011 г. фирма уволнява свой работник по чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Същият завежда дело срещу фирмата със следните доводи: - Заповедта за уволнение е незаконосъобразна и неправилна, поради което я обжалва. - Не са му изплащани ...

Писма и указания

Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г.

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г. Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта...

№ 24-34-56 от 12.04.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл. 264н от Търговския закон (ТЗ)

ОТНОСНО: Данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл. 264н от Търговския закон (ТЗ) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-56/26.03.2012 г., поставяте въ...

№ 92-00-722 от 09.01.2012 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка `Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания` по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР)

Поради възникналите множество въпроси относно приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Прог...

№ М-24-31-26 от 20.04.2012 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ, удостоверяващ принадлежността му към осигурителната система на друга държава членка за определен период от месеца

Изложената фактическа обстановка е следната: Лице работи периодично в Република Чехия и представя в НАП формуляр Е 104, който удостоверява принадлежността му към осигурителната система на Република Чехия само за определен период от месеца. Въпросът, ...

Решения на съдилища

Решение № 254 ОТ 14.07.2011 г. по гражд. Дело № 569 от 2010 г., IV г.о. на ВКС

    Решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД за извършване на разпоредителни действия с имот, собственост на дружеството, обективирано в нарочен документ, не е елемент от фактическия състав на договора за покупко-продажба на имота.    ...

Решение № 8758 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 9347 от 2011 Г. на ВАС

    Предмет на спора са допълнително начислени задължения по ЗДДС и корпоративен данък ведно със съответните лихви за забава.          Физическите лица – заемодатели, не разполагат със средства за предоставяне на сумите по договорите за заем, не е ...

Решение № 8762 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 14687 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е определяне на данъчни задължения – ДДС за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит за ревизираните периоди юли, септември и октомври 2009 г. и начислен ДДС за данъчен период декември 2008 г., след извършено прихва...

Решение № 8769 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 14900 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора са допълнително определени задължения за корпоративен данък за 2005 г. и 2006 г. и лихва за забава.     Съгласно нормата на чл. 14, ал. 1 от ЗКПО (отм.), когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение во...

Решение № 8777 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 10473 от 2011 г. на ВАС

Предмет на спора е установяване на данъчни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ. В данъчния процес в тежест на ревизираното лице е да установи при условията на пълно доказване, че в негова полза е възникнало субективното материално право на приспадане на данъ...

Решение № 8805 от 19.06.2012 г. по адм. дело № 13734 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е начислен допълнително ДДС за реализирани вътрешнообщностни доставки (ВОД) и непризнат данъчен кредит.     Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието на вътрешнообщностна доставка е обусловено от кумулативната уста...

Решение № 8881 от 20. 06.2012 г. по адм. дело № 12484/2011 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви, както и дължим корпоративен данък за 2006 г. и лихви. По делото е приложен предварителен договор, по силата на който продавачът се е задължил да продаде и прехвърли в нотариална форма с...

Решение № 8959 от 21.06.2012 г. по адм. дело № 15113 от 2011 г. на ВАС

Предмет на спора е установяване на задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. и лихви за забава.          Договорът за заем е реален договор, поради което се счита за сключен при предаването на вещите. Писмената форма на договора не е необх...

Решение № 9040 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 12078 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е помесечно начисляване на лихви на основание чл. 85, ал. 5 от ЗКПО върху сумата на невнесени авансови вноски за периодите април и май 2008 г.          Нормата на чл. 88, ал. 2 от ЗКПО има предвид ползване намалението на авансо...

Решение № 9086 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 15220 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е отказ да бъде признато право на данъчен кредит на ревизираното лице по протоколи по чл. 117 от ЗДДС.          Тежестта на доказване на фактите, от които се установява реалност на фактурирани облагаеми доставки, е на данъчно з...

Решение № 9107 от 25.06.2012 г. по адм. дело № 6614 от 2011 г. на ВАС

    Предмет на спора е непризнаване на право на приспадане на данъчен кредит.          Признаването на правото на приспадане на данъчен кредит винаги е предпоставено от извършена реална доставка по смисъла на чл. 6 и 8 от ЗДДС – прехвърляне правото...

Решение № 92/7.09.2011 г. по т.д. № 478/2010 г., II т.о.

Фактурата е частен свидетелстващ документ по смисъла на ГПК, материалната доказателствена сила на който не обвързва съда. Чл. 290 ГПК Чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗСч Чл. 327, ал. 1 ТЗ Чл. 79, ал. 1 ЗЗД Производството е по чл. 290 и сл. ГПК. Образува...

Процедури

Оспорване на процедурите по възлагане на обществените поръчки

Правно основание Закон за обществените поръчки (ЗОП) Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона з...

Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие

Правно основание Чл. 153, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) Характеристика...

Регистриране на туроператори и туристически агенти

Правно основание Закон за туризма (ЗТ) Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършва...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2012 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 48 до бр. 56 от 2012 г.

ДВ, бр. 48 от 26.06.2012 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Мин...